Frands Pedersen  ‎(I2962)‎
Navn:
Frands Pedersen

Køn: MandMand
      

Født: omkring 1660
Død: omkring august 1733 ‎(Alder 73)‎ Darum Sogn, Gørding Herred, Ribe Amt, DNK
Fakta og detaljer om personen

Født omkring 1660
Død omkring august 1733 ‎(Alder 73)‎ Darum Sogn, Gørding Herred, Ribe Amt, DNK

døddød


Begravelse 16 august 1733 ‎(Alder 73)‎ Darum Sogn, Gørding Herred, Ribe Amt, DNK
Kirkegård: Darum

Darum KirkeDarum Kirke

Note: ­http­:/­da­.­wikipedia­.­org­/­wiki­/­Darum_Kirke­


Skifte 22 september 1733 ‎(52 dage efter død)‎ Darum Sogn, Gørding Herred, Ribe Amt, DNK


Vis detaljer Note: Anno 1733 d 22 Septemb. indfandt sig udi afgangne
Frandz Pedersens Sterfboe i Darum, Paa Høyædle og
Velbaarne Hlr* Major Christopher Friderich von Gersdorff *højlærde
til Kiergaard hans Vegne Fuldmægtigen Christian Bang
med 2de tiltagne Vurderings Mænd Navnlig Søren
Lambetrs‎(en)‎ og Hagen Nielsen begge af Darum, for der
sammensteds at holde Registering og Wurdering med Videre
paafølgende Skifte og deeling imellem Enken Dorthe
Nielsdaatter og hendes Med afgangne Mandz sammen havende
Børn: Nemli‎(g)‎: Enchens Stifsøn Niels Frandsen 31 Aar
gl. her i Byen, og Peder Frandsen 38 Aar g.l boendis i
Øster Wedsted, de andre Enckens egne Sønner, Thomas
Frandsen 22 Aar, Hans Frandsen 20 Aar, Jæp Frandsen
18 Aar, Jens Frandsen 12 Aar, og Jørgen Frandsen 9 Aar
gammel, Til denne Forrætnings Behandling Indfandt
sig til i dag Enckens tiltagne Lauværge Velærvær-
dige ogVellærde Hlr Poul Curtz af Darum, Paa
de umyndiges Vegne og som denris i følge Loven for-
myndere af dennem* Nærmest Beslægtede, Far-brøderne *datidens ord for 'dem'
Jep Pedersen som formynder for Jens Frandsen ,
og for Jørgen Frandsen anden Farbro-
der, Hans Pedersen begge af Wilslef
da udi alle forskrevne Hos og over-
værelse blef foretaget og fremmet
som følger
‎(næste side)‎
Dørenset Rdr - mark - skilling
1 Ege Bord med skab under 0-3-0
1 gl Ege kiste 1-0-0
1 gammel Skrin 0-0-8
1 gammel Bænk 0-0-4
2de gammel træstoele 0-0-4
En Sæng bestaaende af
1gl Stribet overdyne 0-4-0
1 gl Vadmels underdyne 0-1-0
1 gammel hovet Pude 0-0-8
1 Par blaargarns Lagner 0-1-8
1 Dito i alt Wurderet for 1-0-0
Kiøckenet
1 gl Ege under Bord 0-2-0
1 gammel Ege Kiste uden Log 0-1-0
Brøgerset
1 Handqværn 0-2-0
2de Ølltønder 0-2-0
1 gl Kar 0-1-0
1 stand tønde 0-1-4
2de gammel Sæcher 0-2-0
1 Jern Gryde 0-1-0
Levendes Creatur
1 Bruun hæst 13 aar 4-4-0
1 gl Sort hoppe 10aar 3-2-0
1 Sort hæst 6 aar 1-2-0
1 Sort hoppe 3 aar 2-4-0
Kiøerne
1 gl graa Koe 1-2-0
1 gammel Sort Dito 1-3-0
1 Sort Dito 1-4-8
1 Sort Dito 1-4-4
2 de Smaae ungnøds stude kalve 2-0-0
---------------------
Latris 26 Rdr 1 mk
‎(næste side)‎
Transport 26-1-0
2 Dito Kalve 0-4-0
6 faar med 2de Lam 2-4-0
1 galt griis 0-2-0
1 Vogn med Behør 2-4-0
1 gammel Dito 1-4-0
1 Plou 1-2-0
1 Par træ harver 0-0-8
1 Forck 0-1-0
2de Tørve Spader gl. 0-3-0
2de gl Høeleer 0-3-0
3de Segler 0-1-0
1 Hackels Kiste med Knif 0-0-2
1 Spand 0-0-2
1 Strippe 0-0-2
Huuse og Bygning
12 fag Sals huus á 4 mark 8-0-0
10½ fag Lade huus á 3 mk 8 sk 6-0-12
4 fag Vogn Huus á 2 mk 3 sk 1-2-12
Encken Med Lauværge blef af Skifterættens
Middel tilspurt om de vedste Noget Meere
at angive eller Boen tilbeste at giøre
oplysning og forklaring om end allereede
Specificeret og anført og findis de da samme
strax Vilde tilkiende give førend Med
forrætningen Meere Vorder fortfaret,
hvortil de svarede Nej, dennem i saa
Maade ej Meere at Være Beveedst
Summa Bonusformun = 52 Rdr 5 mk 4 sk
Hernest følger Boens Besværing
og Bortskyldige Gield.

Besætningen til Stædet som staaer
for 4re td Hartkorn, der til udtages
‎(næste side)‎
I følge Hans Mayts* allernaadigste *Majestæts
udgivne forordninger 4re gode arbejds-
Bester ‎(heste)‎ á 10 rd 40-0-0
Til 2de Vogne med behørig redskab 8-0-0
1 Ploug 2-3-0
2 Harver 0-3-12
Videre foregav Encken at være skyldig
til een og anden i alt 12-0-0
Dend afdødes Begravelses Bekostning 10-0-0
Skiftets bekostning
3 Ark Stemplet papir á 24 sk 0-4-8
Skifteforvalterens Salarium 1-0-0

Summa Boens Besværing beløber sig 74-5-4

Naar nu Boens formue Liqvidereris imod ud-
giften beløber samme sig til 22 Rdr. meere end
Indtægten,
Hvilcke 22 rdr Encken Tillige med hendes hos sig
hiemmeboende Søn Thomas Frandsen Lovede og
tilforpligtede sig Enhver hendes Creditorer uden ska-
dislidelse at betale, og Videre paa Spørgsmaal Er-
klærede at hun stedet fremdeeles Vilde besidde og deraf
i rette tid svare og betale alle Kongl. skatter og
Contributioner sampt Landgilde til Herskabet, Hvor
ved dette Skifte saaledes er sluttet og til ende bragt
- Bekræftes af os underskrefne Stervboen
udi Darum ut Supra

Christian
Nielsen Bang

Som formyndere
Jep Pedersen
Hans Pedersen

Wurderings
Mændene
Søren Lamberts‎(en)‎
Hagen Nielsen

Kilder:
­https­://­www­.­slaegtogdata­.­dk­/­forum­/­index­.­php­?­topic­=­99110­.­0­
­https­://­www­.­familysearch­.­org­/­ark­:/­61903­/­3­:­1­:­3QS7­-­993H­-­K3WK­?­i­=­150­&­wc­=­M5KG­-­MNP­%­3A333467401­%­2C333575401­%­2C333575402­&­cc­=­2015318­

Sidst ændret 29 februar 2020 - 13:04:20 - Sidst opdateret af: Lodberg
Vis detaljer for ...


Nærmeste familie  (F1168)
Dorte Nielsdatter
- 1739
Niels Frandsen Kiær
1711 -
Thomas Frandsen Kiær
1713 - 1758
Hans Frandsen Kiær
1715 -
Jep Frandsen Kiær
1717 -
Johanne Frandsdatter Kiær
1717 -
Jens Frandsen Kiær
1719 -
Jens Frandsen Kiær
1721 -
Jørgen Frandsen Kiær
1725 - 1809


Noter
Historisk ­http­://­www­.­kb­.­dk­/­udstillinger­/­astroweb­/­Observatorier­/­Brand1728­.­html­
Skifte Anno 1733 d 22 Septemb. indfandt sig udi afgangne
Frandz Pedersens Sterfboe i Darum, Paa Høyædle og
Velbaarne Hlr* Major Christopher Friderich von Gersdorff *højlærde
til Kiergaard hans Vegne Fuldmægtigen Christian Bang
med 2de tiltagne Vurderings Mænd Navnlig Søren
Lambetrs‎(en)‎ og Hagen Nielsen begge af Darum, for der
sammensteds at holde Registering og Wurdering med Videre
paafølgende Skifte og deeling imellem Enken Dorthe
Nielsdaatter og hendes Med afgangne Mandz sammen havende
Børn: Nemli‎(g)‎: Enchens Stifsøn Niels Frandsen 31 Aar
gl. her i Byen, og Peder Frandsen 38 Aar g.l boendis i
Øster Wedsted, de andre Enckens egne Sønner, Thomas
Frandsen 22 Aar, Hans Frandsen 20 Aar, Jæp Frandsen
18 Aar, Jens Frandsen 12 Aar, og Jørgen Frandsen 9 Aar
gammel, Til denne Forrætnings Behandling Indfandt
sig til i dag Enckens tiltagne Lauværge Velærvær-
dige ogVellærde Hlr Poul Curtz af Darum, Paa
de umyndiges Vegne og som denris i følge Loven for-
myndere af dennem* Nærmest Beslægtede, Far-brøderne *datidens ord for 'dem'
Jep Pedersen som formynder for Jens Frandsen ,
og for Jørgen Frandsen anden Farbro-
der, Hans Pedersen begge af Wilslef
da udi alle forskrevne Hos og over-
værelse blef foretaget og fremmet
som følger
‎(næste side)‎
Dørenset Rdr - mark - skilling
1 Ege Bord med skab under 0-3-0
1 gl Ege kiste 1-0-0
1 gammel Skrin 0-0-8
1 gammel Bænk 0-0-4
2de gammel træstoele 0-0-4
En Sæng bestaaende af
1gl Stribet overdyne 0-4-0
1 gl Vadmels underdyne 0-1-0
1 gammel hovet Pude 0-0-8
1 Par blaargarns Lagner 0-1-8
1 Dito i alt Wurderet for 1-0-0
Kiøckenet
1 gl Ege under Bord 0-2-0
1 gammel Ege Kiste uden Log 0-1-0
Brøgerset
1 Handqværn 0-2-0
2de Ølltønder 0-2-0
1 gl Kar 0-1-0
1 stand tønde 0-1-4
2de gammel Sæcher 0-2-0
1 Jern Gryde 0-1-0
Levendes Creatur
1 Bruun hæst 13 aar 4-4-0
1 gl Sort hoppe 10aar 3-2-0
1 Sort hæst 6 aar 1-2-0
1 Sort hoppe 3 aar 2-4-0
Kiøerne
1 gl graa Koe 1-2-0
1 gammel Sort Dito 1-3-0
1 Sort Dito 1-4-8
1 Sort Dito 1-4-4
2 de Smaae ungnøds stude kalve 2-0-0
---------------------
Latris 26 Rdr 1 mk
‎(næste side)‎
Transport 26-1-0
2 Dito Kalve 0-4-0
6 faar med 2de Lam 2-4-0
1 galt griis 0-2-0
1 Vogn med Behør 2-4-0
1 gammel Dito 1-4-0
1 Plou 1-2-0
1 Par træ harver 0-0-8
1 Forck 0-1-0
2de Tørve Spader gl. 0-3-0
2de gl Høeleer 0-3-0
3de Segler 0-1-0
1 Hackels Kiste med Knif 0-0-2
1 Spand 0-0-2
1 Strippe 0-0-2
Huuse og Bygning
12 fag Sals huus á 4 mark 8-0-0
10½ fag Lade huus á 3 mk 8 sk 6-0-12
4 fag Vogn Huus á 2 mk 3 sk 1-2-12
Encken Med Lauværge blef af Skifterættens
Middel tilspurt om de vedste Noget Meere
at angive eller Boen tilbeste at giøre
oplysning og forklaring om end allereede
Specificeret og anført og findis de da samme
strax Vilde tilkiende give førend Med
forrætningen Meere Vorder fortfaret,
hvortil de svarede Nej, dennem i saa
Maade ej Meere at Være Beveedst
Summa Bonusformun = 52 Rdr 5 mk 4 sk
Hernest følger Boens Besværing
og Bortskyldige Gield.

Besætningen til Stædet som staaer
for 4re td Hartkorn, der til udtages
‎(næste side)‎
I følge Hans Mayts* allernaadigste *Majestæts
udgivne forordninger 4re gode arbejds-
Bester ‎(heste)‎ á 10 rd 40-0-0
Til 2de Vogne med behørig redskab 8-0-0
1 Ploug 2-3-0
2 Harver 0-3-12
Videre foregav Encken at være skyldig
til een og anden i alt 12-0-0
Dend afdødes Begravelses Bekostning 10-0-0
Skiftets bekostning
3 Ark Stemplet papir á 24 sk 0-4-8
Skifteforvalterens Salarium 1-0-0

Summa Boens Besværing beløber sig 74-5-4

Naar nu Boens formue Liqvidereris imod ud-
giften beløber samme sig til 22 Rdr. meere end
Indtægten,
Hvilcke 22 rdr Encken Tillige med hendes hos sig
hiemmeboende Søn Thomas Frandsen Lovede og
tilforpligtede sig Enhver hendes Creditorer uden ska-
dislidelse at betale, og Videre paa Spørgsmaal Er-
klærede at hun stedet fremdeeles Vilde besidde og deraf
i rette tid svare og betale alle Kongl. skatter og
Contributioner sampt Landgilde til Herskabet, Hvor
ved dette Skifte saaledes er sluttet og til ende bragt
- Bekræftes af os underskrefne Stervboen
udi Darum ut Supra

Christian
Nielsen Bang

Som formyndere
Jep Pedersen
Hans Pedersen

Wurderings
Mændene
Søren Lamberts‎(en)‎
Hagen Nielsen

Kilder:
­https­://­www­.­slaegtogdata­.­dk­/­forum­/­index­.­php­?­topic­=­99110­.­0­
­https­://­www­.­familysearch­.­org­/­ark­:/­61903­/­3­:­1­:­3QS7­-­993H­-­K3WK­?­i­=­150­&­wc­=­M5KG­-­MNP­%­3A333467401­%­2C333575401­%­2C333575402­&­cc­=­2015318­

View Notes for ...


Kilder
Der er ingen kilder knyttet til denne person.

View Sources for ...


Billeder- og medier

Multimedie objekt
Darum KirkeDarum Kirke  ‎(M650)‎

Note: ­http­:/­da­.­wikipedia­.­org­/­wiki­/­Darum_Kirke­

Multimedie objekt
døddød  ‎(M1388)‎
Type: Foto

View Media for ...


Nære slægtninge
Personens familie med Dorte Nielsdatter
Frands Pedersen ‎(I2962)‎
Født omkring 1660
Død omkring august 1733 ‎(Alder 73)‎ Darum Sogn, Gørding Herred, Ribe Amt, DNK
Hustru
Dorte Nielsdatter ‎(I2977)‎
Død omkring december 1739 Darum Sogn, Gørding Herred, Ribe Amt, DNK
nr.1
Søn
Niels Frandsen Kiær ‎(I2960)‎
Født omkring december 1711 51 Darum Sogn, Gørding Herred, Ribe Amt, DNK
18 måneder
nr.2
Søn
Thomas Frandsen Kiær ‎(I1587)‎
Født omkring juni 1713 53 Darum Sogn, Gørding Herred, Ribe Amt, DNK
Død omkring maj 1758 ‎(Alder 44)‎ Darum Sogn, Gørding Herred, Ribe Amt, DNK
2 år
nr.3
Søn
Hans Frandsen Kiær ‎(I2967)‎
Født omkring juni 1715 55 Darum Sogn, Gørding Herred, Ribe Amt, DNK
2 år
nr.4
Søn
Jep Frandsen Kiær ‎(I2961)‎
Født omkring november 1717 57 Darum Sogn, Gørding Herred, Ribe Amt, DNK
nr.5
Datter
Johanne Frandsdatter Kiær ‎(I2968)‎
Født omkring november 1717 57 Darum Sogn, Gørding Herred, Ribe Amt, DNK
16 måneder
nr.6
Søn
Jens Frandsen Kiær ‎(I2969)‎
Dåb 22 februar 1719
3 år
nr.7
Søn
Jens Frandsen Kiær ‎(I2970)‎
Dåb 26 oktober 1721
4 år
nr.8
Søn
Jørgen Frandsen Kiær ‎(I2971)‎
Født omkring august 1725 65 Darum Sogn, Gørding Herred, Ribe Amt, DNK
Død omkring januar 1809 ‎(Alder 83)‎ Darum Sogn, Gørding Herred, Ribe Amt, DNK