Jacob Pedersen Schanderup Jacob Pedersen Schanderup  ‎(I546)‎
Navn:
Jacob Pedersen Schanderup

Køn: MandMand
      

Født: 1660
Død: omkring maj 1734 ‎(Alder 74)‎ Lille Dalager, Sønder Borris Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Fakta og detaljer om personen

Født 1660
Erhverv mellem 21 juli 1705 og 12 juni 1707 ‎(Alder 45)‎ Tolder Horsens Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, DNK


Vis detaljer Note: Kilde: ­http­://­toldhistorie­.­blogspot­.­dk­/­2013­/­11­/­toldere­-­i­-­horsens­.­html­
1705-1707
Jacob Pedersen Skanderup, begr. 25. maj 1734 i Dalager, Borris sogn. Gift med Anne Margrethe Boldewin, død 23. juli 1737 i Dalager, Borris sogn.
Tjente hos amtmand Schack, Skanderborg og etatsråd Rosenkrantz. Tolder i Horsens 21. juli 1705. Den 12. juni 1707 meddelte han, at han kort forinden havde mistet sit embede i Horsens. Herredsfoged i Bølling herred 20. april 1709, tillige byfoged i Ringkøbing 14. august 1715.

Kontrolørtjenesten 12 juni 1707 ‎(Alder 47)‎ Stillingsansøgning Oslo, Nor


Note: Jacob Pedersen Schanderup ansøgte om en stilling i kontrolørtjenesten i Kristiania. ‎(i dag Oslo Norge)‎
Kontrolørtjenesten 1708 ‎(Alder 48)‎ Stillingsansøgning Kolding Købstad, Brusk Herred, Vejle Amt, DNK


Note: Jacob Pedersen Schanderup ansøgte om en stilling i kontrolørtjenesten i Kolding.
Erhverv 20 april 1709 ‎(Alder 49)‎ Herredsfoged Bølling Herred, Ringkøbing Amt, DNK

Begivenhed 13 november 1712 ‎(Alder 52)‎ Bølling Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt, DNK


Vis detaljer Note: Mere interessant end de høje Biskoppers Besøg var maaske Egnens pikante Tildragelser. Alle vidste vel nok, hvorfor kgl. Majestæts Herredsfoged over Bølling Herred Jacob Pedersen Schandrup Søndag den 13/11 1712 var ''til Guds Bord'' i Borris Kirke, men 14 Dage efter blev det i hvert Fald vitterlig for alle, da Kirsten Nielsdatter, som havde tjent Herredsfogden, hin Søndag maatte staa aabenbar Skrifte i Kirken og bekende, at Herredsfogden var hendes Barnefader. Mads Jensen Rahbæk paa Alergaard forstod bedre at undgaa en offentlig Ydmygelse. Skærtorsdag den 8/4 1762 havde Maren Jensdatter i Borris Kirke udlagt ham som Fader til sit Barn. Dette maatte naturligvis ifølge Kongens Lov medføre, at han ved offentlig Skriftemaal i Kirken ''af et angerfuldt Hjerte'' maatte ''begære sine Synders Forladelse'', men Søndag den 27. Juni s.A. kom den gode ''Mads Aller'' til Sognepræsten Jørgen Hansen Hauch og fremviste en kgl. bevilling af 12/8 sidst, efter hvilken han, mod at betale 4 Rd. til Varde Hospital, maatte befries for sin ''public Absolution''. Efter denne Dukkert skyndte Mads Jensen Rahbæk at trolove sig med og ægte Maren Vistisdatter fra Kodbøl.

Kilde: Arkivar P.K. Hofmansens gårdhistorie fra Pedersminde i Borris

Erhverv 14 august 1715 ‎(Alder 55)‎ Byfoged i Ringkøbing Ringkøbing Købstad, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK


Vis detaljer Note: Ringkøbing Byfoged

Fra Til Officielle navne
1646 1919 Ringkøbing Byfoged

Fra Til Kaldenavne
1646 1919 Ringkøbing Købstad

Note: Fradatoen er foretaget på baggrund af arkivalierne.

Byfogden var dommer i en købstad, og hans myndighed gik kun til bygrænsen. Han førte forsædet på bytinget og forestod en lang række offentlige, verdslige anliggender især efter 1682, da magistraten nedlagdes i de fleste købstæder, således at byfogden varetog dommer-, politimester- og borgmesterforretninger. For købstædernes vedkommende varetog en del af retsplejen af rådstueretten og ikke af bytinget. Grænserne mellem de to domstoles områder er længe noget flydende, men i løbet af 1600-årene udvikledes den praksis, at bytinget behandlede almindelige retssager, mens sager med tilknytning til byens erhvervsliv behandledes af trådstueretten. I en del større købstæder og til forskellig tid fungerede rådstueretten desuden som appelinstans for bytinget i stedet for landstinget.

Arkiv-nr: B-080, BSP-080

Kirke ejer 1719 ‎(Alder 59)‎ Bølling Herred, Ringkøbing Amt, DNK


Vis detaljer Note: Bilag 590-91Jacob Pedersen Schanderup, Byfoged i Ringkøbing og herredsfoged i Balling herred fra 20. april 1709 ifl. fortegnelse over Retsbetjente og majestætspersoncr i Rigsarkivet 1660-1847 s, 65,Side 166 omtalt som byfoged i Ringkøbing 14. aug, 1715, f. h. Tolder i Horsens.Købte 1719 Bølling kirke ifl. ”Træk af Bølling sogns historie” af V. Bendtsen s. 61.I Lundenæs amts skifteprotokol begynder et omfattende skifte efter Anne Margrethe Boldevin, enke efter afgangne Jacob P, Schanderup:Anno 1737 d. 7de Augustii indfandt sig udi Lille Dalager udi Borris paa Skifteforvalterens Justice Raand og Amtmand Teilmens Vegne som Fuldmægtig Johannes Hiort efter der om fra Velæværdige Hr. Jørgen Haug til Skifteforvalteren Engangne Skrivelse og siden ved 30te Dagen at vurdere, hvis af denne Anne Margrethe Boldevin, forhen afgangne Bye- og Herredsfoged Schandorphs Enke som døde d. 23. Juli sidst sig kand have efterladt; Med paafølgende Skifte og Deeling imellem dend afdødes efterlatte Arfvinger som ere en Søn Rudolfph Schandrup udi sit 23. Aar og en Datter Christine Jacobsdatter udi sit 25. Aar, alt udi overværelse af Sr. Koch paa Londenæs, Sr. Repsdorf ved Schienbro, morbroder til Arvingerne, samt 2de velagte Dannemand, nafnlig Mads Ahler, boende paa Ahlergaard og Knud Synderby hvorpaa blev da forretaget med Boens Registering som følger:Guld: 1 Finger Ring med en Rød Steen udi hvorudi er udgraverct J. P. S. S. á. 3 Rd. 2 M. vog 2 qt., 1 mindre dito med blaa Steen, hvorudi udgraveret C. P. vog 1 qt. l Rd. 4 M.Sølf: 6 sølf Skeer med Nafn udi træch af Aar 1713, 1 dito paategnet udi et træk J. P. S. 1 Sukerbøsse, hvor under tegnet M., 2de Saltkaar, lidet forgyldte med samme Mærke, 1 liden Tomling, 1 Tobacks Dosse hvor under tegnet A. M. B., l Rødt Kruis med sølflaag hvor udi en sk. pænge.‎(så fortsættes med)‎ Thin, Kaaber, Vester Stuen, Daglig stuen, Spise Kamret, Kiøekenet, Brøggerset, Loftet, Laden, Stalden,

Levende Creaturer: 1 Sort stiernet Hoppe, 1 Rød Skimlet, 4 Kiøer, 7 Faar og 1 Lam., 1 Soe og 2 Grise, 1 Bistade.Førend Skifteforvalteren sluttede denne Forretning, tilspurgte han Arvingerne, om de intet videre denne sinde vidste at tilkiendegive, som tilhørte Sterfboen, hvor til de svarede, at Stedet, som de her paaboede, nemlig Sterfboen var deres, tilligemed 2de Huuse ved Borris Kirke, en Gaard udi Ringkiøbing, item Bølling Kirke og Kirke Bolig, som nærmere ved 30te Dagen skal blive Illustreret, som indkaldes d. 22. Aug. førstkommende; Og som intet videre denne sinde var at forrette undtagen at besegle l Dragkiste og 2de Kister i Vesterstuen, item en indlagt Skab i Dagligstuen, at saaledes er Passeret bekræfter vi under vores Hænder, – Paa Skifteforvalterens Justice Raad og Amtmand Teilmans Vegne J. Hiort, som overværende J. Hauch. Som tiltagne for at overvære Registrering og besegling H. C. Ahler Knud Synderbye.Anno 1737 d. 27. Aug. indfandt sig o. s. v. ‎(de samme til værdiansættelse af boet)‎Anno 1737 d. 1ste Octobris mødte o. s. v. ‎(der holdes auktion over boet)‎ hvorved sønnen Rudolf Boldevin Schanrup køber stedet Lille Dalager på 1 td. 1 skp, 2 alb. med Aufling som nu forefindes vurderet for 60 rd. som højstbydende for 100 rd. ‎(Der er navne på alle køberne, hvorimellem er sønnen og datteren i mange tilfælde, ligesom fætteren Peter Røpstorph.)‎ Auktionen forløber over 2 dage og dokumentet underskrives 2. oktober 1737, men 11. december 1737 er der igen samling på Lille Dalager, hvor der laves opgørelse af udgifterne ved skiftet.Anno 1738 d. 14de Maii blev skiftet ‎(flyttet til Sehiernbro)‎ hvor Boens Heele Indtægt anføres Saaledis:

Sterfboens Indtægt i en samlet Masse Bedrager sig til dend Summa 1133 rd. 5 m. 3 5/6 s.Derfra afgaae dend udi Skifte acten forhen anførte Sterfboens GiæId og Afgang som beløber sig

509 - 5 - 2Samt dette Skiftes Bekostning ‎(en lang række posteringer)‎Sumna Sumarum heele Sterfboenns Udgiæld: 564 Rd. - 6 s.

Som imod Liqvideres og bliver da – til Deeling: 559 rd. 4 m, 13 5/6 s.Daatteren Christine Jacobsdaatter Arfver en Søsterlod som er:

186 rd. 3 m. 9 17/18 s.Det store skifte slutter med underskrifter


Sehiernbroe d. 25. Juni 1738

C. Tei1mann

Som Curaior for Moms. Schandrup underskriver Hans Nielsen

Som formynder for Christine Schandrup - P. Repstorph.At ovenmeldte min Arf tilligemed original Skiftebrevet af mig leveret Testerer

R. B. Schandrup‎(Den Sr. Hans Røpstorph, der i skiltets begyndelse benævnes morbror til arvingerne, er søn af Peter Røpstorph og Kirstine Funck, som er mor til Ane Margrethe Boldevin i sit andet ægteskab med Rudolph Boldevin. Peter Røpstorph, som afløser Hans Røpstorph, er dennes søn.)‎ Kilde: ­http­://­sm1­.­dk­/­bilag­/­Bilag­%­20til­%­20590­%­20Jacob­%­20P­.%­20Schanderup­.­htm­

Bølling kirkeBølling kirkeBølling kirkeBølling kirkeBølling kirkeBølling kirkeBølling kirkeBølling kirkeBølling kirkeBølling kirkeBølling kirkeBølling kirkeBølling kirkeBølling kirkeBølling kirkeBølling kirkeBølling kirkeBølling kirkeBølling kirkeBølling kirkeBølling kirkeBølling kirkeBølling kirkeBølling kirkeBølling kirkeBølling kirkeBølling kirkeBølling kirkeBølling kirkeBølling kirkeBølling kirkeBølling kirkeBølling kirkeBølling kirkeBølling kirkeBølling kirkeBølling kirkeBølling kirkeBølling kirkeBølling kirkeBølling kirkeBølling kirkeBølling kirkeBølling kirkeBølling kirkeBølling kirkeBølling kirkeBølling kirke


Død omkring maj 1734 ‎(Alder 74)‎ Lille Dalager, Sønder Borris Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt, DNK

Begravelse 25 maj 1734 ‎(Alder 74)‎ Bølling Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt, DNK

Bølling kirkeBølling kirke


Sidst ændret 2 november 2018 - 15:26:04 - Sidst opdateret af: Lodberg
Vis detaljer for ...

Forældre  (F269)
Peder Schanderup
-
Jacob Pedersen Schanderup
1660 - 1734
Johanne Pedersdatter
1680 -

Nærmeste familie  (F264)
Ane Margrethe Boldevin
1680 - 1737
Kirstine Margrethe Schanderup
1713 - 1801
Rudolf Boldevin Schanderup
1716 - 1781


Noter

Note
Jacob Pedersen Schanderup, Byfoged i Ringkøbing og herredsfoged i Balling herred fra 20. april 1709 ifl. fortegnelse over Retsbetjente og majestætspersoner i Rigsarkivet 1660-1847 s, 65,
Side 166 omtalt som byfoged i Ringkøbing 14. aug, 1715, f. h. Tolder i Horsens.
Købte 1719 Bølling kirke ifl. I Træk af Bølling sogns historie I af V. Bendtsen s. 61.
I Lundenæs amts skifteprotokol begynder et omfattende skifte efter Anne Margrethe Boldevin, enke efter afgangne Jacob P, Schanderup:
Anno 1737 d. 7de Augustii indfandt sig udi Lille Dalager udi Borris paa Skifteforvalterens Justice Raand og Amtmand Teilmens Vegne som Fuldmægtig Johannes Hiort efter der om fra Velæværdige Hr. Jørgen Haug til Skifteforvalteren Engangne Skrivelse og siden ved 30te Dagen at vurdere, hvis af denne Anne Margrethe Boldevin, forhen afgangne Bye- og Herredsfoged Schandorphs Enke som døde d. 23. Juli sidst sig kand have efterladt; Med paafølgende Skifte og Deeling imellem dend afdødes efterlatte Arfvinger som ere en Søn Rudolfph Schandrup udi sit 23. Aar og en Datter Christine Jacobsdatter udi sit 25. Aar, alt udi overværelse af Sr. Koch paa Londenæs, Sr. Repsdorf ved Schienbro, morbroder til Arvingerne, samt 2de velagte Dannemand, nafnlig Mads Ahler, boende paa Ahlergaard og Knud Synderby hvorpaa blev da forretaget med Boens Registering som følger:
Guld: 1 Finlandger Ring med en Rød Steen udi hvorudi er udgraverct J. P. S. S. á. 3 Rd. 2 M. vog 2 qt., 1 mindre dito med blaa Steen, hvorudi udgraveret C. P. vog 1 qt. l Rd. 4 M.
Sølf: 6 sølf Skeer med Nafn udi træch af Aar 1713, 1 dito paategnet udi et træk J. P. S. 1 Sukerbøsse, hvor under tegnet M., 2de Saltkaar, lidet forgyldte med samme Mærke, 1 liden Tomling, 1 Tobacks Dosse hvor under tegnet A. M. B., l Rødt Kruis med sølflaag hvor udi en sk. pænge.
‎(så fortsættes med)‎ Thin, Kaaber, Vester Stuen, Daglig stuen, Spise Kamret, Kiøekenet, Brøggerset, Loftet, Laden, Stalden,
Levende Creaturer: 1 Sort stiernet Hoppe, 1 Rød Skimlet, 4 Kiøer, 7 Faar og 1 Lam., 1 Soe og 2 Grise, 1 Bistade.
Førend Skifteforvalteren sluttede denne Forretning, tilspurgte han Arvingerne, om de intet videre denne sinde vidste at tilkiendegive, som tilhørte Sterfboen, hvor til de svarede, at Stedet, som de her paaboede, nemlig Sterfboen var deres, tilligemed 2de Huuse ved Borris Kirke, en Gaard udi Ringkiøbing, item Bølling Kirke og Kirke Bolig, som nærmere ved 30te Dagen skal blive Illustreret, som indkaldes d. 22. Aug. førstkommende; Og som intet videre denne sinde var at forrette undtagen at besegle l Dragkiste og 2de Kister i Vesterstuen, item en indlagt Skab i Dagligstuen, at saaledes er Passeret bekræfter vi under vores Hænder, I Paa Skifteforvalterens Justice Raad og Amtmand Teilmans Vegne J. Hiort, som overværende J. Hauch. Som tiltagne for at overvære Registrering og besegling H. C. Ahler Knud Synderbye.
Anno 1737 d. 27. Aug. indfandt sig o. s. v. ‎(de samme til værdiansættelse af boet)‎
Anno 1737 d. 1ste Octobris mødte o. s. v. ‎(der holdes auktion over boet)‎ hvorved sønnen Rudolf Boldevin Schanrup køber stedet Lille Dalager på 1 td. 1 skp, 2 alb. med Aufling som nu foreFinlanddes vurderet for 60 rd. som højstbydende for 100 rd. ‎(Der er navne på alle køberne, hvorimellem er sønnen og datteren i mange tilfælde, ligesom fætteren Peter Røpstorph.)‎ Auktionen forløber over 2 dage og dokumentet underskrives 2. oktober 1737, men 11. december 1737 er der igen samling på Lille Dalager, hvor der laves opgørelse af udgifterne ved skiftet.
Anno 1738 d. 14de Maii blev skiftet ‎(flyttet til Sehiernbro)‎ hvor Boens Heele Indtægt anføres Saaledis:
Sterfboens Indtægt i en samlet Masse Bedrager sig til dend Summa 1133 rd. 5 m. 3 5/6 s.
Derfra afgaae dend udi Skifte acten forhen anførte Sterfboens GiæId og Afgang som beløber sig
509 - 5 - 2
Samt dette Skiftes Bekostning ‎(en lang række posteringer)‎
Sumna Sumarum heele Sterfboenns Udgiæld: 564 Rd. - 6 s.
Som imod Liqvideres og bliver da I til Deeling: 559 rd. 4 m, 13 5/6 s.
Daatteren Christine Jacobsdaatter Arfver en Søsterlod som er:
186 rd. 3 m. 9 17/18 s.
Det store skifte slutter med underskrifter Sehiernbroe d. 25. Juni 1738
C. Teilmann
Som Curaior for Moms. Schandrup underskriver Hans Nielsen
Som formynder for Christine Schandrup - P. Repstorph.
At ovenmeldte min Arf tilligemed original Skiftebrevet af mig leveret Testerer
R. B. Schandrup
‎(Den Sr. Hans Røpstorph, der i skiltets begyndelse benævnes morbror til arvingerne, er søn af Peter Røpstorph og Kirstine Funck, som er mor til Ane Margrethe Boldevin i sit andet ægteskab med Rudolph Boldevin. Peter Røpstorph, som afløser Hans Røpstorph, er dennes søn.)‎

Note
Han var byfoged i Ringkøbing fra 1709, havde før været tolder i Horsens, og var fra 1715 til 1733 herredsfoged i Bølling herred. Ejede Bølling kirke, hvor hans kone blev begravet. Omtalt i Alfred Kaaes ''Lem sogn'' s.123 i en sag, hvor han farer voldsomt frem mod en præst, som vil rejse en trolddomssag. Gården Rosborg i Bølling købt omkr. 1720, BS s. 232
Erhverv Kilde: ­http­://­toldhistorie­.­blogspot­.­dk­/­2013­/­11­/­toldere­-­i­-­horsens­.­html­
1705-1707
Jacob Pedersen Skanderup, begr. 25. maj 1734 i Dalager, Borris sogn. Gift med Anne Margrethe Boldewin, død 23. juli 1737 i Dalager, Borris sogn.
Tjente hos amtmand Schack, Skanderborg og etatsråd Rosenkrantz. Tolder i Horsens 21. juli 1705. Den 12. juni 1707 meddelte han, at han kort forinden havde mistet sit embede i Horsens. Herredsfoged i Bølling herred 20. april 1709, tillige byfoged i Ringkøbing 14. august 1715.
Kontrolørtjenesten Jacob Pedersen Schanderup ansøgte om en stilling i kontrolørtjenesten i Kristiania. ‎(i dag Oslo Norge)‎
Kontrolørtjenesten Jacob Pedersen Schanderup ansøgte om en stilling i kontrolørtjenesten i Kolding.
Mere Mere interessant end de høje Biskoppers Besøg var maaske Egnens pikante Tildragelser. Alle vidste vel nok, hvorfor kgl. Majestæts Herredsfoged over Bølling Herred Jacob Pedersen Schandrup Søndag den 13/11 1712 var ''til Guds Bord'' i Borris Kirke, men 14 Dage efter blev det i hvert Fald vitterlig for alle, da Kirsten Nielsdatter, som havde tjent Herredsfogden, hin Søndag maatte staa aabenbar Skrifte i Kirken og bekende, at Herredsfogden var hendes Barnefader. Mads Jensen Rahbæk paa Alergaard forstod bedre at undgaa en offentlig Ydmygelse. Skærtorsdag den 8/4 1762 havde Maren Jensdatter i Borris Kirke udlagt ham som Fader til sit Barn. Dette maatte naturligvis ifølge Kongens Lov medføre, at han ved offentlig Skriftemaal i Kirken ''af et angerfuldt Hjerte'' maatte ''begære sine Synders Forladelse'', men Søndag den 27. Juni s.A. kom den gode ''Mads Aller'' til Sognepræsten Jørgen Hansen Hauch og fremviste en kgl. bevilling af 12/8 sidst, efter hvilken han, mod at betale 4 Rd. til Varde Hospital, maatte befries for sin ''public Absolution''. Efter denne Dukkert skyndte Mads Jensen Rahbæk at trolove sig med og ægte Maren Vistisdatter fra Kodbøl.

Kilde: Arkivar P.K. Hofmansens gårdhistorie fra Pedersminde i Borris
Erhverv Ringkøbing Byfoged

Fra Til Officielle navne
1646 1919 Ringkøbing Byfoged

Fra Til Kaldenavne
1646 1919 Ringkøbing Købstad

Note: Fradatoen er foretaget på baggrund af arkivalierne.

Byfogden var dommer i en købstad, og hans myndighed gik kun til bygrænsen. Han førte forsædet på bytinget og forestod en lang række offentlige, verdslige anliggender især efter 1682, da magistraten nedlagdes i de fleste købstæder, således at byfogden varetog dommer-, politimester- og borgmesterforretninger. For købstædernes vedkommende varetog en del af retsplejen af rådstueretten og ikke af bytinget. Grænserne mellem de to domstoles områder er længe noget flydende, men i løbet af 1600-årene udvikledes den praksis, at bytinget behandlede almindelige retssager, mens sager med tilknytning til byens erhvervsliv behandledes af trådstueretten. I en del større købstæder og til forskellig tid fungerede rådstueretten desuden som appelinstans for bytinget i stedet for landstinget.

Arkiv-nr: B-080, BSP-080
Historisk ­http­://­www­.­kb­.­dk­/­udstillinger­/­astroweb­/­Observatorier­/­Brand1728­.­html­
Kirke Bilag 590-91Jacob Pedersen Schanderup, Byfoged i Ringkøbing og herredsfoged i Balling herred fra 20. april 1709 ifl. fortegnelse over Retsbetjente og majestætspersoncr i Rigsarkivet 1660-1847 s, 65,Side 166 omtalt som byfoged i Ringkøbing 14. aug, 1715, f. h. Tolder i Horsens.Købte 1719 Bølling kirke ifl. ”Træk af Bølling sogns historie” af V. Bendtsen s. 61.I Lundenæs amts skifteprotokol begynder et omfattende skifte efter Anne Margrethe Boldevin, enke efter afgangne Jacob P, Schanderup:Anno 1737 d. 7de Augustii indfandt sig udi Lille Dalager udi Borris paa Skifteforvalterens Justice Raand og Amtmand Teilmens Vegne som Fuldmægtig Johannes Hiort efter der om fra Velæværdige Hr. Jørgen Haug til Skifteforvalteren Engangne Skrivelse og siden ved 30te Dagen at vurdere, hvis af denne Anne Margrethe Boldevin, forhen afgangne Bye- og Herredsfoged Schandorphs Enke som døde d. 23. Juli sidst sig kand have efterladt; Med paafølgende Skifte og Deeling imellem dend afdødes efterlatte Arfvinger som ere en Søn Rudolfph Schandrup udi sit 23. Aar og en Datter Christine Jacobsdatter udi sit 25. Aar, alt udi overværelse af Sr. Koch paa Londenæs, Sr. Repsdorf ved Schienbro, morbroder til Arvingerne, samt 2de velagte Dannemand, nafnlig Mads Ahler, boende paa Ahlergaard og Knud Synderby hvorpaa blev da forretaget med Boens Registering som følger:Guld: 1 Finger Ring med en Rød Steen udi hvorudi er udgraverct J. P. S. S. á. 3 Rd. 2 M. vog 2 qt., 1 mindre dito med blaa Steen, hvorudi udgraveret C. P. vog 1 qt. l Rd. 4 M.Sølf: 6 sølf Skeer med Nafn udi træch af Aar 1713, 1 dito paategnet udi et træk J. P. S. 1 Sukerbøsse, hvor under tegnet M., 2de Saltkaar, lidet forgyldte med samme Mærke, 1 liden Tomling, 1 Tobacks Dosse hvor under tegnet A. M. B., l Rødt Kruis med sølflaag hvor udi en sk. pænge.‎(så fortsættes med)‎ Thin, Kaaber, Vester Stuen, Daglig stuen, Spise Kamret, Kiøekenet, Brøggerset, Loftet, Laden, Stalden,

Levende Creaturer: 1 Sort stiernet Hoppe, 1 Rød Skimlet, 4 Kiøer, 7 Faar og 1 Lam., 1 Soe og 2 Grise, 1 Bistade.Førend Skifteforvalteren sluttede denne Forretning, tilspurgte han Arvingerne, om de intet videre denne sinde vidste at tilkiendegive, som tilhørte Sterfboen, hvor til de svarede, at Stedet, som de her paaboede, nemlig Sterfboen var deres, tilligemed 2de Huuse ved Borris Kirke, en Gaard udi Ringkiøbing, item Bølling Kirke og Kirke Bolig, som nærmere ved 30te Dagen skal blive Illustreret, som indkaldes d. 22. Aug. førstkommende; Og som intet videre denne sinde var at forrette undtagen at besegle l Dragkiste og 2de Kister i Vesterstuen, item en indlagt Skab i Dagligstuen, at saaledes er Passeret bekræfter vi under vores Hænder, – Paa Skifteforvalterens Justice Raad og Amtmand Teilmans Vegne J. Hiort, som overværende J. Hauch. Som tiltagne for at overvære Registrering og besegling H. C. Ahler Knud Synderbye.Anno 1737 d. 27. Aug. indfandt sig o. s. v. ‎(de samme til værdiansættelse af boet)‎Anno 1737 d. 1ste Octobris mødte o. s. v. ‎(der holdes auktion over boet)‎ hvorved sønnen Rudolf Boldevin Schanrup køber stedet Lille Dalager på 1 td. 1 skp, 2 alb. med Aufling som nu forefindes vurderet for 60 rd. som højstbydende for 100 rd. ‎(Der er navne på alle køberne, hvorimellem er sønnen og datteren i mange tilfælde, ligesom fætteren Peter Røpstorph.)‎ Auktionen forløber over 2 dage og dokumentet underskrives 2. oktober 1737, men 11. december 1737 er der igen samling på Lille Dalager, hvor der laves opgørelse af udgifterne ved skiftet.Anno 1738 d. 14de Maii blev skiftet ‎(flyttet til Sehiernbro)‎ hvor Boens Heele Indtægt anføres Saaledis:

Sterfboens Indtægt i en samlet Masse Bedrager sig til dend Summa 1133 rd. 5 m. 3 5/6 s.Derfra afgaae dend udi Skifte acten forhen anførte Sterfboens GiæId og Afgang som beløber sig

509 - 5 - 2Samt dette Skiftes Bekostning ‎(en lang række posteringer)‎Sumna Sumarum heele Sterfboenns Udgiæld: 564 Rd. - 6 s.

Som imod Liqvideres og bliver da – til Deeling: 559 rd. 4 m, 13 5/6 s.Daatteren Christine Jacobsdaatter Arfver en Søsterlod som er:

186 rd. 3 m. 9 17/18 s.Det store skifte slutter med underskrifter


Sehiernbroe d. 25. Juni 1738

C. Tei1mann

Som Curaior for Moms. Schandrup underskriver Hans Nielsen

Som formynder for Christine Schandrup - P. Repstorph.At ovenmeldte min Arf tilligemed original Skiftebrevet af mig leveret Testerer

R. B. Schandrup‎(Den Sr. Hans Røpstorph, der i skiltets begyndelse benævnes morbror til arvingerne, er søn af Peter Røpstorph og Kirstine Funck, som er mor til Ane Margrethe Boldevin i sit andet ægteskab med Rudolph Boldevin. Peter Røpstorph, som afløser Hans Røpstorph, er dennes søn.)‎ Kilde: ­http­://­sm1­.­dk­/­bilag­/­Bilag­%­20til­%­20590­%­20Jacob­%­20P­.%­20Schanderup­.­htm­

View Notes for ...


Kilder
Der er ingen kilder knyttet til denne person.

View Sources for ...


Billeder- og medier

Multimedie objekt
Bølling kirkeBølling kirke  ‎(M1688)‎
Type: Foto


Multimedie objekt
Pedersminde i BorrisPedersminde i Borris  ‎(M167)‎
View Media for ...


Forældre og familie
Far
nr.1
Jacob Pedersen Schanderup ‎(I546)‎
Født 1660
Død omkring maj 1734 ‎(Alder 74)‎ Lille Dalager, Sønder Borris Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt, DNK
20 år
nr.2
Søster
Johanne Pedersdatter ‎(I849)‎
Født 1680
Personens familie med Ane Margrethe Boldevin
Jacob Pedersen Schanderup ‎(I546)‎
Født 1660
Død omkring maj 1734 ‎(Alder 74)‎ Lille Dalager, Sønder Borris Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt, DNK
20 år
Hustru
 
Ane Margrethe Boldevin ‎(I547)‎
Født omkring 1680 60 40 København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK
Død 1737 ‎(Alder 57)‎ Lille Dalager, Sønder Borris Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt, DNK
nr.1
Datter
Kirstine Margrethe Schanderup ‎(I482)‎
Født omkring december 1713 53 33 Sønder Borris Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Død 24 maj 1801 ‎(Alder 87)‎ Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt, DNK
2 år
nr.2
Søn
Rudolf Boldevin Schanderup ‎(I850)‎
Født omkring januar 1716 56 36 Sønder Borris Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Død 1781 ‎(Alder 65)‎ Sønder Borris Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt, DNK