Malene Jensdatter Brøllund  ‎(I5310)‎
Fornavn: Malene Jensdatter
Efternavn: Brøllund

Køn: KvindeKvinde
      

Født: omkring 1723 43 38 Brøllund, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Død: omkring april 1755 ‎(Alder 32)‎ Sønderby, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Fakta og detaljer om personen

Født omkring 1723 43 38 Brøllund, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK

Trolovet Niels Larsen - 2 oktober 1743 ‎(Alder 20)‎ Brøllund, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK

ÆgteskabKirkelig vielse
Niels Larsen - 27 oktober 1743 ‎(Alder 20)‎ Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK


Note: Niels Larsen og Malene Jensdatter, af Sønderby, Forlover: Jens Knudsen og Christen Olufsen
Vis detaljer Note: Børn:
Opslag: 194 Niels Lauridsen i Sønderby : Laurids ‎(Jfr. Bagges)‎
Opslag: 202 Niels Lauridsen i Sønderby : Kirsten ‎(Maren Elkiær)‎,
Opslag: 216 Niels Lauridsen i Sønderby : Laurids ‎(Mad Maren Vorgod)‎
Opslag: 224 Niels Lauridsen i Sønderby : Kirsten Marie ‎(Jfr. Staby)‎
Opslag: 233 Niels Lauridsen i Sønderby : Lene ‎(Jfr. Bagges)‎
Opslag: 239 Niels Lauridsen i Sønderby : Laurids ‎(Kirsten Jensdatter Brøllund)‎
Opslag: 248 Niels Lauridsen i Sønderby : Maren ‎(Kirsten Jensdatter)‎

Nysogn KirkeNysogn Kirke


Skifte 14 juni 1749 ‎(Alder 26)‎ Brøllund, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK


Vis detaljer Note: Efter Jens Knudsen Gadgaards død blev der afholdt skifte i boet mellem enken og børnene:
Knud, 26 år
Jens, 20 år
Mallene, gift med Niels Larsen i Sønderby
Kirsten, 22 år
Karen, 17 år gammel.
Af skiftet fremgår det, at Jens Knudsen Gadgaard ved sin død var en efter den tids forhold ret velstående fæstebonde.

Af værdier i boet kan således nævnes:

en sølv stob
20 rdlr i rede, penge
fem tinfade
seks tintallerkner
to tinlysestager
to kobberkedler i grue
en mindre kobberkedel
et hvidmalet krus med låg
en lille Chr IV. Bibel
en bog kaldet ʺHelvaderusʺ
en stor egetræskiste med lås
en jernkakkelovn

Selve gårdens besætning bestod af:

9 stude, vurderet til ialt 41 rdlr.
6 kvier, 4 køer, 4 kalve,
11 hesteplage, 1 hoppe med føl, sat til 18 rdlr.
to hopper, vurderet til 16 rdlr.
18 får med lam, 18 rdlr.
1 vædder og gimmerlam, 1 rdlr.
1 so med 6 grise
8 gamle gæs.

Boets samlede værdi opgjordes til 382 rdlr.
Gælden og udgifter til reparation af fæstegården etc . androg 293 rdlr.
således at der blev til deling arvingerne imellem 89 rdlr.

Kilde: Slægten Fjord fra Holmsland : om Niels Christensen Fjord, født 1836, hans forfædre og efterkommere - Nordisk Slægtsforskning, 1972

Vis detaljer Note: Niels Heldvad. Nicolaus Helduaderus. 1564-1634. Literaturliste kilde bibliotek.dk
En smuk ihukommelse om menneskets alder efter de 12 måneder i året afdelt
Af Niels Heldvads årsoptegnelser 1601-1623
I: Sønderjydsk månedsskrift, Årg. 28 ‎(1952)‎
En kort Forklaring over vore Kirkeskikke og gode gamle Ceremonier
‎(Eleusinia sacra)‎ : en kort Forklaring over vore Kirkeskikke og gode gamle Ceremonier : ‎(1610)‎
Chronik der Stadt Schleswig, vom Jahre 1608 bis zum Jahre 1822 fortgeführt und mit Anmerkungen und Ergänzungen begleitet von Joh. Chr. Jürgensen
Anmerckungen über Nicolai Heldvaderi : Beschreibung der alten Stadt Schleswig : in welchen die Dänische und Schleswig-Holsteinische Historie vielfältig erläutert, die ehemahligen Regenten des Herzogthums Schleswig beschrieben und überhaupt die Errata und Omissa gedachten Buchs verbessert werden
Ulrik Petersen
Kurtze und einfältige Beschreibung der alten weitberühmten Stadt Schlesswig, in Cimbrischen Chersoneso belegen: neben kurtzer succession der Hertzogen und Bischoffen zu Schleszwig
Morsus Diaboli, eller Then skarpa och bittra Sanningen, om Judas Ischarioths, Christi Förradares Compagnie och Gille-stuga etc.
Armamentarium Davidicum, Det er Kong Davids Tyghuss, hvorudi findis atskillige Vaaben etc., som hand fordum brugte mod sine Fiender, Forfølgere oc Wvenner ...
En ny oc skøn Formular Bog, som indeholder, huorledis mand skal forstaa, nytte oc bruge, de Latiniske, Juristiske, Judske, Tydske Gloser oc Vocabula, som nu hos os oc komme i brug. Dernest huorledis mand paa atskillige maneer, skøn artig, rethorisk, allehonde Breffue, Missiver oc Contracter, ganske zierlig kand dicte, stjle oc skriffue
En aandelig Psalme, om Dødens daglig Betænkelse som er den allerhøyeste Viisdom : sangvis forfattet under den Melodie Gud Fader udi Himmerig, sin Villie etc.
Almanach unde Practica up dat Jahr na der Gebordt Jesu Christi M.DC.XXXXV.
Almanach unde Practica up dat Jahr na der Gebordt Jesu Christi M. DC. XXXXV ‎[1645]‎
Gestellet dorch Nicolaum Helvederum
Armamentarium Davidicum, Det er Kong Davids Tyghuss, hvorudi findis atskillige Waaben ... , som hand fordum brugte, mod sine Fiender, Forfølgere oc wvenner ...
Beschreibung aller Könige in Dennemarcken
Calendarium paa det Aar effter Jesu Christi Fødsel M.DC.XXXV.

‎[Almanakker 1604, 1609, 1613-15, 1617-18, 1621, 1628, 1630, 1632-35]‎
Schriffcalender, med Kgl. May. Forordning om Markeder at holde, offuer disse Riger oc Lande paa det Aar 1635
Historiarum Sacrarum Encolpodion Det er, En Nye oc Nyttig Bog, om vor Herris Jesu Christi, Sampt hans hellige Apostlers, Confessorum oc Martyrers Liff oc Leffnets Historie, udi huilcken findis Aaret, Maaneden oc Dagen, paa huilcke alting er skeed, oc sig tildraget haffuer. Disligeste Evangelii Lærdoms udbredelse offuer atskillige Verdens Riger oc Lande, met Danske Kongers oc Bispers beskriffuelse, i huis Tider den Christelig Religion her i Riget er indplantet oc annammet, Oc Kirckerne udi huert Sticht oc Herret, offuer alt Riget ere opbygde
Almanach oc Practica paa Jesu Christi Aar M.DC.XXXIV.
Prognosticon astrologicon paa det Aar effter vor kiere Frelseris oc Saliggiøreris Jesu Christi, Gud Faders oc Jomfru Mariæ Søns naaderige, ærefulde oc hellige Fødsel M.DC.XXXIV. aff den rette astronomiske Konst beregnet, tilsammenskreffuen oc publiceret
Historiarum sacrarum Encolpodion, det er, En Nye oc Nyttig Bog, om vor Herris Jesu Christi, sampt hans hellige Apostlers, Confessorum oc Martyrers Liff oc Leffnets Historie, udi huilcken findis Aaret, Maaneden oc Dagen, paa huilcke alting er skeed, oc sig tildraget haffuer ...
En nye historiske Skriff-Calender, paa it nytt Munster, stillet oc foregifuet paa det Aar effter Christi Fødsel M.DC.XXXIV.
Almanach oc Practica paa Jesu Christi Aar M.DC.XXXIII.
Prognosticon astrologicon paa det Aar effter vor kiere Frelseris oc Saliggiørers Jesu Christi, Gud Faders oc Jomfru Mariæ Søns naaderige, ærefulde oc hellige Fødsel M.DC.XXXIII. aff den rette astronomiske Konst beregnit, tilsammenskreffuit oc publicerit
Almanach oc Practica paa Jesu Christi Aar M.DC.XXXII.
Tractatus physico-theologicus, oder, Einfältig und christlich Bedenchen, von den Erbiebungen, so in diesen Nordländischen Örtern, Insulen, Peninsulen und Einöden, ungewöhnlich geschen
Tractatus physico-theologicus, eller, En eenfoldig oc Christlig Betenckelse oc Advarsel, om Jordskiel, som i disse Nordlendiske Riger oc Lande, Insuler, Peninsuler, Øer oc Steder, wsedvanlig, udi denne sidste Verdsens Tid sig begiffue oc tildrage : udi besynderlighed denne sidste, som skede Anno 1632 imellem den 29. Februarii oc første Dag Martii begyndelse, skeede ...
Almanach oc Practica paa det Aar effter vor Herris Jesu Christi naaderige Fødsel ... M.DC.XXXI. : med Marckeder her udi Riget
Prognosticon astrologicon paa det Aar effter vor kiere Frelseris oc Saliggiørers Jesu Christi, Gud Faders oc Jomfru Mariæ Søns naaderige, ærefulde oc hellige Fødsel M.DC.XXXI. aff den rette astronomiske Konst beregnet, tilsammen skreffuen oc publiceret
Allmanach unde Practica up dat Jahr M.DC.XXX.
Almanach oc Practica paa det Aar effter vor Herris Jesu Christi naaderige Fødsel M.DC.XXX. : her udi findis Marckeder, paa huilcken Dag de effter Kongelig Majestats Forordning skulle holdis
Armamentarium Davidicum : Det er: Kong Davids Tyghuss, huorudi findis atskillige Waaben, Cartower oc Skud, som hand brugte i gamle Dage, mod sin wlydige Søn Absolon, Saul, Goliath oc andre wgudelige Voldsmend, Tyranner oc løgnactige Munde : Huormet oc endnu alle som lide Forfølgelse, kunde werge sig, mod deris Fiender oc Wvenner : Der hoss mange skøne Sprock, Psalmer oc Aandelige Viser.
Prognosticon astrologicon paa det Aar effter vor kiere Frelsers oc Saliggiørers Jesu Christi, Gud Faders oc Jomfru Mariæ Søns naaderige, ærefulde oc hellige Fødsel M.DC.XXX aff den rette astronomiske Konst beregnet, tilsammen skreffuet oc publiceret
Onomat-Etymologicon, de Originibus, nominum virorum ac mulierum, prisca restitutione. Det er: En nyttig oc almindelig Naffnebog, huorudi en huer kand finde sit Døbe Naffn, huorledis oc huad det betegner, nytteligen at vide, for dennem som der haffue lyst til
Schriffcalender, med Kongl. Mayestads Forordning om Markeder at holde, ofuer disse Riger oc Lande paa det Aar M.DC.XXIX.
Almanach oc Practica paa det Aar effter vor Herris Jesu Christi naaderige Fødsel M.DC.XXIX. : her udi findis Marckeder, paa huilcken Dag de effter Kongelig Majestats Forordning skulle holdis
Morsus diaboli: eller Den bittere Sandhed om Judas Ischarioths Christi Forræders Compagni oc Gildehus: til huilcket henhører, alle falske, forræderske, løgnactige Øretuder, Trappedrager ...
Prognosticon astrologicon paa det Aar effter vor Herris oc Frelseris oc Saliggiøreris Jesu Christi ærefulde oc naaderige Fødsel M.DC.XXIX. beregnet oc foregiffuet
Morsus diaboli: eller Den bittere Sandhed om Judas Ischarioths Christi Forræders Compagni oc Gildehus : til hvilcket henhører, alle falske, forræderske, løgnactige Øretuder, Trappedrager, ...
Almanach oc Practica paa det Aar effter vor Herris Jesu Christi naaderige Fødsel M.DC.XXVIII.
Prognosticon astrologicon paa det Aar effter vor Herris, Frelseris oc Saliggiøreris Jesu Christi ærefulde oc naaderige Fødsel M.DC.XXVIII. beregnet oc foregiffuet
Trifolium theologicum, Udi huilcket Korteligen oc Summariske viiss er befattet oc comprehenderet den Papist-Jesuiteske, Luther-Evangeliske, oc Zwinglio-Calviniske, Troe oc Lærdom
Elucidarius evangelicus, eller En evangeliske Forklaring, udi hvilcken findis alle Evangelier, som predickis det gantske Aar igiennem paa Søndagne oc andre hellige Fester, hvoraff mand kand vide Aaret, Maaneden, Ugen oc Tiden, naar saadane Mirackler oc Predicker skeed ere ...
Almanach oc Practica paa det Aar effter vor Herris Jesu Christi naaderige Fødsel M.DC.XXVII. : her udi findis Marckeder, paa huilcken Dag de effter Kongelig Majestatts Forordning skulle holdis
Sandferdig oc kort Isslandiske Relation om det forferdelige oc gruelige Jordskelff, som skedde for Østen paa Issland, hoss Tyckebey Kloster, forgangen Septembris, met Torden og Liunet, Ildens nedfald aff Lufften, met stort Mørck, Aske, fuhrige oc gloende Stene oc Brande, dessligeste it forskreckeligt Vandfald oc Exundation, aff det Bierg Jøckelen, som vaarede fra den 2. ind til d. 14. Sept. dag, aldrig tilforne enten sitt eller hørd
Taasten Magnússon
Almanach oc Practica paa det Aar, effter vor Herris Jesu Christi naaderige Fødsel M.D.XXVI. : her udi findis Marckeder paa huilcken Dag ... de skulle holdis
En christelig Bøn, som alle Onsdage effter Predicken, udi Kongelig May. aff Danmarcks Lande, Hertogdomme oc Stiffter etc. den 20. Apriliis, Aar 1625 beskicket, forordnet oc befalet er, at bede oc læse
Udsæt aff Tydsken paa Danske af Nicolao Helduadero
Sylva Chronologica Circuli Baltici, das ist, Historischer Wald, unnd Umbzirck dess Baltischen Meers oder der OstSee : : darinnen neben Beschreibung der Länder und Orter die ordentliche Succession aller Könige in Dennemarck und aller Hertzogen zu Hollstein ... richtig an Tag gegeben; : in welchem ... auch kürtzlich auffgezeichnet Die Denckwirdigste Geschichte, so sich in Dennemarck, Norwegen ... und dero anstossenden Ländern, Städten und Ortern zu getragen, von dem Jahr nach Christi Geburth 1500. biss auffs 1623. Jahr

Christian IV. Bibel 1633Christian IV. Bibel 1633Almanark forside © Det Kongelige Bibliotek - Niels Heldvad. Nicolaus Helduaderus. 1564-1634Almanark forside © Det Kongelige Bibliotek - Niels Heldvad. Nicolaus Helduaderus. 1564-1634

Note: Almanak. Titelblad til præsten og forfatteren Niels Heldvads ‎(1564-1634)‎ dansksprogede almanak fra 1591. Heldvad var en af tidens fremmeste almanakforfattere, og i mere end 40 år frem til 1635 blev hans almanakker udsendt i store oplag. I 1616 havde han vundet så stort et ry, at Christian 4. udnævnte ham til kongelig hofastrolog. Foruden kalenderstoffet indeholdt hans almanakker — i pagt med tidens ånd og interesse for astrologi — forudsigelser om ulykker og krige, der af ham tolkedes som Guds vrede. Men der var også mere praktiske råd at læse i hans bøger. I denne almanak får man bl.a. at vide, hvordan og hvornår man skal årelade og sætte kopper.


Død omkring april 1755 ‎(Alder 32)‎ Sønderby, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK

Begravelse 20 april 1755 ‎(Alder 32)‎ Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Kirkegård: Ny Sogn kirkegård

Nysogn KirkeNysogn Kirke


Sidst ændret 11 februar 2013 - 20:02:35 - Sidst opdateret af: Lodberg
Vis detaljer for ...

Forældre  (F10)
Jens Knudsen Brøllund
1680 - 1749
Kirsten Lauridsdatter
1685 - 1762
Knud Jensen Brøllund
1723 - 1784
Malene Jensdatter Brøllund
1723 - 1755
Kirsten Jensdatter Brøllund
1727 - 1800
Jens Jensen Brøllund
1729 - 1757
Karen Jensdatter Brøllund
1732 - 1817

Nærmeste familie  (F13)
Niels Larsen
-


Noter
Ægteskab Niels Larsen og Malene Jensdatter, af Sønderby, Forlover: Jens Knudsen og Christen Olufsen
Ægteskab Børn:
Opslag: 194 Niels Lauridsen i Sønderby : Laurids ‎(Jfr. Bagges)‎
Opslag: 202 Niels Lauridsen i Sønderby : Kirsten ‎(Maren Elkiær)‎,
Opslag: 216 Niels Lauridsen i Sønderby : Laurids ‎(Mad Maren Vorgod)‎
Opslag: 224 Niels Lauridsen i Sønderby : Kirsten Marie ‎(Jfr. Staby)‎
Opslag: 233 Niels Lauridsen i Sønderby : Lene ‎(Jfr. Bagges)‎
Opslag: 239 Niels Lauridsen i Sønderby : Laurids ‎(Kirsten Jensdatter Brøllund)‎
Opslag: 248 Niels Lauridsen i Sønderby : Maren ‎(Kirsten Jensdatter)‎
Ægteskab Niels Larsen og Malene Jensdatter, af Sønderby, Forlover: Jens Knudsen og Christen Olufsen
Ægteskab Børn:
Opslag: 194 Niels Lauridsen i Sønderby : Laurids ‎(Jfr. Bagges)‎
Opslag: 202 Niels Lauridsen i Sønderby : Kirsten ‎(Maren Elkiær)‎,
Opslag: 216 Niels Lauridsen i Sønderby : Laurids ‎(Mad Maren Vorgod)‎
Opslag: 224 Niels Lauridsen i Sønderby : Kirsten Marie ‎(Jfr. Staby)‎
Opslag: 233 Niels Lauridsen i Sønderby : Lene ‎(Jfr. Bagges)‎
Opslag: 239 Niels Lauridsen i Sønderby : Laurids ‎(Kirsten Jensdatter Brøllund)‎
Opslag: 248 Niels Lauridsen i Sønderby : Maren ‎(Kirsten Jensdatter)‎
Skifte Efter Jens Knudsen Gadgaards død blev der afholdt skifte i boet mellem enken og børnene:
Knud, 26 år
Jens, 20 år
Mallene, gift med Niels Larsen i Sønderby
Kirsten, 22 år
Karen, 17 år gammel.
Af skiftet fremgår det, at Jens Knudsen Gadgaard ved sin død var en efter den tids forhold ret velstående fæstebonde.

Af værdier i boet kan således nævnes:

en sølv stob
20 rdlr i rede, penge
fem tinfade
seks tintallerkner
to tinlysestager
to kobberkedler i grue
en mindre kobberkedel
et hvidmalet krus med låg
en lille Chr IV. Bibel
en bog kaldet ʺHelvaderusʺ
en stor egetræskiste med lås
en jernkakkelovn

Selve gårdens besætning bestod af:

9 stude, vurderet til ialt 41 rdlr.
6 kvier, 4 køer, 4 kalve,
11 hesteplage, 1 hoppe med føl, sat til 18 rdlr.
to hopper, vurderet til 16 rdlr.
18 får med lam, 18 rdlr.
1 vædder og gimmerlam, 1 rdlr.
1 so med 6 grise
8 gamle gæs.

Boets samlede værdi opgjordes til 382 rdlr.
Gælden og udgifter til reparation af fæstegården etc . androg 293 rdlr.
således at der blev til deling arvingerne imellem 89 rdlr.

Kilde: Slægten Fjord fra Holmsland : om Niels Christensen Fjord, født 1836, hans forfædre og efterkommere - Nordisk Slægtsforskning, 1972
Skifte Niels Heldvad. Nicolaus Helduaderus. 1564-1634. Literaturliste kilde bibliotek.dk
En smuk ihukommelse om menneskets alder efter de 12 måneder i året afdelt
Af Niels Heldvads årsoptegnelser 1601-1623
I: Sønderjydsk månedsskrift, Årg. 28 ‎(1952)‎
En kort Forklaring over vore Kirkeskikke og gode gamle Ceremonier
‎(Eleusinia sacra)‎ : en kort Forklaring over vore Kirkeskikke og gode gamle Ceremonier : ‎(1610)‎
Chronik der Stadt Schleswig, vom Jahre 1608 bis zum Jahre 1822 fortgeführt und mit Anmerkungen und Ergänzungen begleitet von Joh. Chr. Jürgensen
Anmerckungen über Nicolai Heldvaderi : Beschreibung der alten Stadt Schleswig : in welchen die Dänische und Schleswig-Holsteinische Historie vielfältig erläutert, die ehemahligen Regenten des Herzogthums Schleswig beschrieben und überhaupt die Errata und Omissa gedachten Buchs verbessert werden
Ulrik Petersen
Kurtze und einfältige Beschreibung der alten weitberühmten Stadt Schlesswig, in Cimbrischen Chersoneso belegen: neben kurtzer succession der Hertzogen und Bischoffen zu Schleszwig
Morsus Diaboli, eller Then skarpa och bittra Sanningen, om Judas Ischarioths, Christi Förradares Compagnie och Gille-stuga etc.
Armamentarium Davidicum, Det er Kong Davids Tyghuss, hvorudi findis atskillige Vaaben etc., som hand fordum brugte mod sine Fiender, Forfølgere oc Wvenner ...
En ny oc skøn Formular Bog, som indeholder, huorledis mand skal forstaa, nytte oc bruge, de Latiniske, Juristiske, Judske, Tydske Gloser oc Vocabula, som nu hos os oc komme i brug. Dernest huorledis mand paa atskillige maneer, skøn artig, rethorisk, allehonde Breffue, Missiver oc Contracter, ganske zierlig kand dicte, stjle oc skriffue
En aandelig Psalme, om Dødens daglig Betænkelse som er den allerhøyeste Viisdom : sangvis forfattet under den Melodie Gud Fader udi Himmerig, sin Villie etc.
Almanach unde Practica up dat Jahr na der Gebordt Jesu Christi M.DC.XXXXV.
Almanach unde Practica up dat Jahr na der Gebordt Jesu Christi M. DC. XXXXV ‎[1645]‎
Gestellet dorch Nicolaum Helvederum
Armamentarium Davidicum, Det er Kong Davids Tyghuss, hvorudi findis atskillige Waaben ... , som hand fordum brugte, mod sine Fiender, Forfølgere oc wvenner ...
Beschreibung aller Könige in Dennemarcken
Calendarium paa det Aar effter Jesu Christi Fødsel M.DC.XXXV.

‎[Almanakker 1604, 1609, 1613-15, 1617-18, 1621, 1628, 1630, 1632-35]‎
Schriffcalender, med Kgl. May. Forordning om Markeder at holde, offuer disse Riger oc Lande paa det Aar 1635
Historiarum Sacrarum Encolpodion Det er, En Nye oc Nyttig Bog, om vor Herris Jesu Christi, Sampt hans hellige Apostlers, Confessorum oc Martyrers Liff oc Leffnets Historie, udi huilcken findis Aaret, Maaneden oc Dagen, paa huilcke alting er skeed, oc sig tildraget haffuer. Disligeste Evangelii Lærdoms udbredelse offuer atskillige Verdens Riger oc Lande, met Danske Kongers oc Bispers beskriffuelse, i huis Tider den Christelig Religion her i Riget er indplantet oc annammet, Oc Kirckerne udi huert Sticht oc Herret, offuer alt Riget ere opbygde
Almanach oc Practica paa Jesu Christi Aar M.DC.XXXIV.
Prognosticon astrologicon paa det Aar effter vor kiere Frelseris oc Saliggiøreris Jesu Christi, Gud Faders oc Jomfru Mariæ Søns naaderige, ærefulde oc hellige Fødsel M.DC.XXXIV. aff den rette astronomiske Konst beregnet, tilsammenskreffuen oc publiceret
Historiarum sacrarum Encolpodion, det er, En Nye oc Nyttig Bog, om vor Herris Jesu Christi, sampt hans hellige Apostlers, Confessorum oc Martyrers Liff oc Leffnets Historie, udi huilcken findis Aaret, Maaneden oc Dagen, paa huilcke alting er skeed, oc sig tildraget haffuer ...
En nye historiske Skriff-Calender, paa it nytt Munster, stillet oc foregifuet paa det Aar effter Christi Fødsel M.DC.XXXIV.
Almanach oc Practica paa Jesu Christi Aar M.DC.XXXIII.
Prognosticon astrologicon paa det Aar effter vor kiere Frelseris oc Saliggiørers Jesu Christi, Gud Faders oc Jomfru Mariæ Søns naaderige, ærefulde oc hellige Fødsel M.DC.XXXIII. aff den rette astronomiske Konst beregnit, tilsammenskreffuit oc publicerit
Almanach oc Practica paa Jesu Christi Aar M.DC.XXXII.
Tractatus physico-theologicus, oder, Einfältig und christlich Bedenchen, von den Erbiebungen, so in diesen Nordländischen Örtern, Insulen, Peninsulen und Einöden, ungewöhnlich geschen
Tractatus physico-theologicus, eller, En eenfoldig oc Christlig Betenckelse oc Advarsel, om Jordskiel, som i disse Nordlendiske Riger oc Lande, Insuler, Peninsuler, Øer oc Steder, wsedvanlig, udi denne sidste Verdsens Tid sig begiffue oc tildrage : udi besynderlighed denne sidste, som skede Anno 1632 imellem den 29. Februarii oc første Dag Martii begyndelse, skeede ...
Almanach oc Practica paa det Aar effter vor Herris Jesu Christi naaderige Fødsel ... M.DC.XXXI. : med Marckeder her udi Riget
Prognosticon astrologicon paa det Aar effter vor kiere Frelseris oc Saliggiørers Jesu Christi, Gud Faders oc Jomfru Mariæ Søns naaderige, ærefulde oc hellige Fødsel M.DC.XXXI. aff den rette astronomiske Konst beregnet, tilsammen skreffuen oc publiceret
Allmanach unde Practica up dat Jahr M.DC.XXX.
Almanach oc Practica paa det Aar effter vor Herris Jesu Christi naaderige Fødsel M.DC.XXX. : her udi findis Marckeder, paa huilcken Dag de effter Kongelig Majestats Forordning skulle holdis
Armamentarium Davidicum : Det er: Kong Davids Tyghuss, huorudi findis atskillige Waaben, Cartower oc Skud, som hand brugte i gamle Dage, mod sin wlydige Søn Absolon, Saul, Goliath oc andre wgudelige Voldsmend, Tyranner oc løgnactige Munde : Huormet oc endnu alle som lide Forfølgelse, kunde werge sig, mod deris Fiender oc Wvenner : Der hoss mange skøne Sprock, Psalmer oc Aandelige Viser.
Prognosticon astrologicon paa det Aar effter vor kiere Frelsers oc Saliggiørers Jesu Christi, Gud Faders oc Jomfru Mariæ Søns naaderige, ærefulde oc hellige Fødsel M.DC.XXX aff den rette astronomiske Konst beregnet, tilsammen skreffuet oc publiceret
Onomat-Etymologicon, de Originibus, nominum virorum ac mulierum, prisca restitutione. Det er: En nyttig oc almindelig Naffnebog, huorudi en huer kand finde sit Døbe Naffn, huorledis oc huad det betegner, nytteligen at vide, for dennem som der haffue lyst til
Schriffcalender, med Kongl. Mayestads Forordning om Markeder at holde, ofuer disse Riger oc Lande paa det Aar M.DC.XXIX.
Almanach oc Practica paa det Aar effter vor Herris Jesu Christi naaderige Fødsel M.DC.XXIX. : her udi findis Marckeder, paa huilcken Dag de effter Kongelig Majestats Forordning skulle holdis
Morsus diaboli: eller Den bittere Sandhed om Judas Ischarioths Christi Forræders Compagni oc Gildehus: til huilcket henhører, alle falske, forræderske, løgnactige Øretuder, Trappedrager ...
Prognosticon astrologicon paa det Aar effter vor Herris oc Frelseris oc Saliggiøreris Jesu Christi ærefulde oc naaderige Fødsel M.DC.XXIX. beregnet oc foregiffuet
Morsus diaboli: eller Den bittere Sandhed om Judas Ischarioths Christi Forræders Compagni oc Gildehus : til hvilcket henhører, alle falske, forræderske, løgnactige Øretuder, Trappedrager, ...
Almanach oc Practica paa det Aar effter vor Herris Jesu Christi naaderige Fødsel M.DC.XXVIII.
Prognosticon astrologicon paa det Aar effter vor Herris, Frelseris oc Saliggiøreris Jesu Christi ærefulde oc naaderige Fødsel M.DC.XXVIII. beregnet oc foregiffuet
Trifolium theologicum, Udi huilcket Korteligen oc Summariske viiss er befattet oc comprehenderet den Papist-Jesuiteske, Luther-Evangeliske, oc Zwinglio-Calviniske, Troe oc Lærdom
Elucidarius evangelicus, eller En evangeliske Forklaring, udi hvilcken findis alle Evangelier, som predickis det gantske Aar igiennem paa Søndagne oc andre hellige Fester, hvoraff mand kand vide Aaret, Maaneden, Ugen oc Tiden, naar saadane Mirackler oc Predicker skeed ere ...
Almanach oc Practica paa det Aar effter vor Herris Jesu Christi naaderige Fødsel M.DC.XXVII. : her udi findis Marckeder, paa huilcken Dag de effter Kongelig Majestatts Forordning skulle holdis
Sandferdig oc kort Isslandiske Relation om det forferdelige oc gruelige Jordskelff, som skedde for Østen paa Issland, hoss Tyckebey Kloster, forgangen Septembris, met Torden og Liunet, Ildens nedfald aff Lufften, met stort Mørck, Aske, fuhrige oc gloende Stene oc Brande, dessligeste it forskreckeligt Vandfald oc Exundation, aff det Bierg Jøckelen, som vaarede fra den 2. ind til d. 14. Sept. dag, aldrig tilforne enten sitt eller hørd
Taasten Magnússon
Almanach oc Practica paa det Aar, effter vor Herris Jesu Christi naaderige Fødsel M.D.XXVI. : her udi findis Marckeder paa huilcken Dag ... de skulle holdis
En christelig Bøn, som alle Onsdage effter Predicken, udi Kongelig May. aff Danmarcks Lande, Hertogdomme oc Stiffter etc. den 20. Apriliis, Aar 1625 beskicket, forordnet oc befalet er, at bede oc læse
Udsæt aff Tydsken paa Danske af Nicolao Helduadero
Sylva Chronologica Circuli Baltici, das ist, Historischer Wald, unnd Umbzirck dess Baltischen Meers oder der OstSee : : darinnen neben Beschreibung der Länder und Orter die ordentliche Succession aller Könige in Dennemarck und aller Hertzogen zu Hollstein ... richtig an Tag gegeben; : in welchem ... auch kürtzlich auffgezeichnet Die Denckwirdigste Geschichte, so sich in Dennemarck, Norwegen ... und dero anstossenden Ländern, Städten und Ortern zu getragen, von dem Jahr nach Christi Geburth 1500. biss auffs 1623. Jahr

View Notes for ...


Kilder
Der er ingen kilder knyttet til denne person.

View Sources for ...


Billeder- og medier

Multimedie objekt
Nysogn KirkeNysogn Kirke  ‎(M879)‎

Multimedie objekt
Almanark forside © Det Kongelige Bibliotek - Niels Heldvad. Nicolaus Helduaderus. 1564-1634Almanark forside © Det Kongelige Bibliotek - Niels Heldvad. Nicolaus Helduaderus. 1564-1634  ‎(M1336)‎
Type: Foto


Note: Almanak. Titelblad til præsten og forfatteren Niels Heldvads ‎(1564-1634)‎ dansksprogede almanak fra 1591. Heldvad var en af tidens fremmeste almanakforfattere, og i mere end 40 år frem til 1635 blev hans almanakker udsendt i store oplag. I 1616 havde han vundet så stort et ry, at Christian 4. udnævnte ham til kongelig hofastrolog. Foruden kalenderstoffet indeholdt hans almanakker — i pagt med tidens ånd og interesse for astrologi — forudsigelser om ulykker og krige, der af ham tolkedes som Guds vrede. Men der var også mere praktiske råd at læse i hans bøger. I denne almanak får man bl.a. at vide, hvordan og hvornår man skal årelade og sætte kopper.

Multimedie objekt
Christian IV. Bibel 1633Christian IV. Bibel 1633  ‎(M1337)‎
Type: Foto

View Media for ...


Forældre og familie
Far
Jens Knudsen Brøllund ‎(I18)‎
Født omkring januar 1680 30 26 Gadegård, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Død omkring marts 1749 ‎(Alder 69)‎ Alder: 69 år, 3 mrd. Brøllund, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
5 år
Mor
 
Kirsten Lauridsdatter ‎(I17)‎
Født omkring 1685 35 34 Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Død 1762 ‎(Alder 77)‎ Brøllund, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK

Ægteskab: 1721 -- Brøllund, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
2 år
nr.1
Bror
Knud Jensen Brøllund ‎(I5309)‎
Født omkring 1723 43 38 Brøllund, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Død omkring januar 1784 ‎(Alder 61)‎ Brøllund, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
nr.2
Malene Jensdatter Brøllund ‎(I5310)‎
Født omkring 1723 43 38 Brøllund, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Død omkring april 1755 ‎(Alder 32)‎ Sønderby, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
4 år
nr.3
Søster
Kirsten Jensdatter Brøllund ‎(I2843)‎
Født omkring 1727 47 42 Brøllund, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Død omkring januar 1800 ‎(Alder 73)‎ Gammel Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
2 år
nr.4
Bror
Jens Jensen Brøllund ‎(I5312)‎
Født omkring 1729 49 44 Brøllund, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Død omkring juni 1757 ‎(Alder 28)‎ Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
3 år
nr.5
Søster
Karen Jensdatter Brøllund ‎(I15)‎
Født omkring 1732 52 47 Brøllund, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Død omkring oktober 1817 ‎(Alder 85)‎ Søndervig, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Personens familie med Niels Larsen
Ægtemand
Malene Jensdatter Brøllund ‎(I5310)‎
Født omkring 1723 43 38 Brøllund, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Død omkring april 1755 ‎(Alder 32)‎ Sønderby, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK

Kirkelig vielse: 27 oktober 1743 -- Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK