Evert Funch Evert Funch  ‎(I550)‎
Navn:
Evert Funch

Køn: MandMand
      

Født: omkring 1610
Død: omkring maj 1693 ‎(Alder 83)‎ København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK
Fakta og detaljer om personen

Født omkring 1610
Ejendom Strand Kvarter København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK


Kilde: Københavns ejendomme 1377-1728 : oversigt over skøder og adkomster Bind]2 : Strand Kvarter. - 1943. - 116 sider+2 kort
Publikation: Selskabet for Københavns Historie : og Københavns Stadsarkiv

Mandtal over Hovedskatten 1645 ‎(Alder 35)‎ København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK


Vis detaljer Note: Kjøbenhavns Diplomatarium Bind: VI s.240

Mandtal over Hovedskatten.
Mandtal oc forklaring paa dennom, som haffuer wdgiffuit hoffuitskatt wdi Kiøbenhaffn wdi neruerende aar 1645.
Øster Quarter.
Wed Stranden.
1. Catrine Gerdz, Anne, pige, 1/2 rdl.
2. Effuert Funck och hans høstrue, Peder, Margrete, Karen 1 rdl. 1 ort.
3. Jacob Kesenich och hans høstrue, Claus, Maren, Anne 1 rdl. 1 ort.
4. M. Christian Balbierer och hans høstrue, Hendrich, Anne, Karen 1 rdl. 1 ort.
5. Jochum Rampe, hans høstrue, Anne, pige, 1/2 rdl. 1 ort.
6. Catrine Weyers, Jacob Brede, Jacob, Catrine, Lisebet, Jens, Maren, Apoloni 2 rdl.
7. Søfren Hoffmand, doctor von Jydland.
8. Hans Kallemeyer leutenant K.
9. Hans Ribolt och hans høstrue, Anne, Boeld, Susanna, piger, 1 rdl. 1 ort.
10. Hendrich Dyre, Ellen, Karen, Maren 1 rdl.
11. Jens Boysen och hans høstrue, Hans Pedersen, Hans Søfrensen, Clemend Boysen, Hans, Peder, Ellen, Mette, Kiersten 2 1/2 rdl.
12. Effert Nyekirch och hans høstrue, Maren, pige, 1/2 rdl. 1 ort.
13. Margrete docter Fyrens.

Solgte ejendom på plejesøn Johan Winchler´s vegne 17 april 1654 ‎(Alder 44)‎ København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK
Johan Winchler  (I3229) - [Slægtskabsdiagram]


Vis detaljer Note: Testament- heller Siellegaffue-Bog for de Fattige wdi Kiøbenhauffn.
Gud allermegtigste till euindelig loff oc ære, de fattige till trøst oc wnderholldinng haffuer disze effterschreffuene salige mennisker, baade aff høye saauel oc nidrige standes personner, af christelige oc barmhiertige betenckende skencked oc forordineret de fattige huszarme her wdi Kiebenhaffnn till deris legembs ophold fraa anno 1549 oc saa aar epter anndet, som effterschreffuene fundationes oc siælegaffue derom formelder, oc epterdi icke saa egendtlig kannd eragtes, huorledis nogle poster aff samme testamentgauffuer skal vere henkommen oc anwendt, tilmed beFinlandndes oc, at nogle salige mennisker wdi dieres sidste endeligt haffuer bebreffuit de fattige med penndinge oc anndet, huilcked, som det wel siunes, aff deris arffuinger er forhinndret, igienhollden oc icke wdkommen, huilcked er enn stoer synd for Gud, saa haffuer ieg dog saauit mugligt kunde were alle gamble bøger, breffue oc regennskaber igiennom seet oc deraff colligeret oc tillsammendraged det meeste hertil fornøden kunde vere, som hoes huer post serdeelis specificeris.

100. Johan Wincheler testamenterede de husarme 100 rixdaler anno 1654

Kilde: Kjøbenhavns Diplomatarium II s.778-790

Vis detaljer Note: 1047.

7 Maj 1667.

Skøde paa en Grund paa Slotsholmen.

Frederik 3 skøder til »Jørgen Winchler, voris laasesmed, jndvohner her i vor residents stad Kiøbenhaffn, och hans arffuinger
III s.658

--------------------------------------------------------------------------------
effterskreffne tvende waaninger med des grund liggendis paa Slotzholmen her udi bemelte woris residentsstad Kiøbenhaffn, strechendis sig udi alne och maal som følger, nemlig dend første waaning, som bemelte Jørgen Winchler sielff iboer, er udi dend norder side ud til gaden fraa mit paa det skillerom imellom dette huus och det huus, som nu aff voris oberstlieutenant os elskelig Anders Willecken bebois, och hen langs gaden ved murens vderside indtil det neste naboeskiel igien imellom dette och det huus, som nu aff Agasius Spormager bebois, er tolff allen och halff femte toll lang, dend øster side op til Agasius Spormager fraa murens vderside til gaden och saa ind igiennem huuset och gaardsrommet indtil voris Løngang er 19 allen lang, dend synder side op til woris løngang fraa Agasius Spormagers gaards roms skiel, och saa ved siden aff løngang‎[en]‎ indtil bemelte Anders Wilckens gaardsrom skiel er halfftiende allen och femb tol lang, dend wester side op til bemelte obrist lieutenant Wilckens fraa Løngangen igiennem gaarden och huset til gaden til murens vderside er nitten allen lang. Dend anden voning, som nu aff Agasius Spormager bebois, fraa mit aff det skiel imellom dette huus och det huus, som aff Jørgen Winchler bebois, dend norderside vd til gaden ochsaa langs murens vderside indtil det neste naboskiel igien, som er imellom dette huus och det huus, som nu aff Jacob Jensen rostmester bebois, til mitt paa skiellet er 12 allen och halff fembte tol lang, dend øster side op til Jacob Jensen rostmesters voning fraa vdersiden aff muren til gaden och ind igiennem huuset och gaarden til muren aff woris løngang er 19 allen lang, dend sønder side op til løngangen fraa Jacob Jensen rostmesters gaardsrom skiel och langs muren ved siden aff løngangen indtil Jørgen Winchlers gaardsrom skiel er halfftolffte allen och 7 tol lang, dend vester side op til Jørgen Winchlers wohning fraa muuren aff løngangen och hen igiennem gaardsrommet och huuset til murens vderside vd til gaden er 19 allen lang. Hvilche forskreffne tvende vohninger« etc. Haffniæ 7 maij 1667.

Sæl. Registre XXVI. 348-44.

Vis detaljer Note: 814.

30 Avg. 1659.

Skøde paa 2 Huse ved Løngangen paa Slotspladsen.

Frederik 3 skøder til »os elskelig Andreas Wilchen, wores bestalter oberstlieutnant ofver artigleriet oc indvaaner her i vores residentzstad Kiøbenhafn, oc hans arfvinger tvende wores oc croenens waaninger med dertil liggende gaardsrum, som hand nu sielf iboer, liggendes paa Slodsholmen nest Løngangen her sammesteds oc beFinlanddes effter alne oc maal som følger, nemblig først dend side imoed gaden fra dend øde plads, som for kort tiid siden til fornefnte Andreas Wilchen af os er henskiødet, oc hen til midt paa mellummuren, som staar imellum dend waaning, som Jørgen Winchler, wores kleinsmed, udi boer, oc bemelte tvende waaninger, som fornefnte Andreas Wilchen
III s.492

--------------------------------------------------------------------------------
nu skiødes, er lang 25 allen oc 3 thol, dend side imod bemelte Jørgen Winchler fra gademuren oc ind ad til Løngangen er 19 alne oc 3 thol, dend side nest langs Løngangens muur fra Jørgen Winchlers bagplads oc hen til fornefnte øde plads igien er 21 1/2 allen 4 thol, oc dend side imod den øde plads fra Løngangens muur hen ud til det yderste paa gademuren er 19 alne oc j qvarter, hvilche forskrefne tvende waaninger« etc. Hafniæ 30 augusti 1659.

Sæl. Registre XXIV. 438-39.

Vis detaljer Note: Grundtaxten 1668.

Paa Slotzholmen.

Baltzer Sechmands plads och hus 100 rdlr. Petter Kalthoff 600. Kammerher Witinghoffs gaard och j stor pladtz 1800. Welb. her cantzeler Petter Reeds 2000. Hans Olsen Kiøkenskrifver 700. General leitenant Hans v. Allefeld 1100. Johan Højer winnskiench 200. Anders Søbøtker Kammertiener 380. Hans Pedersen Blat 900. Friderich Pogenberg 800. Hans Balck Snedker 800. Mag. Johan Bremer 600. Andres Wilchen Oberste leitenant 300. Jørgen Winchler, 2 huse, 200. Jakob Jensen Drejer 150. Niels Andersen Skrifver 100. Michel Andersen Tygmester 150. Ett Kongl. Mayts. hus 100. Frederich Herbach Møntmester 400. Kongl. Mayts. Boldhus med j waaning och leje kielder 2500. Rigens marskalck Johan Christopher v. Cørbis 1000. Casper Roluffs gaarde med leje kielder 1600. Lodvig Lorentz gaard 700. Hans Excellentz her statholder Gabel 1650. Ebenn Pedersen 350. Lars Christensen 350. Kammerraad och præsident Bølch 900. Christen Olesen 600. Feltherren her Hans Schach 2200.
II s.813

--------------------------------------------------------------------------------
Johan Heidemands gaard och plads 1100. Hans Pettersens hus och plads 600. Jens Olsen Skipper 450. Søfren Laursens sucher hus 1400.

Vis detaljer Note: 728.

4 Feb. 1656.

Den kgl. Klejnsmed fritages for Lavet.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom vi af Georg Winchelers, vores kleinsmids, underdanigste supplication naadigst erfarer hannom af smedelauget her i byen at skee indpas, idet at de hannom ville forhindre, formedelst hand iche er af laffuit, læredrenge at antage och suenne at forfremme, da haffuer vi effter hans underdanigste anmoding och begiering naadigst bevilget och tilladt och med dette vort obne bref bevilger och tillader hannom de samme privilegier at maae nyde och bruge, som en mestersmid udi lauget her i Kiøbenhaffn haffuer med suenne at forfremme och drenge til læredrenge at antage, och naar fremmede kleinsmedsuenne til vor kiøbsted Kiøbenhaffn ankommer och der at arbejde begierer, skulde de sig hos bemelte Georg Winchler først angiffue, førend de af andre kleinsmede her sammesteds antages, om hand dennom til vores arbeids fornødenhed kunde behøfue, huoreffter oldermanden och andre sig kand vide at forholde. Forbydendes etc. Hafniæ 4 februarij 1656.

Sæl. Registre XXIII. 744.

Vis detaljer Note: 830.

31 Dec. 1659.

De kgl. Betjentes Forstrækning under Belejringen.

Rulla paa de kongelige tiennere, som hafuer forstragt til guarnisonens underholdning maanetlig:
III s.499

--------------------------------------------------------------------------------
Johannes Bøyesen 36 rdr., Johan Adolph Viinskiench 10 rdr., Peder Knudsen 9 rdr., Albertus Mathiesen 6 rdr., Jan Dajon boldmester 2 rdr., Hans Hermandsen 6 2/3 rdr., Pofvel Kurtzer guldsmed 3 1/3 rdr., Christopher Gabel 45 rdr., doctor Peter Bulche 13 1/3 rdr., doctor Pofvel Moth 10 2/3 rdr., magister Bremmer 10 2/3 rdr., Maturin Dupont 8 rdr., Anders Rasmusen slagter 13 1/3 rdr., Hendrich Balche 3 1/3 rdr., Theodorus Lente 46 rdr., mester Anders Søbøtker 9 rdr., doctor Simon Pauli 13 rdr., Mattis Hase 16 rdr., Lut oc Knud Walter 6 2/3 rdr., Rasmus Rasmusen cantzeljforvalter 3 1/3 rdr., Cornelius Cruse compasmager 6 2/3 rdr., Thomas Tommasen 8 rdr., Jørgen Hansen 8 rdr., Baldzer Sechman 8 rdr., Anders Søfrensen 8 rdr., Niels Nielsen 2 2/3 rdr,, Niels Søfrensen 2 2/3 rdr., Jens Søfrensen 2 2/3 rdr., Peder Jensen 2 2/3 rdr., Hans Hansen proviantskrifver 27 rdr., Pofvel Meyer bager 10 rdr., Niels distelerer 27 rdr., Lorentz Holmer 5 1/3 rdr., Otte Heider 6 2/3 rdr., Johan Smit tolder 16 2/3 rdr., Jens Bøyesen 10 rdr., Jacob Peitersen cammertienner 10 rdr., Lisabeth Niels Olsens 3 1/3 rdr., Tommes Holch rendteskrifver 2 2/3 rdr., Hendrich Møller 30 rdr., Joechim slodsfogget 18 rdr., Mauritz Eskelsen 9 rdr., Friderich Friderichsen 18 rdr., Jacob Eylersen 16 rdr., Anders Nielsen 9 rdr., Jens Lassen 40 rdr., Jørgen Biørnsen 18 rdr., Lauritz oc Christopher plidsfogder 6 2/3 rdr., Mathias Reinfranch 3 1/4 rdr., Hans Tersen grynmaaler 3 1/3 rdr., Peter Holmer 21 1/3 rdr., mester Hans Svitzer 4 rdr., Michel Langemarch 10 rdr., Gabriel Jacobsen 9 rdr., Hans Olsen køchenskrifver 13 1/3 rdr., Johan Wulf 3 1/3 rdr., Christian Fisker 3 1/3 rdr., Matis Polling skomager 3 1/3 rdr., Mathis Kalthof 3 1/3 rdr., mester Philip balberer 6 2/3 rdr., Hans Rebsdorph 3 1/3 rdr., Michel Andersen undertøygmester 3 1/3 rdr., Jørgen Reitzer 10 rdr., Morten Lavritzen 6 rdr., Birgete salig Willem Evings 10 rdr., Lorentz Jacobsen munsterskrifver 2 1/3 rdr., Adam Friderich Verner 5 rdr. 2 Mk., salig Henrich Vinskienchs enche 2 1/3 rdr., mester Johan Cronenberg 1 1/3 rdr., Augustus Vogts enche 1 1/3 rdr., Lauritz Hansen rebslaaer 2 1/3 rdr., Adolph Snecher paa Holmen 1 1/3 rdr., Hans Ribolt herold 1 1/3 rdr., Jørgen Winchler kleinsmed 2 1/3 rdr., Jens Michelsen brøger 2 1/3 rdr., Johan Hach, foget i løsthaufgen, 1 1/3 rdr., Hendrich Køhler myndtmester 5 1/3 rdr., Albret Hollveg kobbersticher 2 1/3 rdr., mester Kort mundkoch, Johan Høyer mundskiench, Friderich Winterberg mundskiench 2 1/3 rdr., Hans Sohn hofbager, Rasmus bager paa provianthused 2½ rdr.

Efftersom os daglig dags berettes dend store nød oc mangel, som wores egen guarnison her udi staden lider for underholdning, oc vores middel nu iche ere saaledis wed haanden, at guarnisonen deraf til-
III s.500

--------------------------------------------------------------------------------
børligen kunde forpfleges, hvorfore wi ere foraarsaged, i hvor ugierne vi det giorde, af forskrefne wores hofbetiendte naadigst at begiere, at de fremdeelis wilde, jmod nøyagtig forsichring, continuere endnu paa fem maaneders tiid fra dato an at reigne enhver sin qvotam, som forskrefvit staar, at contribuere oc til guarnisonens underholdning rigtig oc uden restantz at betale, hvortil wi os iche alleeniste wisselig oc ufeilbar forseer, mens vi erbiuder os ocsaa derhos naadigst enhver sin forsichring, for hvis hand i san maader forstrecher, ligesom tilforne effter billighed at lade wederfare oc eller sligt mod alle oc enhver med kongelig naade at erkiende, formoeder oc, at ingen sig herudi til fædernelandets oc egen frelse weigrer eller undslager. Gifvit etc. Hafniæ 31 decembris 1659.

Sæl. Registre XXIV. 515-17.

Vis detaljer Note: 543.

28 April 1668.

Skøde paa 2 Grunde paa Slotsholmen.

Andreas Wilcken.

F. 3. skøder Andreas Wilcken, oberstlieutenant ofuer voris artigleri, och hans arfuinger effterskrefne støcke jord oc pladz liggende bag det huus oc vohning, hand nu i boer ved Slodzholmen her udj vor residentz stad Kiøbenhafn, streckendes paa alle sider udj lengde oc brede som følger, nemblige breden nest jefnsides op til hans nu paaboende pladz fra dend gade eller vey, som schal gaa imellem samme pladz oc dend nu werrende gamle canal oc hen til Jørgen Winckler kleinsmeds vohnings hiørne, er 40 3/8 alne; jtem lengden nest op til bemelte Jørgen Wincklers nye pladz, strecher sig fra hans paaboende vohnings hiørne igiennem dend gamle Løngang 6 alne oc siden tuert ofuer til dend nye gade, som schal gaa langs dend nye canal, som deruden forre schal anleggis, 38 1/2 alne, huilcket er tilhaabe 44 1/2 alne; nock i breden derfra langs samme nye gade oc hen til bugten, huor gaden schal ombøye, imellem forskrefne Andreas Wilchens pladz oc bemelte dend nu værende gamle canal, 53 1/2 alne. Dissligeste i lengden fra forskrefne bugt imellem bemelte gamble Løngang 6 alne, oc igien ind til forskrefne Anders Wilchens forrige pladz oc wohnings ende tilhaabe 9 1/2 alne. Huilcken etc. Hafniæ d. 28 aprilis anno 1668.

Georg Winckler.

F. 3. skøder Jørgen Winckler, voris kleinsmed, oc hans arfuinger effterskrefne støcke jord oc pladz, liggendes bag det huus oc vohning, hand nu i boer ved Slotzholmen herudj vor residentz stad Kiøbenhafn, streckendes sig paa alle sider udj lengde oc brede effter alne oc maal som følger, nemblige dend side, som ligger nest jefnsides op til bemelte huus oc vohning, hand nu iboer, strecker sig fra oberst lieutenant Andreas Wilchens pladz paa dend eene oc til Jacob Jenssens rustmesters plads paa dend anden side 24 alne. Item lengden paa dend side ved Jacob Jenssen fra hans gamle pladtzis hiørneskil, igiennem dend gamle Løngang ‎(6 alne)‎ oc tuert ofuer til os elschelige Helmuth Otto von Winterfeld, voris oberschiencks, platz, tillhaabe med løngangsmuurene 44 alne; noch derfra langs bemelte Vinterfelds plads indtil bugten derpaa enden 17 alne; jtem fra samme bugt langs den nye gade, som skal gaa jefne ved dend nye canal, som deruden forre schal anleggis, oc hen til Andreas Wilckens pladtzis hiørneskil, er 12 1/4 alne; dissligeste fra samme Wilckens hiørneskil oc tilbage igien igiennem Løngangen ‎(6 alne)‎ til forskrefne
VI s.461

--------------------------------------------------------------------------------
Jørgen Winchlers egen nu paaboende vohnings hiørne, tilhaabe 44 1/2 alne. Huilchen etc. Hafniæ d. 28 aprilis anno 1668.

Sæl. Reg. XXVII. 178-80.

Vis detaljer Note: 398.

12 Marts 1689.

Privilegium for en Remsnider.

Kjøbenhavns magistrat.

C. 5. Wor naade tilforn. Wiide maa j, at vj efter etc. allernaadigst haver bevilget, at Hans Georg Winckler, remsmider, maa udj remsmider lauget her j voris etc. Kiøbenhavn indtagis og nyde de samme privilegier, som vj de evangeliske og reformerede allernaadigst givet haver eller her efter givendis worder. Der effter j eder etc. Befalendis etc. Skrevet etc. Hafniæ d. 12 martij 1689.

Sæl. Tegn. XLVII. 56.

Vis detaljer Note: 475.

4 Maj 1667.

Udvisning af Grunde paa Slotsholmen ved Løngangen.

Cammercollegio.

F. 3. Wor synderlig gunst tilforn. Wijder, at wj naadigst haffuer forvndt oc giffuet Georg Winckler, woris laassesmid, de tuende waaninger paa Slodsholmb wed woris løngang, som hand sielf saawelsom Agatius spormager nu i boer oc med indehaffuende smedisteder ere wurderede tillsammen for 670 rixdaler, dog med saadan condition, at hand gandsche schall quitere oc afstaa alt hans resterende løn oc besolding, som hand indtill denne tid saawellsom for nerwerende aar hos oss med rette haffuer at fordre oc prætendere. Thi er woris etc., at j saaledis, som forschreffuit staar, samme hans fordring paa woris skattkammer lader afschriffue oc vdslette. Etc. Hafniæ 4 maij 1667.

Sæl. Tegn. XXXVIII. 117.

Vis detaljer Note: 220.

1645.

Mandtal over Hovedskatten.

Mandtal oc forklaring paa dennom, som haffuer wdgiffuit hoffuitskatt wdi Kiøbenhaffn wdi neruerende aar 1645.

Nøre quarter
Nøre gade.

4. Melcher Winckler, Maria och Else Melchersdaater och Birgete Haagensdaater, pige, 1 rdl.

Note: 26) 1656: huilcken gaard siden er deeltt vdi twende waaninger nu tilhørende som følger: Wrsula sal Peder Andersens bogførers encke af forbemelte eene waaning, liggende paa den wæstre side af Nørre gade norden for Mogens Nielsens och sønden for Christian Wincklers, nu Knud Olufsens gaard, skylder aarlig 6 marck 10 skill. 2½ alb. Mogens Niellsen røger norden for Johan Runckel weyers, sønden for Wrsula Peder Andersens gaarde, giffuer 6 marck 10½ skill. 1745: Nr. 36 og 37.
De 32 mænds råd 14 september 1659 ‎(Alder 49)‎ København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK


Vis detaljer Note: 494.

14 Sept. 1659.

De 32 Mænds Artikler.

Efftersom Hans Kongelig Maytz. oc Danmarckis rigis høywiise raad Kiøbenhaffn oc detz indwaanere for deris tro tienniste oc assi-
I s.706

--------------------------------------------------------------------------------
stentz imod rigens fiender med nogle sær privilegier daterit den 24 martj anno 1659 haffuer benaadiget, och i samme privilegiers anded capitel formeldis, at Kiøbenhaffn schal werre en fri rigs stad oc tillige annammis for en fri rigens stand, och udi alt, huad riget till beste delibereris kand, haffue deris stemme och sambtøche, thil huilcken ende borgemestere och raad tillige med borgerschabet maa vdwelge trediuffwe och thow aff di beste och fornembste borgere her udi staden, som tillige med borgemestere och raad stadens och meenighedens beste saawelsom detz indtegt och wdgifft kand offuerweye och derom handle och slutte. Aff bemelte 32 borgere maa vdwelgis tow, som tillige med thuende borgemestere maa haffue fri tilgang til Hans Kong. Mat. den gemeen anliggende at andrage saa och med rigens raad och stenderne, naar fornøden giøris, at deliberere, sambtøche och befordre, huis til Hans Kongl. Mats., rigets, byens och ded gemeene beste gauffnligt kand were, da paa ded Hans Kongel. Mat. och Danmarckis riges høywiisse raads naadigste privilegier med welwiisse borgemestere och raads och di 32 borger des bedre kand iagttagis och til den gemeene nytte befordris, ere disse effterfølgende artickeler och wedtegter, dennem och deris effterkommere till effterretning och forrehold, opsett och aff wel wijsse borgemestere och raad och borgerschabet confirmerit och wnderschreffuett.

1. Att di 32 mend i ded mindste een gang huer maaned och ellers, naar dennem selffuer got siuffnis och tilsigis, at komme tilsammen, byens och dend gemeenis nytte at offuerweye, och huis di da med huer andre delibererer, welwisse borgemestere och raad at andrage, som da tillige med de 32 mend om deris deliberation kand handle och slutte.

2. Naar borgemestere och raad eller de thuende der til forordnede mend de 32 mennd lader tilsige at møde, da en huer til den tillsagde tiid effter Hellig Geistis klocke att reigne att komme tilstede. Huo lenger vden louglig forfald oc vndschylding vde bliffuer, giffue til straff for huer quarteer een halff march. Huo gandsche vde bliffuer, til straff een halff rixdaller. Huem fra forsamblingen vden louglig wndschylding och forloff bortgaar, schal bøde samme bøder, som giffues aff dennem, som aldeelis vde bliffuer. Huilche bøder och straxsen schal indfordris och betallis och vdi en sær bøsse indleggis.

3. Bemeldte 32 mend aff de fornembste borgere, som nu ere eller her effter kommendis worder, schal søge deris sæde och gang til forsambling, saaledis som de wdi de 32 mends tall nu bliffuer indschreffuen, och naar nogen aff dennem affgaar, schal de, som i deris
I s.707

--------------------------------------------------------------------------------
sted igien forordned worder, lade sig med de nederste pladtzer were benøyede och effter haanden, som anndre affgaar och sæded faldenndis worder, forhøyes.

4. Huis de 32 mend med borgemestere och raad paa byens och meenighedenns weigne slutter och sambtøcher, dermed schal ded gandsche borgerschab och indwaanere were fornøyede, huor imoed de 32 mend skall anloffue, att de som erlige mennd effter deris borgerlige eed inted andet end byenns och ded gemeene beste wil søge och forrestaae, saaledis som di for gud och retten will forsuarre. Dog om noged kunde forrefalde, som dennem siuntis iche vden andre borgerschabets widenschab at kunde indgaais, da borgerschabett først sligt att forstendige, førend noged endeligt derom worder slutted.

5. Ded som paa raadstuffuen och i de 32 mends forsambling omtallis, sluttis och handlis, som magt paa ligger och wedtagis, ei at schall aabenbaris, schal hoes dennem sielff holdis hemmelig och stille. BeFinlandndes nogen her i moed at giøre och ded hannem lougligen kand offuerbewiissis, skal aff de 32 mends tall wdwiissis och der for wden giffue till straff thi rixdaler.

6. Huis aff de 32 mend vdi deris sammen komst proponeris for borgemestere och raad at andrage, ded samme schal i deris protocol protocoleris, huorforre di een egen ædsoren skriffuer schal haffue saa och een tiener, som de 32 mennd, naar fornøden giøris, schal tilsige och ellers forrette, huis hannem bliffuer befaled. Bemelte thuende persohner schal och aff byen haffue deris løn.

7. Byens bestillinger, som borgerschabet haffuer hidindtill werred med besuerged, schal de 32 mend werre for forschaaned, wndtagen kirckewerger, offuerformøndere, kiemner, haffne herris och fattiges forstanderes bestillinger. Ellers schall de 32 mend især haffue indseende med byens indtegt saa och huis till haffnens och byens bygning eller anden wdgifft effter tidsens tilfelde nødigt eragtis gauffnligt att werre. Disligeste haffue tilsiuffn, at ald forprang och w-billig kiøb kand affschaffis och byens och den gemeenis nytte i alle maader kand befordris, saa wiit tilbørligt och mueligt ehr.

8. Huis paa meenighedens weigne till hoffue schal andragis och med rigenns raad och stenderne, naar fornøden giøris, om att deliberere, ded schal effter Ko. Ma. naadigste previlegiers widere formelding schee och befordris aff thuende dertill deputerede borgemestere och thuende aff bemeldte 32 borgere, huilche thuende borgere altid, saa lenge de leffue, der wed schal forbliffue, med mindre de till høyere officier bliffuer befordrit, som och i lige maade schall
I s.708

--------------------------------------------------------------------------------
anloffue i samme deris forretning ei andet att søge vden det, som kand komme Hans Ko. Mat., riget, byen och meenigheden till gauffn och gode.

9. De threduffue och tho mends forsambling schall schee paa kemneried eller raadhuus salen.

10. De 32 mend, som nu ere eller her effter bliffuer wdwaldt, schal stedtze, saa lenge de leffuer och sig tilbørlig forholder, derved forbliffue, vndtagendis de till høyere officia bliffuer befordred.

11. Naar nogen aff bemeldte 32 mend wed døden och ellers affgaar, da borgemestere och raad och de 32 mend och borgerschabet effter Kong. Mats. privilegiers formelding at vdwelge een aff de andre borgere i hans sted effter de meeste stemmer. Ligesaa schal och forholdis, om nogen aff de thuende mend affgaar, da aff de 32 mend en anden igien at vdwelge och effter de meeste stemmers liudelse i den affgangnis sted att indsette.

12. Ingen vdj forsamling maa hin anden med w-bequems ord angribe eller offuerfalde wnder thi rixdallers straff; dersom saa scheer och ded ære och lempe er angelegen, da iche alleeniste bøderne att wdgiffue medens och forwiissis aff forsamblingen, och sagen detzmidlertiid wed landtzlowen med hinn andenn thil endelighed att vdføre.

Att alle disse forschreffne puncter aff oss 32 mend och worris effterkommere holdis och effterkommis schal, haffue wij till ydermere bekrefftelsse tillige med borgemestere och raad tresintztyffue borgere och laugs oldermænnd och bisiddere her i staden worris hender her neden wnderschreffuet och med stads seigell vnderhengenndis bekrefftiget. Actum Kiøbenhauffn den 14 septembris anno 1659.

Hans Nansen. Christoffer Hansen. Finlandd Nielsen. Peder Pedersen. Niels Hansen Folschench. Peder Pedersen eghen hand. Jacop Andersen. Bartholomæus Pedersen m. pp. Henrich Isachsen. Fredrich Thurisen. Henrich Jacobs. Christen Jensen Beck, Niells Auchsen. Hans Therckelsen. Lauridtz Pedersøn. Albrecht Itzen. Casper Grote. Jenns Thommesen e. handh. Wilhelm Fuiren. Johan Lehn. Herman Isterberg. Steffen von Essen. Johan Bøefke. Jørgen Hansen Raffn eg. haandt. Peder Jacobsen Flensborg. Peder Juell Rasmussen. Rasmus Hansen Munch. Detmer Bøfche. Cordt Hinrich Mercker. Morits Fricke. Leonhardt Klawman. Albrecht Diuseldorff. Johan Adolph Ernst. Hans Petersen Klein. Carell Rosenmeyer. Severin Lauridtzen Prestoe. Hans von Moelengrackt. Strange Trøner. Seuerin Pedersen. Paul Førster. Johan Stichman. Peder Riber egen handt. Augustinus Otte egen handt. Claus Vebo egen hand. Morten Sixen.
I s.709

--------------------------------------------------------------------------------
Niels Rasmusen. Pouel Christensen. Wilhelm v. Eschonen. Jan Michelsen. Madtz Rasmusen. Erich Munck. Christen Ollsen. Jacob Pauelsen. Niels Andersen. Jens Jensen. Olluff Jensen. Jacob v. Ham. Hans Knutzen Leegaard. Maurits v. d. Tide. Jacob Bang. Peder Thursen. Nicolas Rens. S. A. S. Hans Jacobsen. Madtz Lauridtzen Riber. Knud Olluffsøn egen handt. Isaac Klawman. Willom Danielsen. Dauid Madtzøn egen hand. Simon Krick egen handt. Fredrich Popping. N. S. Jørgen Willensen. Peter Petersen Jørll. Euerdt Funck. Lorenz Lombsbach. Peter Frick. Dauidt Mohr. Peder Lauridzøn Kodding. Christen Pedersøn. Marcus Selke. Cordt Hermensen Kandestøber. Jacob Sørensen. Anders Rasmusen. Jacob Sørensen. Tholff Nielsen. C. A. S. I. S. Simon Soen bager. Jens Hanssen Kandstøber. Albrecht Karsten oldermandt. Peter Schultz. Hans Mars glaser olderman. Hanns Schall buchbinder. Hans Sebalt. Hans Pedersen. C. I. Jorgen Grudtman. Casper Karck. Georg Dytke. Peter Winholtz. M. S. Morten Søffrensen. Simon Nielsen ollermand. Frans Boye. Anders Hansen. Johan Borchwardt. Leuder Stiiffken. Peter Droste olderman for malerne. Michael Kaurman maler. Hans Jensen. Thomas Nielssen. Hans Jostsen. Herman Marcker. Peder Motzfeldt. R. K. Ole Laursen. Petter Beusch. Joachim Friedeboldt. Gregorius Rabbekofschij. Johan Drøge. Jürgen Adrian Wichman. Jens Jensen Wissing. Jøeren Jørgensen. Nilaus Hansønn. Hans Wilhelm Schreue. Effuen Pedersen. Paul Paulsen. Wilhelm Hessenbergh. Bertell Jespersen. Lauridtz Christensen. Johan Ludovigsen. Johan Dangst.

Stadens Segl hænger under. Orig. paa Perg. i Raadstuearkivet. Tidligere trykt i F. Thaarups Journal for Kjøbenhavnere, I. 117-24.

Note: Københavns bystyre bestod indtil 1840 af magistraten og de 32 mænd, der ifølge privilegierne af 1661 i fællesskab skulle træffe beslutning om byens anliggender. Forholdet mellem magistraten og de 32 mænd var fastlagt i en ''konvention'' af 30.november 1661 1), der bekræftedes 4. og 8.marts 1765 2) . De 32 mænd havde ingen selvstændig besluttende myndighed, men havde mulighed for en vis medindflydelse, især på stadens økonomiske forhold. Ved forordning af 1.januar 1840 erstattedes de 32 mænd af borgerrepræsentationen, der fik noget større indflydelse end de 32 mand havde haft. Magistraten havde i hele perioden den udøvende myndighed. Alle sager behandledes derfor af magistraten, undtagen sager fra de ikke uvæsentlige sagområder, der helt eller delvis var henlagt til særlige kommissioner og direktioner
Skøde 1661 ‎(Alder 51)‎ Kongens Gåde Øster Quarteer, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK

FolketællingGrundtaxten 1661
mellem 30 maj 1661 og 17 juni 1661 ‎(Alder 51)‎ København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK


Vis detaljer Note: 30 Maj - 17 Juni 1661.

Grundtaxten 1661.

Første original grund taxtt paa alle gaarde, huuse och eyendomme wdi Kiøbenhafn, wurderedt effter Kongl. Maytt. naadigst befalning till en matriculs effterrettelsse in junio 1661, er aff wurderingsmendene wnderskreffved och gienpart her af paa Kong. May. rentcammer indleffveredt.

Efftersom wij wnderschreffuene haffuer bekommit woris gunstig øffrighed herr præsident, borgemestere och raads skrifftlige befalling daterit Kiøbenhauffn den 28 martii 1661 vdj mening, at vi strax vden nogen forhold vdj øster qvarteer skulle omgaa, och alle huuse, gaarde, waaninger och eyendomme, vere sig adell, geistlige, borgere, kongl. betienter, staden eller hou det were kand, intet aldellis vndertagit, taxere och wurdere, som effter den tiids leiglighed kunde were vert, och hver effter sin næring och brug specificere, andteigne och der effter en richtig och fuldkommen specification paa alle forskreffne huusis och gaardis waaninger forfatte, och der vnder rigtig summarum vnder voris eigne hænder at jndleffvere och heenseendis hvis brøstfeldigheed paa gaarde och huuse kand Finlanddes.

Saa haffver vj samme woris gunstig øffrigheeds befalning det yderste och meste mueligt were kunde consenterit och effterkommit, saaledes som effterfølger.

Kongens Gaade, åØåØster Quarteer


Nicolai Edingers Wintappers huus 13 fagch 600. Jens Knudtzen Klochers huus 80. Jens Jensens Skredders huus 120. Giert Høchels huus 300. Jacob Glarmesters huus tilhører Nicolaj Edinger 50. Berent Berentzens enchis huus 160. Skipper Svend Mortensens huus bewaanis aff Wichmand Møller Bager 100. Anne M. Søffren Clementz ½ grun-muurit gaard 350. Margrete Reineken huus bewaanis aff Johan Friis 130. Piter Garesen Smitz huus 4 fag 100. Gabriell Jacobsens 2 waaninger 12 fach 600. Fredrich Tursens huus bewaanis aff Else Søren Terkelsens 200. Wlrich Grap Smitz waaning 100. Welb. S. Melchior Oldelands Frues gaard 700. Ingeborig Peder Ribers enche waaning, gammel, 600. Jørgen Hansen Renteskriffvers huus bewaanis aff Hans Pedersen 170. Capt. Rubbertz enckis huus 170. Skipper Peder Munchis huus 180. Niels Pedersen Schreders huus 85. Albrit Kobberstickers ½ grund murit huus 160. Lisabet Jordemoders huus 135. Niels Clemidsen ½ grund murit huus 240. Capt. Lucas Henrichsens huus bewaanis aff Henrich Henrichsen Schreder 120. Garris Thielsens huus 230. Jacob Bulle glarmesters huus bewaanis aff Daniell Glasbech 150. Eskild Nielsen Schriffvers huus grund muurit 220. Simon Drabant grund muurit huus 200. Henrich Matthiesen grund muurit huus 230. Christen Andersen Skreders huus 130. Arent Dyssels gaard med 7 gammel waaninger tilsvarer Effvert Funch 550. Peder Juuls huus bewaanis aff Søffren Michelsen 75. Jacob Jacobsen Skreders huus bewaanis af Laurs Oluffsen Skreder 75. Henrich Knudzens huus med en waaning 220. Anders Knach Smidtz huus 300. Jochum Engels huus 350. Jens Søffrensen rente skriffvers huus med en waanig vdj Kongens gade och en waanig paa Kirche gaarden 400. Prestens residentz h. Jens Jacobsen med en waanig vdj Admiral gaarden 350. Lohan‎(!)‎ Lorentz Organista s. Nicolai kirches huus ½ grund muuridt 200. Jenns Knudtzen Klocher sti. Nicolaj kirches huus ½ grund muridt, achter huus vdj Skipper gaaden 600.
I s.729

--------------------------------------------------------------------------------
Jørgen Kachis huus, gaaden samme steds staar ødde, 60. Olluff Andersen slods fougdens thieners huus 150. 14 boeliger ligendis vdj Wingaards strede och Vlche gaaden tilhører st. Nicolai kirche, gammell, 350.

Bopæl Magareta Evert Funch´s - 30 maj 1661 ‎(Alder 51)‎ København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK


Note: Effuert Funcks grundmuuret huus med en kielder 1100
Erhverv mellem 21 februar 1671 og 29 marts 1679 ‎(Alder 61)‎ Vinskænk ved enkedronningen Sophie Amalie


Kilde: Personalhistorisk tidsskrift 1920
Publikation: Samfundet for Dansk-Norsk genealogi og personalhistorie / 1920


Vis detaljer Note: PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT 1920

Side168:
Uddrag af Kancelliets Registranter. Kgl. konfirmerede Testamenter o. l. 1670-80.
Ved Underarkivar, cand. jur. H. C. Roede
Side 204:
29. Marts 1679
Arreboe, Christen Andersen, Pr., gift med Cathrine Fohlmands.
Vidner.: Amtskriver Fr. Suhr og Enkedronningens Vinskænk, Evert Funch.
Indl. U.skr. og Segl: Ægteparret; U. skr. : Vidnerne. Udst. Kbhvn. 12. Marts. Fynsk Register. 20.

Note: Kilde: Pers. Hist. Tidsskr. 1889. s. 4
Vis detaljer Note: PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT 1914

Side 105:
Uddrag af Kancelliets Registranter ang. Vielser, Daab og Begravelser 1670-75.
Ved H. C. Roede.
Nedenstaaende danner en Fortsættelse af det i Tidsskriftets 6. R, 2. Bd., 2. Hæfte paabegyndte Uddrag af Kancelliets Registranter, til hvis Indledning henvises. De her omtalte Regler for Bevillingernes Udstedelse og de kirkelige Handlingers Afholdelse vedblev at gælde i Perioden 1670-75, hvortil kom, at en Fr. af 4. Jan. 1672 bestemte, at Ingen i København maatte give nogen Brude- eller Faddergave under Straf af 500 Rd. - det halve til de Fattige og det halve til Angiveren - ''dog tienestefolk og tyende hermed ikke meent, som med en maadelig brudegave maae hielpes''.
De hyppigst brugte Forkortelser er:
D.: Doktor.
M.: Magister, Mester.
S. R: Sjællandske Registre. S. T.: Sjællandske Tegneiser.
F. R: Fynske Registre.
J. R: Jyske Registre.
J. T.: Jyske Tegneiser.
N. R: Norske Registre.
Indl.: Indlæg.
Reg.: Registret.
u. - Tr. og L.: } uden trolovelse og Lysning.
e. - Tr. og L.: } efter trolovelse og Lysning.
Supplerende Oplysninger om Præster er tagne fra Wibergs Præstehistorie.

Side 143:
III. Begravelse.
A. Bevillinger til Begravelse om Aftenen.

Side 144:
21 Febr. 1671
Enkedronningens Vin skænk, Jacob Niested; maa begraves i Holmens Kirke,
''hvor voris betiente plejer at nedsettis''. S. R. 87.

Note: 16. Johan Høyer ‎(1672-92)‎, kgl. Hof- og Mund-Vinskænk, fik 1670 af Kongen Løfte paa den første ledige Bestilling enten som Raadmand i Kjøbenhavn eller som Tolder i Ribe og Kolding; paa Tolderembedet i Ribe havde han iøvrigt tidligere faaet Ventebrev for sin lange og tro Tjeneste. 29. Januar 1672 blev han Raadmand og døde i Avgust 1692. Han ejede en Gaard paa Slotspladsen og fik 1670 Skøde paa en Grund i Løngangsstræde.
Dronning Sophie Amalie af Braunschweig-LüneburgDronning Sophie Amalie af Braunschweig-LüneburgPersonalhistorisk tidsskrift 1920 - Evert Funch - Vinhandler / VinimportPersonalhistorisk tidsskrift 1920 - Evert Funch - Vinhandler / Vinimport


Begivenhed 18 april 1671 ‎(Alder 61)‎ København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK


Vis detaljer Note: PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT 1914

Side 105:
Uddrag af Kancelliets Registranter ang. Vielser, Daab og Begravelser 1670-75.
Ved H. C. Roede.
Nedenstaaende danner en Fortsættelse af det i Tidsskriftets 6. R, 2. Bd., 2. Hæfte paabegyndte Uddrag af Kancelliets Registranter, til hvis Indledning henvises. De her omtalte Regler for Bevillingernes Udstedelse og de kirkelige Handlingers Afholdelse vedblev at gælde i Perioden 1670-75, hvortil kom, at en Fr. af 4. Jan. 1672 bestemte, at Ingen i København maatte give nogen Brude- eller Faddergave under Straf af 500 Rd. - det halve til de Fattige og det halve til Angiveren - ''dog tienestefolk og tyende hermed ikke meent, som med en maadelig brudegave maae hielpes''.
De hyppigst brugte Forkortelser er:
D.: Doktor.
M.: Magister, Mester.
S. R: Sjællandske Registre. S. T.: Sjællandske Tegneiser.
F. R: Fynske Registre.
J. R: Jyske Registre.
J. T.: Jyske Tegneiser.
N. R: Norske Registre.
Indl.: Indlæg.
Reg.: Registret.
u. - Tr. og L.: } uden trolovelse og Lysning.
e. - Tr. og L.: } efter trolovelse og Lysning.
Supplerende Oplysninger om Præster er tagne fra Wibergs Præstehistorie.

Side 143:
III. Begravelse.
A. Bevillinger til Begravelse om Aftenen.

18 Apr. 1671
Johan Funch
S. R. 140.

Begivenhed 11 marts 1673 ‎(Alder 63)‎ København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK


Vis detaljer Note: PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT 1914

Side 105:
Uddrag af Kancelliets Registranter ang. Vielser, Daab og Begravelser 1670-75.
Ved H. C. Roede.
Nedenstaaende danner en Fortsættelse af det i Tidsskriftets 6. R, 2. Bd., 2. Hæfte paabegyndte Uddrag af Kancelliets Registranter, til hvis Indledning henvises. De her omtalte Regler for Bevillingernes Udstedelse og de kirkelige Handlingers Afholdelse vedblev at gælde i Perioden 1670-75, hvortil kom, at en Fr. af 4. Jan. 1672 bestemte, at Ingen i København maatte give nogen Brude- eller Faddergave under Straf af 500 Rd. - det halve til de Fattige og det halve til Angiveren - ''dog tienestefolk og tyende hermed ikke meent, som med en maadelig brudegave maae hielpes''.
De hyppigst brugte Forkortelser er:
D.: Doktor.
M.: Magister, Mester.
S. R: Sjællandske Registre. S. T.: Sjællandske Tegneiser.
F. R: Fynske Registre.
J. R: Jyske Registre.
J. T.: Jyske Tegneiser.
N. R: Norske Registre.
Indl.: Indlæg.
Reg.: Registret.
u. Tr. og L.: } uden trolovelse og Lysning.
e. Tr. og L.: } efter trolovelse og Lysning.
Supplerende Oplysninger om Præster er tagne fra Wibergs Præstehistorie.

I. Vielse.
A. Bevillinger til Vielse i Huset.

Side 123:
11 marts 1673

Jørgen von der Ende og Sophie Funcks - u. Tr. og L. S. R. 53.

Begivenhed 15 april 1682 ‎(Alder 72)‎ København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK


Vis detaljer Note: bilag til 1182 Rudolf Boldevin og 2366 Evert Funch
fra Københavns diplomentarium online
Om Betaling for at have Render fra Husene til Kanalen, Ole Rømer med fleere, nemlig politiemester Claus Rask, raadmand Morten Nielsen oc Berthold Stuve. C. 5. Vor bevaagenhed tilforn. Eftersom een deel af jndbyggerne langs canalen fra Lille Knabrostrædet hen ad til Holmens broe j Vores etc. Kiøbenhafn for os allerunderdanigst haver ladet andrage oc sig beklage over dend taxt, som effter vores allernaadigst udgangne forordning af dato dend 15 aprilis anno 1682 skal vere sat paa de afløbsrender, de have fra deris huuse need i canalen, da, i hvor vel de i henseende til dend lange tid, de samme afløbsrender til deris nytte oc hafnen til skade haver brugt, ingen afslag billigen burde at nyde, icke dis mindre have vj dog af sær kongl. mildhed oc naade allernaadigst modereret oc nedsat forskrefne taxt for dennem, som følger, nemlig: De fattigis huus paa hiørnet af Lille Knabroe strædet paa . : . 15 rdlr. Raadmand Morten Nielsen . . . 15 rdlr. Jørgen Simonsen VII s.438

. . . 20 rdlr. Jens Christensen reebslaers enke . . . 25 rdlr. Moritz Mandixsen . . . 25 rdlr. Berndt Kok . . . 20 rdlr. Hans Ogelbye . . . 15 rdlr. Afg. justitz raad Eilers encke . . . 10 rdlr. Byefogden Friderich Eisenberg . . . 10 rdlr. Johan Backe . . . 10 rdlr. Johan Schumacher hof skræder . . . 15 rdlr. Rudolph Boldevin . . . 20 rdlr. Edvart Funch . . . 20 rdlr. Christian Franch bartsker . . . 15 rdlr. Anne Roede . . . 25 rdlr. Afg. Claus Reimers encke . . . 10 rdlr. Ole Simonsen . . . 20 rdlr. Henrich Würner . . . 25 rdlr. Henrich Stryver . . . 25 rdlr. Philip Walchem . . . 20 rdlr. Gotfred Fux . . . 20 rdlr. Cancellie raad Bartholomæus Jensen . . . 10 rdlr. Jens Lund i Solen . . . 20 rdlr. Peter Wielandt . . . 25 rdlr. Kremmer compagniet . . . 25 rdlr. Assessor Severin Rasmussen . . . 20 rdlr. Afg. cancellie raad Christen Andersens encke . . . 20 rdlr. Giertrud afg. Thomas Thorsmeds . . . 15 rdlr. Johan Bramsted . . . 15 rdlr. Justitz raad Kruse . . . 15 rdlr. Afg. Christen Nielsens encke j Meerviben . . . 15 rdlr. Efter hvilken taxt vj allernaadigst ville, at een hver af forskrefne jndbyggere sit qvantum for sin rende til canalens fornøden udgifter skal betale oc for hvis videre, hos dennem effter dend forige taxt er bleven fordret, være frj oc forskaanet. Dereffter j eder etc. oc strax saadan anordning at giøre, at ovenbemelte penge hos de vedkommende med allerforderligste rigtigen vorder indkrævet. Befalendis etc. Skrevet etc. Friderichsborg dend 31 julij 1694. Sæl. Tegn. XLIX. 316-17.

Bopæl 1689 ‎(Alder 79)‎ Gammel Strand 40, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK


Vis detaljer Note: Another vintapper, Evert Funch, owned plot number 10 in 1689, which is today the Gammel Strand 40
Gammel_Strand_KBM3828_Cultural_HistoricaGammel_Strand_KBM3828_Cultural_HistoricaGammel_Strand_KBM3828_Cultural_HistoricaGammel_Strand_KBM3828_Cultural_HistoricaPersonalhistorisk tidsskrift 1920 - Evert Funch - Vinhandler / VinimportPersonalhistorisk tidsskrift 1920 - Evert Funch - Vinhandler / VinimportDronning Sophie Amalie af Braunschweig-LüneburgDronning Sophie Amalie af Braunschweig-LüneburgGammel_Strand_KBM3828_Cultural_HistoricaGammel_Strand_KBM3828_Cultural_HistoricaDronning Sophie Amalie af Braunschweig-LüneburgDronning Sophie Amalie af Braunschweig-LüneburgPersonalhistorisk tidsskrift 1920 - Evert Funch - Vinhandler / VinimportPersonalhistorisk tidsskrift 1920 - Evert Funch - Vinhandler / VinimportGammel_Strand_KBM3828_Cultural_HistoricaGammel_Strand_KBM3828_Cultural_HistoricaDronning Sophie Amalie af Braunschweig-LüneburgDronning Sophie Amalie af Braunschweig-LüneburgPersonalhistorisk tidsskrift 1920 - Evert Funch - Vinhandler / VinimportPersonalhistorisk tidsskrift 1920 - Evert Funch - Vinhandler / VinimportGammel_Strand_KBM3828_Cultural_HistoricaGammel_Strand_KBM3828_Cultural_Historica


Død omkring maj 1693 ‎(Alder 83)‎ København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK

Begravelse 5 maj 1693 ‎(Alder 83)‎ St. Petri Kirke, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK


Kilde: Personal historisk tidsskrift år 1889 bind 4
Publikation: Samfundet for Dansk-Norsk genealogi og personalhistorie / 1889


Vis detaljer Note: Kilde: Personal historisk tidsskrift år 1889 bind 4
Side 4>>
May 5.1693
Evert Funck. K. Ab. 7.

Side 15>>
28. Oct. 1710
Evert Funck, Konigs Ober - Feuerwerker bey der
Artiglerie. K. 12.

Side 1>>
Bidrag til dansk Personalhistorie under Christian V. og Frederik IV .
Uddrag af St. Petri Kirkes Begravelsesregnskaber for Aarene 1667-1725.
Udgivne med Anmærkninger, væsentlig efter utrykte Kilder af Louis Bobe. ‎(Slutning.)‎
1684-90 .1)

1) Fragmenter, ligesom Brudstykkerne for 1719-22 tagne af St. Petri K.
Begravelsesprot: 1631-1775.

Begivenhed 31 juli 1694 ‎(14 måneder efter død)‎ København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK


Vis detaljer Note: 31 Juli 1694.

Om Betaling for at have Render fra Husene til Kanalen,

Ole Rømer med fleere, nemlig politiemester Claus Rask, raadmand Morten Nielsen oc Berthold Stuve.

C. 5. Vor bevaagenhed tilforn. Eftersom een deel af jndbyggerne langs canalen fra Lille Knabrostrædet hen ad til Holmens broe j Vores etc. Kiøbenhafn for os allerunderdanigst haver ladet andrage oc sig beklage over dend taxt, som effter vores allernaadigst udgangne forordning af dato dend 15 aprilis anno 1682 skal vere sat paa de afløbsrender, de have fra deris huuse need i canalen, da, i hvor vel de i henseende til dend lange tid, de samme afløbsrender til deris nytte oc hafnen til skade haver brugt, ingen afslag billigen burde at nyde, icke dis mindre have vj dog af sær kongl. mildhed oc naade allernaadigst modereret oc nedsat forskrefne taxt for dennem, som følger, nemlig:

De fattigis huus paa hiørnet af Lille Knabroe strædet paa . : . 15 rdlr. Raadmand Morten Nielsen . . . 15 rdlr. Jørgen Simonsen
VII s.438

--------------------------------------------------------------------------------
. . . 20 rdlr. Jens Christensen reebslaers enke . . . 25 rdlr. Moritz Mandixsen . . . 25 rdlr. Berndt Kok . . . 20 rdlr. Hans Ogelbye . . . 15 rdlr. Afg. justitz raad Eilers encke . . . 10 rdlr. Byefogden Friderich Eisenberg . . . 10 rdlr. Johan Backe . . . 10 rdlr. Johan Schumacher hof skræder . . . 15 rdlr. Rudolph Boldevin . . . 20 rdlr. Edvart Funch . . . 20 rdlr. Christian Franch bartsker . . . 15 rdlr. Anne Roede . . . 25 rdlr. Afg. Claus Reimers encke . . . 10 rdlr. Ole Simonsen . . . 20 rdlr. Henrich Würner . . . 25 rdlr. Henrich Stryver . . . 25 rdlr. Philip Walchem . . . 20 rdlr. Gotfred Fux . . . 20 rdlr. Cancellie raad Bartholomæus Jensen . . . 10 rdlr. Jens Lund i Solen . . . 20 rdlr. Peter Wielandt . . . 25 rdlr. Kremmer compagniet . . . 25 rdlr. Assessor Severin Rasmussen . . . 20 rdlr. Afg. cancellie raad Christen Andersens encke . . . 20 rdlr. Giertrud afg. Thomas Thorsmeds . . . 15 rdlr. Johan Bramsted . . . 15 rdlr. Justitz raad Kruse . . . 15 rdlr. Afg. Christen Nielsens encke j Meerviben . . . 15 rdlr.

Efter hvilken taxt vj allernaadigst ville, at een hver af forskrefne jndbyggere sit qvantum for sin rende til canalens fornøden udgifter skal betale oc for hvis videre, hos dennem effter dend forige taxt er bleven fordret, være frj oc forskaanet. Dereffter j eder etc. oc strax saadan anordning at giøre, at ovenbemelte penge hos de vedkommende med allerforderligste rigtigen vorder indkrævet. Befalendis etc. Skrevet etc. Friderichsborg dend 31 julij 1694.

Kilde: Kjøbenhavns Diplomatarium, Bind: VII, Side: 438-439, Nummer: 661

Sidst ændret 31 oktober 2018 - 12:28:41 - Sidst opdateret af: Lodberg
Vis detaljer for ...


Nærmeste familie  (F266)
Magareta Evert Funch´s
1615 - 1672
Kirstine Funch
1640 - 1694
Evert Funch
- 1710
Johan Funch
- 1687
Johan Winchler
1654 -


Noter

Note
bilag til Rudolf Boldevin og Evert Funch

fra Københavns diplomentarium onlineOm Betaling for at have Render fra Husene til Kanalen,

Ole Rømer med fleere, nemlig politiemester Claus Rask, raadmand Morten Nielsen oc Berthold Stuve.

C. 5. Vor bevaagenhed tilforn. Eftersom een deel af jndbyggerne langs canalen fra Lille Knabrostrædet hen ad til Holmens broe j Vores etc. Kiøbenhafn for os allerunderdanigst haver ladet andrage oc sig beklage over dend taxt, som effter vores allernaadigst udgangne forordning af dato dend 15 aprilis anno 1682 skal vere sat paa de afløbsrender, de have fra deris huuse need i canalen, da, i hvor vel de i henseende til dend lange tid, de samme afløbsrender til deris nytte oc hafnen til skade haver brugt, ingen afslag billigen burde at nyde, icke dis mindre have vj dog af sær kongl. mildhed oc naade allernaadigst modereret oc nedsat forskrefne taxt for dennem, som følger, nemlig:

De fattigis huus paa hiørnet af Lille Knabroe strædet paa . : . 15 rdlr. Raadmand Morten Nielsen . . . 15 rdlr. Jørgen Simonsen
VII s.438--------------------------------------------------------------------------------

. . . 20 rdlr. Jens Christensen reebslaers enke . . . 25 rdlr. Moritz Mandixsen . . . 25 rdlr. Berndt Kok . . . 20 rdlr. Hans Ogelbye . . . 15 rdlr. Afg. justitz raad Eilers encke . . . 10 rdlr. Byefogden Friderich Eisenberg . . . 10 rdlr. Johan Backe . . . 10 rdlr. Johan Schumacher hof skræder . . . 15 rdlr. Rudolph Boldevin . . . 20 rdlr. Edvart Funch . . . 20 rdlr. Christian Franch bartsker . . . 15 rdlr. Anne Roede . . . 25 rdlr. Afg. Claus Reimers encke . . . 10 rdlr. Ole Simonsen . . . 20 rdlr. Henrich Würner . . . 25 rdlr. Henrich Stryver . . . 25 rdlr. Philip Walchem . . . 20 rdlr. Gotfred Fux . . . 20 rdlr. Cancellie raad Bartholomæus Jensen . . . 10 rdlr. Jens Lund i Solen . . . 20 rdlr. Peter Wielandt . . . 25 rdlr. Kremmer compagniet . . . 25 rdlr. Assessor Severin Rasmussen . . . 20 rdlr. Afg. cancellie raad Christen Andersens encke . . . 20 rdlr. Giertrud afg. Thomas Thorsmeds . . . 15 rdlr. Johan Bramsted . . . 15 rdlr. Justitz raad Kruse . . . 15 rdlr. Afg. Christen Nielsens encke j Meerviben . . . 15 rdlr.

Efter hvilken taxt vj allernaadigst ville, at een hver af forskrefne jndbyggere sit qvantum for sin rende til canalens fornøden udgifter skal betale oc for hvis videre, hos dennem effter dend forige taxt er bleven fordret, være frj oc forskaanet. Dereffter j eder etc. oc strax saadan anordning at giøre, at ovenbemelte penge hos de vedkommende med allerforderligste rigtigen vorder indkrævet. Befalendis etc. Skrevet etc. Friderichsborg dend 31 julij 1694.

Sæl. Tegn. XLIX. 316-17.
1645 Kjøbenhavns Diplomatarium Bind: VI s.240

Mandtal over Hovedskatten.
Mandtal oc forklaring paa dennom, som haffuer wdgiffuit hoffuitskatt wdi Kiøbenhaffn wdi neruerende aar 1645.
Øster Quarter.
Wed Stranden.
1. Catrine Gerdz, Anne, pige, 1/2 rdl.
2. Effuert Funck och hans høstrue, Peder, Margrete, Karen 1 rdl. 1 ort.
3. Jacob Kesenich och hans høstrue, Claus, Maren, Anne 1 rdl. 1 ort.
4. M. Christian Balbierer och hans høstrue, Hendrich, Anne, Karen 1 rdl. 1 ort.
5. Jochum Rampe, hans høstrue, Anne, pige, 1/2 rdl. 1 ort.
6. Catrine Weyers, Jacob Brede, Jacob, Catrine, Lisebet, Jens, Maren, Apoloni 2 rdl.
7. Søfren Hoffmand, doctor von Jydland.
8. Hans Kallemeyer leutenant K.
9. Hans Ribolt och hans høstrue, Anne, Boeld, Susanna, piger, 1 rdl. 1 ort.
10. Hendrich Dyre, Ellen, Karen, Maren 1 rdl.
11. Jens Boysen och hans høstrue, Hans Pedersen, Hans Søfrensen, Clemend Boysen, Hans, Peder, Ellen, Mette, Kiersten 2 1/2 rdl.
12. Effert Nyekirch och hans høstrue, Maren, pige, 1/2 rdl. 1 ort.
13. Margrete docter Fyrens.
17 Testament- heller Siellegaffue-Bog for de Fattige wdi Kiøbenhauffn.
Gud allermegtigste till euindelig loff oc ære, de fattige till trøst oc wnderholldinng haffuer disze effterschreffuene salige mennisker, baade aff høye saauel oc nidrige standes personner, af christelige oc barmhiertige betenckende skencked oc forordineret de fattige huszarme her wdi Kiebenhaffnn till deris legembs ophold fraa anno 1549 oc saa aar epter anndet, som effterschreffuene fundationes oc siælegaffue derom formelder, oc epterdi icke saa egendtlig kannd eragtes, huorledis nogle poster aff samme testamentgauffuer skal vere henkommen oc anwendt, tilmed beFinlandndes oc, at nogle salige mennisker wdi dieres sidste endeligt haffuer bebreffuit de fattige med penndinge oc anndet, huilcked, som det wel siunes, aff deris arffuinger er forhinndret, igienhollden oc icke wdkommen, huilcked er enn stoer synd for Gud, saa haffuer ieg dog saauit mugligt kunde were alle gamble bøger, breffue oc regennskaber igiennom seet oc deraff colligeret oc tillsammendraged det meeste hertil fornøden kunde vere, som hoes huer post serdeelis specificeris.

100. Johan Wincheler testamenterede de husarme 100 rixdaler anno 1654

Kilde: Kjøbenhavns Diplomatarium II s.778-790
17 1047.

7 Maj 1667.

Skøde paa en Grund paa Slotsholmen.

Frederik 3 skøder til »Jørgen Winchler, voris laasesmed, jndvohner her i vor residents stad Kiøbenhaffn, och hans arffuinger
III s.658

--------------------------------------------------------------------------------
effterskreffne tvende waaninger med des grund liggendis paa Slotzholmen her udi bemelte woris residentsstad Kiøbenhaffn, strechendis sig udi alne och maal som følger, nemlig dend første waaning, som bemelte Jørgen Winchler sielff iboer, er udi dend norder side ud til gaden fraa mit paa det skillerom imellom dette huus och det huus, som nu aff voris oberstlieutenant os elskelig Anders Willecken bebois, och hen langs gaden ved murens vderside indtil det neste naboeskiel igien imellom dette och det huus, som nu aff Agasius Spormager bebois, er tolff allen och halff femte toll lang, dend øster side op til Agasius Spormager fraa murens vderside til gaden och saa ind igiennem huuset och gaardsrommet indtil voris Løngang er 19 allen lang, dend synder side op til woris løngang fraa Agasius Spormagers gaards roms skiel, och saa ved siden aff løngang‎[en]‎ indtil bemelte Anders Wilckens gaardsrom skiel er halfftiende allen och femb tol lang, dend wester side op til bemelte obrist lieutenant Wilckens fraa Løngangen igiennem gaarden och huset til gaden til murens vderside er nitten allen lang. Dend anden voning, som nu aff Agasius Spormager bebois, fraa mit aff det skiel imellom dette huus och det huus, som aff Jørgen Winchler bebois, dend norderside vd til gaden ochsaa langs murens vderside indtil det neste naboskiel igien, som er imellom dette huus och det huus, som nu aff Jacob Jensen rostmester bebois, til mitt paa skiellet er 12 allen och halff fembte tol lang, dend øster side op til Jacob Jensen rostmesters voning fraa vdersiden aff muren til gaden och ind igiennem huuset och gaarden til muren aff woris løngang er 19 allen lang, dend sønder side op til løngangen fraa Jacob Jensen rostmesters gaardsrom skiel och langs muren ved siden aff løngangen indtil Jørgen Winchlers gaardsrom skiel er halfftolffte allen och 7 tol lang, dend vester side op til Jørgen Winchlers wohning fraa muuren aff løngangen och hen igiennem gaardsrommet och huuset til murens vderside vd til gaden er 19 allen lang. Hvilche forskreffne tvende vohninger« etc. Haffniæ 7 maij 1667.

Sæl. Registre XXVI. 348-44.
17 814.

30 Avg. 1659.

Skøde paa 2 Huse ved Løngangen paa Slotspladsen.

Frederik 3 skøder til »os elskelig Andreas Wilchen, wores bestalter oberstlieutnant ofver artigleriet oc indvaaner her i vores residentzstad Kiøbenhafn, oc hans arfvinger tvende wores oc croenens waaninger med dertil liggende gaardsrum, som hand nu sielf iboer, liggendes paa Slodsholmen nest Løngangen her sammesteds oc beFinlanddes effter alne oc maal som følger, nemblig først dend side imoed gaden fra dend øde plads, som for kort tiid siden til fornefnte Andreas Wilchen af os er henskiødet, oc hen til midt paa mellummuren, som staar imellum dend waaning, som Jørgen Winchler, wores kleinsmed, udi boer, oc bemelte tvende waaninger, som fornefnte Andreas Wilchen
III s.492

--------------------------------------------------------------------------------
nu skiødes, er lang 25 allen oc 3 thol, dend side imod bemelte Jørgen Winchler fra gademuren oc ind ad til Løngangen er 19 alne oc 3 thol, dend side nest langs Løngangens muur fra Jørgen Winchlers bagplads oc hen til fornefnte øde plads igien er 21 1/2 allen 4 thol, oc dend side imod den øde plads fra Løngangens muur hen ud til det yderste paa gademuren er 19 alne oc j qvarter, hvilche forskrefne tvende waaninger« etc. Hafniæ 30 augusti 1659.

Sæl. Registre XXIV. 438-39.
17 Grundtaxten 1668.

Paa Slotzholmen.

Baltzer Sechmands plads och hus 100 rdlr. Petter Kalthoff 600. Kammerher Witinghoffs gaard och j stor pladtz 1800. Welb. her cantzeler Petter Reeds 2000. Hans Olsen Kiøkenskrifver 700. General leitenant Hans v. Allefeld 1100. Johan Højer winnskiench 200. Anders Søbøtker Kammertiener 380. Hans Pedersen Blat 900. Friderich Pogenberg 800. Hans Balck Snedker 800. Mag. Johan Bremer 600. Andres Wilchen Oberste leitenant 300. Jørgen Winchler, 2 huse, 200. Jakob Jensen Drejer 150. Niels Andersen Skrifver 100. Michel Andersen Tygmester 150. Ett Kongl. Mayts. hus 100. Frederich Herbach Møntmester 400. Kongl. Mayts. Boldhus med j waaning och leje kielder 2500. Rigens marskalck Johan Christopher v. Cørbis 1000. Casper Roluffs gaarde med leje kielder 1600. Lodvig Lorentz gaard 700. Hans Excellentz her statholder Gabel 1650. Ebenn Pedersen 350. Lars Christensen 350. Kammerraad och præsident Bølch 900. Christen Olesen 600. Feltherren her Hans Schach 2200.
II s.813

--------------------------------------------------------------------------------
Johan Heidemands gaard och plads 1100. Hans Pettersens hus och plads 600. Jens Olsen Skipper 450. Søfren Laursens sucher hus 1400.
17 728.

4 Feb. 1656.

Den kgl. Klejnsmed fritages for Lavet.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom vi af Georg Winchelers, vores kleinsmids, underdanigste supplication naadigst erfarer hannom af smedelauget her i byen at skee indpas, idet at de hannom ville forhindre, formedelst hand iche er af laffuit, læredrenge at antage och suenne at forfremme, da haffuer vi effter hans underdanigste anmoding och begiering naadigst bevilget och tilladt och med dette vort obne bref bevilger och tillader hannom de samme privilegier at maae nyde och bruge, som en mestersmid udi lauget her i Kiøbenhaffn haffuer med suenne at forfremme och drenge til læredrenge at antage, och naar fremmede kleinsmedsuenne til vor kiøbsted Kiøbenhaffn ankommer och der at arbejde begierer, skulde de sig hos bemelte Georg Winchler først angiffue, førend de af andre kleinsmede her sammesteds antages, om hand dennom til vores arbeids fornødenhed kunde behøfue, huoreffter oldermanden och andre sig kand vide at forholde. Forbydendes etc. Hafniæ 4 februarij 1656.

Sæl. Registre XXIII. 744.
17 830.

31 Dec. 1659.

De kgl. Betjentes Forstrækning under Belejringen.

Rulla paa de kongelige tiennere, som hafuer forstragt til guarnisonens underholdning maanetlig:
III s.499

--------------------------------------------------------------------------------
Johannes Bøyesen 36 rdr., Johan Adolph Viinskiench 10 rdr., Peder Knudsen 9 rdr., Albertus Mathiesen 6 rdr., Jan Dajon boldmester 2 rdr., Hans Hermandsen 6 2/3 rdr., Pofvel Kurtzer guldsmed 3 1/3 rdr., Christopher Gabel 45 rdr., doctor Peter Bulche 13 1/3 rdr., doctor Pofvel Moth 10 2/3 rdr., magister Bremmer 10 2/3 rdr., Maturin Dupont 8 rdr., Anders Rasmusen slagter 13 1/3 rdr., Hendrich Balche 3 1/3 rdr., Theodorus Lente 46 rdr., mester Anders Søbøtker 9 rdr., doctor Simon Pauli 13 rdr., Mattis Hase 16 rdr., Lut oc Knud Walter 6 2/3 rdr., Rasmus Rasmusen cantzeljforvalter 3 1/3 rdr., Cornelius Cruse compasmager 6 2/3 rdr., Thomas Tommasen 8 rdr., Jørgen Hansen 8 rdr., Baldzer Sechman 8 rdr., Anders Søfrensen 8 rdr., Niels Nielsen 2 2/3 rdr,, Niels Søfrensen 2 2/3 rdr., Jens Søfrensen 2 2/3 rdr., Peder Jensen 2 2/3 rdr., Hans Hansen proviantskrifver 27 rdr., Pofvel Meyer bager 10 rdr., Niels distelerer 27 rdr., Lorentz Holmer 5 1/3 rdr., Otte Heider 6 2/3 rdr., Johan Smit tolder 16 2/3 rdr., Jens Bøyesen 10 rdr., Jacob Peitersen cammertienner 10 rdr., Lisabeth Niels Olsens 3 1/3 rdr., Tommes Holch rendteskrifver 2 2/3 rdr., Hendrich Møller 30 rdr., Joechim slodsfogget 18 rdr., Mauritz Eskelsen 9 rdr., Friderich Friderichsen 18 rdr., Jacob Eylersen 16 rdr., Anders Nielsen 9 rdr., Jens Lassen 40 rdr., Jørgen Biørnsen 18 rdr., Lauritz oc Christopher plidsfogder 6 2/3 rdr., Mathias Reinfranch 3 1/4 rdr., Hans Tersen grynmaaler 3 1/3 rdr., Peter Holmer 21 1/3 rdr., mester Hans Svitzer 4 rdr., Michel Langemarch 10 rdr., Gabriel Jacobsen 9 rdr., Hans Olsen køchenskrifver 13 1/3 rdr., Johan Wulf 3 1/3 rdr., Christian Fisker 3 1/3 rdr., Matis Polling skomager 3 1/3 rdr., Mathis Kalthof 3 1/3 rdr., mester Philip balberer 6 2/3 rdr., Hans Rebsdorph 3 1/3 rdr., Michel Andersen undertøygmester 3 1/3 rdr., Jørgen Reitzer 10 rdr., Morten Lavritzen 6 rdr., Birgete salig Willem Evings 10 rdr., Lorentz Jacobsen munsterskrifver 2 1/3 rdr., Adam Friderich Verner 5 rdr. 2 Mk., salig Henrich Vinskienchs enche 2 1/3 rdr., mester Johan Cronenberg 1 1/3 rdr., Augustus Vogts enche 1 1/3 rdr., Lauritz Hansen rebslaaer 2 1/3 rdr., Adolph Snecher paa Holmen 1 1/3 rdr., Hans Ribolt herold 1 1/3 rdr., Jørgen Winchler kleinsmed 2 1/3 rdr., Jens Michelsen brøger 2 1/3 rdr., Johan Hach, foget i løsthaufgen, 1 1/3 rdr., Hendrich Køhler myndtmester 5 1/3 rdr., Albret Hollveg kobbersticher 2 1/3 rdr., mester Kort mundkoch, Johan Høyer mundskiench, Friderich Winterberg mundskiench 2 1/3 rdr., Hans Sohn hofbager, Rasmus bager paa provianthused 2½ rdr.

Efftersom os daglig dags berettes dend store nød oc mangel, som wores egen guarnison her udi staden lider for underholdning, oc vores middel nu iche ere saaledis wed haanden, at guarnisonen deraf til-
III s.500

--------------------------------------------------------------------------------
børligen kunde forpfleges, hvorfore wi ere foraarsaged, i hvor ugierne vi det giorde, af forskrefne wores hofbetiendte naadigst at begiere, at de fremdeelis wilde, jmod nøyagtig forsichring, continuere endnu paa fem maaneders tiid fra dato an at reigne enhver sin qvotam, som forskrefvit staar, at contribuere oc til guarnisonens underholdning rigtig oc uden restantz at betale, hvortil wi os iche alleeniste wisselig oc ufeilbar forseer, mens vi erbiuder os ocsaa derhos naadigst enhver sin forsichring, for hvis hand i san maader forstrecher, ligesom tilforne effter billighed at lade wederfare oc eller sligt mod alle oc enhver med kongelig naade at erkiende, formoeder oc, at ingen sig herudi til fædernelandets oc egen frelse weigrer eller undslager. Gifvit etc. Hafniæ 31 decembris 1659.

Sæl. Registre XXIV. 515-17.
17 543.

28 April 1668.

Skøde paa 2 Grunde paa Slotsholmen.

Andreas Wilcken.

F. 3. skøder Andreas Wilcken, oberstlieutenant ofuer voris artigleri, och hans arfuinger effterskrefne støcke jord oc pladz liggende bag det huus oc vohning, hand nu i boer ved Slodzholmen her udj vor residentz stad Kiøbenhafn, streckendes paa alle sider udj lengde oc brede som følger, nemblige breden nest jefnsides op til hans nu paaboende pladz fra dend gade eller vey, som schal gaa imellem samme pladz oc dend nu werrende gamle canal oc hen til Jørgen Winckler kleinsmeds vohnings hiørne, er 40 3/8 alne; jtem lengden nest op til bemelte Jørgen Wincklers nye pladz, strecher sig fra hans paaboende vohnings hiørne igiennem dend gamle Løngang 6 alne oc siden tuert ofuer til dend nye gade, som schal gaa langs dend nye canal, som deruden forre schal anleggis, 38 1/2 alne, huilcket er tilhaabe 44 1/2 alne; nock i breden derfra langs samme nye gade oc hen til bugten, huor gaden schal ombøye, imellem forskrefne Andreas Wilchens pladz oc bemelte dend nu værende gamle canal, 53 1/2 alne. Dissligeste i lengden fra forskrefne bugt imellem bemelte gamble Løngang 6 alne, oc igien ind til forskrefne Anders Wilchens forrige pladz oc wohnings ende tilhaabe 9 1/2 alne. Huilcken etc. Hafniæ d. 28 aprilis anno 1668.

Georg Winckler.

F. 3. skøder Jørgen Winckler, voris kleinsmed, oc hans arfuinger effterskrefne støcke jord oc pladz, liggendes bag det huus oc vohning, hand nu i boer ved Slotzholmen herudj vor residentz stad Kiøbenhafn, streckendes sig paa alle sider udj lengde oc brede effter alne oc maal som følger, nemblige dend side, som ligger nest jefnsides op til bemelte huus oc vohning, hand nu iboer, strecker sig fra oberst lieutenant Andreas Wilchens pladz paa dend eene oc til Jacob Jenssens rustmesters plads paa dend anden side 24 alne. Item lengden paa dend side ved Jacob Jenssen fra hans gamle pladtzis hiørneskil, igiennem dend gamle Løngang ‎(6 alne)‎ oc tuert ofuer til os elschelige Helmuth Otto von Winterfeld, voris oberschiencks, platz, tillhaabe med løngangsmuurene 44 alne; noch derfra langs bemelte Vinterfelds plads indtil bugten derpaa enden 17 alne; jtem fra samme bugt langs den nye gade, som skal gaa jefne ved dend nye canal, som deruden forre schal anleggis, oc hen til Andreas Wilckens pladtzis hiørneskil, er 12 1/4 alne; dissligeste fra samme Wilckens hiørneskil oc tilbage igien igiennem Løngangen ‎(6 alne)‎ til forskrefne
VI s.461

--------------------------------------------------------------------------------
Jørgen Winchlers egen nu paaboende vohnings hiørne, tilhaabe 44 1/2 alne. Huilchen etc. Hafniæ d. 28 aprilis anno 1668.

Sæl. Reg. XXVII. 178-80.
17 398.

12 Marts 1689.

Privilegium for en Remsnider.

Kjøbenhavns magistrat.

C. 5. Wor naade tilforn. Wiide maa j, at vj efter etc. allernaadigst haver bevilget, at Hans Georg Winckler, remsmider, maa udj remsmider lauget her j voris etc. Kiøbenhavn indtagis og nyde de samme privilegier, som vj de evangeliske og reformerede allernaadigst givet haver eller her efter givendis worder. Der effter j eder etc. Befalendis etc. Skrevet etc. Hafniæ d. 12 martij 1689.

Sæl. Tegn. XLVII. 56.
17 475.

4 Maj 1667.

Udvisning af Grunde paa Slotsholmen ved Løngangen.

Cammercollegio.

F. 3. Wor synderlig gunst tilforn. Wijder, at wj naadigst haffuer forvndt oc giffuet Georg Winckler, woris laassesmid, de tuende waaninger paa Slodsholmb wed woris løngang, som hand sielf saawelsom Agatius spormager nu i boer oc med indehaffuende smedisteder ere wurderede tillsammen for 670 rixdaler, dog med saadan condition, at hand gandsche schall quitere oc afstaa alt hans resterende løn oc besolding, som hand indtill denne tid saawellsom for nerwerende aar hos oss med rette haffuer at fordre oc prætendere. Thi er woris etc., at j saaledis, som forschreffuit staar, samme hans fordring paa woris skattkammer lader afschriffue oc vdslette. Etc. Hafniæ 4 maij 1667.

Sæl. Tegn. XXXVIII. 117.
17 220.

1645.

Mandtal over Hovedskatten.

Mandtal oc forklaring paa dennom, som haffuer wdgiffuit hoffuitskatt wdi Kiøbenhaffn wdi neruerende aar 1645.

Nøre quarter
Nøre gade.

4. Melcher Winckler, Maria och Else Melchersdaater och Birgete Haagensdaater, pige, 1 rdl.
17 26) 1656: huilcken gaard siden er deeltt vdi twende waaninger nu tilhørende som følger: Wrsula sal Peder Andersens bogførers encke af forbemelte eene waaning, liggende paa den wæstre side af Nørre gade norden for Mogens Nielsens och sønden for Christian Wincklers, nu Knud Olufsens gaard, skylder aarlig 6 marck 10 skill. 2½ alb. Mogens Niellsen røger norden for Johan Runckel weyers, sønden for Wrsula Peder Andersens gaarde, giffuer 6 marck 10½ skill. 1745: Nr. 36 og 37.
14 494.

14 Sept. 1659.

De 32 Mænds Artikler.

Efftersom Hans Kongelig Maytz. oc Danmarckis rigis høywiise raad Kiøbenhaffn oc detz indwaanere for deris tro tienniste oc assi-
I s.706

--------------------------------------------------------------------------------
stentz imod rigens fiender med nogle sær privilegier daterit den 24 martj anno 1659 haffuer benaadiget, och i samme privilegiers anded capitel formeldis, at Kiøbenhaffn schal werre en fri rigs stad oc tillige annammis for en fri rigens stand, och udi alt, huad riget till beste delibereris kand, haffue deris stemme och sambtøche, thil huilcken ende borgemestere och raad tillige med borgerschabet maa vdwelge trediuffwe och thow aff di beste och fornembste borgere her udi staden, som tillige med borgemestere och raad stadens och meenighedens beste saawelsom detz indtegt och wdgifft kand offuerweye och derom handle och slutte. Aff bemelte 32 borgere maa vdwelgis tow, som tillige med thuende borgemestere maa haffue fri tilgang til Hans Kong. Mat. den gemeen anliggende at andrage saa och med rigens raad och stenderne, naar fornøden giøris, at deliberere, sambtøche och befordre, huis til Hans Kongl. Mats., rigets, byens och ded gemeene beste gauffnligt kand were, da paa ded Hans Kongel. Mat. och Danmarckis riges høywiisse raads naadigste privilegier med welwiisse borgemestere och raads och di 32 borger des bedre kand iagttagis och til den gemeene nytte befordris, ere disse effterfølgende artickeler och wedtegter, dennem och deris effterkommere till effterretning och forrehold, opsett och aff wel wijsse borgemestere och raad och borgerschabet confirmerit och wnderschreffuett.

1. Att di 32 mend i ded mindste een gang huer maaned och ellers, naar dennem selffuer got siuffnis och tilsigis, at komme tilsammen, byens och dend gemeenis nytte at offuerweye, och huis di da med huer andre delibererer, welwisse borgemestere och raad at andrage, som da tillige med de 32 mend om deris deliberation kand handle och slutte.

2. Naar borgemestere och raad eller de thuende der til forordnede mend de 32 mennd lader tilsige at møde, da en huer til den tillsagde tiid effter Hellig Geistis klocke att reigne att komme tilstede. Huo lenger vden louglig forfald oc vndschylding vde bliffuer, giffue til straff for huer quarteer een halff march. Huo gandsche vde bliffuer, til straff een halff rixdaller. Huem fra forsamblingen vden louglig wndschylding och forloff bortgaar, schal bøde samme bøder, som giffues aff dennem, som aldeelis vde bliffuer. Huilche bøder och straxsen schal indfordris och betallis och vdi en sær bøsse indleggis.

3. Bemeldte 32 mend aff de fornembste borgere, som nu ere eller her effter kommendis worder, schal søge deris sæde och gang til forsambling, saaledis som de wdi de 32 mends tall nu bliffuer indschreffuen, och naar nogen aff dennem affgaar, schal de, som i deris
I s.707

--------------------------------------------------------------------------------
sted igien forordned worder, lade sig med de nederste pladtzer were benøyede och effter haanden, som anndre affgaar och sæded faldenndis worder, forhøyes.

4. Huis de 32 mend med borgemestere och raad paa byens och meenighedenns weigne slutter och sambtøcher, dermed schal ded gandsche borgerschab och indwaanere were fornøyede, huor imoed de 32 mend skall anloffue, att de som erlige mennd effter deris borgerlige eed inted andet end byenns och ded gemeene beste wil søge och forrestaae, saaledis som di for gud och retten will forsuarre. Dog om noged kunde forrefalde, som dennem siuntis iche vden andre borgerschabets widenschab at kunde indgaais, da borgerschabett først sligt att forstendige, førend noged endeligt derom worder slutted.

5. Ded som paa raadstuffuen och i de 32 mends forsambling omtallis, sluttis och handlis, som magt paa ligger och wedtagis, ei at schall aabenbaris, schal hoes dennem sielff holdis hemmelig och stille. BeFinlandndes nogen her i moed at giøre och ded hannem lougligen kand offuerbewiissis, skal aff de 32 mends tall wdwiissis och der for wden giffue till straff thi rixdaler.

6. Huis aff de 32 mend vdi deris sammen komst proponeris for borgemestere och raad at andrage, ded samme schal i deris protocol protocoleris, huorforre di een egen ædsoren skriffuer schal haffue saa och een tiener, som de 32 mennd, naar fornøden giøris, schal tilsige och ellers forrette, huis hannem bliffuer befaled. Bemelte thuende persohner schal och aff byen haffue deris løn.

7. Byens bestillinger, som borgerschabet haffuer hidindtill werred med besuerged, schal de 32 mend werre for forschaaned, wndtagen kirckewerger, offuerformøndere, kiemner, haffne herris och fattiges forstanderes bestillinger. Ellers schall de 32 mend især haffue indseende med byens indtegt saa och huis till haffnens och byens bygning eller anden wdgifft effter tidsens tilfelde nødigt eragtis gauffnligt att werre. Disligeste haffue tilsiuffn, at ald forprang och w-billig kiøb kand affschaffis och byens och den gemeenis nytte i alle maader kand befordris, saa wiit tilbørligt och mueligt ehr.

8. Huis paa meenighedens weigne till hoffue schal andragis och med rigenns raad och stenderne, naar fornøden giøris, om att deliberere, ded schal effter Ko. Ma. naadigste previlegiers widere formelding schee och befordris aff thuende dertill deputerede borgemestere och thuende aff bemeldte 32 borgere, huilche thuende borgere altid, saa lenge de leffue, der wed schal forbliffue, med mindre de till høyere officier bliffuer befordrit, som och i lige maade schall
I s.708

--------------------------------------------------------------------------------
anloffue i samme deris forretning ei andet att søge vden det, som kand komme Hans Ko. Mat., riget, byen och meenigheden till gauffn och gode.

9. De threduffue och tho mends forsambling schall schee paa kemneried eller raadhuus salen.

10. De 32 mend, som nu ere eller her effter bliffuer wdwaldt, schal stedtze, saa lenge de leffuer och sig tilbørlig forholder, derved forbliffue, vndtagendis de till høyere officia bliffuer befordred.

11. Naar nogen aff bemeldte 32 mend wed døden och ellers affgaar, da borgemestere och raad och de 32 mend och borgerschabet effter Kong. Mats. privilegiers formelding at vdwelge een aff de andre borgere i hans sted effter de meeste stemmer. Ligesaa schal och forholdis, om nogen aff de thuende mend affgaar, da aff de 32 mend en anden igien at vdwelge och effter de meeste stemmers liudelse i den affgangnis sted att indsette.

12. Ingen vdj forsamling maa hin anden med w-bequems ord angribe eller offuerfalde wnder thi rixdallers straff; dersom saa scheer och ded ære och lempe er angelegen, da iche alleeniste bøderne att wdgiffue medens och forwiissis aff forsamblingen, och sagen detzmidlertiid wed landtzlowen med hinn andenn thil endelighed att vdføre.

Att alle disse forschreffne puncter aff oss 32 mend och worris effterkommere holdis och effterkommis schal, haffue wij till ydermere bekrefftelsse tillige med borgemestere och raad tresintztyffue borgere och laugs oldermænnd och bisiddere her i staden worris hender her neden wnderschreffuet och med stads seigell vnderhengenndis bekrefftiget. Actum Kiøbenhauffn den 14 septembris anno 1659.

Hans Nansen. Christoffer Hansen. Finlandd Nielsen. Peder Pedersen. Niels Hansen Folschench. Peder Pedersen eghen hand. Jacop Andersen. Bartholomæus Pedersen m. pp. Henrich Isachsen. Fredrich Thurisen. Henrich Jacobs. Christen Jensen Beck, Niells Auchsen. Hans Therckelsen. Lauridtz Pedersøn. Albrecht Itzen. Casper Grote. Jenns Thommesen e. handh. Wilhelm Fuiren. Johan Lehn. Herman Isterberg. Steffen von Essen. Johan Bøefke. Jørgen Hansen Raffn eg. haandt. Peder Jacobsen Flensborg. Peder Juell Rasmussen. Rasmus Hansen Munch. Detmer Bøfche. Cordt Hinrich Mercker. Morits Fricke. Leonhardt Klawman. Albrecht Diuseldorff. Johan Adolph Ernst. Hans Petersen Klein. Carell Rosenmeyer. Severin Lauridtzen Prestoe. Hans von Moelengrackt. Strange Trøner. Seuerin Pedersen. Paul Førster. Johan Stichman. Peder Riber egen handt. Augustinus Otte egen handt. Claus Vebo egen hand. Morten Sixen.
I s.709

--------------------------------------------------------------------------------
Niels Rasmusen. Pouel Christensen. Wilhelm v. Eschonen. Jan Michelsen. Madtz Rasmusen. Erich Munck. Christen Ollsen. Jacob Pauelsen. Niels Andersen. Jens Jensen. Olluff Jensen. Jacob v. Ham. Hans Knutzen Leegaard. Maurits v. d. Tide. Jacob Bang. Peder Thursen. Nicolas Rens. S. A. S. Hans Jacobsen. Madtz Lauridtzen Riber. Knud Olluffsøn egen handt. Isaac Klawman. Willom Danielsen. Dauid Madtzøn egen hand. Simon Krick egen handt. Fredrich Popping. N. S. Jørgen Willensen. Peter Petersen Jørll. Euerdt Funck. Lorenz Lombsbach. Peter Frick. Dauidt Mohr. Peder Lauridzøn Kodding. Christen Pedersøn. Marcus Selke. Cordt Hermensen Kandestøber. Jacob Sørensen. Anders Rasmusen. Jacob Sørensen. Tholff Nielsen. C. A. S. I. S. Simon Soen bager. Jens Hanssen Kandstøber. Albrecht Karsten oldermandt. Peter Schultz. Hans Mars glaser olderman. Hanns Schall buchbinder. Hans Sebalt. Hans Pedersen. C. I. Jorgen Grudtman. Casper Karck. Georg Dytke. Peter Winholtz. M. S. Morten Søffrensen. Simon Nielsen ollermand. Frans Boye. Anders Hansen. Johan Borchwardt. Leuder Stiiffken. Peter Droste olderman for malerne. Michael Kaurman maler. Hans Jensen. Thomas Nielssen. Hans Jostsen. Herman Marcker. Peder Motzfeldt. R. K. Ole Laursen. Petter Beusch. Joachim Friedeboldt. Gregorius Rabbekofschij. Johan Drøge. Jürgen Adrian Wichman. Jens Jensen Wissing. Jøeren Jørgensen. Nilaus Hansønn. Hans Wilhelm Schreue. Effuen Pedersen. Paul Paulsen. Wilhelm Hessenbergh. Bertell Jespersen. Lauridtz Christensen. Johan Ludovigsen. Johan Dangst.

Stadens Segl hænger under. Orig. paa Perg. i Raadstuearkivet. Tidligere trykt i F. Thaarups Journal for Kjøbenhavnere, I. 117-24.
14 Københavns bystyre bestod indtil 1840 af magistraten og de 32 mænd, der ifølge privilegierne af 1661 i fællesskab skulle træffe beslutning om byens anliggender. Forholdet mellem magistraten og de 32 mænd var fastlagt i en ''konvention'' af 30.november 1661 1), der bekræftedes 4. og 8.marts 1765 2) . De 32 mænd havde ingen selvstændig besluttende myndighed, men havde mulighed for en vis medindflydelse, især på stadens økonomiske forhold. Ved forordning af 1.januar 1840 erstattedes de 32 mænd af borgerrepræsentationen, der fik noget større indflydelse end de 32 mand havde haft. Magistraten havde i hele perioden den udøvende myndighed. Alle sager behandledes derfor af magistraten, undtagen sager fra de ikke uvæsentlige sagområder, der helt eller delvis var henlagt til særlige kommissioner og direktioner
Folketælling 30 Maj - 17 Juni 1661.

Grundtaxten 1661.

Første original grund taxtt paa alle gaarde, huuse och eyendomme wdi Kiøbenhafn, wurderedt effter Kongl. Maytt. naadigst befalning till en matriculs effterrettelsse in junio 1661, er aff wurderingsmendene wnderskreffved och gienpart her af paa Kong. May. rentcammer indleffveredt.

Efftersom wij wnderschreffuene haffuer bekommit woris gunstig øffrighed herr præsident, borgemestere och raads skrifftlige befalling daterit Kiøbenhauffn den 28 martii 1661 vdj mening, at vi strax vden nogen forhold vdj øster qvarteer skulle omgaa, och alle huuse, gaarde, waaninger och eyendomme, vere sig adell, geistlige, borgere, kongl. betienter, staden eller hou det were kand, intet aldellis vndertagit, taxere och wurdere, som effter den tiids leiglighed kunde were vert, och hver effter sin næring och brug specificere, andteigne och der effter en richtig och fuldkommen specification paa alle forskreffne huusis och gaardis waaninger forfatte, och der vnder rigtig summarum vnder voris eigne hænder at jndleffvere och heenseendis hvis brøstfeldigheed paa gaarde och huuse kand Finlanddes.

Saa haffver vj samme woris gunstig øffrigheeds befalning det yderste och meste mueligt were kunde consenterit och effterkommit, saaledes som effterfølger.

Kongens Gaade, åØåØster Quarteer


Nicolai Edingers Wintappers huus 13 fagch 600. Jens Knudtzen Klochers huus 80. Jens Jensens Skredders huus 120. Giert Høchels huus 300. Jacob Glarmesters huus tilhører Nicolaj Edinger 50. Berent Berentzens enchis huus 160. Skipper Svend Mortensens huus bewaanis aff Wichmand Møller Bager 100. Anne M. Søffren Clementz ½ grun-muurit gaard 350. Margrete Reineken huus bewaanis aff Johan Friis 130. Piter Garesen Smitz huus 4 fag 100. Gabriell Jacobsens 2 waaninger 12 fach 600. Fredrich Tursens huus bewaanis aff Else Søren Terkelsens 200. Wlrich Grap Smitz waaning 100. Welb. S. Melchior Oldelands Frues gaard 700. Ingeborig Peder Ribers enche waaning, gammel, 600. Jørgen Hansen Renteskriffvers huus bewaanis aff Hans Pedersen 170. Capt. Rubbertz enckis huus 170. Skipper Peder Munchis huus 180. Niels Pedersen Schreders huus 85. Albrit Kobberstickers ½ grund murit huus 160. Lisabet Jordemoders huus 135. Niels Clemidsen ½ grund murit huus 240. Capt. Lucas Henrichsens huus bewaanis aff Henrich Henrichsen Schreder 120. Garris Thielsens huus 230. Jacob Bulle glarmesters huus bewaanis aff Daniell Glasbech 150. Eskild Nielsen Schriffvers huus grund muurit 220. Simon Drabant grund muurit huus 200. Henrich Matthiesen grund muurit huus 230. Christen Andersen Skreders huus 130. Arent Dyssels gaard med 7 gammel waaninger tilsvarer Effvert Funch 550. Peder Juuls huus bewaanis aff Søffren Michelsen 75. Jacob Jacobsen Skreders huus bewaanis af Laurs Oluffsen Skreder 75. Henrich Knudzens huus med en waaning 220. Anders Knach Smidtz huus 300. Jochum Engels huus 350. Jens Søffrensen rente skriffvers huus med en waanig vdj Kongens gade och en waanig paa Kirche gaarden 400. Prestens residentz h. Jens Jacobsen med en waanig vdj Admiral gaarden 350. Lohan‎(!)‎ Lorentz Organista s. Nicolai kirches huus ½ grund muuridt 200. Jenns Knudtzen Klocher sti. Nicolaj kirches huus ½ grund muridt, achter huus vdj Skipper gaaden 600.
I s.729

--------------------------------------------------------------------------------
Jørgen Kachis huus, gaaden samme steds staar ødde, 60. Olluff Andersen slods fougdens thieners huus 150. 14 boeliger ligendis vdj Wingaards strede och Vlche gaaden tilhører st. Nicolai kirche, gammell, 350.
Bopæl Effuert Funcks grundmuuret huus med en kielder 1100
Bopæl Effuert Funcks grundmuuret huus med en kielder 1100
Erhverv PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT 1920

Side168:
Uddrag af Kancelliets Registranter. Kgl. konfirmerede Testamenter o. l. 1670-80.
Ved Underarkivar, cand. jur. H. C. Roede
Side 204:
29. Marts 1679
Arreboe, Christen Andersen, Pr., gift med Cathrine Fohlmands.
Vidner.: Amtskriver Fr. Suhr og Enkedronningens Vinskænk, Evert Funch.
Indl. U.skr. og Segl: Ægteparret; U. skr. : Vidnerne. Udst. Kbhvn. 12. Marts. Fynsk Register. 20.
Erhverv Kilde: Pers. Hist. Tidsskr. 1889. s. 4
Erhverv PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT 1914

Side 105:
Uddrag af Kancelliets Registranter ang. Vielser, Daab og Begravelser 1670-75.
Ved H. C. Roede.
Nedenstaaende danner en Fortsættelse af det i Tidsskriftets 6. R, 2. Bd., 2. Hæfte paabegyndte Uddrag af Kancelliets Registranter, til hvis Indledning henvises. De her omtalte Regler for Bevillingernes Udstedelse og de kirkelige Handlingers Afholdelse vedblev at gælde i Perioden 1670-75, hvortil kom, at en Fr. af 4. Jan. 1672 bestemte, at Ingen i København maatte give nogen Brude- eller Faddergave under Straf af 500 Rd. - det halve til de Fattige og det halve til Angiveren - ''dog tienestefolk og tyende hermed ikke meent, som med en maadelig brudegave maae hielpes''.
De hyppigst brugte Forkortelser er:
D.: Doktor.
M.: Magister, Mester.
S. R: Sjællandske Registre. S. T.: Sjællandske Tegneiser.
F. R: Fynske Registre.
J. R: Jyske Registre.
J. T.: Jyske Tegneiser.
N. R: Norske Registre.
Indl.: Indlæg.
Reg.: Registret.
u. - Tr. og L.: } uden trolovelse og Lysning.
e. - Tr. og L.: } efter trolovelse og Lysning.
Supplerende Oplysninger om Præster er tagne fra Wibergs Præstehistorie.

Side 143:
III. Begravelse.
A. Bevillinger til Begravelse om Aftenen.

Side 144:
21 Febr. 1671
Enkedronningens Vin skænk, Jacob Niested; maa begraves i Holmens Kirke,
''hvor voris betiente plejer at nedsettis''. S. R. 87.
Erhverv 16. Johan Høyer ‎(1672-92)‎, kgl. Hof- og Mund-Vinskænk, fik 1670 af Kongen Løfte paa den første ledige Bestilling enten som Raadmand i Kjøbenhavn eller som Tolder i Ribe og Kolding; paa Tolderembedet i Ribe havde han iøvrigt tidligere faaet Ventebrev for sin lange og tro Tjeneste. 29. Januar 1672 blev han Raadmand og døde i Avgust 1692. Han ejede en Gaard paa Slotspladsen og fik 1670 Skøde paa en Grund i Løngangsstræde.
18 PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT 1914

Side 105:
Uddrag af Kancelliets Registranter ang. Vielser, Daab og Begravelser 1670-75.
Ved H. C. Roede.
Nedenstaaende danner en Fortsættelse af det i Tidsskriftets 6. R, 2. Bd., 2. Hæfte paabegyndte Uddrag af Kancelliets Registranter, til hvis Indledning henvises. De her omtalte Regler for Bevillingernes Udstedelse og de kirkelige Handlingers Afholdelse vedblev at gælde i Perioden 1670-75, hvortil kom, at en Fr. af 4. Jan. 1672 bestemte, at Ingen i København maatte give nogen Brude- eller Faddergave under Straf af 500 Rd. - det halve til de Fattige og det halve til Angiveren - ''dog tienestefolk og tyende hermed ikke meent, som med en maadelig brudegave maae hielpes''.
De hyppigst brugte Forkortelser er:
D.: Doktor.
M.: Magister, Mester.
S. R: Sjællandske Registre. S. T.: Sjællandske Tegneiser.
F. R: Fynske Registre.
J. R: Jyske Registre.
J. T.: Jyske Tegneiser.
N. R: Norske Registre.
Indl.: Indlæg.
Reg.: Registret.
u. - Tr. og L.: } uden trolovelse og Lysning.
e. - Tr. og L.: } efter trolovelse og Lysning.
Supplerende Oplysninger om Præster er tagne fra Wibergs Præstehistorie.

Side 143:
III. Begravelse.
A. Bevillinger til Begravelse om Aftenen.

18 Apr. 1671
Johan Funch
S. R. 140.
Ægtefælles begravelse Apr. 15.1672.
Margareta Evert Funckes. 7) K. - A. G. - D. g. L.
7) Evert Funch, Vinhdlr., Medl. af de 32 Mds. Rd. 1659. Kj. Dipl. I-II.
Reg. Jvfr. 5/5 1693
Kilde: Personal historisk tidsskrift år 1888 bind 3 side 280
Side 271 >>
Bidrag til dansk Personalhistorie under Christian V
og Frederik IV.
Uddrag af St. Petri Kirkes Begravelsesregnskaber for Aarene
1667-1725.
Udgivne med Anmærkninger væsentlig efter utrykte Kilder af Louis Bobe.
Ved St. Petri Kirkes Ødelæggelse under Kjøbenhavns store Brand: 1728 bleve samtlige Daabsprotokoller, ‎(ifølge den overleverede Beretning paabegyndt 1633)‎ Lig- og Kopulationsbøger et Rov for Luerne Af Kirkens øvrige Arkivsager, der opbevaredes i Kirkeældste Johan Clares Hus, blev der, da dette allerede stod i Flammer, reddet treKister fulde, indeholdende Kirkeprivilegierne fra Frederik II's Tid af, samt en stor Mængde Forstanderregnskaber, Hovedbøger og Kvitte.ringer. Blandt disse Regnskaber, der nu opbevares i St. Petri Kirkes; gamle Arkiv, Finlanddes følgende af særlig Interesse: Thomas Ocksens Kirke. regning 1667 -73, Henrik Schupps 1673-78, Nikolai Boyes 1678-,83, Gert Pohlmans 1691-95, Nikolai Wroes 1706-9, Engelbert Westkens 1710-14, Jakob Borris' 1715-18, og Didrik Dresings; 1723-25. ‎(De mellemliggende Protokoller 1684-90, 1696-1705, 1719-22 kunne desværre ikke Finlanddes)‎. - Disse Regnskabsbøger, der ere førte med stor Omhu, og kunne gjælde for Mønstre paa Datidens Skrivekunst, optages for største Delen af Fortegnelsen over Indtægterne ved Begravelserne ‎(Klokker- og Lysepenge)‎ og indeholde som Følge deraf tillige Navnene paa de i Kirken, Kapellerne og Kirkegaardene begravne;. Navnene ere, skjønt de for Regnskabet maatte synes at være af under-ordnet Betydning, helt igjennem saa fuldstændig og korrekt skrevne, at Regnskaberne endnu i et Tidsrum af over ti Aar efter den store Brand ere komplettere, nøjagtigere og langt mere tydelig skrevne end selve Kirkebøgerne ‎(1728-40)‎. Foruden Angivelse af Begravelses- datum, kan den tillige anførte Tid paa Dagen og den indtil 1706 altid vedføjede Bemærkning, om alle Kirkeklokkerne, de største, mellemste eller mindste have lydt ved Jordefærden, give et Begreb om vedkommendes økonomiske Tilstand. Som Exempler anføres:
''1670 April 6. Herr Carll von Mandel', der Alte, Abents, in der Kirche. Erafnungsgeld 8 Th. 2M. Glockengeld 6 Th. Die grossen Lichter 1 Th.''
''1710 Nov. 4. Hr. Dr. Johann Jochim Meicken seine Leiche, in sein Schwiegervatters Johann Drages Begrabnis. in der Kirche bey Abent. Glockengeld 14 Th.''
11 PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT 1914

Side 105:
Uddrag af Kancelliets Registranter ang. Vielser, Daab og Begravelser 1670-75.
Ved H. C. Roede.
Nedenstaaende danner en Fortsættelse af det i Tidsskriftets 6. R, 2. Bd., 2. Hæfte paabegyndte Uddrag af Kancelliets Registranter, til hvis Indledning henvises. De her omtalte Regler for Bevillingernes Udstedelse og de kirkelige Handlingers Afholdelse vedblev at gælde i Perioden 1670-75, hvortil kom, at en Fr. af 4. Jan. 1672 bestemte, at Ingen i København maatte give nogen Brude- eller Faddergave under Straf af 500 Rd. - det halve til de Fattige og det halve til Angiveren - ''dog tienestefolk og tyende hermed ikke meent, som med en maadelig brudegave maae hielpes''.
De hyppigst brugte Forkortelser er:
D.: Doktor.
M.: Magister, Mester.
S. R: Sjællandske Registre. S. T.: Sjællandske Tegneiser.
F. R: Fynske Registre.
J. R: Jyske Registre.
J. T.: Jyske Tegneiser.
N. R: Norske Registre.
Indl.: Indlæg.
Reg.: Registret.
u. Tr. og L.: } uden trolovelse og Lysning.
e. Tr. og L.: } efter trolovelse og Lysning.
Supplerende Oplysninger om Præster er tagne fra Wibergs Præstehistorie.

I. Vielse.
A. Bevillinger til Vielse i Huset.

Side 123:
11 marts 1673

Jørgen von der Ende og Sophie Funcks - u. Tr. og L. S. R. 53.
15 bilag til 1182 Rudolf Boldevin og 2366 Evert Funch
fra Københavns diplomentarium online
Om Betaling for at have Render fra Husene til Kanalen, Ole Rømer med fleere, nemlig politiemester Claus Rask, raadmand Morten Nielsen oc Berthold Stuve. C. 5. Vor bevaagenhed tilforn. Eftersom een deel af jndbyggerne langs canalen fra Lille Knabrostrædet hen ad til Holmens broe j Vores etc. Kiøbenhafn for os allerunderdanigst haver ladet andrage oc sig beklage over dend taxt, som effter vores allernaadigst udgangne forordning af dato dend 15 aprilis anno 1682 skal vere sat paa de afløbsrender, de have fra deris huuse need i canalen, da, i hvor vel de i henseende til dend lange tid, de samme afløbsrender til deris nytte oc hafnen til skade haver brugt, ingen afslag billigen burde at nyde, icke dis mindre have vj dog af sær kongl. mildhed oc naade allernaadigst modereret oc nedsat forskrefne taxt for dennem, som følger, nemlig: De fattigis huus paa hiørnet af Lille Knabroe strædet paa . : . 15 rdlr. Raadmand Morten Nielsen . . . 15 rdlr. Jørgen Simonsen VII s.438

. . . 20 rdlr. Jens Christensen reebslaers enke . . . 25 rdlr. Moritz Mandixsen . . . 25 rdlr. Berndt Kok . . . 20 rdlr. Hans Ogelbye . . . 15 rdlr. Afg. justitz raad Eilers encke . . . 10 rdlr. Byefogden Friderich Eisenberg . . . 10 rdlr. Johan Backe . . . 10 rdlr. Johan Schumacher hof skræder . . . 15 rdlr. Rudolph Boldevin . . . 20 rdlr. Edvart Funch . . . 20 rdlr. Christian Franch bartsker . . . 15 rdlr. Anne Roede . . . 25 rdlr. Afg. Claus Reimers encke . . . 10 rdlr. Ole Simonsen . . . 20 rdlr. Henrich Würner . . . 25 rdlr. Henrich Stryver . . . 25 rdlr. Philip Walchem . . . 20 rdlr. Gotfred Fux . . . 20 rdlr. Cancellie raad Bartholomæus Jensen . . . 10 rdlr. Jens Lund i Solen . . . 20 rdlr. Peter Wielandt . . . 25 rdlr. Kremmer compagniet . . . 25 rdlr. Assessor Severin Rasmussen . . . 20 rdlr. Afg. cancellie raad Christen Andersens encke . . . 20 rdlr. Giertrud afg. Thomas Thorsmeds . . . 15 rdlr. Johan Bramsted . . . 15 rdlr. Justitz raad Kruse . . . 15 rdlr. Afg. Christen Nielsens encke j Meerviben . . . 15 rdlr. Efter hvilken taxt vj allernaadigst ville, at een hver af forskrefne jndbyggere sit qvantum for sin rende til canalens fornøden udgifter skal betale oc for hvis videre, hos dennem effter dend forige taxt er bleven fordret, være frj oc forskaanet. Dereffter j eder etc. oc strax saadan anordning at giøre, at ovenbemelte penge hos de vedkommende med allerforderligste rigtigen vorder indkrævet. Befalendis etc. Skrevet etc. Friderichsborg dend 31 julij 1694. Sæl. Tegn. XLIX. 316-17.
Bopæl Another vintapper, Evert Funch, owned plot number 10 in 1689, which is today the Gammel Strand 40
Kilde: ­https­://­www­.­academia­.­edu­/­32934310­/­Gammel_Strand_KBM3828_Cultural_Historical_Report_Metro_Cityring_Excavation­
Begravelse Kilde: Personal historisk tidsskrift år 1889 bind 4
Side 4>>
May 5.1693
Evert Funck. K. Ab. 7.

Side 15>>
28. Oct. 1710
Evert Funck, Konigs Ober - Feuerwerker bey der
Artiglerie. K. 12.

Side 1>>
Bidrag til dansk Personalhistorie under Christian V. og Frederik IV .
Uddrag af St. Petri Kirkes Begravelsesregnskaber for Aarene 1667-1725.
Udgivne med Anmærkninger, væsentlig efter utrykte Kilder af Louis Bobe. ‎(Slutning.)‎
1684-90 .1)

1) Fragmenter, ligesom Brudstykkerne for 1719-22 tagne af St. Petri K.
Begravelsesprot: 1631-1775.
31 31 Juli 1694.

Om Betaling for at have Render fra Husene til Kanalen,

Ole Rømer med fleere, nemlig politiemester Claus Rask, raadmand Morten Nielsen oc Berthold Stuve.

C. 5. Vor bevaagenhed tilforn. Eftersom een deel af jndbyggerne langs canalen fra Lille Knabrostrædet hen ad til Holmens broe j Vores etc. Kiøbenhafn for os allerunderdanigst haver ladet andrage oc sig beklage over dend taxt, som effter vores allernaadigst udgangne forordning af dato dend 15 aprilis anno 1682 skal vere sat paa de afløbsrender, de have fra deris huuse need i canalen, da, i hvor vel de i henseende til dend lange tid, de samme afløbsrender til deris nytte oc hafnen til skade haver brugt, ingen afslag billigen burde at nyde, icke dis mindre have vj dog af sær kongl. mildhed oc naade allernaadigst modereret oc nedsat forskrefne taxt for dennem, som følger, nemlig:

De fattigis huus paa hiørnet af Lille Knabroe strædet paa . : . 15 rdlr. Raadmand Morten Nielsen . . . 15 rdlr. Jørgen Simonsen
VII s.438

--------------------------------------------------------------------------------
. . . 20 rdlr. Jens Christensen reebslaers enke . . . 25 rdlr. Moritz Mandixsen . . . 25 rdlr. Berndt Kok . . . 20 rdlr. Hans Ogelbye . . . 15 rdlr. Afg. justitz raad Eilers encke . . . 10 rdlr. Byefogden Friderich Eisenberg . . . 10 rdlr. Johan Backe . . . 10 rdlr. Johan Schumacher hof skræder . . . 15 rdlr. Rudolph Boldevin . . . 20 rdlr. Edvart Funch . . . 20 rdlr. Christian Franch bartsker . . . 15 rdlr. Anne Roede . . . 25 rdlr. Afg. Claus Reimers encke . . . 10 rdlr. Ole Simonsen . . . 20 rdlr. Henrich Würner . . . 25 rdlr. Henrich Stryver . . . 25 rdlr. Philip Walchem . . . 20 rdlr. Gotfred Fux . . . 20 rdlr. Cancellie raad Bartholomæus Jensen . . . 10 rdlr. Jens Lund i Solen . . . 20 rdlr. Peter Wielandt . . . 25 rdlr. Kremmer compagniet . . . 25 rdlr. Assessor Severin Rasmussen . . . 20 rdlr. Afg. cancellie raad Christen Andersens encke . . . 20 rdlr. Giertrud afg. Thomas Thorsmeds . . . 15 rdlr. Johan Bramsted . . . 15 rdlr. Justitz raad Kruse . . . 15 rdlr. Afg. Christen Nielsens encke j Meerviben . . . 15 rdlr.

Efter hvilken taxt vj allernaadigst ville, at een hver af forskrefne jndbyggere sit qvantum for sin rende til canalens fornøden udgifter skal betale oc for hvis videre, hos dennem effter dend forige taxt er bleven fordret, være frj oc forskaanet. Dereffter j eder etc. oc strax saadan anordning at giøre, at ovenbemelte penge hos de vedkommende med allerforderligste rigtigen vorder indkrævet. Befalendis etc. Skrevet etc. Friderichsborg dend 31 julij 1694.

Kilde: Kjøbenhavns Diplomatarium, Bind: VII, Side: 438-439, Nummer: 661

View Notes for ...


Kilder
Ejendom Københavns ejendomme 1377-1728 : oversigt over skøder og adkomster Bind]2 : Strand Kvarter. - 1943. - 116 sider+2 kort
Publikation: Selskabet for Københavns Historie : og Københavns Stadsarkiv
Erhverv Personalhistorisk tidsskrift 1920
Publikation: Samfundet for Dansk-Norsk genealogi og personalhistorie / 1920
Begravelse Personal historisk tidsskrift år 1889 bind 4
Publikation: Samfundet for Dansk-Norsk genealogi og personalhistorie / 1889

View Sources for ...


Billeder- og medier

Multimedie objekt
Gammel_Strand_KBM3828_Cultural_HistoricaGammel_Strand_KBM3828_Cultural_Historica  ‎(M1685)‎
Type: Foto


Multimedie objekt
Ej personligEj personlig  ‎(M177)‎

Multimedie objekt
Personalhistorisk tidsskrift 1920 - Evert Funch - Vinhandler / VinimportPersonalhistorisk tidsskrift 1920 - Evert Funch - Vinhandler / Vinimport  ‎(M178)‎

Multimedie objekt
Dronning Sophie Amalie af Braunschweig-LüneburgDronning Sophie Amalie af Braunschweig-Lüneburg  ‎(M986)‎

Multimedie objekt
Personalhistorisk tidsskrift 1956 - Evert Funch - søn JohanPersonalhistorisk tidsskrift 1956 - Evert Funch - søn Johan  ‎(M179)‎
View Media for ...


Nære slægtninge
Personens familie med Magareta Evert Funch´s
Evert Funch ‎(I550)‎
Født omkring 1610
Død omkring maj 1693 ‎(Alder 83)‎ København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK
5 år
Hustru
 
Magareta Evert Funch´s ‎(I551)‎
Født omkring 1615
Død omkring april 1672 ‎(Alder 57)‎ København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK
nr.1
Datter
Kirstine Funch ‎(I549)‎
Født omkring 1640 30 25
Død efter 1694 ‎(Alder 54)‎
nr.2
Søn
Evert Funch ‎(I2065)‎
Død 1710
nr.3
Søn
Johan Funch ‎(I2125)‎
Død 26 februar 1687
nr.4
Søn (Adopteret)
Johan Winchler ‎(I3229)‎
Adoption før 17 april 1654 København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK