Ane Margrethe Boldevin  ‎(I547)‎
Navn:
Ane Margrethe Boldevin

Køn: KvindeKvinde
      

Født: omkring 1680 60 40 København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK
Død: 1737 ‎(Alder 57)‎ Lille Dalager, Sønder Borris Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Fakta og detaljer om personen

Født omkring 1680 60 40 København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK


Note: antagelig, København
Død 1737 ‎(Alder 57)‎ Lille Dalager, Sønder Borris Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt, DNK

døddød


Begravelse 30 juli 1737 ‎(Alder 57)‎ Bølling Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt, DNK


Note: Som bilag Finlanddes et langt skifte fra Lundenæs amts skifteprotokol B 8-1077, s.145-58 efter Ane Margrethe Boldevin. Hele boet optælles, vurderes og sælges på auktion.
Vis detaljer Note: KIRKEBOGSFØRING OG AABNE BEGRAVELSER. ‎(Hun omtales som Madame Schandorph)‎
Jørgen Hansen Hauch var Sognepræst for Borris og Faster Menigheder i det lange Tidsrum fra
1722 til 1765. Hans Forgænger i Embedet, Hr. Peder Pedersen Stauning ‎(Sognepræst for
Borris og Faster Menigheder 1701-1722)‎ havde ført Kirkebogen saa nogenlunde upaaklageligt,
men dette kan desværre ikke siges om Pastor Hauch. Gang paa Gang har han glemt at
indføre en stor Del af sine Embedsforretninger i Kirkebogen. Dette afsløres ganske tydeligt
ved, at han f.Eks. har noteret Barselskoners Introduktioner i Kirken ‎(Kirkegangskoner)‎, uden
at de tilsvarende Barnedaab findes indført eller omvendt. Vielser i Kirken uden forudgaaende
Indførelse af Brudefolkenes Trolovelser eller omvendt, forglemte Indførelser af Begravelser
m.m. forekommer altfor ofte, men med Hensyn til sligt Sløseri stod han langtfra alene mellem
sine Embedsbrødre rundt om i Sognene. Pastor Hauch blev desuagtet Provst i 1746, og i den
høje Alder af 82 Aar døde han i Borris Præstegaard hos Datteren Else Vest Jørgensdatter
Hauch og Svigersønnen Pastor Stephan Pedersen Stephansen ‎(Sognepræst for Borris og Faster
Menigheder 1765 - 1794)‎ 20/11 1779. Hans Kiste blev 29/11 s.A. “lagt i Altergulvet” i Faster
Kirke, hvor ogsaa hans Moder Maren Lauridsdatter Borch ‎(død i Borris Præstegaard 8/1 1763,
84 Aar gammel)‎ og hans Hustru Marie Kirstine Hansdatter ‎(begravet i Faster Kirke 3/4 1777)‎
havde fundet deres Grave. En Søn ved navn Johannes Jørgensen Hauch døde 5/12 1788 i
Borris Præstegaard hos Søsteren Else og Svogeren Pastor Stephansen, 64 Aar gammel. Ogsaa
han blev ‎(13/12 1788)‎ begravet under Altergulvet i Faster Kirke, efter at han i 34 Aar havde
været “contraat ‎(vanskelig)‎ og sengeliggende” i Præstegaarden. Da Pastor Stephansen som
Provst døde i Borris Præstegaard 1794, blev hans Lig 32/7 d.A. ligeledes stedt til Hvile i
Faster Kirke. Tidligere havde flere Notabiliteter, saaledes Madame Schandorph 30/7 1737 og
Forvalter Bredahl 9/8 1765, faaet deres Grave indenfor Faster Kirkes Mure, men i 1799 blev
disse aabne Begravelser i Kirkerne endelig forbudt, navnlig paa Grund af den utaalelige Stank
fra Gravene, som Kirkegængerne maatte udstaa.

Pedersminde i BorrisPedersminde i BorrisBølling kirkeBølling kirke


Skifte 2 oktober 1737 ‎(Alder 57)‎Peter Röpstorp  (I2320) - [Slægtskabsdiagram]
Mads Christensen Kiær ‎(Ahler)‎  (I2379) - [Slægtskabsdiagram]

_EVN: 3734

Vis detaljer Note: Bilag til 591 Anne Margrethe Boldevin 1737
591 Skifte efter Anne Margrethe Boldevin 1737
Skifte Stedet d.2.Octb.1737 Kirstine Magarette
R.B. Schandrup Schandrup
Som Curator P. Røpstorf
Hans Nielsen
Sam overværende og Vurderingsmænd M.C. Ahler Knud Synderby
Anno 1737 d.11. December indfandt sig efter forrige opsættelse paa Justice Raad og Amtmand Teilmans Vegne som Fuldmægtig Johannis Hiort udi Lille Dalager, for at fornemme om nogen Noget videre udi denne sterfboe havde at fordre eller indgive, for siden derefter at se skiftet befordret til sin Endelig afgiørelse alt udi overværelse af Arvingerne med deres tiltagne Curatores samt de 2de Mænd Mads Ahler og Knud Synderbye.
Hvor næst blev fremlagt Sr. Forsum Byfoged udi Ringkiøbing og Herredsfoged udi Bølling Herred hans Regning angaaende hans tilfaldne Auctions Salarium med Viidere her i sterfboen. Dernæst skriveren her ved Bølling Herred Andreas Falch hans Regning ligeledes for tilfaldne Salarium med Viidere her i sterfboen. Hvilke begge Regninqer af skifte Retten blev approberede hvor imod Arvingerne ej heller fandt noget at disputere. Endnu fordrede Birkedommer ved Londenis Birketing Sr. Peder Røpsdorf 4 m. 5 sk. som hand siden sidste Samling har forstragt sterfboen som Rudolf Schandrup Og Tilstod, Hvorefter blev tilført en Regning Under Mons. Rindums Haand i Ringkiøbing datered Rinqkiøbing d.30.7 bris 1737. Velærværdig Hr. Jørgen Haug vilde Erindre Skifte Rætten, hand iche vidste Rættere end Kirhens Expenser for indeværende Aar var ubetalte, og siden samme vilde komme sterfboen til Udgift, vilde hand dette paa Provsten udi Bølling Herred hans Vegne erindre. Sr. Hans Nielsen vilde fornemme om der var Nogen Restance paa Bølling Kirche til sidst afvigte Juul, hvis iche bliver sterfboen fri for denne Kraf. Saa som Expenserne til ethvert Aars Juul bør betales efter Forordningen.
Hr. Jørgen Haug vilde ydermeere udbede af skifte Rætten, at samme Maatte Provsten Hr. Christen Allerup i Lemb tilkiendegives som skifte Retten lovede. Ædle Sr. Koch paa Londenis lod fordre for Enchen Magrethe Lindvig tiende af heele Dalager for Aar 1734 efter som kand erindres 6 rd., som blev accordered til 5 rdl.
Hvilket Arfvingerne med Curatorea saa vel som Kravets Rigtighed tilstod under den Sl. Mands Byfoged Schandrups Haand, som skal være skreven kort før hans død, fandtes en optægning at hand hafde tilgode i Kongensholms sterfboe efter Sl. Niels Riis summa 17 rd. Anpart Gebyhr for Løsøhre samt 2 Rd. for Placater ved 2de Auctioner, hvilke Pænge iche skal vare betalt, i hvor vel Mons. Bejer ved Pængenis fordring beraaber sig paa Sl. Schandrups Beviis og Qvitering, som dog iche er foreviist. Altsaa usættes dette til Mons. Bejers Erklæring og af beviisning, saafremt hand herfor iche vil tiltales. Og siden intet viidere efter paaberaabelse var at forrette, blev skiftet hensat til dend 22. Januari, om Noget forinden skulde forrefalde hvor over kunde behøves en skifte Samling, samt for i dend tiid at see ovenmelte ting bragt til Rigtighed for Resten blev skiftet optaget til sin Endelig Afgiørelse, at saaledes er Passeret tilstaaed og indgaaed Bekræfter vi underskrefne med vores Hænder. Paa skifteforvalterens Justice Raad og Amt mand Teilmans Vegne. Skiftestædet ut Supra
R.B.J.S. Schandrup J. Hiort
Som Curator underskriver
Hans Nielsen
Til Vitterlighed
M.C. Ahler
I min Myntlig frawerelse
P .Røpstorf.
Anno 1738 d.14.Maj blef skiftet efter derom giorte Anstalt og Vedtægt forflyttet fra Dalager til Schiernbro, hvor det tillige blev forretaget af skifte forvalteren udi overværelse af Arvingernes Coratorer, for at see samme afgiordt og tilendebragt, hvor da fremkom Sr. Rasch, som her i Retten leverte 532 rd., for Bølling Kirche, som ved Auctionen, for hvilke 532 rd. et Beviis af skifte Retten blev Extraderet, hvorefter Skiøde paa Bølling Kirche
forvalter Rasch kand Extraderis. Skifte Rætten lod forneme i Anledning af Provsten i Bølling Herred Velærværdige Hr. Christen Allerup hans Missere de dato Maj Angaaendes Bølling Kirches Expenser, hos
vedkommende Nemlig forvalter Rasch og Arvingernes Curatorer om de har afbetalt samme Kirches Expenser eller hvor med de sig for samme formener befriede. Sr. Rasch kunde intet see eller skiønne efter sæt og billighed, at hand burde og pligtig var at betale 1737 Aars Expenser af Bølling Kirche som hand nu er ejer af, Naar denne Gunstige skifte Ret vilde behage at tage i Observation dend Allernaadigste udgangne Forordning af 28.Janr.1735, som denomirer, at saadanne Kirche Expenser bør betales 3 dage før St.Hansdag i Jylland i Riibe stift desaarsage kand vel Forordningen af 27.Febr.1727 iche blive Nogen Fundament for Vedkommende
allerhelst dend allene taler om Execution, naar betalingen iche skeer til juul, kand saa ej anderledes ansees, Nemlig dend pasende dilation til Juul til Priorikten, skulde Vedkommende iche vilde Finlandde sig i Minderlighed, da dend post nu saa fuldkommen er Vorden Ligitimeret, i følge af de forhen allegerede Forordninger, maatte Sr, Rasch Nolens Volens formere denne Dispute til Lands Lov og Ræt, imidlertid erbød Rasch for Omkostninger at Menagere at betale dend halfve part af Expenserne endskiønt hand ej det er pligtig. Sr. Hans Nielsen for at afvende ald dispute tilbød paa de umyndiges Vegne at svare dend anden halve part af bem. Expenser hvorved det har sit forreblivende. Skifte Rætten tilspurte om Nogen enten af Arvingerne eller Tilstædeværende Viidere
denne sinde havde at Erindre, hvortil svaredes Nej, hvormed dette skifte blev optaget til endelig Afgiørelse, da alle og enhver som Noget her under skiftet har at fordre eller forrette indFinlandder sig her i Schiernbroe d.25.
Juni førstkommende, da skiftet bliver gandske sluttet til aflevering og endelig undertegnelse, at saaledes er Passeret og Tilstaaed bekræftes under vores Hænders Underskrift.
Skiftestædet ut Supra C. Teilmann
R.B.J.S.Schandrup Som Curator
Hans Nielsen S.T. Rasch
Som Curator og formynder P. Røpstorf.
Boens Heele Indtægt. Anføres Saaledis
1. Huuslejen af de boestæder ved Bølling og Borris Kircher som beregnes sterfboen til Indtægt siden de Kiøbende ingen Rente betaler af Kiøbe Summen og bedrager sig 8 rd. 2 m.
Dernæst sterfboens øvrige Indtægt som efter Auctions Forretningen beløber sig 1115 rd.3 m.3 5/6 sk.
Saa heele sterfboens Indtægt i en samlet Masse Bedrager sig dend Summa 1123 rd.5 m.3 5/6 sk.
Der fra afgaar dend udi Skifteacten forhen anførte sterfboens Giæld og afgang som beløber sig 509-5-2
Hvilken sterfboens Giald anviises saaledis.
Sr. Lars Rindums Obligation med et aars Rente samt 2de Regninger til Sr. Koch paa Londenis, som samme Summa af Creditor overdraget af Auctions Pængene betalt med 341-3-5
Palle Larsen for sin Pante Forskrifning paa Capital med Rente 28 rd,, samt Tilgodehavende i sterfboen
3 m. Nyder udi betaling af Auctions Patogene 28-3 –
Til Sr. Niels Bierre paa Ringkiøbing Byes Vegne er betalt af Skifteforvalteren Justice Raad Teilman for Restance paa Sl.Schandrups Gaard i Ringkiøbing af Auctions Pengene 15-1-14
Ligeledes har skifteforvalteren betalt Restancen fra Ringkiøbing Amtstue af Auctions Pengene med 2-3-15
Mads Ahler for Tilgodehavende Penge i sterfboen 12 rd lm15sk har faaed sin Betaling af Auctions Pengene 12-1-15
Hr.Jørgen Haug for tilgodehavende i sterfboen l2 rd lm 3sk har faaed sin Betaling af Auctions Pængene 12-1- 3
Til forvalter Rasch for de i sterfboen fordrede børnepenge og Kirche skat 43 rd 4m 2sk er betalt af Auctions Pengene med 43-4- 2
Til Sr. Kok for de her i sterfboen baade paa Egne og Magrethe Ludvigs Vegne fordrede Tiende Penge 5 rd 5m er betalt af Auctions Pengene med 5-5- –
Sr. Peder Repdorph som fordrede her i sterfboen 3rd- 15 sk. betales udi Kiøbte Vahre paa Acutionen
med Auctions Pengene
Sr. Thomas Lund har faaed sin fordring betalt af Auctions pengene med 2-4-10
Jens Kodbøl i sterfboen for tilgodehavende Penge 4m.6sk.
Liqvideris Kiøbte Vahre paa Auctionen --1 - 14
Betales af Auctions Penge --2--8
Knud Synderby har ligeledes faaed sin fordring betalt af Auctions Pængene med 1----4
Til Lars Loedal er betalt af Auctione Pengene for hans Fordring 4-l- 6
Farveren Christen Vorgod i Ringkiøbing betales ligeledes af Auctions Engene 1-1- 9
Niels Jacobsen i Holby ligeledes – 3 –
Mads Synderschovs fordring betales ligeledes af Auctions Pengene 1-2-12
Kirsten Skæder Kone ligeledes Auctions Pengene i betaling – 5 –
Degnen i Borris er ligeledes betalt af Auctions Pengene for Græsleje med --4---
Anders Vindelboe faar i ligemaade af Auctions Pengene 1----6
Christen Nørgaard betales for sit Arbejde af Auctions Pengene --2—8
Niels Slichdal bekommer ligeledes for sig og sin daatters Fordring 5--8
Bye og Herredsfoges Forsum har faaed sin fordring for Salario
med Viidere af Auctions Pengene betalt med 15-4- –
Herredsskriver Falch ligeledes faaed sin Salarium med Viidere betalt af Actions Pengene med 13-4--8
Som udi alt giver atter foran førte Summa 509 rd.5m.2sk.
Dernæst beregnes sterfboen til udgift Halfdelen af Bølling Kirches Expenser for Aar 1737 efter i Skiftebrevet mellem forv.Rasch og Arvingerne giorde Accordt og forlig 3---4
Iligemaade for dend til Sr.Lars Rindum udgifne Panteforskrifning at
lade udslette af Landstings Protokollen – 2m.–
Samt dette Skiftes Bekostning som bedrager sig saaledis. 1. Stemplet Papir til Skiftebrevet 2. Salarium 1 Pro Cent er 3. Skrivepenge for 34 arch Papir 4. Slet Papir til dette og Conceptforretningen 5. for 4 Catalogi til Auctionen 6. Skifteforvalteren giort 4 Rejser til sterfboen og 2de til Schierbroe som fremt og Tilbage udi alt gier 44 Miile a 1 m. 8 sk. Miilen er 7. Skifteforvalterens Tiener efter Loven 8. Casseringspenge 1 pro Cento er 9. for Auctionens Regninger at skrive og udstæde 10. betalt Vurderings Malene for 4 Dags opvartning i sterfboen Hvilken Skifte Bekostning udlægges og Beregnes Saaledis. 1, Liqvideris for Kiøbhe Vahre paa Auctionen 2, Liqvideris de i Hende havende af Sterfboens Pænge Nemlig Hr. Tolder Søltofts Auctions Range Sr. Lambert Raschis Auctions Pænge Noch liqvideris af sterfboens i Hænde havende Penge Endelig faar til gode af sterfboens Caase 1-3— 5-3— 17---- --3— 1–- 11— --1---- 11— --1---- 1-2-- – 10 3-5- 9 10-3- 16-4— 18-1-13
Summa Summarum heele sterfboens Udgiæld 564 Rd-- 6 ak.
Som imod Indgiælden Liqvideris og Bliver da øfrig til deeling 559 rd.4 m.13 5/6 sk.
Hvilken Summa bliver delt saaledis imellem Sønnen Rudolph Schandrup og Datteren Christine Schandrup som
er sterfboens Eneste Arfvinger at sønnen Rudolph Schandrup Arfver en Broderlod som er 373 rd
som Berægnes og udlæggis Saaledis, –
1. Kiøbte Løsøhre paa Auctionen 108 – 2 – 12 3/4
2. det sted ved Borris Kirche Matriculered for l skp.l fjk. 117 –
3. Lille Dalager Matriculered for 1 td.l skp.2 alb. 100 –
4. Afgiften af det huus ved Bølling Kirche til Martini 1737 sidst 1 – 4
5. Af det Eene Huus ved Borris Kirche hvor paa ere 4 beboere i alt 5 -- - -
6. af det andet Huus ved Borris Kirche 1 – 4 - -
7, udi Reede pænge 39 rd 2 m. 3 8/9 sk.
Som giver udi alt dend Summa Daatteren Christine Jacobsdaatter Arfver en Søsterlod som er Som Beregnes og udlægges Saaledis. 1. Liqvideris hvis hun har kiøbt paa auctionen bedrager 373 rd 1 m. 3 8/9 sk 186 rd. 3 m. 9 17/18 sk 51 – 4 – 1
2. Betaler hende Reede Pænge 134 rd 5 m. 8 17/18 sk.

Som i alt giør den Summa 186 rd 3 m. 9 17/18 sk.
Endelig er følgende Poster at Erindre ved dette skiftes Slutning l. Angaaende sterfboens fordring Hos Mons. Bejer paa Kongensholm bedragende efter dend afdøde Herredsfoged Schandrups Haand 19 rd., da Beregnes samme som sterfboens uoplyste og uvisse Indtægt, hvor udi Arfvingerne om Noget er at Vente lodtages som Søster og Broder efter Loven. –
2. Hvad de Arvendes Midler angaar, da kand samme ham betroes imod lovlig Afkalds Extradering til Skifteforvalteren under Sønnens Haand tillige med hans Curator underskrevet.
Daatterens Midler bliver under Skifteforvalterens Giemme og forvaring indtil en sufficant Mand kand opsøges som for samme vil og kand være ansvarlig og hun derefter kand Nyde frugt af hindes Capital, –
3. Endelig er denne Erindring for Arvingerne at hvis lovligen enten bortskyldiq eller tilstaaende Giæld for eller imod sterfboen efter dags Maatte opvogne da enhver af dennem enten Giælde eller lodtage efter Loven. –
Hvor med dette skifte gandske er til endebragt og at saaledis er forhandlet, tilstaaed og indgaaed bekræfter under vores Hænders underskrift og hos vigte Ziqnetter Schromsager d.14.Maj 1738
C. Teihnann
Efter at dette Skiftebrev var til Endebragt og skulde til i Dag dend 25.Juni udleveres, indkom fra Foriige Bye og Herredsfoged Jacob Møen en Regning under Dato 8.Juni, hvor udi band fordrede af sterfboen dend
Summa 1 rd 2 m. 9 sk.
Hvilken fordring Skifte Rætten indstillede til Arvingernes og Curatorenis armere forventende Resolution og got beFinlanddende. –
Hans Nielsen fra Lindberg tilligemed Peder Repdorph fra Schiernbroe som formynder og Curator for de umyndige Erklærede ej at viide Noget om denne fordrings Rigtighed, men Som Hr. Jørgen Haug af Borris der i Dag var til Stede gav til kiende at hand imidlertid Sl. Madame Schandrup levede, for hvem hand var en Lauværge, havde i Commission at Liqvidere Byefoged Møens Regning imod det det paa hendes Sl. Mands Vegne oppebaarne Foged Korn og Ræsten at betale med 4 a 5 rd., hvilke bem. Møen iche vilde tage imod saa Regningen Ventelig til dend Ende uafgiort er henstanden, alt saa Erklærede fonem. Curatorer at tilstaae Møen de forhen anførte 5 rd. I fad Velb. Hr. Justice Raad Teilnin Som Skifteforvalter saaledis behager at approbere, og da kand af Vedkommende Arvingernes tilfaldne Arf pro qvoto Liqvideris, nemlig Sønnen 3 rd 2 m. og Daat-
teren 1 rd. 4 m.. hvilke skifteforvalterne bifaldt imod at parterne gives Regres efter lovlig Omgang at søge hvis de formeener sig paa enten af siiderne at komme tilkordt. Og blev i saa Maade ermelte 5 rd. til Sr. Koch paa Londenis overlevered paa Jacob Møens Vegne efter hans Ejen giorde Anviisning paa bem. Regning og bliver i saa Maader Sønen Rudolph Schandrup at beregne udi Rente Penge for uden det tilforhandlede paa Auctionen med Viidere i Stæden for 39 rd. 2 m. 7 5/36 sk. allene 36 rd. 7 5/36 sk. Som hannem herved blev overlevered tilligemed original skiftebrevet.
Ligeldes Bliver hans Søster Christine Schandrup hendes Andel Bereignet til 133 rd. 1 m. 8 17/18 sk.
udi Reede Pænge i Stæden for ovennævnte 134 td. 5 m. 8 17/18 sk hvilked skifteforvalteren besørger paa Rente udsat saa snart

Note: Ane Margrethe Boldevin, født ca. 1680, død 1737 i Borris, begravet 30.07.1737 i Bølling. Som bilag Finlanddes et langt skifte fra Lundenæs amts skifteprotokol B 8-1077, s.145-58 efter Ane Margrethe Boldevin. Hele boet optælles, vurderes og sælges på auktion.
Vis detaljer Note: 113 Anne Margrethe Boldevin i Lille Dalager i Borris sogn. 7.8.1737, fol.145.
Enke efter Jacob Pedersen Schandrup, by- og herredsfoged i Ringkøbing. B: Christine Margrethe 25, Rudolf. FM: Hans Nielsen, forpagter på Lindbjerg, Peder Repsdorph i Skjernbrogård

Vis detaljer Note: Bilag 590-91Jacob Pedersen Schanderup, Byfoged i Ringkøbing og herredsfoged i Balling herred fra 20. april 1709 ifl. fortegnelse over Retsbetjente og majestætspersoncr i Rigsarkivet 1660-1847 s, 65,Side 166 omtalt som byfoged i Ringkøbing 14. aug, 1715, f. h. Tolder i Horsens.Købte 1719 Bølling kirke ifl. ”Træk af Bølling sogns historie” af V. Bendtsen s. 61.I Lundenæs amts skifteprotokol begynder et omfattende skifte efter Anne Margrethe Boldevin, enke efter afgangne Jacob P, Schanderup:Anno 1737 d. 7de Augustii indfandt sig udi Lille Dalager udi Borris paa Skifteforvalterens Justice Raand og Amtmand Teilmens Vegne som Fuldmægtig Johannes Hiort efter der om fra Velæværdige Hr. Jørgen Haug til Skifteforvalteren Engangne Skrivelse og siden ved 30te Dagen at vurdere, hvis af denne Anne Margrethe Boldevin, forhen afgangne Bye- og Herredsfoged Schandorphs Enke som døde d. 23. Juli sidst sig kand have efterladt; Med paafølgende Skifte og Deeling imellem dend afdødes efterlatte Arfvinger som ere en Søn Rudolfph Schandrup udi sit 23. Aar og en Datter Christine Jacobsdatter udi sit 25. Aar, alt udi overværelse af Sr. Koch paa Londenæs, Sr. Repsdorf ved Schienbro, morbroder til Arvingerne, samt 2de velagte Dannemand, nafnlig Mads Ahler, boende paa Ahlergaard og Knud Synderby hvorpaa blev da forretaget med Boens Registering som følger:Guld: 1 Finlandger Ring med en Rød Steen udi hvorudi er udgraverct J. P. S. S. á. 3 Rd. 2 M. vog 2 qt., 1 mindre dito med blaa Steen, hvorudi udgraveret C. P. vog 1 qt. l Rd. 4 M.Sølf: 6 sølf Skeer med Nafn udi træch af Aar 1713, 1 dito paategnet udi et træk J. P. S. 1 Sukerbøsse, hvor under tegnet M., 2de Saltkaar, lidet forgyldte med samme Mærke, 1 liden Tomling, 1 Tobacks Dosse hvor under tegnet A. M. B., l Rødt Kruis med sølflaag hvor udi en sk. pænge.‎(så fortsættes med)‎ Thin, Kaaber, Vester Stuen, Daglig stuen, Spise Kamret, Kiøekenet, Brøggerset, Loftet, Laden, Stalden,

Levende Creaturer: 1 Sort stiernet Hoppe, 1 Rød Skimlet, 4 Kiøer, 7 Faar og 1 Lam., 1 Soe og 2 Grise, 1 Bistade.Førend Skifteforvalteren sluttede denne Forretning, tilspurgte han Arvingerne, om de intet videre denne sinde vidste at tilkiendegive, som tilhørte Sterfboen, hvor til de svarede, at Stedet, som de her paaboede, nemlig Sterfboen var deres, tilligemed 2de Huuse ved Borris Kirke, en Gaard udi Ringkiøbing, item Bølling Kirke og Kirke Bolig, som nærmere ved 30te Dagen skal blive Illustreret, som indkaldes d. 22. Aug. førstkommende; Og som intet videre denne sinde var at forrette undtagen at besegle l Dragkiste og 2de Kister i Vesterstuen, item en indlagt Skab i Dagligstuen, at saaledes er Passeret bekræfter vi under vores Hænder, – Paa Skifteforvalterens Justice Raad og Amtmand Teilmans Vegne J. Hiort, som overværende J. Hauch. Som tiltagne for at overvære Registrering og besegling H. C. Ahler Knud Synderbye.Anno 1737 d. 27. Aug. indfandt sig o. s. v. ‎(de samme til værdiansættelse af boet)‎Anno 1737 d. 1ste Octobris mødte o. s. v. ‎(der holdes auktion over boet)‎ hvorved sønnen Rudolf Boldevin Schanrup køber stedet Lille Dalager på 1 td. 1 skp, 2 alb. med Aufling som nu foreFinlanddes vurderet for 60 rd. som højstbydende for 100 rd. ‎(Der er navne på alle køberne, hvorimellem er sønnen og datteren i mange tilfælde, ligesom fætteren Peter Røpstorph.)‎ Auktionen forløber over 2 dage og dokumentet underskrives 2. oktober 1737, men 11. december 1737 er der igen samling på Lille Dalager, hvor der laves opgørelse af udgifterne ved skiftet.Anno 1738 d. 14de Maii blev skiftet ‎(flyttet til Sehiernbro)‎ hvor Boens Heele Indtægt anføres Saaledis:

Sterfboens Indtægt i en samlet Masse Bedrager sig til dend Summa 1133 rd. 5 m. 3 5/6 s.Derfra afgaae dend udi Skifte acten forhen anførte Sterfboens GiæId og Afgang som beløber sig

509 - 5 - 2Samt dette Skiftes Bekostning ‎(en lang række posteringer)‎Sumna Sumarum heele Sterfboenns Udgiæld: 564 Rd. - 6 s.

Som imod Liqvideres og bliver da – til Deeling: 559 rd. 4 m, 13 5/6 s.Daatteren Christine Jacobsdaatter Arfver en Søsterlod som er:

186 rd. 3 m. 9 17/18 s.Det store skifte slutter med underskrifter

Sehiernbroe d. 25. Juni 1738


C. Tei1mann

Som Curaior for Moms. Schandrup underskriver Hans Nielsen

Som formynder for Christine Schandrup - P. Repstorph.At ovenmeldte min Arf tilligemed original Skiftebrevet af mig leveret Testerer

R. B. Schandrup‎(Den Sr. Hans Røpstorph, der i skiltets begyndelse benævnes morbror til arvingerne, er søn af Peter Røpstorph og Kirstine Funck, som er mor til Ane Margrethe Boldevin i sit andet ægteskab med Rudolph Boldevin. Peter Røpstorph, som afløser Hans Røpstorph, er dennes søn.)‎

SkifteSkifteSkifteSkifteSkifteSkifte


Sidst ændret 7 oktober 2020 - 20:40:15 - Sidst opdateret af: Lodberg
Vis detaljer for ...

Forældre  (F265)
Kongens bundtmager Rudolf Boldewin
1620 - 1712
Kirstine Funch
1640 - 1694
Ane Margrethe Boldevin
1680 - 1737

Pleje forældre  (F267)
Kongens bundtmager Rudolf Boldewin
1620 - 1712
Første hustru
1630 - 1677
Simon Boldevin
1660 - 1702

Pleje forældre  (F816)
Peter Röpstorf
1630 - 1676
Kirstine Funch
1640 - 1694
Hans Röpstorp
1669 - 1739

Nærmeste familie  (F264)
Jacob Pedersen Schanderup
1660 - 1734
Kirstine Margrethe Schanderup
1713 - 1801
Rudolf Boldevin Schanderup
1716 - 1781


Noter

Note
Bilag til 591 Anne Margrethe Boldevin 1737
591 Skifte efter Anne Margrethe Boldevin 1737
Skifte Stedet d.2.0ctb.1737 Kirstine Magarette
R.B. Schandrup Schandrup
Som Curator P. Røpstorf
Hans Nielsen
Sam overværende og Vurderingsmænd M.C. Ahler Knud Synderby
Anno 1737 d.11. December indfandt sig efter forrige opsættelse paa Justice Raad og Amtmand Teilmans Vegne som Fuldmægtig Johannis Hiort udi Lille Dalager, for at fornemme om nogen Noget videre udi denne sterfboe havde at fordre eller indgive, for siden derefter at se skiftet befordret til sin Endelig afgiørelse alt udi overværelse af Arvingerne med deres tiltagne Curatores samt de 2de Mænd Mads Ahler og Knud Synderbye.
Hvor næst blev fremlagt Sr. Forsum Byfoged udi Ringkiøbing og Herredsfoged udi Bølling Herred hans Regning angaaende hans tilfaldne Auctions Salarium med Viidere her i sterfboen. Dernæst skriveren her ved Bølling Herred Andreas Falch hans Regning ligeledes for tilfaldne Salarium med Viidere her i sterfboen. Hvilke begge Regninqer af skifte Retten blev approberede hvor imod Arvingerne ej heller fandt noget at disputere. Endnu fordrede Birkedommer ved Londenis Birketing Sr. Peder Røpsdorf 4 m. 5 sk. som hand siden sidste Samling har forstragt sterfboen som Rudolf Schandrup Og Tilstod, Hvorefter blev tilført en Regning Under Mons. Rindums Haand i Ringkiøbing datered Rinqkiøbing d.30.7 bris 1737. Velærværdig Hr. Jørgen Haug vilde Erindre Skifte Rætten, hand iche vidste Rættere end Kirhens Expenser for indeværende Aar var ubetalte, og siden samme vilde komme sterfboen til Udgift, vilde hand dette paa Provsten udi Bølling Herred hans Vegne erindre. Sr. Hans Nielsen vilde fornemme om der var Nogen Restance paa Bølling Kirche til sidst afvigte Juul, hvis iche bliver sterfboen fri for denne Kraf. Saa som Expenserne til ethvert Aars Juul bør betales efter Forordningen.
Hr. Jørgen Haug vilde ydermeere udbede af skifte Rætten, at samme Maatte Provsten Hr. Christen Allerup i Lemb tilkiendegives som skifte Retten lovede. Ædle Sr. Koch paa Londenis lod fordre for Enchen Magrethe Lindvig tiende af heele Dalager for Aar 1734 efter som kand erindres 6 rd., som blev accordered til 5 rdl.
Hvilket Arfvingerne med Curatorea saa vel som Kravets Rigtighed tilstod under den Sl. Mands Byfoged Schandrups Haand, som skal være skreven kort før hans død, fandtes en optægning at hand hafde tilgode i Kongensholms sterfboe efter Sl. Niels Riis summa 17 rd. Anpart Gebyhr for Løsøhre samt 2 Rd. for Placater ved 2de Auctioner, hvilke Pænge iche skal vare betalt, i hvor vel Mons. Bejer ved Pængenis fordring beraaber sig paa Sl. Schandrups Beviis og Qvitering, som dog iche er foreviist. Altsaa usættes dette til Mons. Bejers Erklæring og af beviisning, saafremt hand herfor iche vil tiltales. Og siden intet viidere efter paaberaabelse var at forrette, blev skiftet hensat til dend 22. Januari, om Noget forinden skulde forrefalde hvor over kunde behøves en skifte Samling, samt for i dend tiid at see ovenmelte ting bragt til Rigtighed for Resten blev skiftet optaget til sin Endelig Afgiørelse, at saaledes er Passeret tilstaaed og indgaaed Bekræfter vi underskrefne med vores Hænder. Paa skifteforvalterens Justice Raad og Amt mand Teilmans Vegne. Skiftestædet ut Supra
R.B.J.S. Schandrup J. Hiort
Som Curator underskriver
Hans Nielsen
Til Vitterlighed
M.C. Ahler
I min Myntlig frawerelse
P .Røpstorf.
Anno 1738 d.14.Maj blef skiftet efter derom giorte Anstalt og Vedtægt forflyttet fra Dalager til Schiernbro, hvor det tillige blev forretaget af skifte forvalteren udi overværelse af Arvingernes Coratorer, for at see samme afgiordt og tilendebragt, hvor da fremkom Sr. Rasch, som her i Retten leverte 532 rd., for Bølling Kirche, som ved Auctionen, for hvilke 532 rd. et Beviis af skifte Retten blev Extraderet, hvorefter Skiøde paa Bølling Kirche
forvalter Rasch kand Extraderis. Skifte Rætten lod forneme i Anledning af Provsten i Bølling Herred Velærværdige Hr. Christen Allerup hans Missere de dato Maj Angaaendes Bølling Kirches Expenser, hos
vedkommende Nemlig forvalter Rasch og Arvingernes Curatorer om de har afbetalt samme Kirches Expenser eller hvor med de sig for samme formener befriede. Sr. Rasch kunde intet see eller skiønne efter sæt og billighed, at hand burde og pligtig var at betale 1737 Aars Expenser af Bølling Kirche som hand nu er ejer af, Naar denne Gunstige skifte Ret vilde behage at tage i Observation dend Allernaadigste udgangne Forordning af 28.Janr.1735, som denomirer, at saadanne Kirche Expenser bør betales 3 dage før St.Hansdag i Jylland i Riibe stift desaarsage kand vel Forordningen af 27.Febr.1727 iche blive Nogen Fundament for Vedkommende
allerhelst dend allene taler om Execution, naar betalingen iche skeer til juul, kand saa ej anderledes ansees, Nemlig dend pasende dilation til Juul til Priorikten, skulde Vedkommende iche vilde Finlandde sig i Minderlighed, da dend post nu saa fuldkommen er Vorden Ligitimeret, i følge af de forhen allegerede Forordninger, maatte Sr, Rasch Nolens Volens formere denne Dispute til Lands Lov og Ræt, imidlertid erbød Rasch for Omkostninger at Menagere at betale dend halfve part af Expenserne endskiønt hand ej det er pligtig. Sr. Hans Nielsen for at afvende ald dispute tilbød paa de umyndiges Vegne at svare dend anden halve part af bem. Expenser hvorved det har sit forreblivende. Skifte Rætten tilspurte om Nogen enten af Arvingerne eller Tilstædeværende Viidere
denne sinde havde at Erindre, hvortil svaredes Nej, hvormed dette skifte blev optaget til endelig Afgiørelse, da alle og enhver som Noget her under skiftet har at fordre eller forrette indFinlandder sig her i Schiernbroe d.25.
Juni førstkommende, da skiftet bliver gandske sluttet til aflevering og endelig undertegnelse, at saaledes er Passeret og Tilstaaed bekræftes under vores Hænders Underskrift.
Skiftestædet ut Supra C. Teilmann
R.B.J.S.Schandrup Som Curator
Hans Nielsen S.T. Rasch
Som Curator og formynder P. Røpstorf.
Boens Heele Indtægt. Anføres Saaledis
1. Huuslejen af de boestæder ved Bølling og Borris Kircher som beregnes sterfboen til Indtægt siden de Kiøbende ingen Rente betaler af Kiøbe Summen og bedrager sig 8 rd. 2 m.
Dernæst sterfboens øvrige Indtægt som efter Auctions Forretningen beløber sig 1115 rd.3 m.3 5/6 sk.
Saa heele sterfboens Indtægt i en samlet Masse Bedrager sig dend Summa 1123 rd.5 m.3 5/6 sk.
Der fra afgaar dend udi Skifteacten forhen anførte sterfboens Giæld og afgang som beløber sig 509-5-2
Hvilken sterfboens Giald anviises saaledis.
Sr. Lars Rindums Obligation med et aars Rente samt 2de Regninger til Sr. Koch paa Londenis, som samme Summa af Creditor overdraget af Auctions Pængene betalt med 341-3-5
Palle Larsen for sin Pante Forskrifning paa Capital med Rente 28 rd,, samt Tilgodehavende i sterfboen
3 m. Nyder udi betaling af Auctions Patogene 28-3 –
Til Sr. Niels Bierre paa Ringkiøbing Byes Vegne er betalt af Skifteforvalteren Justice Raad Teilman for Restance paa Sl.Schandrups Gaard i Ringkiøbing af Auctions Pengene 15-1-14
Ligeledes har skifteforvalteren betalt Restancen fra Ringkiøbing Amtstue af Auctions Pengene med 2-3-15
Mads Ahler for Tilgodehavende Penge i sterfboen 12 rd lm15sk har faaed sin Betaling af Auctions Pengene 12-1-15
Hr.Jørgen Haug for tilgodehavende i sterfboen l2 rd lm 3sk har faaed sin Betaling af Auctions Pængene 12-1- 3
Til forvalter Rasch for de i sterfboen fordrede børnepenge og Kirche skat 43 rd 4m 2sk er betalt af Auctions Pengene med 43-4- 2
Til Sr. Kok for de her i sterfboen baade paa Egne og Magrethe Ludvigs Vegne fordrede Tiende Penge 5 rd 5m er betalt af Auctions Pengene med 5-5- –
Sr. Peder Repdorph som fordrede her i sterfboen 3rd- 15 sk. betales udi Kiøbte Vahre paa Acutionen
med Auctions Pengene
Sr. Thomas Lund har faaed sin fordring betalt af Auctions pengene med 2-4-10
Jens Kodbøl i sterfboen for tilgodehavende Penge 4m.6sk.
Liqvideris Kiøbte Vahre paa Auctionen --1 - 14
Betales af Auctions Penge --2--8
Knud Synderby har ligeledes faaed sin fordring betalt af Auctions Pængene med 1----4
Til Lars Loedal er betalt af Auctione Pengene for hans Fordring 4-l- 6
Farveren Christen Vorgod i Ringkiøbing betales ligeledes af Auctions Engene 1-1- 9
Niels Jacobsen i Holby ligeledes – 3 –
Mads Synderschovs fordring betales ligeledes af Auctions Pengene 1-2-12
Kirsten Skæder Kone ligeledes Auctions Pengene i betaling – 5 –
Degnen i Borris er ligeledes betalt af Auctions Pengene for Græsleje med --4---
Anders Vindelboe faar i ligemaade af Auctions Pengene 1----6
Christen Nørgaard betales for sit Arbejde af Auctions Pengene --2—8
Niels Slichdal bekommer ligeledes for sig og sin daatters Fordring 5--8
Bye og Herredsfoges Forsum har faaed sin fordring for Salario
med Viidere af Auctions Pengene betalt med 15-4- –
Herredsskriver Falch ligeledes faaed sin Salarium med Viidere betalt af Actions Pengene med 13-4--8
Som udi alt giver atter foran førte Summa 509 rd.5m.2sk.
Dernæst beregnes sterfboen til udgift Halfdelen af Bølling Kirches Expenser for Aar 1737 efter i Skiftebrevet mellem forv.Rasch og Arvingerne giorde Accordt og forlig 3---4
Iligemaade for dend til Sr.Lars Rindum udgifne Panteforskrifning at
lade udslette af Landstings Protokollen – 2m.–
Samt dette Skiftes Bekostning som bedrager sig saaledis. 1. Stemplet Papir til Skiftebrevet 2. Salarium 1 Pro Cent er 3. Skrivepenge for 34 arch Papir 4. Slet Papir til dette og Conceptforretningen 5. for 4 Catalogi til Auctionen 6. Skifteforvalteren giort 4 Rejser til sterfboen og 2de til Schierbroe som fremt og Tilbage udi alt gier 44 Miile a 1 m. 8 sk. Miilen er 7. Skifteforvalterens Tiener efter Loven 8. Casseringspenge 1 pro Cento er 9. for Auctionens Regninger at skrive og udstæde 10. betalt Vurderings Malene for 4 Dags opvartning i sterfboen Hvilken Skifte Bekostning udlægges og Beregnes Saaledis. 1, Liqvideris for Kiøbhe Vahre paa Auctionen 2, Liqvideris de i Hende havende af Sterfboens Pænge Nemlig Hr. Tolder Søltofts Auctions Range Sr. Lambert Raschis Auctions Pænge Noch liqvideris af sterfboens i Hænde havende Penge Endelig faar til gode af sterfboens Caase 1-3— 5-3— 17---- --3— 1–- 11— --1---- 11— --1---- 1-2-- – 10 3-5- 9 10-3- 16-4— 18-1-13
Summa Summarum heele sterfboens Udgiæld 564 Rd-- 6 ak.
Som imod Indgiælden Liqvideris og Bliver da øfrig til deeling 559 rd.4 m.13 5/6 sk.
Hvilken Summa bliver delt saaledis imellem Sønnen Rudolph Schandrup og Datteren Christine Schandrup som
er sterfboens Eneste Arfvinger at sønnen Rudolph Schandrup Arfver en Broderlod som er 373 rd
som Berægnes og udlæggis Saaledis, –
1. Kiøbte Løsøhre paa Auctionen 108 – 2 – 12 3/4
2. det sted ved Borris Kirche Matriculered for l skp.l fjk. 117 –
3. Lille Dalager Matriculered for 1 td.l skp.2 alb. 100 –
4. Afgiften af det huus ved Bølling Kirche til Martini 1737 sidst 1 – 4
5. Af det Eene Huus ved Borris Kirche hvor paa ere 4 beboere i alt 5 -- - -
6. af det andet Huus ved Borris Kirche 1 – 4 - -
7, udi Reede pænge 39 rd 2 m. 3 8/9 sk.
Som giver udi alt dend Summa Daatteren Christine Jacobsdaatter Arfver en Søsterlod som er Som Beregnes og udlægges Saaledis. 1. Liqvideris hvis hun har kiøbt paa auctionen bedrager 373 rd 1 m. 3 8/9 sk 186 rd. 3 m. 9 17/18 sk 51 – 4 – 1
2. Betaler hende Reede Pænge 134 rd 5 m. 8 17/18 sk.

Som i alt giør den Summa 186 rd 3 m. 9 17/18 sk.
Endelig er følgende Poster at Erindre ved dette skiftes Slutning l. Angaaende sterfboens fordring Hos Mons. Bejer paa Kongensholm bedragende efter dend afdøde Herredsfoged Schandrups Haand 19 rd., da Beregnes samme som sterfboens uoplyste og uvisse Indtægt, hvor udi Arfvingerne om Noget er at Vente lodtages som Søster og Broder efter Loven. –
2. Hvad de Arvendes Midler angaar, da kand samme ham betroes imod lovlig Afkalds Extradering til Skifteforvalteren under Sønnens Haand tillige med hans Curator underskrevet.
Daatterens Midler bliver under Skifteforvalterens Giemme og forvaring indtil en sufficant Mand kand opsøges som for samme vil og kand være ansvarlig og hun derefter kand Nyde frugt af hindes Capital, –
3. Endelig er denne Erindring for Arvingerne at hvis lovligen enten bortskyldiq eller tilstaaende Giæld for eller imod sterfboen efter dags Maatte opvogne da enhver af dennem enten Giælde eller lodtage efter Loven. –
Hvor med dette skifte gandske er til endebragt og at saaledis er forhandlet, tilstaaed og indgaaed bekræfter under vores Hænders underskrift og hos vigte Ziqnetter Schromsager d.14.Maj 1738
C. Teihnann
Efter at dette Skiftebrev var til Endebragt og skulde til i Dag dend 25.Juni udleveres, indkom fra Foriige Bye og Herredsfoged Jacob Møen en Regning under Dato 8.Juni, hvor udi band fordrede af sterfboen dend
Summa 1 rd 2 m. 9 sk.
Hvilken fordring Skifte Rætten indstillede til Arvingernes og Curatorenis armere forventende Resolution og got beFinlanddende. –
Hans Nielsen fra Lindberg tilligemed Peder Repdorph fra Schiernbroe som formynder og Curator for de umyndige Erklærede ej at viide Noget om denne fordrings Rigtighed, men Som Hr. Jørgen Haug af Borris der i Dag var til Stede gav til kiende at hand imidlertid Sl. Madame Schandrup levede, for hvem hand var en Lauværge, havde i Commission at Liqvidere Byefoged Møens Regning imod det det paa hendes Sl. Mands Vegne oppebaarne Foged Korn og Ræsten at betale med 4 a 5 rd., hvilke bem. Møen iche vilde tage imod saa Regningen Ventelig til dend Ende uafgiort er henstanden, alt saa Erklærede fonem. Curatorer at tilstaae Møen de forhen anførte 5 rd. I fad Velb. Hr. Justice Raad Teilnin Som Skifteforvalter saaledis behager at approbere, og da kand af Vedkommende Arvingernes tilfaldne Arf pro qvoto Liqvideris, nemlig Sønnen 3 rd 2 m. og Daat-
teren 1 rd. 4 m.. hvilke skifteforvalterne bifaldt imod at parterne gives Regres efter lovlig Omgang at søge hvis de formeener sig paa enten af siiderne at komme tilkordt. Og blev i saa Maade ermelte 5 rd. til Sr. Koch paa Londenis overlevered paa Jacob Møens Vegne efter hans Ejen giorde Anviisning paa bem. Regning og bliver i saa Maader Sønen Rudolph Schandrup at beregne udi Rente Penge for uden det tilforhandlede paa Auctionen med Viidere i Stæden for 39 rd. 2 m. 7 5/36 sk. allene 36 rd. 7 5/36 sk. Som hannem herved blev overlevered tilligemed original skiftebrevet.
Ligeldes Bliver hans Søster Christine Schandrup hendes Andel Bereignet til 133 rd. 1 m. 8 17/18 sk.
udi Reede Pænge i Stæden for ovennævnte 134 td. 5 m. 8 17/18 sk hvilked skifteforvalteren besørger paa Rente udsat saa snart

Kilde: ­http­://­www­.­sm1­.­dk­/­bilag­/­Bilag­%­20til­%­20591­%­20Anne­%­20Margrethe­%­20Boldevin­%­201737­.­htm­
Født antagelig, København
Historisk ­http­://­www­.­kb­.­dk­/­udstillinger­/­astroweb­/­Observatorier­/­Brand1728­.­html­
Begravelse Som bilag Finlanddes et langt skifte fra Lundenæs amts skifteprotokol B 8-1077, s.145-58 efter Ane Margrethe Boldevin. Hele boet optælles, vurderes og sælges på auktion.
Begravelse KIRKEBOGSFØRING OG AABNE BEGRAVELSER. ‎(Hun omtales som Madame Schandorph)‎
Jørgen Hansen Hauch var Sognepræst for Borris og Faster Menigheder i det lange Tidsrum fra
1722 til 1765. Hans Forgænger i Embedet, Hr. Peder Pedersen Stauning ‎(Sognepræst for
Borris og Faster Menigheder 1701-1722)‎ havde ført Kirkebogen saa nogenlunde upaaklageligt,
men dette kan desværre ikke siges om Pastor Hauch. Gang paa Gang har han glemt at
indføre en stor Del af sine Embedsforretninger i Kirkebogen. Dette afsløres ganske tydeligt
ved, at han f.Eks. har noteret Barselskoners Introduktioner i Kirken ‎(Kirkegangskoner)‎, uden
at de tilsvarende Barnedaab findes indført eller omvendt. Vielser i Kirken uden forudgaaende
Indførelse af Brudefolkenes Trolovelser eller omvendt, forglemte Indførelser af Begravelser
m.m. forekommer altfor ofte, men med Hensyn til sligt Sløseri stod han langtfra alene mellem
sine Embedsbrødre rundt om i Sognene. Pastor Hauch blev desuagtet Provst i 1746, og i den
høje Alder af 82 Aar døde han i Borris Præstegaard hos Datteren Else Vest Jørgensdatter
Hauch og Svigersønnen Pastor Stephan Pedersen Stephansen ‎(Sognepræst for Borris og Faster
Menigheder 1765 - 1794)‎ 20/11 1779. Hans Kiste blev 29/11 s.A. “lagt i Altergulvet” i Faster
Kirke, hvor ogsaa hans Moder Maren Lauridsdatter Borch ‎(død i Borris Præstegaard 8/1 1763,
84 Aar gammel)‎ og hans Hustru Marie Kirstine Hansdatter ‎(begravet i Faster Kirke 3/4 1777)‎
havde fundet deres Grave. En Søn ved navn Johannes Jørgensen Hauch døde 5/12 1788 i
Borris Præstegaard hos Søsteren Else og Svogeren Pastor Stephansen, 64 Aar gammel. Ogsaa
han blev ‎(13/12 1788)‎ begravet under Altergulvet i Faster Kirke, efter at han i 34 Aar havde
været “contraat ‎(vanskelig)‎ og sengeliggende” i Præstegaarden. Da Pastor Stephansen som
Provst døde i Borris Præstegaard 1794, blev hans Lig 32/7 d.A. ligeledes stedt til Hvile i
Faster Kirke. Tidligere havde flere Notabiliteter, saaledes Madame Schandorph 30/7 1737 og
Forvalter Bredahl 9/8 1765, faaet deres Grave indenfor Faster Kirkes Mure, men i 1799 blev
disse aabne Begravelser i Kirkerne endelig forbudt, navnlig paa Grund af den utaalelige Stank
fra Gravene, som Kirkegængerne maatte udstaa.
Skifte Bilag til 591 Anne Margrethe Boldevin 1737
591 Skifte efter Anne Margrethe Boldevin 1737
Skifte Stedet d.2.Octb.1737 Kirstine Magarette
R.B. Schandrup Schandrup
Som Curator P. Røpstorf
Hans Nielsen
Sam overværende og Vurderingsmænd M.C. Ahler Knud Synderby
Anno 1737 d.11. December indfandt sig efter forrige opsættelse paa Justice Raad og Amtmand Teilmans Vegne som Fuldmægtig Johannis Hiort udi Lille Dalager, for at fornemme om nogen Noget videre udi denne sterfboe havde at fordre eller indgive, for siden derefter at se skiftet befordret til sin Endelig afgiørelse alt udi overværelse af Arvingerne med deres tiltagne Curatores samt de 2de Mænd Mads Ahler og Knud Synderbye.
Hvor næst blev fremlagt Sr. Forsum Byfoged udi Ringkiøbing og Herredsfoged udi Bølling Herred hans Regning angaaende hans tilfaldne Auctions Salarium med Viidere her i sterfboen. Dernæst skriveren her ved Bølling Herred Andreas Falch hans Regning ligeledes for tilfaldne Salarium med Viidere her i sterfboen. Hvilke begge Regninqer af skifte Retten blev approberede hvor imod Arvingerne ej heller fandt noget at disputere. Endnu fordrede Birkedommer ved Londenis Birketing Sr. Peder Røpsdorf 4 m. 5 sk. som hand siden sidste Samling har forstragt sterfboen som Rudolf Schandrup Og Tilstod, Hvorefter blev tilført en Regning Under Mons. Rindums Haand i Ringkiøbing datered Rinqkiøbing d.30.7 bris 1737. Velærværdig Hr. Jørgen Haug vilde Erindre Skifte Rætten, hand iche vidste Rættere end Kirhens Expenser for indeværende Aar var ubetalte, og siden samme vilde komme sterfboen til Udgift, vilde hand dette paa Provsten udi Bølling Herred hans Vegne erindre. Sr. Hans Nielsen vilde fornemme om der var Nogen Restance paa Bølling Kirche til sidst afvigte Juul, hvis iche bliver sterfboen fri for denne Kraf. Saa som Expenserne til ethvert Aars Juul bør betales efter Forordningen.
Hr. Jørgen Haug vilde ydermeere udbede af skifte Rætten, at samme Maatte Provsten Hr. Christen Allerup i Lemb tilkiendegives som skifte Retten lovede. Ædle Sr. Koch paa Londenis lod fordre for Enchen Magrethe Lindvig tiende af heele Dalager for Aar 1734 efter som kand erindres 6 rd., som blev accordered til 5 rdl.
Hvilket Arfvingerne med Curatorea saa vel som Kravets Rigtighed tilstod under den Sl. Mands Byfoged Schandrups Haand, som skal være skreven kort før hans død, fandtes en optægning at hand hafde tilgode i Kongensholms sterfboe efter Sl. Niels Riis summa 17 rd. Anpart Gebyhr for Løsøhre samt 2 Rd. for Placater ved 2de Auctioner, hvilke Pænge iche skal vare betalt, i hvor vel Mons. Bejer ved Pængenis fordring beraaber sig paa Sl. Schandrups Beviis og Qvitering, som dog iche er foreviist. Altsaa usættes dette til Mons. Bejers Erklæring og af beviisning, saafremt hand herfor iche vil tiltales. Og siden intet viidere efter paaberaabelse var at forrette, blev skiftet hensat til dend 22. Januari, om Noget forinden skulde forrefalde hvor over kunde behøves en skifte Samling, samt for i dend tiid at see ovenmelte ting bragt til Rigtighed for Resten blev skiftet optaget til sin Endelig Afgiørelse, at saaledes er Passeret tilstaaed og indgaaed Bekræfter vi underskrefne med vores Hænder. Paa skifteforvalterens Justice Raad og Amt mand Teilmans Vegne. Skiftestædet ut Supra
R.B.J.S. Schandrup J. Hiort
Som Curator underskriver
Hans Nielsen
Til Vitterlighed
M.C. Ahler
I min Myntlig frawerelse
P .Røpstorf.
Anno 1738 d.14.Maj blef skiftet efter derom giorte Anstalt og Vedtægt forflyttet fra Dalager til Schiernbro, hvor det tillige blev forretaget af skifte forvalteren udi overværelse af Arvingernes Coratorer, for at see samme afgiordt og tilendebragt, hvor da fremkom Sr. Rasch, som her i Retten leverte 532 rd., for Bølling Kirche, som ved Auctionen, for hvilke 532 rd. et Beviis af skifte Retten blev Extraderet, hvorefter Skiøde paa Bølling Kirche
forvalter Rasch kand Extraderis. Skifte Rætten lod forneme i Anledning af Provsten i Bølling Herred Velærværdige Hr. Christen Allerup hans Missere de dato Maj Angaaendes Bølling Kirches Expenser, hos
vedkommende Nemlig forvalter Rasch og Arvingernes Curatorer om de har afbetalt samme Kirches Expenser eller hvor med de sig for samme formener befriede. Sr. Rasch kunde intet see eller skiønne efter sæt og billighed, at hand burde og pligtig var at betale 1737 Aars Expenser af Bølling Kirche som hand nu er ejer af, Naar denne Gunstige skifte Ret vilde behage at tage i Observation dend Allernaadigste udgangne Forordning af 28.Janr.1735, som denomirer, at saadanne Kirche Expenser bør betales 3 dage før St.Hansdag i Jylland i Riibe stift desaarsage kand vel Forordningen af 27.Febr.1727 iche blive Nogen Fundament for Vedkommende
allerhelst dend allene taler om Execution, naar betalingen iche skeer til juul, kand saa ej anderledes ansees, Nemlig dend pasende dilation til Juul til Priorikten, skulde Vedkommende iche vilde Finlandde sig i Minderlighed, da dend post nu saa fuldkommen er Vorden Ligitimeret, i følge af de forhen allegerede Forordninger, maatte Sr, Rasch Nolens Volens formere denne Dispute til Lands Lov og Ræt, imidlertid erbød Rasch for Omkostninger at Menagere at betale dend halfve part af Expenserne endskiønt hand ej det er pligtig. Sr. Hans Nielsen for at afvende ald dispute tilbød paa de umyndiges Vegne at svare dend anden halve part af bem. Expenser hvorved det har sit forreblivende. Skifte Rætten tilspurte om Nogen enten af Arvingerne eller Tilstædeværende Viidere
denne sinde havde at Erindre, hvortil svaredes Nej, hvormed dette skifte blev optaget til endelig Afgiørelse, da alle og enhver som Noget her under skiftet har at fordre eller forrette indFinlandder sig her i Schiernbroe d.25.
Juni førstkommende, da skiftet bliver gandske sluttet til aflevering og endelig undertegnelse, at saaledes er Passeret og Tilstaaed bekræftes under vores Hænders Underskrift.
Skiftestædet ut Supra C. Teilmann
R.B.J.S.Schandrup Som Curator
Hans Nielsen S.T. Rasch
Som Curator og formynder P. Røpstorf.
Boens Heele Indtægt. Anføres Saaledis
1. Huuslejen af de boestæder ved Bølling og Borris Kircher som beregnes sterfboen til Indtægt siden de Kiøbende ingen Rente betaler af Kiøbe Summen og bedrager sig 8 rd. 2 m.
Dernæst sterfboens øvrige Indtægt som efter Auctions Forretningen beløber sig 1115 rd.3 m.3 5/6 sk.
Saa heele sterfboens Indtægt i en samlet Masse Bedrager sig dend Summa 1123 rd.5 m.3 5/6 sk.
Der fra afgaar dend udi Skifteacten forhen anførte sterfboens Giæld og afgang som beløber sig 509-5-2
Hvilken sterfboens Giald anviises saaledis.
Sr. Lars Rindums Obligation med et aars Rente samt 2de Regninger til Sr. Koch paa Londenis, som samme Summa af Creditor overdraget af Auctions Pængene betalt med 341-3-5
Palle Larsen for sin Pante Forskrifning paa Capital med Rente 28 rd,, samt Tilgodehavende i sterfboen
3 m. Nyder udi betaling af Auctions Patogene 28-3 –
Til Sr. Niels Bierre paa Ringkiøbing Byes Vegne er betalt af Skifteforvalteren Justice Raad Teilman for Restance paa Sl.Schandrups Gaard i Ringkiøbing af Auctions Pengene 15-1-14
Ligeledes har skifteforvalteren betalt Restancen fra Ringkiøbing Amtstue af Auctions Pengene med 2-3-15
Mads Ahler for Tilgodehavende Penge i sterfboen 12 rd lm15sk har faaed sin Betaling af Auctions Pengene 12-1-15
Hr.Jørgen Haug for tilgodehavende i sterfboen l2 rd lm 3sk har faaed sin Betaling af Auctions Pængene 12-1- 3
Til forvalter Rasch for de i sterfboen fordrede børnepenge og Kirche skat 43 rd 4m 2sk er betalt af Auctions Pengene med 43-4- 2
Til Sr. Kok for de her i sterfboen baade paa Egne og Magrethe Ludvigs Vegne fordrede Tiende Penge 5 rd 5m er betalt af Auctions Pengene med 5-5- –
Sr. Peder Repdorph som fordrede her i sterfboen 3rd- 15 sk. betales udi Kiøbte Vahre paa Acutionen
med Auctions Pengene
Sr. Thomas Lund har faaed sin fordring betalt af Auctions pengene med 2-4-10
Jens Kodbøl i sterfboen for tilgodehavende Penge 4m.6sk.
Liqvideris Kiøbte Vahre paa Auctionen --1 - 14
Betales af Auctions Penge --2--8
Knud Synderby har ligeledes faaed sin fordring betalt af Auctions Pængene med 1----4
Til Lars Loedal er betalt af Auctione Pengene for hans Fordring 4-l- 6
Farveren Christen Vorgod i Ringkiøbing betales ligeledes af Auctions Engene 1-1- 9
Niels Jacobsen i Holby ligeledes – 3 –
Mads Synderschovs fordring betales ligeledes af Auctions Pengene 1-2-12
Kirsten Skæder Kone ligeledes Auctions Pengene i betaling – 5 –
Degnen i Borris er ligeledes betalt af Auctions Pengene for Græsleje med --4---
Anders Vindelboe faar i ligemaade af Auctions Pengene 1----6
Christen Nørgaard betales for sit Arbejde af Auctions Pengene --2—8
Niels Slichdal bekommer ligeledes for sig og sin daatters Fordring 5--8
Bye og Herredsfoges Forsum har faaed sin fordring for Salario
med Viidere af Auctions Pengene betalt med 15-4- –
Herredsskriver Falch ligeledes faaed sin Salarium med Viidere betalt af Actions Pengene med 13-4--8
Som udi alt giver atter foran førte Summa 509 rd.5m.2sk.
Dernæst beregnes sterfboen til udgift Halfdelen af Bølling Kirches Expenser for Aar 1737 efter i Skiftebrevet mellem forv.Rasch og Arvingerne giorde Accordt og forlig 3---4
Iligemaade for dend til Sr.Lars Rindum udgifne Panteforskrifning at
lade udslette af Landstings Protokollen – 2m.–
Samt dette Skiftes Bekostning som bedrager sig saaledis. 1. Stemplet Papir til Skiftebrevet 2. Salarium 1 Pro Cent er 3. Skrivepenge for 34 arch Papir 4. Slet Papir til dette og Conceptforretningen 5. for 4 Catalogi til Auctionen 6. Skifteforvalteren giort 4 Rejser til sterfboen og 2de til Schierbroe som fremt og Tilbage udi alt gier 44 Miile a 1 m. 8 sk. Miilen er 7. Skifteforvalterens Tiener efter Loven 8. Casseringspenge 1 pro Cento er 9. for Auctionens Regninger at skrive og udstæde 10. betalt Vurderings Malene for 4 Dags opvartning i sterfboen Hvilken Skifte Bekostning udlægges og Beregnes Saaledis. 1, Liqvideris for Kiøbhe Vahre paa Auctionen 2, Liqvideris de i Hende havende af Sterfboens Pænge Nemlig Hr. Tolder Søltofts Auctions Range Sr. Lambert Raschis Auctions Pænge Noch liqvideris af sterfboens i Hænde havende Penge Endelig faar til gode af sterfboens Caase 1-3— 5-3— 17---- --3— 1–- 11— --1---- 11— --1---- 1-2-- – 10 3-5- 9 10-3- 16-4— 18-1-13
Summa Summarum heele sterfboens Udgiæld 564 Rd-- 6 ak.
Som imod Indgiælden Liqvideris og Bliver da øfrig til deeling 559 rd.4 m.13 5/6 sk.
Hvilken Summa bliver delt saaledis imellem Sønnen Rudolph Schandrup og Datteren Christine Schandrup som
er sterfboens Eneste Arfvinger at sønnen Rudolph Schandrup Arfver en Broderlod som er 373 rd
som Berægnes og udlæggis Saaledis, –
1. Kiøbte Løsøhre paa Auctionen 108 – 2 – 12 3/4
2. det sted ved Borris Kirche Matriculered for l skp.l fjk. 117 –
3. Lille Dalager Matriculered for 1 td.l skp.2 alb. 100 –
4. Afgiften af det huus ved Bølling Kirche til Martini 1737 sidst 1 – 4
5. Af det Eene Huus ved Borris Kirche hvor paa ere 4 beboere i alt 5 -- - -
6. af det andet Huus ved Borris Kirche 1 – 4 - -
7, udi Reede pænge 39 rd 2 m. 3 8/9 sk.
Som giver udi alt dend Summa Daatteren Christine Jacobsdaatter Arfver en Søsterlod som er Som Beregnes og udlægges Saaledis. 1. Liqvideris hvis hun har kiøbt paa auctionen bedrager 373 rd 1 m. 3 8/9 sk 186 rd. 3 m. 9 17/18 sk 51 – 4 – 1
2. Betaler hende Reede Pænge 134 rd 5 m. 8 17/18 sk.

Som i alt giør den Summa 186 rd 3 m. 9 17/18 sk.
Endelig er følgende Poster at Erindre ved dette skiftes Slutning l. Angaaende sterfboens fordring Hos Mons. Bejer paa Kongensholm bedragende efter dend afdøde Herredsfoged Schandrups Haand 19 rd., da Beregnes samme som sterfboens uoplyste og uvisse Indtægt, hvor udi Arfvingerne om Noget er at Vente lodtages som Søster og Broder efter Loven. –
2. Hvad de Arvendes Midler angaar, da kand samme ham betroes imod lovlig Afkalds Extradering til Skifteforvalteren under Sønnens Haand tillige med hans Curator underskrevet.
Daatterens Midler bliver under Skifteforvalterens Giemme og forvaring indtil en sufficant Mand kand opsøges som for samme vil og kand være ansvarlig og hun derefter kand Nyde frugt af hindes Capital, –
3. Endelig er denne Erindring for Arvingerne at hvis lovligen enten bortskyldiq eller tilstaaende Giæld for eller imod sterfboen efter dags Maatte opvogne da enhver af dennem enten Giælde eller lodtage efter Loven. –
Hvor med dette skifte gandske er til endebragt og at saaledis er forhandlet, tilstaaed og indgaaed bekræfter under vores Hænders underskrift og hos vigte Ziqnetter Schromsager d.14.Maj 1738
C. Teihnann
Efter at dette Skiftebrev var til Endebragt og skulde til i Dag dend 25.Juni udleveres, indkom fra Foriige Bye og Herredsfoged Jacob Møen en Regning under Dato 8.Juni, hvor udi band fordrede af sterfboen dend
Summa 1 rd 2 m. 9 sk.
Hvilken fordring Skifte Rætten indstillede til Arvingernes og Curatorenis armere forventende Resolution og got beFinlanddende. –
Hans Nielsen fra Lindberg tilligemed Peder Repdorph fra Schiernbroe som formynder og Curator for de umyndige Erklærede ej at viide Noget om denne fordrings Rigtighed, men Som Hr. Jørgen Haug af Borris der i Dag var til Stede gav til kiende at hand imidlertid Sl. Madame Schandrup levede, for hvem hand var en Lauværge, havde i Commission at Liqvidere Byefoged Møens Regning imod det det paa hendes Sl. Mands Vegne oppebaarne Foged Korn og Ræsten at betale med 4 a 5 rd., hvilke bem. Møen iche vilde tage imod saa Regningen Ventelig til dend Ende uafgiort er henstanden, alt saa Erklærede fonem. Curatorer at tilstaae Møen de forhen anførte 5 rd. I fad Velb. Hr. Justice Raad Teilnin Som Skifteforvalter saaledis behager at approbere, og da kand af Vedkommende Arvingernes tilfaldne Arf pro qvoto Liqvideris, nemlig Sønnen 3 rd 2 m. og Daat-
teren 1 rd. 4 m.. hvilke skifteforvalterne bifaldt imod at parterne gives Regres efter lovlig Omgang at søge hvis de formeener sig paa enten af siiderne at komme tilkordt. Og blev i saa Maade ermelte 5 rd. til Sr. Koch paa Londenis overlevered paa Jacob Møens Vegne efter hans Ejen giorde Anviisning paa bem. Regning og bliver i saa Maader Sønen Rudolph Schandrup at beregne udi Rente Penge for uden det tilforhandlede paa Auctionen med Viidere i Stæden for 39 rd. 2 m. 7 5/36 sk. allene 36 rd. 7 5/36 sk. Som hannem herved blev overlevered tilligemed original skiftebrevet.
Ligeldes Bliver hans Søster Christine Schandrup hendes Andel Bereignet til 133 rd. 1 m. 8 17/18 sk.
udi Reede Pænge i Stæden for ovennævnte 134 td. 5 m. 8 17/18 sk hvilked skifteforvalteren besørger paa Rente udsat saa snart
Skifte Ane Margrethe Boldevin, født ca. 1680, død 1737 i Borris, begravet 30.07.1737 i Bølling. Som bilag Finlanddes et langt skifte fra Lundenæs amts skifteprotokol B 8-1077, s.145-58 efter Ane Margrethe Boldevin. Hele boet optælles, vurderes og sælges på auktion.
Skifte 113 Anne Margrethe Boldevin i Lille Dalager i Borris sogn. 7.8.1737, fol.145.
Enke efter Jacob Pedersen Schandrup, by- og herredsfoged i Ringkøbing. B: Christine Margrethe 25, Rudolf. FM: Hans Nielsen, forpagter på Lindbjerg, Peder Repsdorph i Skjernbrogård
Skifte Bilag 590-91Jacob Pedersen Schanderup, Byfoged i Ringkøbing og herredsfoged i Balling herred fra 20. april 1709 ifl. fortegnelse over Retsbetjente og majestætspersoncr i Rigsarkivet 1660-1847 s, 65,Side 166 omtalt som byfoged i Ringkøbing 14. aug, 1715, f. h. Tolder i Horsens.Købte 1719 Bølling kirke ifl. ”Træk af Bølling sogns historie” af V. Bendtsen s. 61.I Lundenæs amts skifteprotokol begynder et omfattende skifte efter Anne Margrethe Boldevin, enke efter afgangne Jacob P, Schanderup:Anno 1737 d. 7de Augustii indfandt sig udi Lille Dalager udi Borris paa Skifteforvalterens Justice Raand og Amtmand Teilmens Vegne som Fuldmægtig Johannes Hiort efter der om fra Velæværdige Hr. Jørgen Haug til Skifteforvalteren Engangne Skrivelse og siden ved 30te Dagen at vurdere, hvis af denne Anne Margrethe Boldevin, forhen afgangne Bye- og Herredsfoged Schandorphs Enke som døde d. 23. Juli sidst sig kand have efterladt; Med paafølgende Skifte og Deeling imellem dend afdødes efterlatte Arfvinger som ere en Søn Rudolfph Schandrup udi sit 23. Aar og en Datter Christine Jacobsdatter udi sit 25. Aar, alt udi overværelse af Sr. Koch paa Londenæs, Sr. Repsdorf ved Schienbro, morbroder til Arvingerne, samt 2de velagte Dannemand, nafnlig Mads Ahler, boende paa Ahlergaard og Knud Synderby hvorpaa blev da forretaget med Boens Registering som følger:Guld: 1 Finlandger Ring med en Rød Steen udi hvorudi er udgraverct J. P. S. S. á. 3 Rd. 2 M. vog 2 qt., 1 mindre dito med blaa Steen, hvorudi udgraveret C. P. vog 1 qt. l Rd. 4 M.Sølf: 6 sølf Skeer med Nafn udi træch af Aar 1713, 1 dito paategnet udi et træk J. P. S. 1 Sukerbøsse, hvor under tegnet M., 2de Saltkaar, lidet forgyldte med samme Mærke, 1 liden Tomling, 1 Tobacks Dosse hvor under tegnet A. M. B., l Rødt Kruis med sølflaag hvor udi en sk. pænge.‎(så fortsættes med)‎ Thin, Kaaber, Vester Stuen, Daglig stuen, Spise Kamret, Kiøekenet, Brøggerset, Loftet, Laden, Stalden,

Levende Creaturer: 1 Sort stiernet Hoppe, 1 Rød Skimlet, 4 Kiøer, 7 Faar og 1 Lam., 1 Soe og 2 Grise, 1 Bistade.Førend Skifteforvalteren sluttede denne Forretning, tilspurgte han Arvingerne, om de intet videre denne sinde vidste at tilkiendegive, som tilhørte Sterfboen, hvor til de svarede, at Stedet, som de her paaboede, nemlig Sterfboen var deres, tilligemed 2de Huuse ved Borris Kirke, en Gaard udi Ringkiøbing, item Bølling Kirke og Kirke Bolig, som nærmere ved 30te Dagen skal blive Illustreret, som indkaldes d. 22. Aug. førstkommende; Og som intet videre denne sinde var at forrette undtagen at besegle l Dragkiste og 2de Kister i Vesterstuen, item en indlagt Skab i Dagligstuen, at saaledes er Passeret bekræfter vi under vores Hænder, – Paa Skifteforvalterens Justice Raad og Amtmand Teilmans Vegne J. Hiort, som overværende J. Hauch. Som tiltagne for at overvære Registrering og besegling H. C. Ahler Knud Synderbye.Anno 1737 d. 27. Aug. indfandt sig o. s. v. ‎(de samme til værdiansættelse af boet)‎Anno 1737 d. 1ste Octobris mødte o. s. v. ‎(der holdes auktion over boet)‎ hvorved sønnen Rudolf Boldevin Schanrup køber stedet Lille Dalager på 1 td. 1 skp, 2 alb. med Aufling som nu foreFinlanddes vurderet for 60 rd. som højstbydende for 100 rd. ‎(Der er navne på alle køberne, hvorimellem er sønnen og datteren i mange tilfælde, ligesom fætteren Peter Røpstorph.)‎ Auktionen forløber over 2 dage og dokumentet underskrives 2. oktober 1737, men 11. december 1737 er der igen samling på Lille Dalager, hvor der laves opgørelse af udgifterne ved skiftet.Anno 1738 d. 14de Maii blev skiftet ‎(flyttet til Sehiernbro)‎ hvor Boens Heele Indtægt anføres Saaledis:

Sterfboens Indtægt i en samlet Masse Bedrager sig til dend Summa 1133 rd. 5 m. 3 5/6 s.Derfra afgaae dend udi Skifte acten forhen anførte Sterfboens GiæId og Afgang som beløber sig

509 - 5 - 2Samt dette Skiftes Bekostning ‎(en lang række posteringer)‎Sumna Sumarum heele Sterfboenns Udgiæld: 564 Rd. - 6 s.

Som imod Liqvideres og bliver da – til Deeling: 559 rd. 4 m, 13 5/6 s.Daatteren Christine Jacobsdaatter Arfver en Søsterlod som er:

186 rd. 3 m. 9 17/18 s.Det store skifte slutter med underskrifter

Sehiernbroe d. 25. Juni 1738


C. Tei1mann

Som Curaior for Moms. Schandrup underskriver Hans Nielsen

Som formynder for Christine Schandrup - P. Repstorph.At ovenmeldte min Arf tilligemed original Skiftebrevet af mig leveret Testerer

R. B. Schandrup‎(Den Sr. Hans Røpstorph, der i skiltets begyndelse benævnes morbror til arvingerne, er søn af Peter Røpstorph og Kirstine Funck, som er mor til Ane Margrethe Boldevin i sit andet ægteskab med Rudolph Boldevin. Peter Røpstorph, som afløser Hans Røpstorph, er dennes søn.)‎

View Notes for ...


Kilder
Der er ingen kilder knyttet til denne person.

View Sources for ...


Billeder- og medier

Multimedie objekt
Bølling kirkeBølling kirke  ‎(M1688)‎
Type: Foto


Multimedie objekt
Pedersminde i BorrisPedersminde i Borris  ‎(M167)‎

Multimedie objekt
døddød  ‎(M171)‎

Multimedie objekt
SkifteSkifte  ‎(M170)‎

Multimedie objekt
SkifteSkifte  ‎(M169)‎

Multimedie objekt
SkifteSkifte  ‎(M168)‎
View Media for ...


Forældre og familie
Far
Kongens bundtmager Rudolf Boldewin ‎(I548)‎
Født omkring 1620 DEU
Død efter 1712 ‎(Alder 92)‎ Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt, DNK
20 år
Mor
 
Kirstine Funch ‎(I549)‎
Født omkring 1640 30 25
Død efter 1694 ‎(Alder 54)‎

Ægteskab: efter 19 marts 1677 -- København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK
3 år
nr.1
Ane Margrethe Boldevin ‎(I547)‎
Født omkring 1680 60 40 København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK
Død 1737 ‎(Alder 57)‎ Lille Dalager, Sønder Borris Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Faderens familie med Første hustru
Far
Kongens bundtmager Rudolf Boldewin ‎(I548)‎
Født omkring 1620 DEU
Død efter 1712 ‎(Alder 92)‎ Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt, DNK
10 år
Stedmor
 
Første hustru ‎(I552)‎
Født omkring 1630
Død 1677 ‎(Alder 47)‎ København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK
nr.1
Halvbror
Simon Boldevin ‎(I2066)‎
Født omkring 1660 40 30 København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK
Død før 1702 ‎(Alder 42)‎ København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK
Moderens familie medPeter Röpstorf
Stedfar
Peter Röpstorf ‎(I2032)‎
Født omkring 1630
Død 13 juni 1676 ‎(Alder 46)‎ København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK
10 år
Mor
 
Kirstine Funch ‎(I549)‎
Født omkring 1640 30 25
Død efter 1694 ‎(Alder 54)‎

Ægteskab: 30 marts 1668
15 måneder
nr.1
Halvbror
Hans Röpstorp ‎(I2075)‎
Født omkring juli 1669 39 29 København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK
Død 1739 ‎(Alder 69)‎ Skjern Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Personens familie med Jacob Pedersen Schanderup
Ægtemand
Jacob Pedersen Schanderup ‎(I546)‎
Født 1660
Død omkring maj 1734 ‎(Alder 74)‎ Lille Dalager, Sønder Borris Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt, DNK
20 år

 
Ane Margrethe Boldevin ‎(I547)‎
Født omkring 1680 60 40 København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK
Død 1737 ‎(Alder 57)‎ Lille Dalager, Sønder Borris Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt, DNK
nr.1
Datter
Kirstine Margrethe Schanderup ‎(I482)‎
Født omkring december 1713 53 33 Sønder Borris Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Død 24 maj 1801 ‎(Alder 87)‎ Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt, DNK
2 år
nr.2
Søn
Rudolf Boldevin Schanderup ‎(I850)‎
Født omkring januar 1716 56 36 Sønder Borris Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Død 1781 ‎(Alder 65)‎ Sønder Borris Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt, DNK