David Schwartz  ‎(I2122)‎
Navn:
David Schwartz

Køn: MandMand
      

Begravelse: 23 februar 1678 St. Petri Kirke, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK
Fakta og detaljer om personen

Erhverv Buntmager
Begivenhed 28 maj 1670

Vis detaljer Note: Kjøbenhavns Diplomatarium
Bind: VI
Side: 537
Nummer: 720

--------------------------------------------------------------------------------

<-Forrige . Indhold . Næste->

--------------------------------------------------------------------------------
720.

28 Maj 1670.

Om Oprettelse af et Bundtmagerlav.

Præsident, borgemestere oc raad i Kiøbenhafn.

C. 5. Huad Dauid Schwarts oc Rudolph Boldtevijn paa sambtlige bundtmagerlaugets vegne her i woris residentz stad Kiøbenhafn for oss allervnderdanigst haffuer ladet andrage anlangende jt laug for dennem sielf hereffter at maa nyde, kand j af hosfølgende deris allervnderdanigste supplication wjdere see oc erfare. Thi er voris etc., at j oss med allerforderligste eders allervnderdanigste betenchning herom till wjdere woris allernaadigste resolution i woris cantzelie tillstiller, huorledis oc paa huad maneer bemelte laug best oc gaufnligst sømmeligen indrettis kunde. Dereffter etc. Hafniæ 28 maij 1670.

Sæl. Tegn. XXXIX. 84.

ForbindelserINDI

Witness at event _EVN 11113: Kongens bundtmager Rudolf Boldewin  (I548) - [Slægtskabsdiagram]

Slægtskab: Witness at event _EVN 11113
Begravelse 23 februar 1678 St. Petri Kirke, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK


Vis detaljer Note: 3 Febr. 1678
Kilde: Personal historisk tidsskrift år 1888 bind 3 side 288
Side 271 >>
Bidrag til dansk Personalhistorie under Christian V
og Frederik IV.
Uddrag af St. Petri Kirkes Begravelsesregnskaber for Aarene
1667-1725.
Udgivne med Anmærkninger væsentlig efter utrykte Kilder af Louis Bobe.
Ved St. Petri Kirkes Ødelæggelse under Kjøbenhavns store Brand: 1728 bleve samtlige Daabsprotokoller, ‎(ifølge den overleverede Beretning paabegyndt 1633)‎ Lig- og Kopulationsbøger et Rov for Luerne Af Kirkens øvrige Arkivsager, der opbevaredes i Kirkeældste Johan Clares Hus, blev der, da dette allerede stod i Flammer, reddet treKister fulde, indeholdende Kirkeprivilegierne fra Frederik II's Tid af, samt en stor Mængde Forstanderregnskaber, Hovedbøger og Kvitte.ringer. Blandt disse Regnskaber, der nu opbevares i St. Petri Kirkes; gamle Arkiv, Finlanddes følgende af særlig Interesse: Thomas Ocksens Kirke. regning 1667 -73, Henrik Schupps 1673-78, Nikolai Boyes 1678-,83, Gert Pohlmans 1691-95, Nikolai Wroes 1706-9, Engelbert Westkens 1710-14, Jakob Borris' 1715-18, og Didrik Dresings; 1723-25. ‎(De mellemliggende Protokoller 1684-90, 1696-1705, 1719-22 kunne desværre ikke Finlanddes)‎. - Disse Regnskabsbøger, der ere førte med stor Omhu, og kunne gjælde for Mønstre paa Datidens Skrivekunst, optages for største Delen af Fortegnelsen over Indtægterne ved Begravelserne ‎(Klokker- og Lysepenge)‎ og indeholde som Følge deraf tillige Navnene paa de i Kirken, Kapellerne og Kirkegaardene begravne;. Navnene ere, skjønt de for Regnskabet maatte synes at være af under-ordnet Betydning, helt igjennem saa fuldstændig og korrekt skrevne, at Regnskaberne endnu i et Tidsrum af over ti Aar efter den store Brand ere komplettere, nøjagtigere og langt mere tydelig skrevne end selve Kirkebøgerne ‎(1728-40)‎. Foruden Angivelse af Begravelses- datum, kan den tillige anførte Tid paa Dagen og den indtil 1706 altid vedføjede Bemærkning, om alle Kirkeklokkerne, de største, mellemste eller mindste have lydt ved Jordefærden, give et Begreb om vedkommendes økonomiske Tilstand. Som Exempler anføres:
''1670 April 6. Herr Carll von Mandel', der Alte, Abents, in der Kirche. Erafnungsgeld 8 Th. 2M. Glockengeld 6 Th. Die grossen Lichter 1 Th.''
''1710 Nov. 4. Hr. Dr. Johann Jochim Meicken seine Leiche, in sein Schwiegervatters Johann Drages Begrabnis. in der Kirche bey Abent. Glockengeld 14 Th.''

Sidst ændret 27 april 2009 - 07:36:04
Vis detaljer for ...Noter
28 Kjøbenhavns Diplomatarium
Bind: VI
Side: 537
Nummer: 720

--------------------------------------------------------------------------------

<-Forrige . Indhold . Næste->

--------------------------------------------------------------------------------
720.

28 Maj 1670.

Om Oprettelse af et Bundtmagerlav.

Præsident, borgemestere oc raad i Kiøbenhafn.

C. 5. Huad Dauid Schwarts oc Rudolph Boldtevijn paa sambtlige bundtmagerlaugets vegne her i woris residentz stad Kiøbenhafn for oss allervnderdanigst haffuer ladet andrage anlangende jt laug for dennem sielf hereffter at maa nyde, kand j af hosfølgende deris allervnderdanigste supplication wjdere see oc erfare. Thi er voris etc., at j oss med allerforderligste eders allervnderdanigste betenchning herom till wjdere woris allernaadigste resolution i woris cantzelie tillstiller, huorledis oc paa huad maneer bemelte laug best oc gaufnligst sømmeligen indrettis kunde. Dereffter etc. Hafniæ 28 maij 1670.

Sæl. Tegn. XXXIX. 84.
Begravelse 3 Febr. 1678
Kilde: Personal historisk tidsskrift år 1888 bind 3 side 288
Side 271 >>
Bidrag til dansk Personalhistorie under Christian V
og Frederik IV.
Uddrag af St. Petri Kirkes Begravelsesregnskaber for Aarene
1667-1725.
Udgivne med Anmærkninger væsentlig efter utrykte Kilder af Louis Bobe.
Ved St. Petri Kirkes Ødelæggelse under Kjøbenhavns store Brand: 1728 bleve samtlige Daabsprotokoller, ‎(ifølge den overleverede Beretning paabegyndt 1633)‎ Lig- og Kopulationsbøger et Rov for Luerne Af Kirkens øvrige Arkivsager, der opbevaredes i Kirkeældste Johan Clares Hus, blev der, da dette allerede stod i Flammer, reddet treKister fulde, indeholdende Kirkeprivilegierne fra Frederik II's Tid af, samt en stor Mængde Forstanderregnskaber, Hovedbøger og Kvitte.ringer. Blandt disse Regnskaber, der nu opbevares i St. Petri Kirkes; gamle Arkiv, Finlanddes følgende af særlig Interesse: Thomas Ocksens Kirke. regning 1667 -73, Henrik Schupps 1673-78, Nikolai Boyes 1678-,83, Gert Pohlmans 1691-95, Nikolai Wroes 1706-9, Engelbert Westkens 1710-14, Jakob Borris' 1715-18, og Didrik Dresings; 1723-25. ‎(De mellemliggende Protokoller 1684-90, 1696-1705, 1719-22 kunne desværre ikke Finlanddes)‎. - Disse Regnskabsbøger, der ere førte med stor Omhu, og kunne gjælde for Mønstre paa Datidens Skrivekunst, optages for største Delen af Fortegnelsen over Indtægterne ved Begravelserne ‎(Klokker- og Lysepenge)‎ og indeholde som Følge deraf tillige Navnene paa de i Kirken, Kapellerne og Kirkegaardene begravne;. Navnene ere, skjønt de for Regnskabet maatte synes at være af under-ordnet Betydning, helt igjennem saa fuldstændig og korrekt skrevne, at Regnskaberne endnu i et Tidsrum af over ti Aar efter den store Brand ere komplettere, nøjagtigere og langt mere tydelig skrevne end selve Kirkebøgerne ‎(1728-40)‎. Foruden Angivelse af Begravelses- datum, kan den tillige anførte Tid paa Dagen og den indtil 1706 altid vedføjede Bemærkning, om alle Kirkeklokkerne, de største, mellemste eller mindste have lydt ved Jordefærden, give et Begreb om vedkommendes økonomiske Tilstand. Som Exempler anføres:
''1670 April 6. Herr Carll von Mandel', der Alte, Abents, in der Kirche. Erafnungsgeld 8 Th. 2M. Glockengeld 6 Th. Die grossen Lichter 1 Th.''
''1710 Nov. 4. Hr. Dr. Johann Jochim Meicken seine Leiche, in sein Schwiegervatters Johann Drages Begrabnis. in der Kirche bey Abent. Glockengeld 14 Th.''

View Notes for ...


Kilder
Der er ingen kilder knyttet til denne person.

View Sources for ...


Billeder- og medier
Der er ingen billeder eller andre medier knyttet til denne person.
View Media for ...


Nære slægtninge
Der er ingen nære slægtninge knyttet til denne person.