Kongens bundtmager Rudolf Boldewin Kongens bundtmager Rudolf Boldewin  ‎(I548)‎
Præfiks: Kongens bundtmager
Fornavn: Rudolf
Efternavn: Boldewin

Køn: MandMand
      

Fornavn: Rudolf
Efternavn: Boldevin

Født: omkring 1620 DEU
Død: efter 1712 ‎(Alder 92)‎ Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Fakta og detaljer om personen

Født omkring 1620 DEU


Vis detaljer Note: Rudolf Boldevin, født ca. 1620 i Tyskland, død eft.1712 i nok Dejbjerg, stilling: Bundtmager. Han nævnes i skøde- og panteprotokoller i arkivet i Viborg Rudolf Boldevin København 1691 bog 26, s.361 b hofbundtmager 1693 - 28 12 b Gl.Dejbjerg 1705 - 33 388 Dejbjerg Hedegaard 1712 - 35 62 b Han panter for sin søn Simon Boldevin, se denne.

I Københavns diplomentarium, Rigsarkivet nævnes han:

1645, Skoboderne 3, København, gift kongelig bundtmager

Rudolf Boldevins Kone begravet 1677, 19. marts

1694 betaler Rudolf Boldevin kloakrende i København

Ifl. Alfred Kaae bog ''Lem Sogn'' s.103, solgte kongen efter den skånske krig 1975-79 en del kirker for at skaffe penge til den tomme statskasse, og det er nok ved den lejlighed, at Rudolf Boldevin har købt Hanning kirke.

Litteraturliste fra Anne Marie Hvid Jens jens.hvid@oncable.dk

H. P. Jensen: Dejbjerg.

Personal Historisk Tidskskrift, forsk. årgange. 1888 s. 286 Simon Boldevins Fr. in Simon Croneburgs Grab.

1888 s. 273 Lorents Sassens Fr. bgr. 23/10 1667. Han blev gift 1637 m. Alheid Boldevin fra Enneburg.

O. Nielsen: Kjøbenhavns Diplomatarium, bd. 1 side 691, 705, 727, 729, 812.

'' '' , bd. 3 side 757 no. 1053 ‎(generelle oplysn.)‎, side 766 og s. ? ‎(glemt sidetal, men det drejer sig om nr. 1052-30. okt. 1689 Efuert Funch og Rudolf Boldevin)‎

Viborg Skøde og Panteprotokol, bd. 87, fol. 428 fra 1694,

bd. 90, fol. 169 fra 1695,

bd. 113, fol. 388 no.8 fra 1704,

bd. 125, fol. 63 no. 22, 1722 + flere andre vedr. Rudolf Boldevin.Kronens Skøder III, 1689-1719, fol. 30. ‎(1)‎ Han blev gift med Første hustru, født ca. 1630, død 1677 i København, begravet 19.03.1677. ‎(2)‎ Gift eft. 1677, Kirstine Funch, født ca. 1640, død eft. 1694. ‎(3)‎ Gift eft.1694, Øllegaard Jensdatter, født ABT 1640.

Nævnt i Laugets besøgsprotokol 23 september 1655 ‎(Alder 35)‎ København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK


Kilde: Buntmagerlauget i Danmark af Erik Ketelsen / 1985
Publikation: Erik Ketelsen / 1985

Buntmagerlaugets besøgsprotokolBuntmagerlaugets besøgsprotokol


Nævnt i Laugets besøgsprotokol 9 januar 1665 ‎(Alder 45)‎ København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK


Kilde: Buntmagerlauget i Danmark af Erik Ketelsen / 1985
Publikation: Erik Ketelsen / 1985

Buntmagerlaugets besøgsprotokolBuntmagerlaugets besøgsprotokol


Kong Frederik den tredje mangler penge før 9 februar 1670 ‎(Alder 50)‎ København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK


Vis detaljer Note: Rudolf Boldevin, kongelig buntmager købte Dejbjerg kirke, Hanning kirke, Stavning kirke og Sønder Lem kirke i Bølling herred af kong Frederik den tredje. Ved denne lejlighed køber han sikker også Velling Kirke i Hind Herred.
kong Frederik den tredje dør den 9. feb 1670

Dejbjerg kirkeDejbjerg kirke

Vis detaljer Note: Dejbjerg kirke

Bølling hr., Ringkøbing amt, Ribe stift. Nordvestjylland. Kor og skib er opført i romansk tid af tilhugne granitkvadre over skråkantsokkel med dobbeltrille. I korets sydmur ses en tilmuret præstedør. Syddøren er stadig i brug, norddøren tilmuret. I korets murværk mod øst ses et tilmuret romansk vindue, mod nord har man genåbnet det romanske vindue og indsat en glasmosaikrude. I sengotisk tid blev skibet forlænget mod vest med kvadre, som skulle stamme fra den nedrevne kirke i Finderup. Noget senere blev tårnet opført. Våbenhuset er ligeledes opført i sengotisk tid. I våbenhuset er opsat en romansk gravsten. På kirkegården ses endnu en romansk gravsten.

Kor og skib har flade bjælkelofter. Korbuen er bevaret med kragbånd, der har profilering og lindormeslyng på endefladerne. Alterbordet er dækket af et panel i renæssance fra o.1600. Altertavlen er ligeledes fra o.1600, i midterfeltet ses et oprindeligt maleri, som fremstiller Nadveren. I koret er ophængt en messeklokke fra katolsk tid. Prædikestolen er et snitværk i renæssance fra begyndelsen af 1600-tallet, arkadefelterne med evangelistrelieffer adskilles af mandlige og kvindelige hermer, på en vinge, som er tilføjet senere, ses et naivt billede af en konge og en præst. På herskabsstolens låger ses våben for Anders Skram og Mette Fasti samt årstallet 1641.

På siden Gravsten og epitafier kan man læse mere om kirkens heraldik. Tryk på nedenstående ­http­:/­gravstenogepitafier­.­dk­/­dejbjerg­.­htm­

I tårnrummet ser man nogle ret umagelige kirkestole, her sad rakkerne under gudstjenesten bag et gitter. Rakkerne var socialt udstødte som fandtes over hele landet i 1700 og 1800-tallet. De var ikke sigøjnere men danskere, for hvem det var gået skævt, helt udelukke kan man dog ikke, at der var en vis sammenblanding. Rakkerne søgte ofte til Vestjylland, hvor de kunne leve i fred på heden og udføre deres arbejde med f.eks. flåning af døde heste. Dejbjerg blev et samlingssted for rakkerne, og på kirkegården indrettede man en særlig afdeling til rakkergrave, stedet er nu markeret på en græsplæne mod øst. Jens Langkniv var også rakker og historien fortæller, at han skjulte sig i de nærliggende Daugbjerg kalkminer. Steen Steensen Blicher har i flere af sine noveller fortalt om rakkerne og Jens Langkniv.

Den romanske granitfont har to par dobbeltløver på kummen og firkantet fod med hjørnehoveder og relieffer på siderne. Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Østjyske løvefonte - Den klassiske type - Låsby-Vindingegruppen.

Kilde: ­http­:/­www­.­nordenskirker­.­dk­/­Tidligere­/­Dejbjerg_kirke­/­Dejbjerg_kirke­.­htm­
Hanning kirkeHanning kirkeStauning kirkeStauning kirkeSønder Lem kirkeSønder Lem kirkeVelling KirkeVelling Kirke


Ansøgning om stiftelse af selvstændigt buntmagerlaug 23 marts 1670 ‎(Alder 50)‎ København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK


Kilde: BUDSTIKKEN 1958 Buntmagerlavets lade
Publikation: DANSK FOLKEMUSEUM NATIONALMUSEETS 3. AFDELING KØBENHAVN

Kancelliet oversender ansøgningen til magistraten 28 maj 1670 ‎(Alder 50)‎

_EVN: 11113

Kilde: BUDSTIKKEN 1958 Buntmagerlavets lade
Publikation: DANSK FOLKEMUSEUM NATIONALMUSEETS 3. AFDELING KØBENHAVN

Kilde: Kjøbenhavns Diplomatarium bind VI
Publikation: GAD / 1872-1887


Vis detaljer Note: Kjøbenhavns Diplomatarium
Bind: VI
Side: 537
Nummer: 720

--------------------------------------------------------------------------------

<-Forrige . Indhold . Næste->

--------------------------------------------------------------------------------
720.

28 Maj 1670.

Om Oprettelse af et Bundtmagerlav.

Præsident, borgemestere oc raad i Kiøbenhafn.

C. 5. Huad Dauid Schwarts oc Rudolph Boldtevijn paa sambtlige bundtmagerlaugets vegne her i woris residentz stad Kiøbenhafn for oss allervnderdanigst haffuer ladet andrage anlangende jt laug for dennem sielf hereffter at maa nyde, kand j af hosfølgende deris allervnderdanigste supplication wjdere see oc erfare. Thi er voris etc., at j oss med allerforderligste eders allervnderdanigste betenchning herom till wjdere woris allernaadigste resolution i woris cantzelie tillstiller, huorledis oc paa huad maneer bemelte laug best oc gaufnligst sømmeligen indrettis kunde. Dereffter etc. Hafniæ 28 maij 1670.

Sæl. Tegn. XXXIX. 84.

Vis detaljer Note: Pelsdyravlens historie og oprindelse
Pels har altid været et eftertragtet materiale. Det var varmt og i tidernes morgen var det både eftertragtet som tøj og som handelsvare. Da tøjfremstilling af andre materialer blev almindeligt ændredes brugen af pelsværk sig. Fra at have en praktisk betydning var det nu blevet efterspurgt som et status symbol.

De første kilder om salg af skind i Danmark stammer fra biskop Krag i 1294, og senere indgår pelshandel i Erik af Pommerns Privilegier for Københavns Borgere af 28. oktober 1422. I middelalderen var det lovfæstet, hvilke pelstyper adlen måtte gå med, og hvilke der var forbeholdt kongen. Buntmagerlauget blev stadfæstet af Kong Hans i 1495, og laugets vedtægter blev underskrevet af Christian d. 5. i 1672. Vedtægterne er stadig gældende.

Kilde: ­http­://­www­.­s­-­cf­.­dk­/~­anja­/­pelsdyravl­.­html­#­pelsdyravlshistorie­

Klage om de to buntmagere indsendes til magistraten 27 juni 1670 ‎(Alder 50)‎ København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK


Kilde: BUDSTIKKEN 1958 Buntmagerlavets lade
Publikation: DANSK FOLKEMUSEUM NATIONALMUSEETS 3. AFDELING KØBENHAVN

Ordre til rådmand Bjørn Jacobsen om mæling 8 august 1670 ‎(Alder 50)‎ København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK


Kilde: BUDSTIKKEN 1958 Buntmagerlavets lade
Publikation: DANSK FOLKEMUSEUM NATIONALMUSEETS 3. AFDELING KØBENHAVN

Mæling fandt sted , men uden forlig 18 august 1670 ‎(Alder 50)‎ København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK


Kilde: BUDSTIKKEN 1958 Buntmagerlavets lade
Publikation: DANSK FOLKEMUSEUM NATIONALMUSEETS 3. AFDELING KØBENHAVN

Udkast af nye laugsartikler oplæstes på rådstuen 3 november 1670 ‎(Alder 50)‎ København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK


Kilde: BUDSTIKKEN 1958 Buntmagerlavets lade
Publikation: DANSK FOLKEMUSEUM NATIONALMUSEETS 3. AFDELING KØBENHAVN

Buntmagerlaugets lade bliver fremstillet 1671 ‎(Alder 51)‎ København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK

media/BUDSTIKKEN 1958 Buntmagerlavets lade.pdfmedia/BUDSTIKKEN 1958 Buntmagerlavets lade.pdfBuntmagerlaugets lade 1671Buntmagerlaugets lade 1671

Vis detaljer Note: Kilde:Buntmagerlaugets lade 1671Buntmagerlaugets lade 1671

Vis detaljer Note: Kilde:Buntmagerlaugets lade 1671Buntmagerlaugets lade 1671

Vis detaljer Note: Kilde:Buntmagerlaugets lade 1671Buntmagerlaugets lade 1671

Vis detaljer Note: Kilde:Buntmagerlaugets lade 1671Buntmagerlaugets lade 1671

Vis detaljer Note: Kilde:Buntmagerlaugets lade 1671Buntmagerlaugets lade 1671

Vis detaljer Note: Kilde:


Rudolf Boldewin bliver oldermand i det nystiftede laug mellem 14 januar 1672 og 8 januar 1677 ‎(Alder 52)‎ København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK


Kilde: Buntmagerlauget i Danmark af Erik Ketelsen / 1985
Publikation: Erik Ketelsen / 1985

Buntmagerens nye laugsartikler træder i kraft 30 november 1672 ‎(Alder 52)‎ København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK


Kilde: BUDSTIKKEN 1958 Buntmagerlavets lade
Publikation: DANSK FOLKEMUSEUM NATIONALMUSEETS 3. AFDELING KØBENHAVN

Skøde mellem 25 maj 1674 og 9 maj 1681 ‎(Alder 54)‎ Købmager Kvarter, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK


Kilde: Københavns ejendomme 1377-1728 : oversigt over skøder og adkomster ‎[Bind]‎ 1 : Øster Kvarter. - 1943. - 210 sider +2 kort
Publikation: Selskabet for Københavns Historie : og Københavns Stadsarkiv 1943

Ægteskab Kirstine Funch - efter 19 marts 1677 ‎(Alder 57)‎ København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK

Rudolf Boldewin Vidnede ved et testamente 9 oktober 1680 ‎(Alder 60)‎ København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK


Kilde: Personalhistorisk tidsskrift 1920
Publikation: Samfundet for Dansk-Norsk genealogi og personalhistorie / 1920


Vis detaljer Note: PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT 1920

Side168:
Uddrag af Kancelliets Registranter. Kgl. konfirmerede Testamenter o. l. 1670-80.
Ved Underarkivar, cand. jur. H. C. Roede
Side 209:
9. Okt. 1680
Hermansen, Johan, Kandestøber, i rum Tid gift med Maria Hülseman, viede i Hamburg
‎(Indlæg )‎. uden børn.
Vidner:
‎[Gartner]‎ Hendrik Dehne,
‎[Hofsnedker]‎ Hans Balche
‎[Hofbager]‎ Daniel Helms
Nic. Wineche
Johan Godske
‎[Buntmager]‎ Rudolf Boldewin.
Indlæg. 8 U.skr. og Segl. Udst. Kbhvn.
6. Okt. S. R. 363.

Bopæl 1689 ‎(Alder 69)‎ Gammel Strand 42, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK


Vis detaljer Note: Plot number 11, which is today’s Gammel Strand 42, was in 1689 owned Rudolf Boldevin, who was the king’s furrier.
Gammel_Strand_KBM3828_Cultural_HistoricaGammel_Strand_KBM3828_Cultural_Historica


nævnes i skøde- og panteprotokoller 1691 ‎(Alder 71)‎ København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK


Vis detaljer Note: Han nævnes i skøde- og panteprotokoller i arkivet i Viborg Rudolf Boldevin København 1691 bog 26, s.361 b hofbundtmager 1693 - 28 12 b Gl.Dejbjerg 1705 - 33 388 Dejbjerg Hedegaard 1712 - 35 62 b Han panter for sin søn Simon Boldevin, se denne.
I Københavns diplomentarium, Rigsarkivet nævnes han:
1645, Skoboderne 3, København, gift kongelig bundtmager
Rudolf Boldevins Kone begravet 1677, 19. marts
1694 betaler Rudolf Boldevin kloakrende i København. Han viet: ‎(1)‎ Øllegaard Jensdatter, EFT 1677, f. OMK 1640. Han viet: ‎(2)‎ Kirstine Funck.

Begivenhed 31 juli 1694 ‎(Alder 74)‎ København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK


Vis detaljer Note: 31 Juli 1694.

Om Betaling for at have Render fra Husene til Kanalen,

Ole Rømer med fleere, nemlig politiemester Claus Rask, raadmand Morten Nielsen oc Berthold Stuve.

C. 5. Vor bevaagenhed tilforn. Eftersom een deel af jndbyggerne langs canalen fra Lille Knabrostrædet hen ad til Holmens broe j Vores etc. Kiøbenhafn for os allerunderdanigst haver ladet andrage oc sig beklage over dend taxt, som effter vores allernaadigst udgangne forordning af dato dend 15 aprilis anno 1682 skal vere sat paa de afløbsrender, de have fra deris huuse need i canalen, da, i hvor vel de i henseende til dend lange tid, de samme afløbsrender til deris nytte oc hafnen til skade haver brugt, ingen afslag billigen burde at nyde, icke dis mindre have vj dog af sær kongl. mildhed oc naade allernaadigst modereret oc nedsat forskrefne taxt for dennem, som følger, nemlig:

De fattigis huus paa hiørnet af Lille Knabroe strædet paa . : . 15 rdlr. Raadmand Morten Nielsen . . . 15 rdlr. Jørgen Simonsen
VII s.438

--------------------------------------------------------------------------------
. . . 20 rdlr. Jens Christensen reebslaers enke . . . 25 rdlr. Moritz Mandixsen . . . 25 rdlr. Berndt Kok . . . 20 rdlr. Hans Ogelbye . . . 15 rdlr. Afg. justitz raad Eilers encke . . . 10 rdlr. Byefogden Friderich Eisenberg . . . 10 rdlr. Johan Backe . . . 10 rdlr. Johan Schumacher hof skræder . . . 15 rdlr. Rudolph Boldevin . . . 20 rdlr. Edvart Funch . . . 20 rdlr. Christian Franch bartsker . . . 15 rdlr. Anne Roede . . . 25 rdlr. Afg. Claus Reimers encke . . . 10 rdlr. Ole Simonsen . . . 20 rdlr. Henrich Würner . . . 25 rdlr. Henrich Stryver . . . 25 rdlr. Philip Walchem . . . 20 rdlr. Gotfred Fux . . . 20 rdlr. Cancellie raad Bartholomæus Jensen . . . 10 rdlr. Jens Lund i Solen . . . 20 rdlr. Peter Wielandt . . . 25 rdlr. Kremmer compagniet . . . 25 rdlr. Assessor Severin Rasmussen . . . 20 rdlr. Afg. cancellie raad Christen Andersens encke . . . 20 rdlr. Giertrud afg. Thomas Thorsmeds . . . 15 rdlr. Johan Bramsted . . . 15 rdlr. Justitz raad Kruse . . . 15 rdlr. Afg. Christen Nielsens encke j Meerviben . . . 15 rdlr.

Efter hvilken taxt vj allernaadigst ville, at een hver af forskrefne jndbyggere sit qvantum for sin rende til canalens fornøden udgifter skal betale oc for hvis videre, hos dennem effter dend forige taxt er bleven fordret, være frj oc forskaanet. Dereffter j eder etc. oc strax saadan anordning at giøre, at ovenbemelte penge hos de vedkommende med allerforderligste rigtigen vorder indkrævet. Befalendis etc. Skrevet etc. Friderichsborg dend 31 julij 1694.

Kilde: Kjøbenhavns Diplomatarium, Bind: VII, Side: 438-439, Nummer: 661

nævnes i skøde- og panteprotokoller 1705 ‎(Alder 85)‎ Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt, DNK

Velling kirke sælges 5 april 1707 ‎(Alder 87)‎ Velling Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK


Vis detaljer Note: Skøde underskrevet Leding den 5. april 1707 fra Rudolf Boldevin til Henning Meyercrone til Vennergård i Velling sogn
media/Bloch. Indberetninger H-L.pdfmedia/Bloch. Indberetninger H-L.pdfVelling KirkeVelling Kirke


Hanning kirke sælges 1712 ‎(Alder 92)‎ Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt, DNK


Note: Nævnt i en skødeoverdragelse i Dejbjerg 1712, protokol B 24 x 672, 1.del s.62 b, hvor ægteparret Rudolf Boldevin & Øllegaard Jensdatter afhænder Herning = Hanning kirke.
ForbindelserINDI

Witness at event _EVN 11113: Kongens bundtmager Rudolf Boldewin  (I548)

Slægtskab: Witness at event _EVN 11113
Død efter 1712 ‎(Alder 92)‎ Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt, DNK


Note: Antagelig Dejbjerg
Sidst ændret 5 november 2018 - 07:10:24
Vis detaljer for ...


Nærmeste familie  (F267)
Første hustru
1630 - 1677
Simon Boldevin
1660 - 1702

Nærmeste familie  (F265)
Kirstine Funch
1640 - 1694
Ane Margrethe Boldevin
1680 - 1737

Nærmeste familie  (F268)
Øllegaard Jensdatter
1640 - 1730


Noter

Note
Bilag : Rudolph Boldevin


Slægts- og tilnavneregisteret nævner Claus Boldevins skifte 23.aug,1727. Det er undersøgt og synes ikke at have tilknytning ti1 vores slægt ‎(Dueholmn, Ørum, Vestervig amters Skifteprot. 1728-1739.)‎Personalhistorisk Tidakrift 1. række II 1881 s.236 ”Peder Syvs Børn”

Simon Boldevin, Købmand i Kjøbenhavn, død før 1702

gift 1693 med Ide Pedersdatter 1666-1754 Hellested – Køge

‎(Peder Syv 22.2,1631-18.2.1702, præst i Hellested

g.m.Karen Andersdatter Hoff, død 1699)‎Personalhistorisk Tidskrift 2. række III 1883 s.286 ”Bidrag til dansk Persanalhiatorie under Christian V og Frederik IV s.271-293''

1677 Marts 19, Rudolff Boldevin l) sein Fr. in Simon Cronenbcrgs Grab.

1) Rudolf Boldevin, kgl.Bundtmager, Kjbhvns.Dipl.ZII 675.Rigsarkivets læsesal 46.3 Nielsen, Kjøbnhavns Diplomatarium I1I s.675

Ved Strandede l2 ‎(Matr.Nr)‎ Rudolph Bolivin, kongens buntmager 510, 1000

‎(Grundtaxt 30.Okt.1689 og 1668)‎

Register. Boldevin, Rudolf, Rolf, 1645-94 VI 256, 537, VII 439

VI 256 ‎(Mandtal over Hovedskatten)‎ 1645 Skoeboderee 3, Ro1luff Boldevin og hans Hustru, Niels Hansen, Peder Piil, Vibecke stegerspige 1 rdl. 1 ort.VI 537 28.Maj 1670 Om Oprettelse af et Bundtmagerlau,

Præsident, Borgmestre og Raad i Kjøbenhafn.

C.5. Huad David Schwarts og Rudolph Boldtevijn paa samtlige bundtmaqer-laugets vegne her i woris reeideniz stad Kiøbenhafn for oss allervnderdanigts hafuer ladet andrage anlangende et lav for dennemd sielf herefter at maa nyde, kand j af hosfølgende deris allervnderdanigste supplication widere see og erfare.

Thi er voris etc. at j oss med allerforderligste edeia allervnderdanigste betenchning herom til videre woris ailernaadigste resolution i woris cantzalie tilstiller, hvorledis oc paa hvad maneer bemelte laug best oc gaufnligst sømmeligen indrettes kunde. Derefter etc. Hafniæ 28.maij 1670.VII 439 31.juli 1694 Om Betaling for at have Render fra Husene til Kanalen. Rudolph Boldevin 20 Rdl..Personalhistorisk Tidsskrift 2.række III 1888 s.273 ''Bidrag til dansk

Personalhistorie under Christian V og Frederik IV s.271-293''

23.Oct.1667, Lorents Sassen Fr.K, D.gr.u.kl.G D.g.L.

Bundt,ager, Medlem af de 32 mds,Rd. fra Schlesien,

ægtede 1637 Alheid Boldevin fra Enneburg ‎(Sj.Reg.26.281)‎

Gift 2.g.1664 m. Justina Ellinger.Personalhistorisk Tidskrift 7.række I 1918 s.162 ‎(Testamenter 1660-70)‎ 22.apl.1662 Seholt, Hans, Buntm. fra Schlesien

g.1637 m. Alhed Boldevin fra Fyrstendømmet Lyneburg, Uden børn,
Født Rudolf Boldevin, født ca. 1620 i Tyskland, død eft.1712 i nok Dejbjerg, stilling: Bundtmager. Han nævnes i skøde- og panteprotokoller i arkivet i Viborg Rudolf Boldevin København 1691 bog 26, s.361 b hofbundtmager 1693 - 28 12 b Gl.Dejbjerg 1705 - 33 388 Dejbjerg Hedegaard 1712 - 35 62 b Han panter for sin søn Simon Boldevin, se denne.

I Københavns diplomentarium, Rigsarkivet nævnes han:

1645, Skoboderne 3, København, gift kongelig bundtmager

Rudolf Boldevins Kone begravet 1677, 19. marts

1694 betaler Rudolf Boldevin kloakrende i København

Ifl. Alfred Kaae bog ''Lem Sogn'' s.103, solgte kongen efter den skånske krig 1975-79 en del kirker for at skaffe penge til den tomme statskasse, og det er nok ved den lejlighed, at Rudolf Boldevin har købt Hanning kirke.

Litteraturliste fra Anne Marie Hvid Jens jens.hvid@oncable.dk

H. P. Jensen: Dejbjerg.

Personal Historisk Tidskskrift, forsk. årgange. 1888 s. 286 Simon Boldevins Fr. in Simon Croneburgs Grab.

1888 s. 273 Lorents Sassens Fr. bgr. 23/10 1667. Han blev gift 1637 m. Alheid Boldevin fra Enneburg.

O. Nielsen: Kjøbenhavns Diplomatarium, bd. 1 side 691, 705, 727, 729, 812.

'' '' , bd. 3 side 757 no. 1053 ‎(generelle oplysn.)‎, side 766 og s. ? ‎(glemt sidetal, men det drejer sig om nr. 1052-30. okt. 1689 Efuert Funch og Rudolf Boldevin)‎

Viborg Skøde og Panteprotokol, bd. 87, fol. 428 fra 1694,

bd. 90, fol. 169 fra 1695,

bd. 113, fol. 388 no.8 fra 1704,

bd. 125, fol. 63 no. 22, 1722 + flere andre vedr. Rudolf Boldevin.Kronens Skøder III, 1689-1719, fol. 30. ‎(1)‎ Han blev gift med Første hustru, født ca. 1630, død 1677 i København, begravet 19.03.1677. ‎(2)‎ Gift eft. 1677, Kirstine Funch, født ca. 1640, død eft. 1694. ‎(3)‎ Gift eft.1694, Øllegaard Jensdatter, født ABT 1640.
BEF Rudolf Boldevin, kongelig buntmager købte Dejbjerg kirke, Hanning kirke, Stavning kirke og Sønder Lem kirke i Bølling herred af kong Frederik den tredje. Ved denne lejlighed køber han sikker også Velling Kirke i Hind Herred.
kong Frederik den tredje dør den 9. feb 1670
28 Kjøbenhavns Diplomatarium
Bind: VI
Side: 537
Nummer: 720

--------------------------------------------------------------------------------

<-Forrige . Indhold . Næste->

--------------------------------------------------------------------------------
720.

28 Maj 1670.

Om Oprettelse af et Bundtmagerlav.

Præsident, borgemestere oc raad i Kiøbenhafn.

C. 5. Huad Dauid Schwarts oc Rudolph Boldtevijn paa sambtlige bundtmagerlaugets vegne her i woris residentz stad Kiøbenhafn for oss allervnderdanigst haffuer ladet andrage anlangende jt laug for dennem sielf hereffter at maa nyde, kand j af hosfølgende deris allervnderdanigste supplication wjdere see oc erfare. Thi er voris etc., at j oss med allerforderligste eders allervnderdanigste betenchning herom till wjdere woris allernaadigste resolution i woris cantzelie tillstiller, huorledis oc paa huad maneer bemelte laug best oc gaufnligst sømmeligen indrettis kunde. Dereffter etc. Hafniæ 28 maij 1670.

Sæl. Tegn. XXXIX. 84.
28 Pelsdyravlens historie og oprindelse
Pels har altid været et eftertragtet materiale. Det var varmt og i tidernes morgen var det både eftertragtet som tøj og som handelsvare. Da tøjfremstilling af andre materialer blev almindeligt ændredes brugen af pelsværk sig. Fra at have en praktisk betydning var det nu blevet efterspurgt som et status symbol.

De første kilder om salg af skind i Danmark stammer fra biskop Krag i 1294, og senere indgår pelshandel i Erik af Pommerns Privilegier for Københavns Borgere af 28. oktober 1422. I middelalderen var det lovfæstet, hvilke pelstyper adlen måtte gå med, og hvilke der var forbeholdt kongen. Buntmagerlauget blev stadfæstet af Kong Hans i 1495, og laugets vedtægter blev underskrevet af Christian d. 5. i 1672. Vedtægterne er stadig gældende.

Kilde: ­http­://­www­.­s­-­cf­.­dk­/~­anja­/­pelsdyravl­.­html­#­pelsdyravlshistorie­
Ægtefælles begravelse 19. Mart. 1677
Rudolff Boldewin 1) sein Fr., in Simon Cronenburgs Grab. C. - A. G
1) Rudolf Boldewien, kgl. Bundtmager. Kjbhvns. Dipl. III. 675
Kilde: Personal historisk tidsskrift år 1888 bind 3 side 286
Side 271 >>
Bidrag til dansk Personalhistorie under Christian V
og Frederik IV.
Uddrag af St. Petri Kirkes Begravelsesregnskaber for Aarene
1667-1725.
Udgivne med Anmærkninger væsentlig efter utrykte Kilder af Louis Bobe.
Ved St. Petri Kirkes Ødelæggelse under Kjøbenhavns store Brand: 1728 bleve samtlige Daabsprotokoller, ‎(ifølge den overleverede Beretning paabegyndt 1633)‎ Lig- og Kopulationsbøger et Rov for Luerne Af Kirkens øvrige Arkivsager, der opbevaredes i Kirkeældste Johan Clares Hus, blev der, da dette allerede stod i Flammer, reddet treKister fulde, indeholdende Kirkeprivilegierne fra Frederik II's Tid af, samt en stor Mængde Forstanderregnskaber, Hovedbøger og Kvitte.ringer. Blandt disse Regnskaber, der nu opbevares i St. Petri Kirkes; gamle Arkiv, Finlanddes følgende af særlig Interesse: Thomas Ocksens Kirke. regning 1667 -73, Henrik Schupps 1673-78, Nikolai Boyes 1678-,83, Gert Pohlmans 1691-95, Nikolai Wroes 1706-9, Engelbert Westkens 1710-14, Jakob Borris' 1715-18, og Didrik Dresings; 1723-25. ‎(De mellemliggende Protokoller 1684-90, 1696-1705, 1719-22 kunne desværre ikke Finlanddes)‎. - Disse Regnskabsbøger, der ere førte med stor Omhu, og kunne gjælde for Mønstre paa Datidens Skrivekunst, optages for største Delen af Fortegnelsen over Indtægterne ved Begravelserne ‎(Klokker- og Lysepenge)‎ og indeholde som Følge deraf tillige Navnene paa de i Kirken, Kapellerne og Kirkegaardene begravne;. Navnene ere, skjønt de for Regnskabet maatte synes at være af under-ordnet Betydning, helt igjennem saa fuldstændig og korrekt skrevne, at Regnskaberne endnu i et Tidsrum af over ti Aar efter den store Brand ere komplettere, nøjagtigere og langt mere tydelig skrevne end selve Kirkebøgerne ‎(1728-40)‎. Foruden Angivelse af Begravelses- datum, kan den tillige anførte Tid paa Dagen og den indtil 1706 altid vedføjede Bemærkning, om alle Kirkeklokkerne, de største, mellemste eller mindste have lydt ved Jordefærden, give et Begreb om vedkommendes økonomiske Tilstand. Som Exempler anføres:
''1670 April 6. Herr Carll von Mandel', der Alte, Abents, in der Kirche. Erafnungsgeld 8 Th. 2M. Glockengeld 6 Th. Die grossen Lichter 1 Th.''
''1710 Nov. 4. Hr. Dr. Johann Jochim Meicken seine Leiche, in sein Schwiegervatters Johann Drages Begrabnis. in der Kirche bey Abent. Glockengeld 14 Th.''
Ægtefælles begravelse 382


S. PETRI KIRKE, Gravminder i det lange kapelEngelbrecht Westken ‎(begravelser omtales 1713 og 1714)‎; videresolgt 3. marts 1744 til hofskrædder Henrik Wilhelm Becker ‎(begravet her 7. maj 1755)‎. Talrige begravelser for familierne Becker og Wratz i de følgende år; sidste begravelse 1837.
Nr. 4 nord ‎(krypt)‎, oprindelig to kisters bredde; fra 1672 af tre kisters bredde, dengang en begravelse i jord og først 1709 udmuret til krypt. Solgtes 18. marts 1668 til kaptajn David Lindemann, videresolgt 11. okt. 1672 til borgerkaptajn Andreas Knack, der kort efter købte nabobegraveIsen nr. 4 midt, hvorom intet vides. Hans arvinger lod begravelsen udmure til krypt 1709. Protokolletl omtaler begravelser af familierne Knack, Becker og Schumacher indtil 1830. En tkisteplade nr. 79.
Nr. 5 syd ‎(muret krypt)‎, tre kisters bredde; solgt 16. dec. 1662 til møller Hans Hoppe; videresolgt 17. juni 1721 til stadskaptajn Hans Hagen og atter 7. okt. 1741 til købmand og kirkeældste Magnus Møllmann, hvis slægt begravedes her til 1781 ; atter solgt 6. maj 1806 til købmand og kirkeældste Peter Christian Bottger. Sidste begravelse 1831.
Nr. 5 nord ‎(oprindelig begravelse i jord, nu muret krypt)‎; to kisters bredde; ,. solgt 25. juni 1654 som begravelse i jord til skomager Simon Croneberg ‎(ingen begravelser omtales)‎. Hjemfalden til kirken 1758 og 31. dec. 1779 solgt til hofkirurg Alexander Kolpin, som formodentlig lod gravsted et udmure til krypt. Sidste begravelse 1801.
Epitafium ‎(fig. 97)‎.1779. Bernhard Møllmann; signeret af Wiedewelt92o Monumentet er udført i den for kunstneren særegne stil, opbygget som klodser af vidt forskellig form. Således hviler den fremadhvælvede indskrifttavle på skråtstillede hjørneklodser, der atter støtter sig til et højt trinformet postament. lndskrifttavlen har ved siderne lodret hængende guirlander af egeløv, forneden et bølgeornament og foroven to smalle rund stave sammenholdt af korsbånd under en arkitrav med rillet hulkehl. Topstykket, der dækker det tilmurede ovalvindue, er formet som en rundbuet niche på trinformet postament; der er mæanderbort mellem egeløv og akantusranker forneden og kassettemotiver i bueslaget. Nichens halvrunde felt udfyldes af et relief, en siddende forsker, hyllet i antikt klædebon, støttende hovedet til den højre hånd. Ved hans side en olielampe, ved fødderne en bogrulle, et par bøger og en globus. Nichens bueslag bærer øverst en glat gravurne. Den latinske mindeskrift med indridsede versaler omtaler den afdøde historiker og bibliotekar Bernhard Mollmanns dødsår og -dato 25. juli 1778; den beretter tillige, at broderen, Petri kirkes ældste, Magnus Mollmann, <død 6. juni 1781), her har gravsat sin hustru Catharina Bremer. Tre kisteplader nr. 56, 75 og 83.
9 PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT 1920

Side168:
Uddrag af Kancelliets Registranter. Kgl. konfirmerede Testamenter o. l. 1670-80.
Ved Underarkivar, cand. jur. H. C. Roede
Side 209:
9. Okt. 1680
Hermansen, Johan, Kandestøber, i rum Tid gift med Maria Hülseman, viede i Hamburg
‎(Indlæg )‎. uden børn.
Vidner:
‎[Gartner]‎ Hendrik Dehne,
‎[Hofsnedker]‎ Hans Balche
‎[Hofbager]‎ Daniel Helms
Nic. Wineche
Johan Godske
‎[Buntmager]‎ Rudolf Boldewin.
Indlæg. 8 U.skr. og Segl. Udst. Kbhvn.
6. Okt. S. R. 363.
Bopæl Plot number 11, which is today’s Gammel Strand 42, was in 1689 owned Rudolf Boldevin, who was the king’s furrier.
Kilde: ­https­://­www­.­academia­.­edu­/­32934310­/­Gammel_Strand_KBM3828_Cultural_Historical_Report_Metro_Cityring_Excavation­
1691 Han nævnes i skøde- og panteprotokoller i arkivet i Viborg Rudolf Boldevin København 1691 bog 26, s.361 b hofbundtmager 1693 - 28 12 b Gl.Dejbjerg 1705 - 33 388 Dejbjerg Hedegaard 1712 - 35 62 b Han panter for sin søn Simon Boldevin, se denne.
I Københavns diplomentarium, Rigsarkivet nævnes han:
1645, Skoboderne 3, København, gift kongelig bundtmager
Rudolf Boldevins Kone begravet 1677, 19. marts
1694 betaler Rudolf Boldevin kloakrende i København. Han viet: ‎(1)‎ Øllegaard Jensdatter, EFT 1677, f. OMK 1640. Han viet: ‎(2)‎ Kirstine Funck.
31 31 Juli 1694.

Om Betaling for at have Render fra Husene til Kanalen,

Ole Rømer med fleere, nemlig politiemester Claus Rask, raadmand Morten Nielsen oc Berthold Stuve.

C. 5. Vor bevaagenhed tilforn. Eftersom een deel af jndbyggerne langs canalen fra Lille Knabrostrædet hen ad til Holmens broe j Vores etc. Kiøbenhafn for os allerunderdanigst haver ladet andrage oc sig beklage over dend taxt, som effter vores allernaadigst udgangne forordning af dato dend 15 aprilis anno 1682 skal vere sat paa de afløbsrender, de have fra deris huuse need i canalen, da, i hvor vel de i henseende til dend lange tid, de samme afløbsrender til deris nytte oc hafnen til skade haver brugt, ingen afslag billigen burde at nyde, icke dis mindre have vj dog af sær kongl. mildhed oc naade allernaadigst modereret oc nedsat forskrefne taxt for dennem, som følger, nemlig:

De fattigis huus paa hiørnet af Lille Knabroe strædet paa . : . 15 rdlr. Raadmand Morten Nielsen . . . 15 rdlr. Jørgen Simonsen
VII s.438

--------------------------------------------------------------------------------
. . . 20 rdlr. Jens Christensen reebslaers enke . . . 25 rdlr. Moritz Mandixsen . . . 25 rdlr. Berndt Kok . . . 20 rdlr. Hans Ogelbye . . . 15 rdlr. Afg. justitz raad Eilers encke . . . 10 rdlr. Byefogden Friderich Eisenberg . . . 10 rdlr. Johan Backe . . . 10 rdlr. Johan Schumacher hof skræder . . . 15 rdlr. Rudolph Boldevin . . . 20 rdlr. Edvart Funch . . . 20 rdlr. Christian Franch bartsker . . . 15 rdlr. Anne Roede . . . 25 rdlr. Afg. Claus Reimers encke . . . 10 rdlr. Ole Simonsen . . . 20 rdlr. Henrich Würner . . . 25 rdlr. Henrich Stryver . . . 25 rdlr. Philip Walchem . . . 20 rdlr. Gotfred Fux . . . 20 rdlr. Cancellie raad Bartholomæus Jensen . . . 10 rdlr. Jens Lund i Solen . . . 20 rdlr. Peter Wielandt . . . 25 rdlr. Kremmer compagniet . . . 25 rdlr. Assessor Severin Rasmussen . . . 20 rdlr. Afg. cancellie raad Christen Andersens encke . . . 20 rdlr. Giertrud afg. Thomas Thorsmeds . . . 15 rdlr. Johan Bramsted . . . 15 rdlr. Justitz raad Kruse . . . 15 rdlr. Afg. Christen Nielsens encke j Meerviben . . . 15 rdlr.

Efter hvilken taxt vj allernaadigst ville, at een hver af forskrefne jndbyggere sit qvantum for sin rende til canalens fornøden udgifter skal betale oc for hvis videre, hos dennem effter dend forige taxt er bleven fordret, være frj oc forskaanet. Dereffter j eder etc. oc strax saadan anordning at giøre, at ovenbemelte penge hos de vedkommende med allerforderligste rigtigen vorder indkrævet. Befalendis etc. Skrevet etc. Friderichsborg dend 31 julij 1694.

Kilde: Kjøbenhavns Diplomatarium, Bind: VII, Side: 438-439, Nummer: 661
Velling Skøde underskrevet Leding den 5. april 1707 fra Rudolf Boldevin til Henning Meyercrone til Vennergård i Velling sogn
Kilde: ­https­://­www­.­brejl­.­dk­/­blochH­.­html­
1712 Nævnt i en skødeoverdragelse i Dejbjerg 1712, protokol B 24 x 672, 1.del s.62 b, hvor ægteparret Rudolf Boldevin & Øllegaard Jensdatter afhænder Herning = Hanning kirke.
Død Antagelig Dejbjerg

View Notes for ...


Kilder
Begivenhed Buntmagerlauget i Danmark af Erik Ketelsen / 1985
Publikation: Erik Ketelsen / 1985
Begivenhed Buntmagerlauget i Danmark af Erik Ketelsen / 1985
Publikation: Erik Ketelsen / 1985
Begivenhed BUDSTIKKEN 1958 Buntmagerlavets lade
Publikation: DANSK FOLKEMUSEUM NATIONALMUSEETS 3. AFDELING KØBENHAVN
Begivenhed BUDSTIKKEN 1958 Buntmagerlavets lade
Publikation: DANSK FOLKEMUSEUM NATIONALMUSEETS 3. AFDELING KØBENHAVN
Begivenhed Kjøbenhavns Diplomatarium bind VI
Publikation: GAD / 1872-1887
Begivenhed BUDSTIKKEN 1958 Buntmagerlavets lade
Publikation: DANSK FOLKEMUSEUM NATIONALMUSEETS 3. AFDELING KØBENHAVN
Begivenhed BUDSTIKKEN 1958 Buntmagerlavets lade
Publikation: DANSK FOLKEMUSEUM NATIONALMUSEETS 3. AFDELING KØBENHAVN
Begivenhed BUDSTIKKEN 1958 Buntmagerlavets lade
Publikation: DANSK FOLKEMUSEUM NATIONALMUSEETS 3. AFDELING KØBENHAVN
Begivenhed BUDSTIKKEN 1958 Buntmagerlavets lade
Publikation: DANSK FOLKEMUSEUM NATIONALMUSEETS 3. AFDELING KØBENHAVN
Begivenhed Buntmagerlauget i Danmark af Erik Ketelsen / 1985
Publikation: Erik Ketelsen / 1985
Begivenhed BUDSTIKKEN 1958 Buntmagerlavets lade
Publikation: DANSK FOLKEMUSEUM NATIONALMUSEETS 3. AFDELING KØBENHAVN
Begivenhed Københavns ejendomme 1377-1728 : oversigt over skøder og adkomster ‎[Bind]‎ 1 : Øster Kvarter. - 1943. - 210 sider +2 kort
Publikation: Selskabet for Københavns Historie : og Københavns Stadsarkiv 1943
Ægtefælles begravelse Personalhistorisk tidsskrift 1888 bind 3
Publikation: Samfundet for Dansk-Norsk genealogi og personalhistorie / 1888
Ægtefælles begravelse Danmarks kirker i København 1. Bind
Publikation: G. E. C. Gads forlag københavn 1945-1958
Dokument reference:  382
Begivenhed Personalhistorisk tidsskrift 1920
Publikation: Samfundet for Dansk-Norsk genealogi og personalhistorie / 1920

View Sources for ...


Billeder- og medier

Multimedie objekt
Klokke i Dejbjerg kirkeKlokke i Dejbjerg kirke  ‎(M715)‎
Type: Foto


Multimedie objekt
Velling KirkeVelling Kirke  ‎(M1687)‎
Type: Foto


Multimedie objekt
Sønder Lem kirkeSønder Lem kirke  ‎(M1696)‎
Type: Foto


Multimedie objekt
Stauning kirkeStauning kirke  ‎(M1694)‎
Type: Foto


Multimedie objekt
Hanning kirkeHanning kirke  ‎(M1695)‎
Type: Foto


Multimedie objekt
Dejbjerg kirkeDejbjerg kirke  ‎(M853)‎
Type: Foto


Vis detaljer Note: Dejbjerg kirke

Bølling hr., Ringkøbing amt, Ribe stift. Nordvestjylland. Kor og skib er opført i romansk tid af tilhugne granitkvadre over skråkantsokkel med dobbeltrille. I korets sydmur ses en tilmuret præstedør. Syddøren er stadig i brug, norddøren tilmuret. I korets murværk mod øst ses et tilmuret romansk vindue, mod nord har man genåbnet det romanske vindue og indsat en glasmosaikrude. I sengotisk tid blev skibet forlænget mod vest med kvadre, som skulle stamme fra den nedrevne kirke i Finderup. Noget senere blev tårnet opført. Våbenhuset er ligeledes opført i sengotisk tid. I våbenhuset er opsat en romansk gravsten. På kirkegården ses endnu en romansk gravsten.

Kor og skib har flade bjælkelofter. Korbuen er bevaret med kragbånd, der har profilering og lindormeslyng på endefladerne. Alterbordet er dækket af et panel i renæssance fra o.1600. Altertavlen er ligeledes fra o.1600, i midterfeltet ses et oprindeligt maleri, som fremstiller Nadveren. I koret er ophængt en messeklokke fra katolsk tid. Prædikestolen er et snitværk i renæssance fra begyndelsen af 1600-tallet, arkadefelterne med evangelistrelieffer adskilles af mandlige og kvindelige hermer, på en vinge, som er tilføjet senere, ses et naivt billede af en konge og en præst. På herskabsstolens låger ses våben for Anders Skram og Mette Fasti samt årstallet 1641.

På siden Gravsten og epitafier kan man læse mere om kirkens heraldik. Tryk på nedenstående ­http­:/­gravstenogepitafier­.­dk­/­dejbjerg­.­htm­

I tårnrummet ser man nogle ret umagelige kirkestole, her sad rakkerne under gudstjenesten bag et gitter. Rakkerne var socialt udstødte som fandtes over hele landet i 1700 og 1800-tallet. De var ikke sigøjnere men danskere, for hvem det var gået skævt, helt udelukke kan man dog ikke, at der var en vis sammenblanding. Rakkerne søgte ofte til Vestjylland, hvor de kunne leve i fred på heden og udføre deres arbejde med f.eks. flåning af døde heste. Dejbjerg blev et samlingssted for rakkerne, og på kirkegården indrettede man en særlig afdeling til rakkergrave, stedet er nu markeret på en græsplæne mod øst. Jens Langkniv var også rakker og historien fortæller, at han skjulte sig i de nærliggende Daugbjerg kalkminer. Steen Steensen Blicher har i flere af sine noveller fortalt om rakkerne og Jens Langkniv.

Den romanske granitfont har to par dobbeltløver på kummen og firkantet fod med hjørnehoveder og relieffer på siderne. Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Østjyske løvefonte - Den klassiske type - Låsby-Vindingegruppen.

Kilde: ­http­:/­www­.­nordenskirker­.­dk­/­Tidligere­/­Dejbjerg_kirke­/­Dejbjerg_kirke­.­htm­


Multimedie objekt
media/Bloch. Indberetninger H-L.pdfmedia/Bloch. Indberetninger H-L.pdf  ‎(M1686)‎
Type: Foto


Multimedie objekt
Gammel_Strand_KBM3828_Cultural_HistoricaGammel_Strand_KBM3828_Cultural_Historica  ‎(M1685)‎
Type: Foto


Multimedie objekt
Buntmagerlaugets lade 1671Buntmagerlaugets lade 1671  ‎(M1558)‎
Type: Foto


Vis detaljer Note: Kilde:

Multimedie objekt
Eygentliche Beschreibung Aller Stände auff Erden - Ständebuch von 1568 mit Holzschnitten von Jost AmmanEygentliche Beschreibung Aller Stände auff Erden - Ständebuch von 1568 mit Holzschnitten von Jost Amman  ‎(M176)‎

Multimedie objekt
Bl.a beskrivelse af buntmager erhvervBl.a beskrivelse af buntmager erhverv  ‎(M175)‎

Multimedie objekt
FurrierFurrier  ‎(M174)‎

Multimedie objekt
BuntmagerBuntmager  ‎(M173)‎

Multimedie objekt
Buntmagerlaugets lade 1671Buntmagerlaugets lade 1671  ‎(M1563)‎
Type: Foto


Vis detaljer Note: Kilde:

Multimedie objekt
Buntmagerlaugets lade 1671Buntmagerlaugets lade 1671  ‎(M1562)‎
Type: Foto


Vis detaljer Note: Kilde:

Multimedie objekt
Buntmagerlaugets lade 1671Buntmagerlaugets lade 1671  ‎(M1561)‎
Type: Foto


Vis detaljer Note: Kilde:

Multimedie objekt
Buntmagerlaugets lade 1671Buntmagerlaugets lade 1671  ‎(M1560)‎
Type: Foto


Vis detaljer Note: Kilde:

Multimedie objekt
Buntmagerlaugets lade 1671Buntmagerlaugets lade 1671  ‎(M1559)‎
Type: Foto


Vis detaljer Note: Kilde:

Multimedie objekt
media/BUDSTIKKEN 1958 Buntmagerlavets lade.pdfmedia/BUDSTIKKEN 1958 Buntmagerlavets lade.pdf  ‎(M716)‎

Multimedie objekt
Buntmagerlaugets besøgsprotokolBuntmagerlaugets besøgsprotokol  ‎(M793)‎
View Media for ...


Nære slægtninge
Personens familie med Første hustru
Kongens bundtmager Rudolf Boldewin ‎(I548)‎
Født omkring 1620 DEU
Død efter 1712 ‎(Alder 92)‎ Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt, DNK
10 år
Hustru
 
Første hustru ‎(I552)‎
Født omkring 1630
Død 1677 ‎(Alder 47)‎ København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK
nr.1
Søn
Simon Boldevin ‎(I2066)‎
Født omkring 1660 40 30 København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK
Død før 1702 ‎(Alder 42)‎ København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK
Personens familie med Kirstine Funch
Kongens bundtmager Rudolf Boldewin ‎(I548)‎
Født omkring 1620 DEU
Død efter 1712 ‎(Alder 92)‎ Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt, DNK
20 år
Hustru
 
Kirstine Funch ‎(I549)‎
Født omkring 1640 30 25
Død efter 1694 ‎(Alder 54)‎

Ægteskab: efter 19 marts 1677 -- København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK
3 år
nr.1
Datter
Ane Margrethe Boldevin ‎(I547)‎
Født omkring 1680 60 40 København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK
Død 1737 ‎(Alder 57)‎ Lille Dalager, Sønder Borris Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Personens familie med Øllegaard Jensdatter
Kongens bundtmager Rudolf Boldewin ‎(I548)‎
Født omkring 1620 DEU
Død efter 1712 ‎(Alder 92)‎ Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt, DNK
20 år
Hustru
 
Øllegaard Jensdatter ‎(I553)‎
Født omkring 1640
Død omkring februar 1730 ‎(Alder 90)‎