Niels Andersen Bollerup  ‎(I487)‎
Navn:
Niels Andersen Bollerup

Køn: MandMand
      

Fornavn: Niels
Efternavn: Bolderup

Fornavn: Niels
Efternavn: Boltrup

Født: omkring 1638
Død: 1707 ‎(Alder 69)‎ Frøstrup, Lunde Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt, DNK
Fakta og detaljer om personen

Født omkring 1638
Erhverv Forpagter Nørholm
Forpagter Nørholm 1682 ‎(Alder 44)‎
Køber Frøstrup Hovedgård 1687 ‎(Alder 49)‎ Frøstrup Hovedgård, Lunde Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt, DNK


Vis detaljer Note: Oberstløjtnant Fr.Juhl & hustru Frøstrup skøder en del gods til Niels Andersen Bolderup.

1687 Niels Andersen Bolderup ‎(1638-1707)‎
Også kaldet Boltrup. Gift med Else Madsdatter ‎(ca. 1650-)‎, datter af Mads Jacobsen og Ane Lasdatter, Varde. ‎[1]‎ ‎[2]‎ ‎[3]‎

Forpagtede 1682 Nørholm og købte 1687 Frøstrupgård, som vist bestod af 32 td. 6 skp. hartkorn.

Anna Nielsdatter Bolderup ‎(1670-1711)‎, g. med Niels Iversen Staal ‎(1665-1738)‎, skoleholder i Varde.
Else Marie Nielsdatter Boltrup ‎(ca. 1690-1762)‎, g. 1706 med Jacob Andersen Harboe, Lyhne, som enke g. 1738 med Jens Bodsen, Borris

Kilde: ­http­://­ribewiki­.­dk­/­da­/­Fr­%­C3­%­B8strup_Hovedg­%­C3­%­A5rd­

Beskrivelse af Frøstrup Hovedgård 1687 ‎(Alder 49)‎ Frøstrup Hovedgård, Lunde Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt, DNK


Vis detaljer Note: og 1 Bol, hele Husted: 1 Bol, i Kastkjær 2 Gaarde. Det var langt den største Del af Sognet, der laa under Frøstrupgaard. Selve Gaarden blev takseret for Hartkorn 32 Td. 6 Skp. = 1965 Rd., og det opgives, at Udsæden var 12 Td. Rug, 10 Td. Byg, 16 Td. Havre.
Karen Retz maa efter dette have overtaget Gaarden, dog skriver Belov sig endnu 1670 til Frøstrup. 1678 var Besætningen 4 Heste, 6 Køer, 4 Stude, 5 Ungnød, 12 Faar og 2 Svinl).
Imidlertid 'Overlader Karen Redtz Frøstrup til sin Svigersøn, Major Frands Juel og Hustru, Johanne Sofie Kaas. Matriklen 1681 nævner ham til Frøstrupgaard samt Ejer til følgende: I Tarp 1 Gaard og 1 Gadehus, i Skjedsbøl 1112 Gaard, 2 Bol, Dybvadsgaard,
. i Høllet 1 Gaard, i Frøstrup By 1 Gaard, Søndersig 1 Bol, Hungerbjerg 1 Bol, Snittrup 1 Gadehus ligger paa Frøstrupgaards Mark, Husted 1 Gaard, Toftløs 3 Gadehuse, 0. Kastkjær 1 Gaard, V. Kastkjær 1 Gaard, i Lunde By; 112 Gaard, 1 Gadehus, 1 Bol.
1687 skøder Oberstløjtnant Fr. Juel og Hustru Frøstrup med en Del Gods til Niels Andersen Bolderup, der 1682 havde forpagtet Nørholm. Købesummen var 2200 Rd. Han var gift med Else Madsdatter. Han var en stor Handelsmand og havde indtil 1684 været Borger i Varde. I en Sag, der rejstes mod Borgmester Thord·· sen, klager han over, at Borgmesteren som Konsumforpagter havde været for glubsk, og at Thordsen ved sin Optræden havde faaet ham til at flytte fra Byen. Andersen Bolderup drev særlig Studehandel, dels for sig selv, dels for andre, oftest for Borgmester Jørgen Blymester i Horsens. Studene blev væsentlig udført over Hjerting. Som ivrig Handelsmand var han indviklet i en Mængde Smuglerhistorier. Ogsaa paa anden Maade var hans Handel noget mislig. ''Danske lov 1683'' paalægger Bønderne at føre deres VaI'er til Købstæderne 'Og falholde dem paa Akseltorve og forbyder dem at sælge dem til ''Høkkere og Forprangere som Landet 'Omløbe''. Varde By havde 1608 faaet kgl. Bevilling til at konfiskere Forprangsvarer i 2 Miles Omkreds. Men 1688 indgav Byfogden Samuel Wielandt en Klage, og naar man lægger Mærke til, at AndersenBolderup Aaret før var flyttet til Frøstrup uden for 2 MileGrænsen, vil man forstaa, at han er blandt dem, der særlig sigtes til, naar det i Klagen fremstilles, hvoorledes Proprietærer 'Og Bønder i de 4 Herreder omkring Varde opkøber Smør, Fisk, Flæsk.
1) D. Sm!. II.


35
Voks, Honning, Huder og Talg hos Bønderne og sælger Hør, Blaar, Tjære, Staal, Salt, Urtekram, Vin og Brændevin, og naar det endvidere hedder, at en Del af Forpragerne er tidligere Borgere i Byen, som har nedsat sig uden for Læbæltet. Man kommer saaledes til at antage, at der har været ret livligt paa Frøstrup i disse Dage, og at det har været noget af et Handelscenter for Egnen, selv om det maa have foregaaet i Hemmelighed, efter at det var befalet Amtmanden for hver Købstad at lade inspicere halvvejs til den næste. 1 )
Ifølge Matrikelen 1688 ejede Frøstrupgaard 2 Gaarde og Gadehusene i Lunde By, i 0. Kastkær 1 Gaard, i Skjedsbøl 2 Gaarde og 2 Bol, Dybvadsgaard, Hungerbjerg, Lille Frøstrup 1 Gaard, V. Kastkjær 1 Gaard, Husted 1 Gaard, i Sdr. Tarp 1 Gaard, i Høllet 1 Gaard 'Og Sdr. Sig 1 Bol og 1 Hus. Frøstrup Hovedgaard var takseret til 29 Td. 4 Skp. 1 Fk. 2 Alb. 1692 kaldes Gaarde11 i Amtsregnskaberne ''et ganske ringe upriviligeret Sted''. 1696 istandsatte Bolderup den aabne Begravelse i Lunde Kirke.
11/5 1702 skøder han Gaarden meden Del Gods til Kristoffer Hvas, og samme Aar købte han Halvdelen af Østergaard i N. Herred og Aaret efter Resten. Der døde han 1709.
O. Nielsen omtaler Efterfølgeren paa følgende Maade: ''Kristoffer Hvas var en Søn af Anders Nielsen til Søvig og Hedevig Elisabeth Hvas 'Og 'Optog Navn efter sin Morfader, hvoraf han synes at have været forfængelig og i det hele søgt at hæve sig højere end hans Evner tillod, han har saaledes købt sig Frøstrup, rigtignok for Faderens Penge, der senere maatte forrente en Del af Købesummen 'Og ægtede 1694 Henning Povisks Enke Birthe Marie Galt, derved synes han at have faaet Del i Skrumsager og efter sin Hustrus Broders Drab 1698 tillige i Østergaard. Men han har sat det overstyr efterhaanden, saa at de gamle Forældre ved deres Testamente 1707 maatte sikre sig imod ham, at han ikke skulde faa noget af deres Gods til Raadighed før efter begges Død; han er uden Tvivl vedbleven at gøre Fordring paa deres Godhed mod den eneste Søn, til de intet havde mere at give.''
Kristian V havde kort før sin Tronbestigelse skænket de adelige Sædegaarde Skattefrihed for deres Hovedgaardstakst, og denne Begunstigelse blev senere udvidet til alle Sædegaarde, hvis Bønder1) Fra Ribe Amt 1919.
Kilde: Fra Lunde sogn I Vester Horne Herred af H.K. Kristensen

Grav renovering i Lunde kirke 1694 ‎(Alder 56)‎ Lunde Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt, DNK


Vis detaljer Note: †Gravramme. 1600’rnes anden halvdel‎(?)‎,
istandsat 1694. »Gud gaf salig EMDW Forløsning
udi hendes Alders 47½ Aar og Anna Anders
Datter‎(s)‎ ædle Siæl Hvile ‎(og)‎ Roe ... Alders«.
Indskrift på luge af to egeplanker over en
†muret begravelse i koret, omgivet af en ramme,
hvorpå stod: »renoverit af Niels Boldrup til
Fröstrup Gaard, 1694, æta‎(tis)‎ 56 ‎(i hans alders
56. år)‎«.48 I 183149 blev gravrammen repareret,
men i 1840’rne blev begravelsen, der stod tom,
fyldt op med sand, og gulvet derover lagt af
mursten »i Stedet for den plumpt overværende
dobbelte Luge«.50

Kilde: ­http­://­danmarkskirker­.­natmus­.­dk­/­uploads­/­tx_tcchurchsearch­/­Ribe_1105­-­1133_01­.­pdf­

Købte del af Østergaard hovedgaard 1702 ‎(Alder 64)‎ Østergaard Hovedgaard, Lyne Sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt, DNK


Vis detaljer Note: Østergaard var fordum en Hovedgd., som opstod af en Bondeby Nærild, der
1583 gaves i Mageskifte af Kongen til Adelsmanden Mads Nielsen Skade ‎(se S. 167)‎.
Den ejedes 1638 og 1648 af dennes Brodersøn Niels Skade og kom med sidstnævntes
Broderdatter til Ritmester Jesper Vognsen til Rolsegd., † 1687. Med hans Døtre Elisab.
Magdalene og Ingeborg Marie ‎(† 1717)‎ kom den til deres Ægtefæller Otto Andr. Lindenqvist ‎(† 1697)‎ og Ritmester Augustin Permoser ‎(† 1704)‎. Lindenqvists Halvdel ‎(10 Td. H.)‎ købtes 1697 af Bent Müller paa Refstrup og skødedes 1702 af Herredsfoged Jak. Knudsen til Tarm Bisgd. til Niels Andersen Boltrup ‎(† 1707)‎, der 1703 købte Permosers Halvdel og saaledes samlede Gaarden ‎(i alt 20 Td. H.)‎. Den købtes atter af ovenn. Jak.Knudsen, † 1729; hans Enke døde 1750, hvorefter Arvingerne 1752 bortsolgte den største Del af Godset ‎(over 200 Td. H.)‎ og afhændede Gaarden til Forpagteren Niels Zellemann, som ved Aukt. 1755 solgte den til Christen Hansen
til Lønborggd., hvorpaa den deltes i 3 Gde., som bortfæstedes, og som hørte under Lønborggd., indtil Fr. Juel 1815 solgte dem. Ø. By er nu delt i 8 Gde. og 6
mindre Parceller. Der er intet Spor af den gml. Hovedbygn., der har ligget midt i Marken.

Forfatteren Knud Lyne Rahbeks Fader tog Navn efter sit Fødested Rabæk
‎(Lyne-R. i Modsætning til R. i Aadum Sogn.)‎.

opkøbte resten af Østergaard hovedgaard 1703 ‎(Alder 65)‎ Østergaard Hovedgaard, Lyne Sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt, DNK


Vis detaljer Note: Østergaard var fordum en Hovedgd., som opstod af en Bondeby Nærild, der
1583 gaves i Mageskifte af Kongen til Adelsmanden Mads Nielsen Skade ‎(se S. 167)‎.
Den ejedes 1638 og 1648 af dennes Brodersøn Niels Skade og kom med sidstnævntes
Broderdatter til Ritmester Jesper Vognsen til Rolsegd., † 1687. Med hans Døtre Elisab.
Magdalene og Ingeborg Marie ‎(† 1717)‎ kom den til deres Ægtefæller Otto Andr. Lindenqvist ‎(† 1697)‎ og Ritmester Augustin Permoser ‎(† 1704)‎. Lindenqvists Halvdel ‎(10 Td. H.)‎ købtes 1697 af Bent Müller paa Refstrup og skødedes 1702 af Herredsfoged Jak. Knudsen til Tarm Bisgd. til Niels Andersen Boltrup ‎(† 1707)‎, der 1703 købte Permosers Halvdel og saaledes samlede Gaarden ‎(i alt 20 Td. H.)‎. Den købtes atter af ovenn. Jak.Knudsen, † 1729; hans Enke døde 1750, hvorefter Arvingerne 1752 bortsolgte den største Del af Godset ‎(over 200 Td. H.)‎ og afhændede Gaarden til Forpagteren Niels Zellemann, som ved Aukt. 1755 solgte den til Christen Hansen
til Lønborggd., hvorpaa den deltes i 3 Gde., som bortfæstedes, og som hørte under Lønborggd., indtil Fr. Juel 1815 solgte dem. Ø. By er nu delt i 8 Gde. og 6
mindre Parceller. Der er intet Spor af den gml. Hovedbygn., der har ligget midt i Marken.

Forfatteren Knud Lyne Rahbeks Fader tog Navn efter sit Fødested Rabæk
‎(Lyne-R. i Modsætning til R. i Aadum Sogn.)‎.

Død 1707 ‎(Alder 69)‎ Frøstrup, Lunde Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt, DNK

Sidst ændret 22 januar 2017 - 14:26:50 - Sidst opdateret af: Lodberg
Vis detaljer for ...


Nærmeste familie  (F229)
Else Madsdatter
1650 -
Anna Nielsdatter Bollerup
1670 - 1711
Dorthe Nielsdatter Bollerup
-
Else Marie Nielsdatter Bollerup
1690 - 1762
Elisabeth Marie Nielsdatter Bollerup
-

Nærmeste familie  (F284)
Anne Brandrup
- 1713


Noter
1687 Oberstløjtnant Fr.Juhl & hustru Frøstrup skøder en del gods til Niels Andersen Bolderup.

1687 Niels Andersen Bolderup ‎(1638-1707)‎
Også kaldet Boltrup. Gift med Else Madsdatter ‎(ca. 1650-)‎, datter af Mads Jacobsen og Ane Lasdatter, Varde. ‎[1]‎ ‎[2]‎ ‎[3]‎

Forpagtede 1682 Nørholm og købte 1687 Frøstrupgård, som vist bestod af 32 td. 6 skp. hartkorn.

Anna Nielsdatter Bolderup ‎(1670-1711)‎, g. med Niels Iversen Staal ‎(1665-1738)‎, skoleholder i Varde.
Else Marie Nielsdatter Boltrup ‎(ca. 1690-1762)‎, g. 1706 med Jacob Andersen Harboe, Lyhne, som enke g. 1738 med Jens Bodsen, Borris

Kilde: ­http­://­ribewiki­.­dk­/­da­/­Fr­%­C3­%­B8strup_Hovedg­%­C3­%­A5rd­
Frøstrup og 1 Bol, hele Husted: 1 Bol, i Kastkjær 2 Gaarde. Det var langt den største Del af Sognet, der laa under Frøstrupgaard. Selve Gaarden blev takseret for Hartkorn 32 Td. 6 Skp. = 1965 Rd., og det opgives, at Udsæden var 12 Td. Rug, 10 Td. Byg, 16 Td. Havre.
Karen Retz maa efter dette have overtaget Gaarden, dog skriver Belov sig endnu 1670 til Frøstrup. 1678 var Besætningen 4 Heste, 6 Køer, 4 Stude, 5 Ungnød, 12 Faar og 2 Svinl).
Imidlertid 'Overlader Karen Redtz Frøstrup til sin Svigersøn, Major Frands Juel og Hustru, Johanne Sofie Kaas. Matriklen 1681 nævner ham til Frøstrupgaard samt Ejer til følgende: I Tarp 1 Gaard og 1 Gadehus, i Skjedsbøl 1112 Gaard, 2 Bol, Dybvadsgaard,
. i Høllet 1 Gaard, i Frøstrup By 1 Gaard, Søndersig 1 Bol, Hungerbjerg 1 Bol, Snittrup 1 Gadehus ligger paa Frøstrupgaards Mark, Husted 1 Gaard, Toftløs 3 Gadehuse, 0. Kastkjær 1 Gaard, V. Kastkjær 1 Gaard, i Lunde By; 112 Gaard, 1 Gadehus, 1 Bol.
1687 skøder Oberstløjtnant Fr. Juel og Hustru Frøstrup med en Del Gods til Niels Andersen Bolderup, der 1682 havde forpagtet Nørholm. Købesummen var 2200 Rd. Han var gift med Else Madsdatter. Han var en stor Handelsmand og havde indtil 1684 været Borger i Varde. I en Sag, der rejstes mod Borgmester Thord·· sen, klager han over, at Borgmesteren som Konsumforpagter havde været for glubsk, og at Thordsen ved sin Optræden havde faaet ham til at flytte fra Byen. Andersen Bolderup drev særlig Studehandel, dels for sig selv, dels for andre, oftest for Borgmester Jørgen Blymester i Horsens. Studene blev væsentlig udført over Hjerting. Som ivrig Handelsmand var han indviklet i en Mængde Smuglerhistorier. Ogsaa paa anden Maade var hans Handel noget mislig. ''Danske lov 1683'' paalægger Bønderne at føre deres VaI'er til Købstæderne 'Og falholde dem paa Akseltorve og forbyder dem at sælge dem til ''Høkkere og Forprangere som Landet 'Omløbe''. Varde By havde 1608 faaet kgl. Bevilling til at konfiskere Forprangsvarer i 2 Miles Omkreds. Men 1688 indgav Byfogden Samuel Wielandt en Klage, og naar man lægger Mærke til, at AndersenBolderup Aaret før var flyttet til Frøstrup uden for 2 MileGrænsen, vil man forstaa, at han er blandt dem, der særlig sigtes til, naar det i Klagen fremstilles, hvoorledes Proprietærer 'Og Bønder i de 4 Herreder omkring Varde opkøber Smør, Fisk, Flæsk.
1) D. Sm!. II.


35
Voks, Honning, Huder og Talg hos Bønderne og sælger Hør, Blaar, Tjære, Staal, Salt, Urtekram, Vin og Brændevin, og naar det endvidere hedder, at en Del af Forpragerne er tidligere Borgere i Byen, som har nedsat sig uden for Læbæltet. Man kommer saaledes til at antage, at der har været ret livligt paa Frøstrup i disse Dage, og at det har været noget af et Handelscenter for Egnen, selv om det maa have foregaaet i Hemmelighed, efter at det var befalet Amtmanden for hver Købstad at lade inspicere halvvejs til den næste. 1 )
Ifølge Matrikelen 1688 ejede Frøstrupgaard 2 Gaarde og Gadehusene i Lunde By, i 0. Kastkær 1 Gaard, i Skjedsbøl 2 Gaarde og 2 Bol, Dybvadsgaard, Hungerbjerg, Lille Frøstrup 1 Gaard, V. Kastkjær 1 Gaard, Husted 1 Gaard, i Sdr. Tarp 1 Gaard, i Høllet 1 Gaard 'Og Sdr. Sig 1 Bol og 1 Hus. Frøstrup Hovedgaard var takseret til 29 Td. 4 Skp. 1 Fk. 2 Alb. 1692 kaldes Gaarde11 i Amtsregnskaberne ''et ganske ringe upriviligeret Sted''. 1696 istandsatte Bolderup den aabne Begravelse i Lunde Kirke.
11/5 1702 skøder han Gaarden meden Del Gods til Kristoffer Hvas, og samme Aar købte han Halvdelen af Østergaard i N. Herred og Aaret efter Resten. Der døde han 1709.
O. Nielsen omtaler Efterfølgeren paa følgende Maade: ''Kristoffer Hvas var en Søn af Anders Nielsen til Søvig og Hedevig Elisabeth Hvas 'Og 'Optog Navn efter sin Morfader, hvoraf han synes at have været forfængelig og i det hele søgt at hæve sig højere end hans Evner tillod, han har saaledes købt sig Frøstrup, rigtignok for Faderens Penge, der senere maatte forrente en Del af Købesummen 'Og ægtede 1694 Henning Povisks Enke Birthe Marie Galt, derved synes han at have faaet Del i Skrumsager og efter sin Hustrus Broders Drab 1698 tillige i Østergaard. Men han har sat det overstyr efterhaanden, saa at de gamle Forældre ved deres Testamente 1707 maatte sikre sig imod ham, at han ikke skulde faa noget af deres Gods til Raadighed før efter begges Død; han er uden Tvivl vedbleven at gøre Fordring paa deres Godhed mod den eneste Søn, til de intet havde mere at give.''
Kristian V havde kort før sin Tronbestigelse skænket de adelige Sædegaarde Skattefrihed for deres Hovedgaardstakst, og denne Begunstigelse blev senere udvidet til alle Sædegaarde, hvis Bønder1) Fra Ribe Amt 1919.
Kilde: Fra Lunde sogn I Vester Horne Herred af H.K. Kristensen
†Gravramme. †Gravramme. 1600’rnes anden halvdel‎(?)‎,
istandsat 1694. »Gud gaf salig EMDW Forløsning
udi hendes Alders 47½ Aar og Anna Anders
Datter‎(s)‎ ædle Siæl Hvile ‎(og)‎ Roe ... Alders«.
Indskrift på luge af to egeplanker over en
†muret begravelse i koret, omgivet af en ramme,
hvorpå stod: »renoverit af Niels Boldrup til
Fröstrup Gaard, 1694, æta‎(tis)‎ 56 ‎(i hans alders
56. år)‎«.48 I 183149 blev gravrammen repareret,
men i 1840’rne blev begravelsen, der stod tom,
fyldt op med sand, og gulvet derover lagt af
mursten »i Stedet for den plumpt overværende
dobbelte Luge«.50

Kilde: ­http­://­danmarkskirker­.­natmus­.­dk­/­uploads­/­tx_tcchurchsearch­/­Ribe_1105­-­1133_01­.­pdf­
Købte Østergaard var fordum en Hovedgd., som opstod af en Bondeby Nærild, der
1583 gaves i Mageskifte af Kongen til Adelsmanden Mads Nielsen Skade ‎(se S. 167)‎.
Den ejedes 1638 og 1648 af dennes Brodersøn Niels Skade og kom med sidstnævntes
Broderdatter til Ritmester Jesper Vognsen til Rolsegd., † 1687. Med hans Døtre Elisab.
Magdalene og Ingeborg Marie ‎(† 1717)‎ kom den til deres Ægtefæller Otto Andr. Lindenqvist ‎(† 1697)‎ og Ritmester Augustin Permoser ‎(† 1704)‎. Lindenqvists Halvdel ‎(10 Td. H.)‎ købtes 1697 af Bent Müller paa Refstrup og skødedes 1702 af Herredsfoged Jak. Knudsen til Tarm Bisgd. til Niels Andersen Boltrup ‎(† 1707)‎, der 1703 købte Permosers Halvdel og saaledes samlede Gaarden ‎(i alt 20 Td. H.)‎. Den købtes atter af ovenn. Jak.Knudsen, † 1729; hans Enke døde 1750, hvorefter Arvingerne 1752 bortsolgte den største Del af Godset ‎(over 200 Td. H.)‎ og afhændede Gaarden til Forpagteren Niels Zellemann, som ved Aukt. 1755 solgte den til Christen Hansen
til Lønborggd., hvorpaa den deltes i 3 Gde., som bortfæstedes, og som hørte under Lønborggd., indtil Fr. Juel 1815 solgte dem. Ø. By er nu delt i 8 Gde. og 6
mindre Parceller. Der er intet Spor af den gml. Hovedbygn., der har ligget midt i Marken.

Forfatteren Knud Lyne Rahbeks Fader tog Navn efter sit Fødested Rabæk
‎(Lyne-R. i Modsætning til R. i Aadum Sogn.)‎.
opkøbte Østergaard var fordum en Hovedgd., som opstod af en Bondeby Nærild, der
1583 gaves i Mageskifte af Kongen til Adelsmanden Mads Nielsen Skade ‎(se S. 167)‎.
Den ejedes 1638 og 1648 af dennes Brodersøn Niels Skade og kom med sidstnævntes
Broderdatter til Ritmester Jesper Vognsen til Rolsegd., † 1687. Med hans Døtre Elisab.
Magdalene og Ingeborg Marie ‎(† 1717)‎ kom den til deres Ægtefæller Otto Andr. Lindenqvist ‎(† 1697)‎ og Ritmester Augustin Permoser ‎(† 1704)‎. Lindenqvists Halvdel ‎(10 Td. H.)‎ købtes 1697 af Bent Müller paa Refstrup og skødedes 1702 af Herredsfoged Jak. Knudsen til Tarm Bisgd. til Niels Andersen Boltrup ‎(† 1707)‎, der 1703 købte Permosers Halvdel og saaledes samlede Gaarden ‎(i alt 20 Td. H.)‎. Den købtes atter af ovenn. Jak.Knudsen, † 1729; hans Enke døde 1750, hvorefter Arvingerne 1752 bortsolgte den største Del af Godset ‎(over 200 Td. H.)‎ og afhændede Gaarden til Forpagteren Niels Zellemann, som ved Aukt. 1755 solgte den til Christen Hansen
til Lønborggd., hvorpaa den deltes i 3 Gde., som bortfæstedes, og som hørte under Lønborggd., indtil Fr. Juel 1815 solgte dem. Ø. By er nu delt i 8 Gde. og 6
mindre Parceller. Der er intet Spor af den gml. Hovedbygn., der har ligget midt i Marken.

Forfatteren Knud Lyne Rahbeks Fader tog Navn efter sit Fødested Rabæk
‎(Lyne-R. i Modsætning til R. i Aadum Sogn.)‎.

View Notes for ...


Kilder
Der er ingen kilder knyttet til denne person.

View Sources for ...


Billeder- og medier
Der er ingen billeder eller andre medier knyttet til denne person.
View Media for ...


Nære slægtninge
Personens familie med Else Madsdatter
Niels Andersen Bollerup ‎(I487)‎
Født omkring 1638
Død 1707 ‎(Alder 69)‎ Frøstrup, Lunde Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt, DNK
12 år
Hustru
 
Else Madsdatter ‎(I488)‎
Født omkring 1650 35 30 Sct. Jacobi Sogn, Varde Købstad, Vester Horne Herred, Ribe Amt, DNK
nr.1
Datter
Anna Nielsdatter Bollerup ‎(I486)‎
Født omkring 1670 32 20
Død omkring oktober 1711 ‎(Alder 41)‎ Sct. Jacobi Sogn, Varde Købstad, Vester Horne Herred, Ribe Amt, DNK
nr.2
Datter
nr.3
Datter
Else Marie Nielsdatter Bollerup ‎(I5578)‎
Født omkring 1690 52 40
Død 25 april 1762 ‎(Alder 72)‎
nr.4
Datter
Personens familie med Anne Brandrup
Niels Andersen Bollerup ‎(I487)‎
Født omkring 1638
Død 1707 ‎(Alder 69)‎ Frøstrup, Lunde Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt, DNK
Hustru
Anne Brandrup ‎(I1459)‎
Død 21 september 1713