Jens Pedersen Tafteberg Jens Pedersen Tafteberg  ‎(I184)‎
Navn:
Jens Pedersen Tafteberg

Køn: MandMand
      

Fornavn: Jens
Efternavn: Tafteberg

Født: omkring september 1746 30 26 Gudum Sogn, Skodborg Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Død: før 26 oktober 1808 ‎(Alder 62)‎ Øster Søgård, Nørby, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Fakta og detaljer om personen

Født omkring september 1746 30 26 Gudum Sogn, Skodborg Herred, Ringkøbing Amt, DNK

DåbDåb


Dåb 29 september 1746 Gudum Sogn, Skodborg Herred, Ringkøbing Amt, DNK

Gudum kirkeGudum kirke


Ugift Anne Graversdatter -
Retsag 6 august 1772 ‎(Alder 25)‎


Vis detaljer Note: Ribe Stift Ægteskabsbevillinger
Kongelige bevillinger til ægteskab og eftergivelse af Lejermåls bøder år 1681 - 1810
Jens Tafteberg, Sogne Degn for Nye og Gammel Sogns Meenigheder paa Holms Land. Opreisning for begangne Leyermaal, med Anne Gravis Datter, saa at han desuagtet maa vedblive og betiene sit Embede. 6 Augusti 1772.

Kilde: ­http­://­www­.­sitecenter­.­dk­/­kkermit­/­95­/

Erhverv mellem 1770 og 1798 ‎(Alder 23)‎ Sogne Degn for Nye og Gammel Sogns Meenigheder paa Holms Land

Uddannelse 1770 ‎(Alder 23)‎ Teologi ved Københavns Universitet Trinitatis Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK


Vis detaljer Note: Han kunne ikke færdigøre uddanelsen, da han som Evald Tang Kristensen udtrykker sig ''han begik en fadæse'' måtte han stoppe uddanelsen.

Grunden til dette er sikkeret denne:
Ribe Stift Ægteskabsbevillinger
Kongelige bevillinger til ægteskab og eftergivelse af Lejermåls bøder år 1681 - 1810
Jens Tafteberg, Sogne Degn for Nye og Gammel Sogns Meenigheder paa Holms Land. Opreisning for begangne Leyermaal, med Anne Gravis Datter, saa at han desuagtet maa vedblive og betiene sit Embede. 6 Augusti 1772.

Kilde: ­http­://­www­.­sitecenter­.­dk­/­kkermit­/­95­/

Københavns Universitets logoKøbenhavns Universitets logoKøbenhavns studentermatrikel 1770Københavns studentermatrikel 1770Københavns studentermatrikel 1770Københavns studentermatrikel 1770Københavns Universitets logoKøbenhavns Universitets logoGodset SøgaardGodset SøgaarddøddødNysogn KirkeNysogn KirkeFolketællingFolketællingFolketællingFolketællingGudum kirkeGudum kirkeDåbDåbKøbenhavns studentermatrikel 1770Københavns studentermatrikel 1770DåbDåbGudum kirkeGudum kirkeFolketællingFolketællingFolketællingFolketællingNysogn KirkeNysogn KirkedøddødGodset SøgaardGodset SøgaardKøbenhavns Universitets logoKøbenhavns Universitets logoKøbenhavns studentermatrikel 1770Københavns studentermatrikel 1770DåbDåbGudum kirkeGudum kirkeFolketællingFolketællingFolketællingFolketællingNysogn KirkeNysogn KirkedøddødGodset SøgaardGodset SøgaardKøbenhavns Universitets logoKøbenhavns Universitets logoKøbenhavns studentermatrikel 1770Københavns studentermatrikel 1770Københavns Universitets logoKøbenhavns Universitets logo


Ægteskab start status Anne Graversdatter - Partners

ÆgteskabKirkelig vielse
Anne Cathrine Munch - 13 august 1773 ‎(Alder 26)‎ Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK

VielseVielseNysogn KirkeNysogn Kirke


Folketælling 1 juli 1787 ‎(Alder 40)‎ Kloster, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK


Vis detaljer Note: Samtlige personer i husstanden

ringkoebing, Hind, Nysogn, Closter Bye, , Closter Bye, 174, FT-1787
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested


Jens Tafteberg, 44 , Gift, Manden, Sogne degn,
Ane Catrine Munck, 44 , Gift, Konen, ,
Rebekke Kierstine !!, 13 , Ugift, Deres barn, ,
Ane Catrine !!, 13 , Ugift, Deres barn, ,
Ane Catrine Borck, 22 , Ugift, Konens søster datter, ,
Chresten Nielsen, 34 , Ugift, Tjenestekarl, Tjenestekarl,
Gret Madsdatter, 22 , Ugift, Tjenestepige, Tjenestepige,
Grete Ollufsdatter, 11 , Ugift, Hyrdepige, Hyrdepige,

FolketællingFolketælling


Tinglyst 21 juni 1792 ‎(Alder 45)‎

Vis detaljer Note: Noter:
Christen er opført i lægdsrullen for 1789, sammen med sin
fader og broder. Her er der angivet at han er 61 3/4 tommer
høj.

Christen var først fæster af sin fødegård, men i 1791 købte
han gården til selveje fra Søndervang. Gården ligger på ‎(vores
tid)‎ matrikel nr. 85, 86 og 87.Skødet, der er inført i
Ulfborg-Hind herred skøde- og panteprotokol, lyder således:

''Ritmester Christian Ehrenreich Brockdorff paa Søndervang
selger, skiøder og afhender fra mig og mine arvinger til
hæderlige unge karl Christen Pedersen det mig tilhørende sted,
Stougaard kaldet, saaledes som hans fader Peder Jensen det
hidtil som fæster har beboet og i brug haft, og tillige med
stedets anpart af kirkens korn- og qvægtiender. Det er
beliggende udi Riber stift, Bøufling Amt Hindherred, Stadil
sogn og skiøder paa de vilkaar:
1.
At hartkornet herefter aldrig kan komme i betragtning til at
complettere nogenhovedgaard, og at det bør blive frie for
hoverie.
2.
At stædet efter toe aars forløb skal forsickres i brandkassen.

3.
At iøvrigt kiøbe contracten af 15de marts 1791 og den kongl.
allernaadigeste resolution og approbation af 26de october s.a.
tiender til rettesnor og nøyagtig skal efterleves. -
Og da hæderlige unge karl Christen Pedersen haver fornøyet mig
for kiøbe summen 430 rdlr. skriver firehundrede og trædive
rixdahler, saa skiøder og hiemler ieg ham fornævnte stæd og
tiender som et uigienkaldeligt kiøbt kiøb uden gammel giælds
forhæftelse i mindste maade.
Dets til bekræftelse under min haand og signet.
Søndervang den 21de juni 1792.
Brockendorff.''

I forbindels med gårdkøbet udstedte Christen Pedersen Stougård
følgende panteobligation:

''Kiendes jeg underskrevne Christen Pedersen, selv eyer udi
Stadil sogn, ret vitterlig giæld skyldig at være til min
forrige hosbond, S.T. Hr. Ritmester Christian Ehrenreich
Brockdorff, som endnu boer paa Søndervang, den summa 25o rdlr.
d. curant paa kiøbe summen af mit paaboende stæd Stougaard;
thi forbinder ieg mig og mine arvinger at betale udi aarlig
renter 3 3/4 pro cento til bem.te Hr. Brockendorff eller
arvinger eller til hvo, som denne obligation med rette i hænde
haver. - Capitalen bliver staaendes uopsagt af creditor udi
sex aar fra indeværende arrs Wiborg snapsting at regne; dog
skal den ansees som lovlig opsagt, ifald at renterne som også
capitalen, denne sidste efter et halv aars lovlig opsigelse,
skal udbetales i snapsting terminer endten udi Wibor bye eller
paa hvilket andet stæd paa lige lang vey, som det af creditor
forlanges.

Og paa det, at han og hans arvinger hos mig og mine arvinger
desbedre for skadesløs betaling af benævnte capital 25o rdlr.
og sammes renter kan være betrygget, saa pantsætter ieg derfor
med 1ste prioritets pandteret min paaboende, ham kiøbte, stæd
Stougaard i Stadil sogn, hartkorn 3 tdr. 7 skp. 2 fjdk. 2½
alb. med alle korn- og qvægtiender, saaledes som Hr. creditor
mig det under dags dato tilskiødet haver, indtet undtagen. -
Jeg foråpligter mig ogsaa at holde dette pandt i god og
forsvarlig stand og ei at foretage dermed nogen betydelig
forandring.

I andet fald skal hr. creditor være berettiget at opsige
capitalen forinden den ellers bestemte tid.

Ligesaa skal capitalen udbetales, ifald pandtet
kommer i en anden eyers hænder.

Dets til bekræftelse haver ieg denne min pandte obligation
egenhændig underskreven og forsieglet samt formaaet S.T. Hr.
Jens Tafteberg, sognedegn paa holmsland, og S.T. Hr.
Niels Bork, sognedegn i Stadil, med mig til vitterlighed at
underskrive og forseigle.
Søndervang d. 21de juni 1792.
Christen Pedersen Stougård
Jens Tofteberg. Niels Bork.

I 1803 købte Christen Pedersen Stougård parcellen nr. 12 af
Søndervang hovedgårds ejendomme, stående for hartkorn 2 skp. 3
fjdk. 2/10 alb., for 217 rdlr.

Christen drukner i en tørvegrav ved Tim.

Efter Christen Pedersen Stougård\'s død blev der afholdt
skifte, og det fremgår heraf, at han foruden enken, Karen
Madsdatter, efterlod sig børnene: Mads, 16 år, Peder, 14 år,
Jens 12 år, Persine, 22 år, Karen 19 år, Ane 8 år og mette 3
år gammel.

Enkens lavværge var Jens Jepsen Kirk af Fuglbjerg og som
formynder for børnene var antaget Niels Pedersen Korsholm af
Stadil.

Af Boets værdier kan nævnes: 1 kakkelovn, 1 stueur, 1
lysestage, 2 flasker, 1 tragt, 1 bord og 2 stole, 2 senge med
sengeklæder, 1 kedel, 1 øltønde og 1 ildklemme samt nogle kar.

Af besætning og redskaber fandtes: 2 bæster, 1 føl, 5 køer, 1
kvie, 2 stude, 10 får, 1 so, 1 vogn, 1 plov 1 harve. Boets
værdier blev opgjort til ialt 1760 rbdl.

Af boets gæld kan bl.a. nævnes: til sognefoged Christen Kirk
efter obligation, dateret 24. juni 1813, 275 rbd., til samme
efter obligation af 10 januar 1816, 300 rbdl., til Jens
Westerbek i Opstrup 10 rbdl., til Jens Berg i Stadil 36 rbdl.,
til degnen Bechgård 13 rbdl. 4 mk. og 7 sk., til Christen Toft
paa Søndervang 14 rbdl., til Christen Nørgård i Alrum 50 rbdl.
og til amtsstuen for et års skatter 103 rbdl.

Boets gæld beløs sig ialt til 1758 rbdl.

Enken lovede at føde og opdrage sine børn, indtil de selv
kunne klare sig og desuden lovede hun at stå inde for gælden
samt holde skifteretten skadesløs.

Erhverv 1798 ‎(Alder 51)‎ Forvalter ved godset Søgaard Holmsland

Godset SøgaardGodset Søgaard


Folketælling 1 februar 1801 ‎(Alder 54)‎ Alder: 54 år 5 måneder 0 dage Nørby, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK


Vis detaljer Note: Samtlige personer i husstanden

ringkoebing, Hind, Nysogn, Nørbye, , , 7, FT-1801
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested


Jens Tafteberg, 55 , Gift, Huusbonde, Bonde og gaardbeboer, forvalter ved godset,
Ane Katrine fød Munck, 59 , Gift, Hans kone, ,
Rebeke Kirstine, 27 , Ugift, Deres datter, ,
Knud Nielsen, 30 , Ugift, Tjenestefolk, ,
Kristen Jensen, 29 , Ugift, Tjenestefolk, ,
Thomas Ollesen, 16 , Ugift, Tjenestefolk, ,
Johanne Hansdatter, 21 , Ugift, Tjenestefolk, ,

Kilde: Dansk Demografisk Database

FolketællingFolketælling


Død før 26 oktober 1808 ‎(Alder 62)‎ Øster Søgård, Nørby, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK

døddød


Begravelse 26 oktober 1808 Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Kirkegård: Ny Sogn kirkegård

Nysogn KirkeNysogn Kirke


Sidst ændret 7 oktober 2020 - 20:24:10 - Sidst opdateret af: Lodberg
Vis detaljer for ...

Forældre  (F395)
Peder Jensen Taftebjerg
1716 - 1774
Rebekka Kierstine Madsdatter Stabye
1719 - 1790
Jens Pedersen Tafteberg
1746 - 1808
Mads Staby Tafteberg
1749 - 1782
Peder Bagges Tafteberg
1750 -
Susanne Elisabeth Tafteberg
1753 - 1830
Kirstine Tafteberg
1762 - 1830

Nærmeste familie  (F1625)
Anne Graversdatter
1746 - 1820
Peder Jensen Tafteberg
1772 - 1843

Nærmeste familie  (F75)
Anne Cathrine Munch
1742 - 1825
Rebekka Kirstine Tafteberg
1774 - 1848
Ane Cathrine Tafteberg
1775 -


Noter
Uddannelse Han kunne ikke færdigøre uddanelsen, da han som Evald Tang Kristensen udtrykker sig ''han begik en fadæse'' måtte han stoppe uddanelsen.

Grunden til dette er sikkeret denne:
Ribe Stift Ægteskabsbevillinger
Kongelige bevillinger til ægteskab og eftergivelse af Lejermåls bøder år 1681 - 1810
Jens Tafteberg, Sogne Degn for Nye og Gammel Sogns Meenigheder paa Holms Land. Opreisning for begangne Leyermaal, med Anne Gravis Datter, saa at han desuagtet maa vedblive og betiene sit Embede. 6 Augusti 1772.

Kilde: ­http­://­www­.­sitecenter­.­dk­/­kkermit­/­95­/
Retsag Ribe Stift Ægteskabsbevillinger
Kongelige bevillinger til ægteskab og eftergivelse af Lejermåls bøder år 1681 - 1810
Jens Tafteberg, Sogne Degn for Nye og Gammel Sogns Meenigheder paa Holms Land. Opreisning for begangne Leyermaal, med Anne Gravis Datter, saa at han desuagtet maa vedblive og betiene sit Embede. 6 Augusti 1772.

Kilde: ­http­://­www­.­sitecenter­.­dk­/­kkermit­/­95­/
Folketælling Samtlige personer i husstanden

ringkoebing, Hind, Nysogn, Closter Bye, , Closter Bye, 174, FT-1787
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested


Jens Tafteberg, 44 , Gift, Manden, Sogne degn,
Ane Catrine Munck, 44 , Gift, Konen, ,
Rebekke Kierstine !!, 13 , Ugift, Deres barn, ,
Ane Catrine !!, 13 , Ugift, Deres barn, ,
Ane Catrine Borck, 22 , Ugift, Konens søster datter, ,
Chresten Nielsen, 34 , Ugift, Tjenestekarl, Tjenestekarl,
Gret Madsdatter, 22 , Ugift, Tjenestepige, Tjenestepige,
Grete Ollufsdatter, 11 , Ugift, Hyrdepige, Hyrdepige,
Tinglyst Noter:
Christen er opført i lægdsrullen for 1789, sammen med sin
fader og broder. Her er der angivet at han er 61 3/4 tommer
høj.

Christen var først fæster af sin fødegård, men i 1791 købte
han gården til selveje fra Søndervang. Gården ligger på ‎(vores
tid)‎ matrikel nr. 85, 86 og 87.Skødet, der er inført i
Ulfborg-Hind herred skøde- og panteprotokol, lyder således:

''Ritmester Christian Ehrenreich Brockdorff paa Søndervang
selger, skiøder og afhender fra mig og mine arvinger til
hæderlige unge karl Christen Pedersen det mig tilhørende sted,
Stougaard kaldet, saaledes som hans fader Peder Jensen det
hidtil som fæster har beboet og i brug haft, og tillige med
stedets anpart af kirkens korn- og qvægtiender. Det er
beliggende udi Riber stift, Bøufling Amt Hindherred, Stadil
sogn og skiøder paa de vilkaar:
1.
At hartkornet herefter aldrig kan komme i betragtning til at
complettere nogenhovedgaard, og at det bør blive frie for
hoverie.
2.
At stædet efter toe aars forløb skal forsickres i brandkassen.

3.
At iøvrigt kiøbe contracten af 15de marts 1791 og den kongl.
allernaadigeste resolution og approbation af 26de october s.a.
tiender til rettesnor og nøyagtig skal efterleves. -
Og da hæderlige unge karl Christen Pedersen haver fornøyet mig
for kiøbe summen 430 rdlr. skriver firehundrede og trædive
rixdahler, saa skiøder og hiemler ieg ham fornævnte stæd og
tiender som et uigienkaldeligt kiøbt kiøb uden gammel giælds
forhæftelse i mindste maade.
Dets til bekræftelse under min haand og signet.
Søndervang den 21de juni 1792.
Brockendorff.''

I forbindels med gårdkøbet udstedte Christen Pedersen Stougård
følgende panteobligation:

''Kiendes jeg underskrevne Christen Pedersen, selv eyer udi
Stadil sogn, ret vitterlig giæld skyldig at være til min
forrige hosbond, S.T. Hr. Ritmester Christian Ehrenreich
Brockdorff, som endnu boer paa Søndervang, den summa 25o rdlr.
d. curant paa kiøbe summen af mit paaboende stæd Stougaard;
thi forbinder ieg mig og mine arvinger at betale udi aarlig
renter 3 3/4 pro cento til bem.te Hr. Brockendorff eller
arvinger eller til hvo, som denne obligation med rette i hænde
haver. - Capitalen bliver staaendes uopsagt af creditor udi
sex aar fra indeværende arrs Wiborg snapsting at regne; dog
skal den ansees som lovlig opsagt, ifald at renterne som også
capitalen, denne sidste efter et halv aars lovlig opsigelse,
skal udbetales i snapsting terminer endten udi Wibor bye eller
paa hvilket andet stæd paa lige lang vey, som det af creditor
forlanges.

Og paa det, at han og hans arvinger hos mig og mine arvinger
desbedre for skadesløs betaling af benævnte capital 25o rdlr.
og sammes renter kan være betrygget, saa pantsætter ieg derfor
med 1ste prioritets pandteret min paaboende, ham kiøbte, stæd
Stougaard i Stadil sogn, hartkorn 3 tdr. 7 skp. 2 fjdk. 2½
alb. med alle korn- og qvægtiender, saaledes som Hr. creditor
mig det under dags dato tilskiødet haver, indtet undtagen. -
Jeg foråpligter mig ogsaa at holde dette pandt i god og
forsvarlig stand og ei at foretage dermed nogen betydelig
forandring.

I andet fald skal hr. creditor være berettiget at opsige
capitalen forinden den ellers bestemte tid.

Ligesaa skal capitalen udbetales, ifald pandtet
kommer i en anden eyers hænder.

Dets til bekræftelse haver ieg denne min pandte obligation
egenhændig underskreven og forsieglet samt formaaet S.T. Hr.
Jens Tafteberg, sognedegn paa holmsland, og S.T. Hr.
Niels Bork, sognedegn i Stadil, med mig til vitterlighed at
underskrive og forseigle.
Søndervang d. 21de juni 1792.
Christen Pedersen Stougård
Jens Tofteberg. Niels Bork.

I 1803 købte Christen Pedersen Stougård parcellen nr. 12 af
Søndervang hovedgårds ejendomme, stående for hartkorn 2 skp. 3
fjdk. 2/10 alb., for 217 rdlr.

Christen drukner i en tørvegrav ved Tim.

Efter Christen Pedersen Stougård\'s død blev der afholdt
skifte, og det fremgår heraf, at han foruden enken, Karen
Madsdatter, efterlod sig børnene: Mads, 16 år, Peder, 14 år,
Jens 12 år, Persine, 22 år, Karen 19 år, Ane 8 år og mette 3
år gammel.

Enkens lavværge var Jens Jepsen Kirk af Fuglbjerg og som
formynder for børnene var antaget Niels Pedersen Korsholm af
Stadil.

Af Boets værdier kan nævnes: 1 kakkelovn, 1 stueur, 1
lysestage, 2 flasker, 1 tragt, 1 bord og 2 stole, 2 senge med
sengeklæder, 1 kedel, 1 øltønde og 1 ildklemme samt nogle kar.

Af besætning og redskaber fandtes: 2 bæster, 1 føl, 5 køer, 1
kvie, 2 stude, 10 får, 1 so, 1 vogn, 1 plov 1 harve. Boets
værdier blev opgjort til ialt 1760 rbdl.

Af boets gæld kan bl.a. nævnes: til sognefoged Christen Kirk
efter obligation, dateret 24. juni 1813, 275 rbd., til samme
efter obligation af 10 januar 1816, 300 rbdl., til Jens
Westerbek i Opstrup 10 rbdl., til Jens Berg i Stadil 36 rbdl.,
til degnen Bechgård 13 rbdl. 4 mk. og 7 sk., til Christen Toft
paa Søndervang 14 rbdl., til Christen Nørgård i Alrum 50 rbdl.
og til amtsstuen for et års skatter 103 rbdl.

Boets gæld beløs sig ialt til 1758 rbdl.

Enken lovede at føde og opdrage sine børn, indtil de selv
kunne klare sig og desuden lovede hun at stå inde for gælden
samt holde skifteretten skadesløs.
Folketælling Samtlige personer i husstanden

ringkoebing, Hind, Nysogn, Nørbye, , , 7, FT-1801
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested


Jens Tafteberg, 55 , Gift, Huusbonde, Bonde og gaardbeboer, forvalter ved godset,
Ane Katrine fød Munck, 59 , Gift, Hans kone, ,
Rebeke Kirstine, 27 , Ugift, Deres datter, ,
Knud Nielsen, 30 , Ugift, Tjenestefolk, ,
Kristen Jensen, 29 , Ugift, Tjenestefolk, ,
Thomas Ollesen, 16 , Ugift, Tjenestefolk, ,
Johanne Hansdatter, 21 , Ugift, Tjenestefolk, ,

Kilde: Dansk Demografisk Database

View Notes for ...


Kilder
Der er ingen kilder knyttet til denne person.

View Sources for ...


Billeder- og medier

Multimedie objekt
Københavns studentermatrikel 1770Københavns studentermatrikel 1770  ‎(M1101)‎
Type: Foto


Multimedie objekt
Københavns Universitets logoKøbenhavns Universitets logo  ‎(M875)‎

Multimedie objekt
Anetavle for Peder Andreas Sand Else JensdatterAnetavle for Peder Andreas Sand Else Jensdatter  ‎(M109)‎

Multimedie objekt
Godset SøgaardGodset Søgaard  ‎(M740)‎

Multimedie objekt
døddød  ‎(M107)‎

Multimedie objekt
Nysogn KirkeNysogn Kirke  ‎(M879)‎

Multimedie objekt
FolketællingFolketælling  ‎(M108)‎

Multimedie objekt
FolketællingFolketælling  ‎(M741)‎

Multimedie objekt
Gudum kirkeGudum kirke  ‎(M267)‎
Type: Foto


Multimedie objekt
DåbDåb  ‎(M106)‎

Multimedie objekt
media/data.kirkeboeger.C536A.A.004.K03-16-A.Tifmedia/data.kirkeboeger.C536A.A.004.K03-16-A.Tif  ‎(M381)‎

Multimedie objekt
VielseVielse  ‎(M525)‎
Anne Cathrine Munch
View Media for ...


Forældre og familie
Far
Peder Jensen Taftebjerg ‎(I869)‎
Født omkring maj 1716 32 32 Løgsted Sogn, Slet Herred, Ålborg Amt, DNK
Død 11 juli 1774 ‎(Alder 58)‎ Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
3 år
Mor
 
Rebekka Kierstine Madsdatter Stabye ‎(I868)‎
Født omkring oktober 1719 34 37 Landtind gård, Hanning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Død december 1790 ‎(Alder 71)‎ Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK

Kirkelig vielse: 29 december 1745 -- Gudum Sogn, Skodborg Herred, Ringkøbing Amt, DNK
8 måneder
nr.1
Jens Pedersen Tafteberg ‎(I184)‎
Født omkring september 1746 30 26 Gudum Sogn, Skodborg Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Død før 26 oktober 1808 ‎(Alder 62)‎ Øster Søgård, Nørby, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
3 år
nr.2
Bror
Mads Staby Tafteberg ‎(I1110)‎
Født omkring august 1749 33 29 Kloster, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Død 28 december 1782 ‎(Alder 33)‎ Almindeligt- hospital, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK
14 måneder
nr.3
Bror
Peder Bagges Tafteberg ‎(I1974)‎
Født omkring oktober 1750 34 31 Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
3 år
nr.4
Søster
Susanne Elisabeth Tafteberg ‎(I875)‎
Født omkring december 1753 37 34 Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Død 2 august 1830 ‎(Alder 76)‎ Søgård Hovedgård, Nørre Bandsby, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
8 år
nr.5
Søster
Kirstine Tafteberg ‎(I874)‎
Født 1762 45 42
Død 17 april 1830 ‎(Alder 68)‎
Personens familie med Anne Graversdatter
Jens Pedersen Tafteberg ‎(I184)‎
Født omkring september 1746 30 26 Gudum Sogn, Skodborg Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Død før 26 oktober 1808 ‎(Alder 62)‎ Øster Søgård, Nørby, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
partner
Anne Graversdatter ‎(I4134)‎
Født omkring september 1746 41 33 Ølstoft, Hee sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Død 23 december 1820 ‎(Alder 74)‎ Sønderby, Hee sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
nr.1
Søn
Peder Jensen Tafteberg ‎(I4085)‎
Født omkring maj 1772 25 25 Ølstoft, Hee sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Død 3 april 1843 ‎(Alder 70)‎ Heager, Hee sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Personens familie med Anne Cathrine Munch
Jens Pedersen Tafteberg ‎(I184)‎
Født omkring september 1746 30 26 Gudum Sogn, Skodborg Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Død før 26 oktober 1808 ‎(Alder 62)‎ Øster Søgård, Nørby, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
-4 år
Hustru
 
Anne Cathrine Munch ‎(I185)‎
Født omkring december 1742 38 31 Simested Sogn, Rinds Herred, Viborg Amt, DNK
Død 16 juni 1825 ‎(Alder 82)‎ Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK

Kirkelig vielse: 13 august 1773 -- Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
13 måneder
nr.1
Datter
Rebekka Kirstine Tafteberg ‎(I181)‎
Født omkring september 1774 28 31 Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Død 16 juli 1848 ‎(Alder 73)‎ Haurvig, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
11 måneder
nr.2
Datter
Ane Cathrine Tafteberg ‎(I187)‎
Født omkring august 1775 28 32 Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK