Ane Enevoldsdatter  ‎(I376)‎
Navn:
Ane Enevoldsdatter

Køn: KvindeKvinde
      

Født: 1759 36 36 Haurvig, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Død: 3 juni 1844 ‎(Alder 85)‎ Sønder Røjklit, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Fakta og detaljer om personen

Født 1759 36 36 Haurvig, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK


Vis detaljer Note: IGI Individual Record FamilySearch™ International Genealogical Index v5.0
Denmark
Search Results | Download | Pedigree

--------------------------------------------------------------------------------


Ane Enevoldsen
Female Family


--------------------------------------------------------------------------------
Event‎(s)‎:
Birth: About 1759 Nysogn, Ringkobing, Denmark

Christening:
Death: 1844

Burial:


--------------------------------------------------------------------------------
Parents:
Father: Enevold Simonsen Family
Mother: Margrethe Jeppesen


--------------------------------------------------------------------------------
Marriages:
Spouse: Unavailable Family


--------------------------------------------------------------------------------
Messages:
Record submitted by a member of the LDS Church. The record often shows the name of the individual and his or her relationship to a descendant, shown as the heir, family representative, or relative. The original records are not indexed, and you may have to look at the film frame-by-frame to Finlandd the information you want. A family group record for this couple may be in the Family Group Record Collection; Archive Section. ‎(See the Family History Library Catalog for the film number.)‎ These records are alphabetical by name of the father or husband.


--------------------------------------------------------------------------------
Source Information:
Film Number: 178040
Page Number: 136
Reference number: 2848


--------------------------------------------------------------------------------

© 1999-2002 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved. English approval: 3/1999
Use of this site constitutes your acceptance of these Conditions of Use ‎(last updated: 3/22/1999)‎.
Privacy Policy ‎(last updated: 11/24/2004)‎. 30 ­http­://­www­.­familysearch­.­org­ v.2.5.0

Note: ‎(lakune i kirkebogen)‎
Trolovelse Niels Graversen Brøllund - 13 august 1780 ‎(Alder 21)‎ Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK

VielseVielse


ÆgteskabKirkelig vielse
Niels Graversen Brøllund - 29 september 1780 ‎(Alder 21)‎ Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK

Nysogn KirkeNysogn Kirke


Folketælling 1 juli 1787 ‎(Alder 28)‎ Sønder Røjklit, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK


Vis detaljer Note: Samtlige personer i husstanden
ringkoebing, Hind, Nysogn, Synder Røiklit Bye, , Synder Røiklit Bye, 158, FT-1787
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested
Niels Graversen, 38 , Gift, Manden, Bonde og selvejer,
Ane Endvoldsdatter, 28 , Gift, Hans hustru, ,
Maren Magret ‎[Nielsdatter]‎, 3 , Ugift, Deres barn, ,
Gravers ‎[Nielsen]‎, 1 , Ugift, Deres barn, ,
Malene Jensdatter, 66 , Enke, Mandens moder, ,
Giøde Marie Giødesdatter, 22 , Ugift, Tjenestepige, ,
Jens Nielsen, 30 , Ugift, Tjenestekarl, ,

Kommentarer: Obs. Disse beboere af Synder Røiklit Bye, have ikkun liden kornavl; ernærer sig derfor tillige af fiskeri, og hører under søe enroulleringen i vester Jyllands district

Matrikelkort Søgård herregård NysognMatrikelkort Søgård herregård Nysogn


Folketælling 1 februar 1801 ‎(Alder 42)‎ Sønder Røjklit, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK


Vis detaljer Note: Samtlige personer i husstanden
ringkoebing, Hind, Nysogn, Synder Røiklit, , , 18, FT-1801
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested
Niels Graverssen, 53 , Gift, Husbonde, Bonde og gaardbeboer,
Ane Enevoldsdatter, 43 , Gift, Hans kone, ,
Graus Nielsen, 14 , Ugift, Deres børn, ,
Enevold Nielsen, 12 , Ugift, Deres børn, ,
Niels Kristian Nielsen, 10 , Ugift, Deres børn, ,
Jens Larsen Nielsen, 8 , Ugift, Deres børn, ,
Johanes Horn Nielsen, 4 , Ugift, Deres børn, ,
Kristiane Nielsdatter, 3 , Ugift, Deres børn, ,
Mogens Kristian Graversen, 36 , Ugift, Huusbondes broder, Afsindig og stum og faar ophold af stedet,
Ane Jensdatter, 57 , Ugift, Tjenestefolk, Den stummes opvarter,
Peder Pedersen, 32 , Ugift, Tjenestefolk, ,
Magrethe Jensdatter, 34 , Ugift, Tjenestefolk, ,

Skifte 13 marts 1821 ‎(Alder 62)‎ Ringkøbing Købstad, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK


Vis detaljer Note: Skifte efter Selveier Gaardmand Niels Graversen Brøllund af Sønder Røiklit

No 67 1820 Ulfborg-Hind herreders skifteprotokol 1809-1821 fol. 337-338.
”Aar 1821 den 13 Marts blev paa Herreds Kontoiret i Ringkiøbing af Skifteforvalteren Kammerjunker Greve Sponneck i undertegnede Vidners Overværelse foretaget Skifte efter Selveier Gaardmand Niels Graversen Brøllund af Sønder Røiklit i Nye Sogn som ved Døden er afgaaet den 1 Sept. 1820 og har efterladt sig følgende Arvinger: hans Enke Ane Enevoldsdatter og de med hende sammen- avlede Børn: 1, Gravers Nielsen 34 Aar gl. for nærværende Tid i Holsten 2, Enevold Nielsen 31 Aar, 3, Niels Christian Nielsen 29 Aar, 4, Jens Larsen Nielsen 27 Aar, 5, Johannes Horn Nielsen 22 Aar, boende i Outrup ved Varde 6, Jens Nielsen 17½ Aar gl. 7, Margrethe Nielsdtr 35 Aar, ugift 8, Magdalene Nielsdtr gift med J Kolbye i Snejbjerg og 9, Christiane Nielsdtr 21 Aar ugift. Ved Skiftet var tilstæde i Enkens Svagheds Forfald hendes Laugværge Christen Terkelsen af Nye Sogn, Sønnerne Enevold, Niels Christian og Jens Larsen, samt Christen Terkelsen som Befuldmægtiget for Gravers og Johannes og Svigersønnen Kolbye og som nu beskikket Værge for den umyndige Søn og de 2de umyndige Døtre.
Den Afdøde har under 2 Febr.1819 ved Selveier Testamente bestemt at Sønnen Enevold Nielsen efter hans Død skal have Gaarden for den Sum 1200 rbd Rede Sølv som han udbetaler til sine Sødskende /dog at han selv deraf tager sin Lod /.
Dette Testamente som bliver at lægge til Grund for nærværende Skifte bliver den udstædende Skifteact in originale at vedhæfte, dog bliver herved at iagttage at, Sønnen Enevold Nielsen udstæder en lovlig Opholds-Contract til hans Moder Ane Enevoldsdatter og for Opholdet giver hende 1ste Prioritet i Gaarden Brøllund i Sønder Røiklit med Tilliggende næstefter Farbroderen Mogens Chr. Graversens Rettigheder.
Ifølge Testamentet tillægges Børnene 1200 rbd. R S
Disse udloddes saaledes:
Sønnen Gravers Nielsen 160 rbd R S
- - - - Enevold Nielsen 160
- - - - Niels Christian Nielsen 160
- - - - Jens Larsen Nielsen 160
- - - - Johannes Horn Nielsen 160
- - - - Jens Nielsen 160
Datteren Margrethe Nielsdatter 80
- - - - Magdalene Nielsdtr gift med J Kolbye 80
- - - - Christiane Nielsdtr 80 1200 rbd
Til fornøden Oplysning indføres her at Sønnen Enevold Nielsen skal udrede til sine Sødskende foruden de bestemte Pengesummer følgende: han skal paa Forlangende stille sine Sødskende tilbørlig Sikkerhed for den Kapital som udi Testamentet er tillagt dem, ligesom han ogsaa skal være pligtig paa Forlangende saalænge enhver især er ugift, i Sygdoms- eller anden Nøds Tilfælde at modtage sine Sødskende og sørge for deres behøvende Pleie og Underholdning uden nogensomhelst Vederlag, samt at give dem følgende Klæde
til Gravers en god hjemmegjort blaae Kjole
- Niels Christian en ligedan Kjole og en Cavai af graae Vadmel
- Jens Larsen en do en do og en hjemmegjor
blaae Trøie med lange bl. Buxer

- Johannes Horn en do en do
- Jens Nielsen en do Kjole, en do Cavai, 1 Sæt blaae hjemmegjort
Trøie og Buxer, et Par nye Støvler, samt desuden indtil han er 20 Aar gl. alle øvrige behøvende Klæder efter Skik og Brug og endelig i Tilfælde han skulde komme i Kongens Søe eller Landkrigstjeneste da hver Gang han bliver beordret at reise hen, forsyne ham med behøvende Klæder og Levnetsmidler som ogsaa med Penge, ligesom Andre med hvem han reiser til Nødtørftighed bliver medgivet,
hver af de fornævnte hans 5 Brødre skal han desuden give et godt Chatol - til den yngste Søster Christiane skal han give en god Sirtses Kjole, 2 Sæt stribet hjemmegjorte Klæder, 1 stribet Trøie, 1 Kramforklæde ‎(?)‎, 1 - - 1) , 1 pude og 1 kraprød bunden Trøie, 1 bunden Klokke, 1 Kravetørklæde og en god ny Dragkiste. samt en Seng som skal bestaae af 1 Bomulds Overdyne 1 Olmerdugs Underdyne, 2 lange og 2 korte Olmerdugs Puder ordentlig fyldte med gode Fjeder, hvilket alt hver Stykke især skal leveres naar forlanges nyt og godt; og skal begge hans Søstre Margrethe og Christiane i fald de indlade sig i Egteskab gives deres Bryllup som anstændig kan være.
Samtlige tilstedeværende myndige Arvinger og Christen Terkelsen som Befuldmægtiget erklærede at de ikke fordrede nogen Panteobligation udstædt for det dem tillagte, men at samme kan udstædes til deres umyndige Sødskende imod Prioritet i Gaarden Brøllund i Sønder Røiklit næst efter Forsørgelse og Ophold til Farbroderen Mogens Christian Graversen og Moderen Ane Enevoldsdatter. I Henseende til Rentens Erlæggelse af Arvecapitalen bliver Testamentets Bestemmelse som nøiagtig bliver at følge.
Imod at Sønnen Enevold Nielsen paatager sig de Rettigheder og Byrder som saavel forud Testamentet som nu ere ham paalagte og tilsvare den Gjæld som muelig maatte hæfte paa Stervboet blev han overdraget Stervbogaarden i Sønder Røiklit staaende for Hartkorn 5 tr. 2 skp. 2 fr. med alle tilliggende Eiendom, Besætning - Ind og Udbo.
Skifte Bekostning beregnes saaledes
a Skiftesalarium af Indtægten 1 pC 12 rbd
b Kongens Kasse 1/3 pC 4 -
c Justitsfondet 3 - 1 m 3 s
d stempl. Papiir til Skiftebrevet 10 - 12
e Skiftesalarium 3 -
f Justitsfondet 3 10
g ½ pC Afgift efter Frd 8 Febr. 1810 6 -
h Sognefogden 1 -
i Vidnerne i dag 4 ­______ 40 rbd 3 m 9 s
hvoraf blev betalt 16 rbd rede Sølv, og Resten henstaaer til 1 Maj 1821.
Sponneck Enevold Nielsen Niels Christian Nielsen
Jens Larsen Christen Terkelsen
Til Vitterlighed Melbye Groß expederet
__________________________________________________________________
1) Et ord kan ikke tydes. Det foregående: ”Kramforklæde er usikkert.
__________________________________________________________________
udarbejdet af afdøde Anders Kabel Slot.

Kilde: ­http­://­rosenkilde­.­nu­

Folketælling 18 februar 1834 ‎(Alder 75)‎ Sønder Røjklit, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK


Vis detaljer Note: Samtlige personer i husstanden
ringkoebing, Hind, Nysogn, Nysogn, Hind Herred, , Sønder Røiklit, en Gaard, 1, FT-1834
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested
Enevold Nielsen, 45 , Gift, , Agerdyrker,
Mariane Christensdatter, 34 , Gift, , hans Kone,
Niels Peder Enevoldsen, 8 , Ugift, , deres Barn,
Kirsten Marie Enevoldsen, 3 , Ugift, , deres Barn,
Lars Enevoldsen, 2 , Ugift, , deres Barn,
Jens Enevoldsen, 1 , Ugift, , deres Barn,
Ane Enevoldsdatter, 75 , Enke‎(mand)‎, , Aftægtskone,
Niels Olesen, 21 , Ugift, , Tjenestekarl,
Persine Nielsdatter, 21 , Ugift, , Tjenestepige,

Folketælling 1 februar 1840 ‎(Alder 81)‎ Sønder Røjklit, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK


Vis detaljer Note: Samtlige personer i husstanden
ringkoebing, Hind, Nysogn, Sønder Røiklit, , En Gaard, , FT-1840
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested
Jens Jensen Pugflod, 31 , Gift, , Gaardmand,
Kristiane Jensdatter, 22 , Gift, , Hans Kone,
Jensine Ellen Marie Jensdatter, 2 , Ugift, , Deres Datter,
Jens Jørgensen Pugflod, 56 , Gift, , Forsørges af Gaarden,
Ellen Johanne Marie Terkelsdatter, 60 , Gift, , Forsørges af Gaarden,
Ellen Jensdatter, 16 , Ugift, , Deres Datter,
Christian Pedersen Fjord, 32 , Gift, , Gaardmand,
Karen Micelsdatter, 36 , Gift, , Hans Kone, Væverske,
Christen Iversen Høst, 61 , Gift, , Aftægtsmand,
Maren Margrethe Nielsdatter, 56 , Gift, , Aftægtskone,
Kirsten Christensdatter, 15 , Ugift, , Deres Barn,
Ane Dorothea Christensdatter, 10 , Ugift, , Deres Barn,
Peder Pedersen Mose, 48 , Gift, , Gaardmand,
Sidsel Pedersdatter, 52 , Gift, , Hans Kone,
Peder Pedersen, 14 , Ugift, , Deres Barn,
Peder Christian Pedersen, 13 , Ugift, , Deres Barn,
Karen Pedersdatter, 18 , Ugift, , Deres Barn,
Christen Karlsen, 60 , Gift, , Gaardmand,
Johanne Jensdatter, 58 , Gift, , Hans Kone,
Johanne Kirstine Christensdatter, 25 , Ugift, , Deres Datter,
Iver Iversen, 14 , Ugift, , Pleiebarn,
Peder Christensen, 59 , Gift, , Gaardmand,
Karen Anders Christensdatter, 40 , Gift, , Hans Kone,
Ane Pedersdatter, 95 , Enke, , Forsørges af Gaarden,
Christiane Nielsdatter, 17 , Ugift, , Tjenestepige,
Lars Christian Knudsen, 21 , Ugift, , Tjenestekarl,
Lars Jensen, 38 , Gift, , Gaardmand,
Mette Kirstine Jørgensdatter, 38 , Gift, , Hans Kone,
Maren Larsdatter, 12 , Ugift, , Deres Barn,
Johanne Marie Larsdatter, 7 , Ugift, , Deres Barn,
Bodil Marie Larsdatter, 5 , Ugift, , Deres Barn,
Jørgine Larsdatter, 3 , Ugift, , Deres Barn,
Jens Larsen, 1 , Ugift, , Deres Barn,
Jens Iversen, 67 , Enke, , Nyder Aftægt af Gaarden,
Ole Mortensen, 17 , Ugift, , Tjenestekarl,
Else Thomasdatter, 22 , Ugift, , Tjenestepige,
Christen Jensen Stræde, 46 , Gift, , Gaardmand,
Mette Christensdatter Møller, 36 , Gift, , Hans Kone,
Christen Møller Christensen, 13 , Ugift, , Deres Barn,
Jens Christian Christensen, 19 , Ugift, , Deres Barn,
Else Marie Christensdatter, 10 , Ugift, , Deres Barn,
Johanne Marie Christensdatter, 4 , Ugift, , Deres Barn,
Peder Andersen, 21 , Ugift, , Tjenestekarl,
Ane Hansdatter, 25 , Ugift, , Tjenestepige,

Enevold Nielsen, 51 , Gift, , Gaardmand,
Mariane Christensdatter, 38 , Gift, , Hans Kone,
Niels Peter Enevoldsen, 14 , Ugift, , Deres Søn,
Christian Peter Enevoldsen, 10 , Ugift, , Deres Søn,
Las Enevoldsen, 8 , Ugift, , Deres Søn,
Jens Enevoldsen, 7 , Ugift, , Deres Søn,
Jeppe Enevoldsen, 5 , Ugift, , Deres Søn,
Frederik Enevoldsen, 3 , Ugift, , Deres Søn,
Simon Enevoldsen, 2 , Ugift, , Deres Søn,
Kirsten Marie Enevoldsdatter, 9 , Ugift, , Deres Datter,
Ane Enevoldsdatter, 82 , Enke, , Aftægtskone, der af Husfaderen forsørges,
Anders Jensen, 24 , Ugift, , Tjenestekarl,
Kirsten Thomasdatter, 50 , Ugift, , Tjenestepige,
Ane Jensdatter, 22 , Ugift, , Tjenestepige,

Død 3 juni 1844 ‎(Alder 85)‎ Sønder Røjklit, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK

Begravelse 9 juni 1844 ‎(6 dage efter død)‎ Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK

Nysogn KirkeNysogn Kirke


Sidst ændret 22 september 2018 - 16:08:34 - Sidst opdateret af: Lodberg
Vis detaljer for ...

Forældre  (F101)
Enevold Simonsen
1723 - 1808
Magrethe Jepsdatter
1723 - 1780
Jeppe Enevoldsen
1757 - 1823
Ane Enevoldsdatter
1759 - 1844
Mette Enevoldsdatter
1763 - 1855
Bodel Enevoldsdatter
1766 -
Dorrete Enevoldsdatter
1766 -
Simon Envoldsen
1768 - 1815

Nærmeste familie  (F78)
Niels Graversen Brøllund
1749 - 1820
Gravers Nielsen
1781 -
Margrete Nielsdatter
1783 -
Maren Margrete Nielsdatter
1784 -
Endvold Nielsen
1789 - 1842
Niels Christian Nielsen
1791 -
Jens Larsen Nielsen
1793 -
Magdalene Nielsdatter Brøllund
1794 -
Johannes Horn Nielsen
1797 - 1871
Cristiane Nielsdatter
1798 - 1848
Jens Nielsen
1803 - 1872


Noter
Født IGI Individual Record FamilySearch™ International Genealogical Index v5.0
Denmark
Search Results | Download | Pedigree

--------------------------------------------------------------------------------


Ane Enevoldsen
Female Family


--------------------------------------------------------------------------------
Event‎(s)‎:
Birth: About 1759 Nysogn, Ringkobing, Denmark

Christening:
Death: 1844

Burial:


--------------------------------------------------------------------------------
Parents:
Father: Enevold Simonsen Family
Mother: Margrethe Jeppesen


--------------------------------------------------------------------------------
Marriages:
Spouse: Unavailable Family


--------------------------------------------------------------------------------
Messages:
Record submitted by a member of the LDS Church. The record often shows the name of the individual and his or her relationship to a descendant, shown as the heir, family representative, or relative. The original records are not indexed, and you may have to look at the film frame-by-frame to Finlandd the information you want. A family group record for this couple may be in the Family Group Record Collection; Archive Section. ‎(See the Family History Library Catalog for the film number.)‎ These records are alphabetical by name of the father or husband.


--------------------------------------------------------------------------------
Source Information:
Film Number: 178040
Page Number: 136
Reference number: 2848


--------------------------------------------------------------------------------

© 1999-2002 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved. English approval: 3/1999
Use of this site constitutes your acceptance of these Conditions of Use ‎(last updated: 3/22/1999)‎.
Privacy Policy ‎(last updated: 11/24/2004)‎. 30 ­http­://­www­.­familysearch­.­org­ v.2.5.0
Født ‎(lakune i kirkebogen)‎
Folketælling Samtlige personer i husstanden
ringkoebing, Hind, Nysogn, Synder Røiklit Bye, , Synder Røiklit Bye, 158, FT-1787
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested
Niels Graversen, 38 , Gift, Manden, Bonde og selvejer,
Ane Endvoldsdatter, 28 , Gift, Hans hustru, ,
Maren Magret ‎[Nielsdatter]‎, 3 , Ugift, Deres barn, ,
Gravers ‎[Nielsen]‎, 1 , Ugift, Deres barn, ,
Malene Jensdatter, 66 , Enke, Mandens moder, ,
Giøde Marie Giødesdatter, 22 , Ugift, Tjenestepige, ,
Jens Nielsen, 30 , Ugift, Tjenestekarl, ,

Kommentarer: Obs. Disse beboere af Synder Røiklit Bye, have ikkun liden kornavl; ernærer sig derfor tillige af fiskeri, og hører under søe enroulleringen i vester Jyllands district
Folketælling Samtlige personer i husstanden
ringkoebing, Hind, Nysogn, Synder Røiklit, , , 18, FT-1801
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested
Niels Graverssen, 53 , Gift, Husbonde, Bonde og gaardbeboer,
Ane Enevoldsdatter, 43 , Gift, Hans kone, ,
Graus Nielsen, 14 , Ugift, Deres børn, ,
Enevold Nielsen, 12 , Ugift, Deres børn, ,
Niels Kristian Nielsen, 10 , Ugift, Deres børn, ,
Jens Larsen Nielsen, 8 , Ugift, Deres børn, ,
Johanes Horn Nielsen, 4 , Ugift, Deres børn, ,
Kristiane Nielsdatter, 3 , Ugift, Deres børn, ,
Mogens Kristian Graversen, 36 , Ugift, Huusbondes broder, Afsindig og stum og faar ophold af stedet,
Ane Jensdatter, 57 , Ugift, Tjenestefolk, Den stummes opvarter,
Peder Pedersen, 32 , Ugift, Tjenestefolk, ,
Magrethe Jensdatter, 34 , Ugift, Tjenestefolk, ,
Skifte Skifte efter Selveier Gaardmand Niels Graversen Brøllund af Sønder Røiklit

No 67 1820 Ulfborg-Hind herreders skifteprotokol 1809-1821 fol. 337-338.
”Aar 1821 den 13 Marts blev paa Herreds Kontoiret i Ringkiøbing af Skifteforvalteren Kammerjunker Greve Sponneck i undertegnede Vidners Overværelse foretaget Skifte efter Selveier Gaardmand Niels Graversen Brøllund af Sønder Røiklit i Nye Sogn som ved Døden er afgaaet den 1 Sept. 1820 og har efterladt sig følgende Arvinger: hans Enke Ane Enevoldsdatter og de med hende sammen- avlede Børn: 1, Gravers Nielsen 34 Aar gl. for nærværende Tid i Holsten 2, Enevold Nielsen 31 Aar, 3, Niels Christian Nielsen 29 Aar, 4, Jens Larsen Nielsen 27 Aar, 5, Johannes Horn Nielsen 22 Aar, boende i Outrup ved Varde 6, Jens Nielsen 17½ Aar gl. 7, Margrethe Nielsdtr 35 Aar, ugift 8, Magdalene Nielsdtr gift med J Kolbye i Snejbjerg og 9, Christiane Nielsdtr 21 Aar ugift. Ved Skiftet var tilstæde i Enkens Svagheds Forfald hendes Laugværge Christen Terkelsen af Nye Sogn, Sønnerne Enevold, Niels Christian og Jens Larsen, samt Christen Terkelsen som Befuldmægtiget for Gravers og Johannes og Svigersønnen Kolbye og som nu beskikket Værge for den umyndige Søn og de 2de umyndige Døtre.
Den Afdøde har under 2 Febr.1819 ved Selveier Testamente bestemt at Sønnen Enevold Nielsen efter hans Død skal have Gaarden for den Sum 1200 rbd Rede Sølv som han udbetaler til sine Sødskende /dog at han selv deraf tager sin Lod /.
Dette Testamente som bliver at lægge til Grund for nærværende Skifte bliver den udstædende Skifteact in originale at vedhæfte, dog bliver herved at iagttage at, Sønnen Enevold Nielsen udstæder en lovlig Opholds-Contract til hans Moder Ane Enevoldsdatter og for Opholdet giver hende 1ste Prioritet i Gaarden Brøllund i Sønder Røiklit med Tilliggende næstefter Farbroderen Mogens Chr. Graversens Rettigheder.
Ifølge Testamentet tillægges Børnene 1200 rbd. R S
Disse udloddes saaledes:
Sønnen Gravers Nielsen 160 rbd R S
- - - - Enevold Nielsen 160
- - - - Niels Christian Nielsen 160
- - - - Jens Larsen Nielsen 160
- - - - Johannes Horn Nielsen 160
- - - - Jens Nielsen 160
Datteren Margrethe Nielsdatter 80
- - - - Magdalene Nielsdtr gift med J Kolbye 80
- - - - Christiane Nielsdtr 80 1200 rbd
Til fornøden Oplysning indføres her at Sønnen Enevold Nielsen skal udrede til sine Sødskende foruden de bestemte Pengesummer følgende: han skal paa Forlangende stille sine Sødskende tilbørlig Sikkerhed for den Kapital som udi Testamentet er tillagt dem, ligesom han ogsaa skal være pligtig paa Forlangende saalænge enhver især er ugift, i Sygdoms- eller anden Nøds Tilfælde at modtage sine Sødskende og sørge for deres behøvende Pleie og Underholdning uden nogensomhelst Vederlag, samt at give dem følgende Klæde
til Gravers en god hjemmegjort blaae Kjole
- Niels Christian en ligedan Kjole og en Cavai af graae Vadmel
- Jens Larsen en do en do og en hjemmegjor
blaae Trøie med lange bl. Buxer

- Johannes Horn en do en do
- Jens Nielsen en do Kjole, en do Cavai, 1 Sæt blaae hjemmegjort
Trøie og Buxer, et Par nye Støvler, samt desuden indtil han er 20 Aar gl. alle øvrige behøvende Klæder efter Skik og Brug og endelig i Tilfælde han skulde komme i Kongens Søe eller Landkrigstjeneste da hver Gang han bliver beordret at reise hen, forsyne ham med behøvende Klæder og Levnetsmidler som ogsaa med Penge, ligesom Andre med hvem han reiser til Nødtørftighed bliver medgivet,
hver af de fornævnte hans 5 Brødre skal han desuden give et godt Chatol - til den yngste Søster Christiane skal han give en god Sirtses Kjole, 2 Sæt stribet hjemmegjorte Klæder, 1 stribet Trøie, 1 Kramforklæde ‎(?)‎, 1 - - 1) , 1 pude og 1 kraprød bunden Trøie, 1 bunden Klokke, 1 Kravetørklæde og en god ny Dragkiste. samt en Seng som skal bestaae af 1 Bomulds Overdyne 1 Olmerdugs Underdyne, 2 lange og 2 korte Olmerdugs Puder ordentlig fyldte med gode Fjeder, hvilket alt hver Stykke især skal leveres naar forlanges nyt og godt; og skal begge hans Søstre Margrethe og Christiane i fald de indlade sig i Egteskab gives deres Bryllup som anstændig kan være.
Samtlige tilstedeværende myndige Arvinger og Christen Terkelsen som Befuldmægtiget erklærede at de ikke fordrede nogen Panteobligation udstædt for det dem tillagte, men at samme kan udstædes til deres umyndige Sødskende imod Prioritet i Gaarden Brøllund i Sønder Røiklit næst efter Forsørgelse og Ophold til Farbroderen Mogens Christian Graversen og Moderen Ane Enevoldsdatter. I Henseende til Rentens Erlæggelse af Arvecapitalen bliver Testamentets Bestemmelse som nøiagtig bliver at følge.
Imod at Sønnen Enevold Nielsen paatager sig de Rettigheder og Byrder som saavel forud Testamentet som nu ere ham paalagte og tilsvare den Gjæld som muelig maatte hæfte paa Stervboet blev han overdraget Stervbogaarden i Sønder Røiklit staaende for Hartkorn 5 tr. 2 skp. 2 fr. med alle tilliggende Eiendom, Besætning - Ind og Udbo.
Skifte Bekostning beregnes saaledes
a Skiftesalarium af Indtægten 1 pC 12 rbd
b Kongens Kasse 1/3 pC 4 -
c Justitsfondet 3 - 1 m 3 s
d stempl. Papiir til Skiftebrevet 10 - 12
e Skiftesalarium 3 -
f Justitsfondet 3 10
g ½ pC Afgift efter Frd 8 Febr. 1810 6 -
h Sognefogden 1 -
i Vidnerne i dag 4 ­______ 40 rbd 3 m 9 s
hvoraf blev betalt 16 rbd rede Sølv, og Resten henstaaer til 1 Maj 1821.
Sponneck Enevold Nielsen Niels Christian Nielsen
Jens Larsen Christen Terkelsen
Til Vitterlighed Melbye Groß expederet
__________________________________________________________________
1) Et ord kan ikke tydes. Det foregående: ”Kramforklæde er usikkert.
__________________________________________________________________
udarbejdet af afdøde Anders Kabel Slot.

Kilde: ­http­://­rosenkilde­.­nu­
Folketælling Samtlige personer i husstanden
ringkoebing, Hind, Nysogn, Nysogn, Hind Herred, , Sønder Røiklit, en Gaard, 1, FT-1834
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested
Enevold Nielsen, 45 , Gift, , Agerdyrker,
Mariane Christensdatter, 34 , Gift, , hans Kone,
Niels Peder Enevoldsen, 8 , Ugift, , deres Barn,
Kirsten Marie Enevoldsen, 3 , Ugift, , deres Barn,
Lars Enevoldsen, 2 , Ugift, , deres Barn,
Jens Enevoldsen, 1 , Ugift, , deres Barn,
Ane Enevoldsdatter, 75 , Enke‎(mand)‎, , Aftægtskone,
Niels Olesen, 21 , Ugift, , Tjenestekarl,
Persine Nielsdatter, 21 , Ugift, , Tjenestepige,
Folketælling Samtlige personer i husstanden
ringkoebing, Hind, Nysogn, Sønder Røiklit, , En Gaard, , FT-1840
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested
Jens Jensen Pugflod, 31 , Gift, , Gaardmand,
Kristiane Jensdatter, 22 , Gift, , Hans Kone,
Jensine Ellen Marie Jensdatter, 2 , Ugift, , Deres Datter,
Jens Jørgensen Pugflod, 56 , Gift, , Forsørges af Gaarden,
Ellen Johanne Marie Terkelsdatter, 60 , Gift, , Forsørges af Gaarden,
Ellen Jensdatter, 16 , Ugift, , Deres Datter,
Christian Pedersen Fjord, 32 , Gift, , Gaardmand,
Karen Micelsdatter, 36 , Gift, , Hans Kone, Væverske,
Christen Iversen Høst, 61 , Gift, , Aftægtsmand,
Maren Margrethe Nielsdatter, 56 , Gift, , Aftægtskone,
Kirsten Christensdatter, 15 , Ugift, , Deres Barn,
Ane Dorothea Christensdatter, 10 , Ugift, , Deres Barn,
Peder Pedersen Mose, 48 , Gift, , Gaardmand,
Sidsel Pedersdatter, 52 , Gift, , Hans Kone,
Peder Pedersen, 14 , Ugift, , Deres Barn,
Peder Christian Pedersen, 13 , Ugift, , Deres Barn,
Karen Pedersdatter, 18 , Ugift, , Deres Barn,
Christen Karlsen, 60 , Gift, , Gaardmand,
Johanne Jensdatter, 58 , Gift, , Hans Kone,
Johanne Kirstine Christensdatter, 25 , Ugift, , Deres Datter,
Iver Iversen, 14 , Ugift, , Pleiebarn,
Peder Christensen, 59 , Gift, , Gaardmand,
Karen Anders Christensdatter, 40 , Gift, , Hans Kone,
Ane Pedersdatter, 95 , Enke, , Forsørges af Gaarden,
Christiane Nielsdatter, 17 , Ugift, , Tjenestepige,
Lars Christian Knudsen, 21 , Ugift, , Tjenestekarl,
Lars Jensen, 38 , Gift, , Gaardmand,
Mette Kirstine Jørgensdatter, 38 , Gift, , Hans Kone,
Maren Larsdatter, 12 , Ugift, , Deres Barn,
Johanne Marie Larsdatter, 7 , Ugift, , Deres Barn,
Bodil Marie Larsdatter, 5 , Ugift, , Deres Barn,
Jørgine Larsdatter, 3 , Ugift, , Deres Barn,
Jens Larsen, 1 , Ugift, , Deres Barn,
Jens Iversen, 67 , Enke, , Nyder Aftægt af Gaarden,
Ole Mortensen, 17 , Ugift, , Tjenestekarl,
Else Thomasdatter, 22 , Ugift, , Tjenestepige,
Christen Jensen Stræde, 46 , Gift, , Gaardmand,
Mette Christensdatter Møller, 36 , Gift, , Hans Kone,
Christen Møller Christensen, 13 , Ugift, , Deres Barn,
Jens Christian Christensen, 19 , Ugift, , Deres Barn,
Else Marie Christensdatter, 10 , Ugift, , Deres Barn,
Johanne Marie Christensdatter, 4 , Ugift, , Deres Barn,
Peder Andersen, 21 , Ugift, , Tjenestekarl,
Ane Hansdatter, 25 , Ugift, , Tjenestepige,

Enevold Nielsen, 51 , Gift, , Gaardmand,
Mariane Christensdatter, 38 , Gift, , Hans Kone,
Niels Peter Enevoldsen, 14 , Ugift, , Deres Søn,
Christian Peter Enevoldsen, 10 , Ugift, , Deres Søn,
Las Enevoldsen, 8 , Ugift, , Deres Søn,
Jens Enevoldsen, 7 , Ugift, , Deres Søn,
Jeppe Enevoldsen, 5 , Ugift, , Deres Søn,
Frederik Enevoldsen, 3 , Ugift, , Deres Søn,
Simon Enevoldsen, 2 , Ugift, , Deres Søn,
Kirsten Marie Enevoldsdatter, 9 , Ugift, , Deres Datter,
Ane Enevoldsdatter, 82 , Enke, , Aftægtskone, der af Husfaderen forsørges,
Anders Jensen, 24 , Ugift, , Tjenestekarl,
Kirsten Thomasdatter, 50 , Ugift, , Tjenestepige,
Ane Jensdatter, 22 , Ugift, , Tjenestepige,

View Notes for ...


Kilder
Der er ingen kilder knyttet til denne person.

View Sources for ...


Billeder- og medier

Multimedie objekt
Nysogn KirkeNysogn Kirke  ‎(M879)‎

Multimedie objekt
Matrikelkort Søgård herregård NysognMatrikelkort Søgård herregård Nysogn  ‎(M1318)‎
Type: Foto


Multimedie objekt
VielseVielse  ‎(M1316)‎
Type: Foto

Niels Graversen Brøllund
View Media for ...


Forældre og familie
Far
Enevold Simonsen ‎(I251)‎
Født omkring 1723 37 32 Haurvig, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Død omkring oktober 1808 ‎(Alder 85)‎ Alder: 85 Haurvig, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Mor
Magrethe Jepsdatter ‎(I252)‎
Født omkring 1723 Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Død omkring december 1780 ‎(Alder 57)‎ Haurvig, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK

Ægteskab: 29 juni 1755 -- Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
18 måneder
nr.1
Bror
Jeppe Enevoldsen ‎(I1157)‎
Født omkring 1757 34 34 Houvig, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Død 1823 ‎(Alder 66)‎
2 år
nr.2
Ane Enevoldsdatter ‎(I376)‎
Født 1759 36 36 Haurvig, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Død 3 juni 1844 ‎(Alder 85)‎ Sønder Røjklit, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
4 år
nr.3
Søster
Mette Enevoldsdatter ‎(I1122)‎
Født omkring januar 1763 40 40 Houvig, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Død 8 december 1855 ‎(Alder 92)‎ Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
3 år
nr.4
Søster
Bodel Enevoldsdatter ‎(I1123)‎
Født omkring januar 1766 43 43 Houvig, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
nr.5
Søster
Dorrete Enevoldsdatter ‎(I1124)‎
Født omkring januar 1766 43 43 Houvig, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
2 år
nr.6
Bror
Simon Envoldsen ‎(I182)‎
Født omkring maj 1768 45 45 Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Død omkring september 1815 ‎(Alder 47)‎ Haurvig, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Personens familie med Niels Graversen Brøllund
Ægtemand
Niels Graversen Brøllund ‎(I196)‎
Født omkring april 1749 31 30 Sønder Røjklit, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Død 1 september 1820 ‎(Alder 71)‎ Sønder Røjklit, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
10 år

 
Ane Enevoldsdatter ‎(I376)‎
Født 1759 36 36 Haurvig, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Død 3 juni 1844 ‎(Alder 85)‎ Sønder Røjklit, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK

Kirkelig vielse: 29 september 1780 -- Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
9 måneder
nr.1
Søn
Gravers Nielsen ‎(I1533)‎
Født omkring juli 1781 32 22 Sønder Røjklit, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
2 år
nr.2
Datter
Margrete Nielsdatter ‎(I1165)‎
Født omkring august 1783 34 24 Sønder Røjklit, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
1 år
nr.3
Datter
Maren Margrete Nielsdatter ‎(I1164)‎
Født omkring august 1784 35 25 Sønder Røjklit, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
5 år
nr.4
Søn
Endvold Nielsen ‎(I1167)‎
Født omkring juli 1789 40 30 Sønder Røjklit, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Død 19 marts 1842 ‎(Alder 52)‎ Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
2 år
nr.5
Søn
Niels Christian Nielsen ‎(I1168)‎
Født 9 oktober 1791 42 32 Sønder Røjklit, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
18 måneder
nr.6
Søn
Jens Larsen Nielsen ‎(I1169)‎
Født omkring april 1793 44 34 Sønder Røjklit, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
20 måneder
nr.7
Datter
Magdalene Nielsdatter Brøllund ‎(I1166)‎
Født omkring december 1794 45 35 Sønder Røjklit, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
2 år
nr.8
Søn
Johannes Horn Nielsen ‎(I188)‎
Født omkring marts 1797 47 38 Sønder Røjklit, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Død 10 marts 1871 ‎(Alder 74)‎ Outrup Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt, DNK
18 måneder
nr.9
Datter
Cristiane Nielsdatter ‎(I375)‎
Født omkring september 1798 49 39 Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Død 7 september 1848 ‎(Alder 50)‎ Bjerregård, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
5 år
nr.10
Søn
Jens Nielsen ‎(I5275)‎
Født omkring september 1803 54 44 Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Død 14 september 1872 ‎(Alder 69)‎